Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

0
14


KINH KIM CANG
BÁT NHÃ BA LA
MẬTDịch Từ Phạn
sang Hán: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập,
Từ Hán sang
Việt: Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Từ Ân Thiền
Đường
Hoa Kỳ Xuất Bản


Mục Lục

Lời Dịch Giả

Phần I

1. Pháp Hội Nhân
Do
2. Thiện Hiện
Khởi Thỉnh
3. Đại Thừa
Chánh Tông
4. Diệu Hạnh
Trụ

5. Như Lý Thật
Kiến
6. Chánh Tín Hy
Hữu

7. Vô Đắc
Thuyết

8. Y Pháp Xuất Sanh
9. Nhất Tướng Vô
Tướng

Phần Hai

10. Trang Nghiêm
Tịnh Độ

11. Vô Vi Phước
Thắng
12. Tôn Trọng
Chánh Giáo

13. Như Pháp Thọ
Trì

14. Ly Tướng
Tịch Diệt
15. Trì Kinh
Công Đức
16. Năng Tịnh
Nghiệp
Chướng
17. Cứu Kính
Ngã

Phần Ba

18. Nhất Thể
Đồng Quán
19. Pháp Giới
Thông Hóa
20. Ly Sắc Ly
Tướng

21. Phi Thuyết
Sở Thuyết
22. Vô Pháp Khả
Đắc

23. Tịnh Tâm
Hành Thiện
24. Phước Trí
Tỷ

25. Hóa Vô Sở
Hóa
26. Pháp Thân
Phi Tướng
27. Vô Đoạn Vô
Diệt
28. Bất Thọ Bất
Tham
29. Oai Nghi
Tịch Tịch
30. Nhất Hợp
Tướng

31. Tri Kiến Bất
Sanh

32. Ứng Hóa Phi
Chơn