Kinh Dược Sư

0
7
KINH DƯỢC  SƯ
Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang phụng chiếu phiên
Thích Vĩnh Hóa dịch giảng