‘Kinh Điển Bắc Truyền (Phạn Ngữ – Hán Tạng)

0
11
KINH ĐIỂN BẮC TRUYỀN
(PHẠN NGỮ – HÁN TẠNG)

Bản đồ không ảnh: hoằng pháp

kinhdienbactruyen-01-contentkinhdienbactruyen-01-content

Bản đồ niên đại Phật giáo

lichsukettapkinhdien-03-contentlichsukettapkinhdien-03-content

lichsukettapkinhdien-03-2-contentlichsukettapkinhdien-03-2-content

Bản đồ niên đại Phật giáo (tiếp theo)
kinh-dien-bac-truyen-02kinh-dien-bac-truyen-02kinh-dien-bac-truyen-03kinh-dien-bac-truyen-03
Đại Chính Tân Tu Đại Tạng kinh / Đại Tạng Kinh Việt Nam (Dịch Kinh)
kinh-dien-bac-truyen-04kinh-dien-bac-truyen-04

Kinh sách tìm thấy tại động Đôn Hòang Trung Hoa, lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Anh Quốc
kinh-dien-bac-truyen-06kinh-dien-bac-truyen-06kinh-dien-bac-truyen-05kinh-dien-bac-truyen-05kinh-dien-bac-truyen-07kinh-dien-bac-truyen-07
Kinh Bắc truyền được ghi trên mộc bản lưu giữ tại chùa Hải An Nam Hàn

kinh-dien-bac-truyen-14kinh-dien-bac-truyen-14kinh-dien-bac-truyen-13kinh-dien-bac-truyen-13kinh-dien-bac-truyen-12kinh-dien-bac-truyen-12kinh-dien-bac-truyen-11kinh-dien-bac-truyen-11kinh-dien-bac-truyen-08kinh-dien-bac-truyen-08kinh-dien-bac-truyen-10kinh-dien-bac-truyen-10

kinhdienbactruyen-09-korea0-contentkinhdienbactruyen-09-korea0-content

Tham khảo:

Đại Tạng Việt Nam, http://www.daitangvietnam.com
Chinese Buddist Canon, http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Buddhist_canon
Taishō Shinshū Daizōkyō, http://en.wikipedia.org/wiki/Taish%C5%8D_Shinsh%C5%AB_Daiz%C5%8Dky%C5%8D
Tripitaka Koreana, http://en.wikipedia.org/wiki/Tripitaka_Koreana
Bình Ansơn (
http://budsas.110mb.com)