Kinh Địa Tạng Bồ Tát Đà Ra Ni

0
9

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ĐÀ RA NI
Sa-môn Thích Viên Đức dịch từ Hán ra Việt (1976)

Như thật tôi nghe: Một thời đức Phật ngự ở chỗ Mâu-ni tiên
tại núi Khư-la-đề-gia, cùng chúng đại Tỳ-khưu, đầy đủ vô lượng vô số Thanh văn
đại chúng, Bồ-tát Ma-ha-tát vô lượng vô biên không thể tính kể.

Đã nói kinh Nguyệt Tạng xong, lúc bấy giờ phương Nam có
mây tuôn mưa đại hươngthơm, mưa hương thơm lớn, mây mưa hoa lớn, mưa các hoa
lớn, mây mưa vô lượng anh lạc, mưa các thứ anh lạc, mây mưa đại y,mưa các đại y.

Các trận mưa lớn thảy đều biến khắp chỗ Mâu-ni tiên nơi
núi Khư-la-đề-gia. Mây che mưa lớn các thứ hương hoa, y phục, anh lạc đều nói
lên các thứ Pháp âm vô lượng, cho đến lần lượt rộng nói đúng như thật: tiếng
Tam quy, tiếng Trì giới, tiếng Nhẫn nhục, tiếng Tinh tấn, tiếng Thiền định, đầy
đủ tiếng Trí tuệ, hàng phục bốn thứ ma. Tiếng danh xưng lành tốt đồn khắp ba
cõi
, tiếng Niệm, Định, Tổng trì, tiếng Không, Vô tướng, Vô nguyện, tiếng Ly
dục
, tiếng Sắc như bọt nổi nhóm tụ, tiếng Thọ như bọt nước, tiếng Tưởng như đóm
lửa xẹt nóng, tiếng Hành như tàu lá chuối, tiếng Thức như huyễn hóa, tiếng
thường
, Khổ, Không, Vô ngã, tiếng Tàm quý, tiếng Niệm xứ, tiếng Từ Bi Hỷ Xả,
tiếng chứng các Pháp, tiếng Niết-bàn không hang nhà, tiếng Tam thừa, tiếng Chuyển
Pháp luân
, tiếng Thành tựu chúng sanh, tiếng độ tam ác đạo, tiếng lục
Ba-la-mật
, tiếng thiện xảo Phương tiện cho đến cụ túc thậpđịa, tiếng Du hí thần
thông
, tiếng Du hí Vô thượng Đại thừa, tiếng Địa vị Bất thoái chuyển, tiếng
sinh Pháp nhẫn
, tiếng nhập biển Phật…

Các chúng đến đây đều thấy các thứ mưa, cũng nghe vô lượng
các thứ pháp âm, tiếng tuỳ ý y phục nghiêm sức.

Lại nữa, đều thấy hai tay kia có Như Ý châu, mưa Như Ý bảo.
Như Ý bảo ấy đều chiếu ra ánh sáng quang minh, trong ánh quang minh như thế đều
thấy mười phương Hằng sa thế giới của hết thảy chư Phật. Chỗ chư Phật ấy đều có
Bồ-tát vi nhiễu. Trong hào quang sáng kia thấy tận hết mười phương chư Phật thế
giới
. Nếu có kẻ bịnh, nhờ hào quang chạm đến thân, các bịnh đều lành. Cho nên tất
cả kẻ bị ràng buộc và kẻ đáng chết được hào quang soi đến thân đều được giải
thoát
. Nếu thân làm ác, miệng làm ác, ý làm ác,khi hào quang chạm đến thân thì thân
khẩu ý
đều được trừ dứt ba ác.

Chúng sanh đói khát nào được hào quang chạm đến thân thì cũng
đều được no đủ. Có chúng sinh nào chịu các thứ hình phạt đau khổ, bị thiếu thốn
y phục nghiêm sức, anh lạc, nếu được hào quang chạm đến thân, tùy chỗ nhớ nghĩ
thảy được đầy đủ. Nếu có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói
hai lưỡi, ác khẩu, mắng chửi, nhờ hào quang chiếu đến thân, các ác như vậy thảy
đều trừ diệt.

Các chúng sanh có sự đau khổ do mong cầu chẳng được, nếu nhờ
hào quang chiếu đến thân, thảy đều thọ vui. Hào quang trong sạch chiếu sáng đều
không chướng ngại, gió mây, trần bụi, và các uế nhiễm, khổ não, chua cay, những
âm thanh không lành ấy, cho đến gặp cảnh sợ hãi độc dữ đều được trừ diệt, xa
lìa
các ác. Tất cả tà ngụy, dua nịnh cũng đều không sót. Tất cả ác dục thảy đều
xả bỏ. Các vui thắng diệu thảy đều tập hợp.

Bấy giờ chúng hội thảy đều bền chắc không động, không động
như đất, tâm vô khứ lai không thể hủy hoại. Đại chúng như thế đắc vị tằng hữu. Vì
nhơn duyên nào mà thân thể của chúng con ngày nay đều cảm thấy nặng nề không thể
tự thắng?

Ngay lúc bấy giờ có vị Đế Thích gọi là Tịnh Hữu, ngồi không
xa ở trong đại chúng. Tịnh Hữu liền từ tòa đứng dậy, sửa sang y phục, gối hữu
sát đất, chắp tay hướng Phật dùng kệ hỏi rằng:

“Lời thật thấy thật ấy, thật trụ Mâu-ni Tôn
Trụ lâu nơi Pháp hạnh, cúi mong diễn nói Pháp
Phật vì thật nhơn duyên, hay dứt chúng sanh khổ
Có gì ở chỗ này, mà tuôn mưa các thứ?
Đại chúng đều vui mừng, sanh lòng tin an vui
Chỉ bày các nghi hoặc, khiến trụ nơi Đại thừa
Thân bất động như đất, và hết thảy nhơn thiên
Đều thấy tướng như thế, đại chúng thảy đều nghi
Hai tay đều tuôn ra ánh sáng Ma-ni báu
Tất cả các y tràng xen nhau đủ nghiêm thân
Mười phương phước điền đó, lìa tất cả lỗi lầm
Các khổ được chấm dứt, đều nhơn duyên cứu đời
Tất cả các thiên nhơn, không thể nói nhơn duyên
thần thông của ai, mà lại đến nơi đây,
Hay Phật, chư Bồ-tát, Phạm-ma hay Đế Thích?
Cúi mong Cứu Thế nói nhơn duyên thần thông đó.”

Bấy giờ đức Thế
tôn
bảo Tịnh Cư Đế Thích rằng: “Đúng như thế! Đúng như thế!Ông nay lắng nghe, ta
sẽ vì ông nói. Địa Tạng đại Bồ-tát nơi vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, vì đời ác ngũ trược,
thành tựu chúng sanh cho nên mới đến nơi đây, cùng tám mươi tần-bà na-do-tha
trăm ngàn ức đẳng Đại Bồ-tát đều câu hội, và lễ bái cúng dường cung kính. Vì
muốn thấy đại chúng tập hội, muốn nghe đại chúng khởi lòng tùy hỉ, nên Địa Tạng
Bồ-tát thị hiện tướng Sa-môn, hiện sức thần thông biến hóa, có các việc đại
trang nghiêm
như thế, cũng là nhờ công đức vô lượng Như Lai không thể nghĩ bàn,
cũng gọi Thanh văn, Bích-chi Phật Chính pháp Phục tàng, cũng gọi đại bảo thự
Giải thoát Trí bảo, cũng gọi Pháp Bồ-tát cứu thế, cũng gọi thương chủ Niết-bàn
Đạo sư, cũng bằng Như Ý bảo châu sở cầu mãn túc, cũng như bảo thự tất cả thương
nhơn, cũng như đất lớn hay sinh rễ lành, cũng là đồ đựng thần khí cầu pháp
Niết-bàn, cũng là bình Công đức thanh tịnh, cũng là nhật nguyệt chiếu sáng chỗ
tu hành, cũng là đuốc lớn nơi u minh hắc ám, như trăng trong mát chiếu tan sức
nóng của phiền não, như kẻ không chân được nương Như ý, như người loạn tâm được
vị cam lồ, như kẻ già yếu gặp nương cây gậy, là căn bản đại phước điền vậy. Xả
tâm
vô nghi, như giòng nước cứu kẻ khổ nạn, như mây nổi che thân hữu trừ lửa
kiết sử, như Tịnh thủy châu trừ nước dơ đục. Hoặc núi non hiểm nghèo gặp được đường
chính
, hoặc kẻ mỏi mệt ngồi nghỉ cụm cây, là cầu hiền bắc qua bốn giòng nước
mạnh sanh tử, cũng là thuyền tàu lớn đưa qua bờ vô thượng, là ba căn lành quả
báo
thắng diệu, là chư thí giả tối thượng Đại thừa, trì giới bất động như núi
Tu-di, tinh tấn khó hoại cũng như kim cang, nhẫn nhục kiên cố cũng như đại địa,
tổng trì chánh pháp, tâm vô tam tướng, thiền định trang nghiêm như tràng hoa
đẹp, trí tuệ rộng sâu cũng như biển lớn, tâm vô sở y cũng như hư không, phương
tiện
không nhiễm như các hoa nhóm tụ, ở chỗ ngoại đạo như Sư tử vương, xa lìa
phiền não như tê một sừng, diệt các kiết sử như tẩy bụi nhơ, năng trừ hôi dơ như
gió thổi mạnh, giúp người có bịnh như thầy thuốc hay, tiêu trừ các bịnh như
diệu dược vương, đoạn trừ phiền não như cầm gươm bén, vì kẻ sợ hãi, làm đại bạn
thân
, phòng các oán địch như thành vách chắc, hay trừ dơ bẩn như nước trong tịnh,
cứu các đói khát cũng như quả nụ, kẻ trần truồng được y phục thù thắng, cùng kẻ
nóng bức làm mây che mát. Đầy đủ các căn lành quả báo như thế, thanh tịnh đệ
nhứt
bền chắc không hoại, sắc xứ mầu nhiệm hay sanh vui thích. Ở nơi đại hội
sinh tàm quý trừ các kiết sử. Thiền định hành xứ nương tứ Chánh cần, tứ Nhiếp
quyết lưu nhẫn nhục đại địa cũng như Tu-di. Tổng trì rộng sâu như biển lớn kia,
thần túc tự tại không ngại như hư không, hàng phục các ma, tất cả kiết tập, tu
hành
chánh đạo, vô lượng thiền định. Cũng vì Nhất thiết chủng trí sâu rộng, năng
chuyển thanh tịnh vô thượng Pháp luân. Địa Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn đến
nơi đây nên trước hiện điềm lành này, cũng vì cung kính cúng dường ta.”

Phật lại khen
ngợi Địa Tạng Bồ-tát rằng: “Ông từ Nam phương
đến, tám mươi tần-bà trăm ngàn na-do-tha Bồ-tát dùng sức thần thông đều tới nơi
này.”Tất cả hiện hình tướng Thanh văn đến trước đức Như Lai, đảnh lễ nơi chân
Phật
, hữu nhiễu ba vòng, liền chắp tay mà nói bài kệ rằng:

“Lưỡng túc Tối thắng Đại Đạo Sư
Hằng tu lòng từ, phát thiện tâm
Hay sanh nhẫn nhục như đại địa
Giải thoát chúng sanh, trừ giận hờn
Đầy đủ tối đại các tướng tốt
Mà hay nghiêm sức tất cả cõi
Năng mãn hết thảy các phước điền
Thường tu thật ngữđại từ
Hay thảy đoạn trừ các thọ võng
Đều hay như thật khéo an trụ
Rời xa các cõi Phật thanh tịnh
Chúng sanh trong ấy đủ căn lành
Bổn nguyện muốn độ đời ác trược
Thành tựu tất cả các chúng sanh
Hay sinh bền chắc siêng tinh tấn
Vượt qua vô lượng các khổ hạnh
Thường tu hạnh khó chỗ sợ hãi
Vượt qua vô lượng các khổ hạnh
Bố thí, Trì giới, Nhẫn, Tinh tấn
Tu tập thiền định cùng trí tuệ
Vô số chư Phật, các Bồ-tát
Thanh văn, đại chúng đều cúng dường
Cấp đủ thuốc cho bịnh, đói khát
Cứu độ hết thảy các ràng buộc.”

“Ta từ trước giờ bỏ thân mạng (1)
Vì lợi chúng sanh không tham tiếc
Thường vì chánh phápxả thân
Da, thịt, xương máu thí chúng sanh
Mình đã được vui đều xả bỏ
đại từ bi vì tất cả
Nơi lưới phiền não các chúng sanh
Tu hành tịch diệt thảy siêu độ
Đóng mở tất cả lục tình căn
Thường hay xa lìa nơi các dục
Tu Khổ, Vô thường, Không, Vô ngã
Cũng khéo quán sát nơi Thế đế
Nguyên nhân các khổ, gốc ái dục
Đều năng khô kiệt các phiền não
Bởi nghĩa đó nên nhiếp lục tình
Hay khéo dứt trừ tất cả ái
Hay tu vô lượng Đại bi môn
Phổ cập hết thảy các quần sanh
Ta cốt không bỏ đại thệ nguyện
Mà cũng không trụ Thắng Bồ-đề
Tất cả chúng sanh Như Như tướng
Cũng thấy quần manh chịu đau khổ
Như thế suy nghĩchúng sanh
Liền hay siêng tu đại tinh tấn
Phát vượt tinh tấn, thí, giới, nhẫn
Tu các thiền địnhtrí tuệ
Cũng như bà mẹ chỉ một con
Mà dùng lòng từ nuôi dưỡng đó
Ông đối chúng sanh cũng như thế
Thường hay ban cho hết tất cả
Vậy ông mau nên đắc Bồ-đề
Độ thoát tất cả vô lượng chúng
Ông vốn khi tu tập Bồ-đề
Thệ nguyện không bỏ một chúng sanh
Đều luôn an trụ Thí, Giới, Nhẫn
Tinh tấn, Thiền định, tu Trí tuệ
Thường hay ở nơi trong đời Mạt
Cầu nơi Vô thượng Thắng Bồ-đề
Vậy nên cứu đời ở vị kiếp
Mau được Vô thượng tối thắng đạo
Điều phục ác ma Dạ-xoa thảy
Các ác long thần cho đến người
Cũng như kim cương dứt các gút
Đều hay an trụ các Thánh đạo
vô lượng chúng mà thọ ký
Sẽ thành Bồ-đề Vô thượng đạo
Công đức Tối thắng kẻ sáng trí
Ấy là đại tướng chơn phước điền
Nơi vô lượng cõi vi cứu thế
Đều che hết thảy các quần sanh
mười phương cõi làm phước điền
Tiếng tốt đồn xa khắp tất cả
Vậy nên hết thảy các Bồ-tát
Thảy đều hay xả việc của mình
Ông vận thần túc mà đến họp
Qua chỗ Thế tôn Đại Mâu-ni
Mong khiến Như Lai đặc biệt nói
Nếu kẻ được nghe đều vui mừng
Đã nghe Pháp rồi, siêng tinh tấn
Thường được tu học đạo Bồ-đề
Đều do nơi biển đại Tứ lực
Sẽ được mau gần nơi Bồ-đề
Chưa từng nghe thấy, khiến đại tập
Vì nên các ông đều đến hội.”

“Có mười ba ức các Dạ-xoa
Làm điều tàn hại, ăn máu thịt
Mau bỏ các ác đến nơi đây
An trụ tối thắng đạo vô thượng
Có đắc Nhẫn nhục đà-ra-ni
Có đắc tối diệu các thiền định
Đã chứng đắc xong, các lậu tận
Vô Trước La-hán Nhân trung tôn
Có hay khéo tu tứ Vô lượng
Có hay trụ nơi tứ Nhiếp pháp
Có đắc tối thắng tứ Biện tài
Lại có được tu các Nhẫn pháp
Có đắc tam-muội Thủ-lăng-nghiêm
Có đắc Hư không Trí huệ nhãn
Có đắc Vô sanh các pháp nhẫn
Đều nhơn Thế tôn đã thuyếtPháp
Thảy ngăn tất cả các dị học
Chín mươi sáu món các ngoại đạo
Bẻ gãy hết thảy ma oán rồi
Đều là cứu đời sức đại tướng
Mở đóng địa ngục, quỷ, súc sanh
Lợi ích hết thảy chúng Trời người
Vậy nên chân thật các chúng sanh
Nhờ Phật thần lực đều đến họp
Đói rách, tật dịch, đao binh kiếp
Thảy nơi ngày nay mà tiêu diệt
Nếu tự tối tăm mất chánh đạo
Các chúng sanh này khiến giải thoát
Vô lượng phiền não cuồng loạn ấy
Thảy đều an trí đạo tịch diệt
Khiến chúng thảy hay đã xả nghiệp
Vì lễ Như Lai nên đến đây
Vô lượng thế giới, ức cõi Phật
Đều là chỗ trụ để cứu đời
Tiếng tốt mười phương, khen vô lượng
Chúng con đã nghe nên đến đây
Hết thảy Chủng trí công đức hải
Được nghe như thế chân thật tướng
Độ thoát hết thảy các chúng sanh
Khiến con vui mừng nên kính lễ
Mà nơi trăm ngàn ức vạn kiếp
Thường siêng tu tập các món Thí
Con nay sẽ học phát hoằng nguyện
Con nay đến nhờ Phật thần túc
Con sẽ tu học nơi đời trược
Hay đến đệ nhứt Thắng Bồ-đề.”

Lúc bấy giờ Địa Tạng Bồ-tát dùng các thứ hương hoa, thiên
hoa
, anh lạc tán rải dâng lên đức Phật.Hoa đã tán rải biến thành tán cái quý báu.
Bấy giờ Địa Tạng Bồ-tát ở trước tòa Phật, lắng thọnghe kinh. Chúng hội đã đến
thấy Địa Tạng Bồ-tát đều sanh tưởng hi hữu, đem các hương hoa, anh lạc, lọng
tàn, màn trướng, tràng phan bảo cái và các y phục tán rải dâng lên Địa Tạng
Bồ-tát mà nói như thế này: “Chúng con sung sướng được lợi lành, nhờ thần lực của
Phật nên được nhìn thấy các bậc đại trượng phu như thế để lễ kính thưa hỏi.”

Lúc bấy giờ lại có Khát Ngưỡng Đại Bồ-tát từ tòa đứng dậy,
sửa sang y phục, gối hữu sát đất, chắp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: “Kính
thưa đức Thế tôn, thiện nam tử này từ cõi Phật nào đến đây? Tu căn lành nào mà
có thể tán khen các thứ công đức của Phật như thế? Con từ xưa đến nay chưa từng
nghe thấy!”

Bấy giờ đức Thế tôn dạy Khát Ngưỡng Bồ-tát: “Thôi đi đại
sĩ! Chớ nghe hết thảy đại chúngchư thiên nhơn tán thán.Trừ Phật Như Lai ra,
không ai có thể biết hết số lượng công đức của thiện nam tử này. Hôm nay Như
Lai
chắc sẽ tuyên nói về đứa con dòng dõi đã thành tựu công đức Thủ-lăng-nghiêm
tam-muội không thể nghĩ bàn, nhưng hàng chư thiên nhơn ngu ám tự ngăn che.Nhập Như
Lai
hạnh xứ, đắc Vô sanh Pháp nhẫn, đối với các pháp của Phật mà đắc tự tại, đã
vào sâu Pháp nhẫn rồi, độ nhất thiết trí hải. Thiện nam tử này dạo chơi, dùng
Sư Tử Quang Tam-muội bước lên Nhất thiết tri đảnh núi Tu-di, bẻ gãy dị học,
thành tựu chúng sanh, dừng trụ tại hết thảy Phật quốc. Tùy các Phật quốc, nhập trí
Tam-muội, dùng sức Tam-muội ấy khiến cho chúng sanh tất cả trong quốc độ nhìn
thấy chư Bồ-tát. Tùy chư Phật quốc, nhập Trí Lạc Tam-muội, nơi cõi nước kia đã
cúng dường Phật. Tùy chư Phật quốc, nhập Thanh Tịnh Lạc Tam-muội, nhập
Tam-muội đó rồi, thấy tất cả các dục, tất cả lỗi lầm, mà nơi tâm tướng thanh
tịnh
vô nhiễm. Tùy chư Phật độ, nhập Tàm Quý Tam-muội, mà ở nước kia khiến các
chúng sanh thảy đắc tàm quý, viễn ly các ác, không có ngu ám. Tùy chư Phật quốc,
nhập Thủy Thự Tam-muội, cũng hay khiến tất cả chúng sanh kia thảy đều vào định
ấy, khiến các chúng sanh đặc Túc mạng trí, có thể biết đời trước, chết đây sinh
kia, khéo ở nơi thiền định.

Tùy các quốc độ, nhập Vô Ưu Minh Tam-muội, cũng hay khiến
tất cả chúng sanh kia thảy đều lìa ưu sầu. Nơi các Phật quốc, nhập thần thông
Tam-muội, cũng hay khiến tất cả chúng sanh kia đều nhập thần thông Tam-muội.
Tùy Phật quốc độ, nhập Trí Minh Tam-muội, cũng hay khiến tất cả chúng sanh kia
thảy lìa ngu si, liền thấy mười phương tất cả Phật quốc. Tùy chư Phật quốc, nhập
Phật
Cự Tam-muội, cũng hay khiến tất cả chúng sanh kia đều quy y Tam bảo.

Tùy chư Phật quốc, nhập Kim Cang Quang Tam-muội, nhập Tam-muội
ấy rồi, cũng hay khiến tất cả chư Phật quốc độ kia, Thiết Vi sơn, Thiết Quốc Vi
cho đến Tu-di Sơn Vương, hết thảy núi cao, khe suối, hang hốc thảy đều tận hiện,
đất bằng như bàn tay, hay khiến tất cả các ác độccho đến trùng đạo thảy đều
tiêu diệt. Tùy chư Phật quốc, nhập Trí Lực Hàng Phục Tam-muội, cũng hay khiến ma
kia và quyến thuộc của ma thảy đều kinh sợ, quy y Tam bảo. Tùy chư Phật quốc, nhập
Điển Quang Tam-muội, cũng khiến tất cả chúng sanh kia lìa sợ hãi, đời sau đắc
pháp
an ủi. Tùy chư Phật quốc, nhập Muội Lạc Tam-muội cũng hay khiến tất cả
chúng sanh kia tùy ý nghĩ ăn uống thảy được no đủ. Tùy chư Phật quốc, nhập Tinh
Khí
Duyệt Lạc Tam-muội, cũng hay khiến tất cả chúng sanh kia đắcKiên Lao thân,
lìa các bịnh khổ. Tùy chư Phật quốc, nhập Lạc Cụ Tam-muội cũng hay khiến tất cả
chúng sanh kia thảy được sàng phu ngọa cụ, y phục, anh lạc không còn thiếu kém.
Bệnh thì thuốc men đầy đủ, thân đều đoan chánh.

Tùy chư Phật quốc, nhập Vô Tránh Tam-muội, cũng hay khiến
tất cả chúng sanh kia, thân đều lớn đẹp đoan nghiêm đại thù thắng, viễn ly tất
cả oán tắng hệ phược, thảy đều thọ vui, đều như Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục,
Tinh tấn, Thiền định. Tâm không tán loạn, đầy đủ trí huệ thâm sâunhập Pháp
tướng
. Tùy chư Phật quốc, nhập Vô Ưu Bố Tam-muội, mà hay ở nơi tất cả chúng
sanh
kia đều được hoan lạc, tâm lìa ưu bố. Tùy chư Phật quốc, nhập Quang Lạc
Tam-muội, ở nước Phật kia tất cả chúng sanh đắc Vô Ngại trí, lìa nơi sự vụ.

Tùy chư Phật quốc, nhập Thiện Trụ Kim Cang Tam-muội, cũng
hay khiến tất cả chúng sanh kia được các căn đầy đủ, thảy không khuyết hoại.
Tùy chư Phật quốc, nhập Quang Tràng Tam-muội, cũng hay khiến tất cả chúng sanh
kia thảy đều nhàm chán xa bỏ các ác, hộ trì Thập thiện, sinh lên thiên đạo. Tùy
chư Phật quốc, thâm nhập Đại Từ Âm Thinh Tam-muội, cũng hay khiến tất cả chúng
sanh
kia cùng nhau thương mến, đều khởi lòng từ, đắc vô úy tâm, đắc vô não tâm,
tâm lại nghĩ thương nhau. Tùy chư Phật quốc, nhập Tập Phước Xứ Tam-muội, cũng
hay khiến tất cả chúng sanh kia được lìa đấu tranh, tật bệnh đói khát phi thời
phong vũ, ăn uống khổ não, các vị chua cay, thảy đều tiêu diệt.

Địa Tạng Bồ-tát đã đến Phật độ, vào Hải Điễn Tam-muội, tùy
cõi nước đã đến, hết thảy biến thành bảo địa, ly các uế ác. Y phục, cây rừng, anh
lạc
, cây ra các hoa, cây ra các trái nghiêm sức cõi Phật. Nơi lúc sáng chiều,
nhập Hằng hà sa thế giới Tam-muội. Vì thành tựu chúng sanh cho nên từ thiền
định
ra, khiến vô lượng vô biên chư Phật thế giới, nơi ngũ trược ác thế thành
tựu chúng sanh
, đều không còn dư sót. Khi đao binh khởi trong thế giới của Phật,
thì nhờ sức nhập Tam-muội mỗi buổi sáng chiều của người con dòng dõi này, cho nên
đao binh gươm giáp thảy đều tiêu diệt. Tùy chư Phật độ có tật dịch kiếp khởi
hại các chúng sanh, cũng khiến tật dịch tự nhiên tiêu diệt. Tùy Phật độ, nếu có
đói khát nổi lên, khiến đói khát kia cũng tận tiêu diệt, thảy được sung mãn.
Người con dòng dõi này dùng sức oai thần Tam-muội, hay khiến thành tựu tất cả
chúng sanh.

Đức Địa Tạng Bồ-tát dùng công đức bất tư nghì, thành tựu
chúng sanh
. Ở quá khứ vô lượng Hằng hà sa chư Phật, đã phát Đại bi kiên cố thệ
nguyện
, thảy đều thành tựu hết thảy chúng sanh, trang nghiêm thế lực cũng như
sấm chớp, nơi trong khoảng bữa ăn mà có thể thành tựu vô lượng ức đẳng
na-do-tha người, đầy đủ căn lành.

Nếu có chúng sanh bị vô lượng các thứ các khổ não đói khát
thống thiết, người ấy chỉ xưng danh hiệu Địa Tạng Bồ-tát thảy đều khiến người
ấy ẩm thực sung túc, dứt các khổ não, đến đạo Niết-bàn, đều được khoái lạc.

Nếu có chúng sanh thiếu thốn các thứ cần dùng y phục, mão
báu, anh lạc, thuốc thang trị bịnh, người ấy chỉ xưng niệm danh hiệu Địa Tạng
Bồ-tát tùy chỗ mong muốn khiến đều sung túc đầy đủ, an trú đạo Niết-bàn, đắc vui
đệ nhứt.

Nếu có chúng sanh lìa hỉ lạc tâm mà cùng với bất hỉ lạc tập
hội, nếu người ấy xưng danh Địa Tạng Bồ-tát thì tất cả lạc cụ thảy đều quy tập,
có chi không vui cũng thảy xa lìa. Ý ấy đã vui, hay khiến đều được, an trú
Niết-bàn, đắc vui đệ nhứt.

Nếu có chúng sanh, thân tâm thọ khổ, các bịnh triền miên,
hãy xưng danh hiệu Địa Tạng Bồ-tát, thân tâm khổ não thảy đều trừ lành, an trú
Niết-bàn, đắc vui đệ nhứt.

Nếu các chúng sanh ác tâm hướng nhau, hãy xưng danh hiệu
Địa Tạng Bồ-tát, nhất tâm quy y, khiến chúng sanh kia nhu hòa nhẫn nhục, hổ
thẹn
với nhau, từ tâm sám hối, an trú Niết-bàn.

Nếu các chúng sanh bị cột trói, xiềng xích giam cầm trong
chốn lao ngục, thân thọ đủ điều khổ sở, hãy xưng danh hiệu Địa Tạng Bồ-tát,
nhứt tâm quy y, khiến các chúng sanh này đều được giải thoát, tự tại vô ngại,
cho đến đáng bị cột trói, gậy cây đánh đập, hãy xưng danh hiệu Địa Tạng Bồ-tát,
nhứt tâm quy y, cũng lại như thế, đều được giải thoát, an trụ Niết-bàn, đắc vui
đệ nhứt.

Nếu có chúng sanh các căn không đầy đủ, mệt nhọc, biếng
nhác
, điên cuồng, buông lung quên mất bản tâm, tham dục, giận hờn, ngu si, tập
đố, xan lẫn, tà nghi, kiêu mạn, ngủ nghỉ, các ác hừng hẫy, hãy xưng danh hiệu
Địa Tạng Bồ-tát, nhứt tâm quy y, các khổ như thế đều khiến giải thoát, an trụ
Niết-bàn, được vui đệ nhứt.

Nếu có chúng sanh bị dòng nước lớn đục, lửa dữ thiêu đốt,
hoặc thân bị núi cao hiểm trở đè sập, hoặc cây cối đè ngã cho đến phòng nhà,
thân bị đè sập,có các thứ như vậy vô lượng sợ hãi, xưng danh hiệu Địa Tạng
Bồ-tát, nhứt tâm quy y, có các việc sợ hãi như thế thảy khiến giải thoát, an
trụ Niết-bàn, được vui đệ nhứt.

Nếu có chúng sanh bị độc xà, các thứ cầm thú cắn mổ, hoặc
bị trúng các độc dược, hãy xưng danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát, nhứt tâm quy y,
các sự sợ hãi ấy thảy đều giải thoát.

Nếu có chúng sanh bị A-ba-ma-la-yêm-tệ làm tổn thương,
hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, hay khiến cuồng tâm, loạn
tâm
, tâm rung động, tâm đùa cợt, tâm điên đảo cho đến quên mất bổn tâm, hãy
xưng danh hiệu Địa Tạng Bồ-tát, nhứt tâm quy y, các tộc tánh nam nữ như thế đối
với các sự sợ hãi, thảy đều đắc giải thoát, an trụ Niết-bàn, được vui đệ nhứt.

Nếu có chúng sanh bị các La-sát, ác quỷ bắt bớ,
Cưu-bàn-trà bắt bớ, Phú-đan-na bắt bớ, Ca-tra-phú-đan-na bắt bớ, sư tử, hổ lang,
ác độc, cổ đạo, hoặc bị quân trận, chiến đấu, oán tặc bao quanh, sa vào chỗ
địch khủng khiếp, đến nỗi không còn muốn sống, hãy xưng danh hiệu Địa Tạng
Bồ-tát, nhứt tâm quy y các giòng họ nam nữ như thế chóng lìa các khổ, thảy trừ
họan nạn, an trụ Niết-bàn, đắc vui đệ nhứt.

Nếu có chúng sanhĐa văn, vì Tín, vì Giới, vì Thí, vì
Thiền định, vì Thần thông, vì Giải thoát, vì sắc thinh hương vị xúc, vì các
công đức, vì công xảo, hoa trái, vườn rừng, cây cối, giường nằm mền nệm, vì
tăng ích tài lợi vì thuốc thang, phòng xá, nhà cửa, vì khiến mưa, nước thuận
thời
, vì muốn được gió mát mẻ, vì muốn cầu nam nữ thê tử, phương tiện để tu các
phước nghiệp, vì muốn trừ lạnh nóng, khiến được chánh niệm, cầu các nhơn duyên
như thế, hãy xưng danh hiệu Địa Tạng Bồ-tát, nhứt tâm quy y. Vì sức oai đức của
thiện nam này cho nên thảy hay xứng ý, công đức sở nguyện của vô lượng chúng
sanh
kia đều được như ý. Thí như có người gieo giống nơi ruộng hoang kia,
thường xưng danh hiệu Địa Tạng Bồ-tát, nhứt tâm quy y, thảy đều biến thành hoa
quả
sum suê vi diệu thù thắng. Tại sao thế? Vì thiện nam tử này, ở quá khứ vô lượng a-tăng-kỳ kiếp số không thể tính kể,
trước đức Như Lai phát thệ nguyện kiên cố cũng như đại địa, khiến cho tất cả
chúng sanh đều được thọ dụng. Vì sức công đức của thiện nam tử ấy cho nên hay
khiến tăng trưởng thành tựu căn lành, cành nhánh lá, cho đến hoa trái thảy đều
tươi tốt thấm nhuần.

Nếu có chúng sanh tạo tác thập ác bất thiện nghiệp, hãy
xưng danh hiệu Địa Tạng Bồ-tát, nhứt tâm quy y thì tất kiết sử phiền não đều
tiêu diệt, xa lìa thập ác, thành tựu thập thiện, khởi tâm từ bi cùng tâm lợi
ích
đối với các chúng sanh. Thiện nam tử ấy dùng sức tinh tấn nơi trong khoảng
một bữa ăn vô lượng a-tăng-kỳ thế giới của chư Phật, nơi mỗi Phật quốc chỉ
trong khoảng một bữa ăn độ thoát vô lượng Hằng hà sa a-tăng-kỳ chúng sanh, dùng
tướng mạo ấy khiến thoát các ác, thảy đều thành tựu công đức không thể nghĩ
bàn.

Thiện nam tử này dùng sức thệ nguyện kiên cố, hay khiến
thành tựu tất cả chúng sanh. Người con dòng dõi như thế hoặc làm thân Phạm
Thiên
thành tựu chúng sanh. Hoặc làm Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên,
Ma-hê-thủ-la Thiên, hoặc làm Dục giới Tha Hóa Tự Tại Thiên, Hóa Lạc Thiên,
Đẩu-xuất-đà Thiên, Diễm-ma Thiên, Đế Thích Thiên, Tứ Thiên Vương Thiên thân,
hoặc làm thân Bồ-tát,hoặc làm thân Bích-chi Phật, làm thân Thanh văn, hoặc làm
thân Chuyển Luân Thánh Vương, Bà-la-môn, Sát-lị, Tỳ-xá, Thủ-đà… hoặc làm thân
nam, thân nữ, hoặc làm thân đồng nam, đồng nữ, hoặc làm thân Càn-thát-bà,
Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, thiên long, Dạ-xoa, hoặc làm thân La-sát, hoặc làm
thân Cưu-bàn-trà, hoặc làm thân Tỳ-xá-xà, hoặc làm thân Phú-đơn-na, hoặc làm
thân sư tử, hoặc làm thân hổ lang, hoặc làm thân cưu, thân mã, hoặc làm thân
thủy ngưu, hoặc làm các thứ thân chim, hoặc làm thân Diêm-la vương, hoặc làm
thân Địa ngục tốt, hoặc làm thân Địa ngục, vì mọi loài chúng sanhthuyết
Pháp
, tùy theo căn cơ chúng sanhhiển bày Tam thừa, khiến hết thảy đều được
Bất Thoái Chuyển địa vị.

Thiện nam tử này thành tựu công đức phục tàng không thể
nghĩ bàn như thế, dùng giải thoát báu mà tự trang nghiêm, cũng là mẫu các Pháp
của Bồ-tát, hướng đại Niết-bàn Vô thượng thương chủ.

Này các thiện nam tử!Các vị thượng thủ như Di-lặc,
Văn-thù, Quán Thế Âm, Phổ Hiền …vv, Hằng hà sa chư đại Bồ-tát như thế, nếu có
người ở trong trăm kiếp lễ kính, cúng dường, muốn mong cầu sở nguyện, không
bằng lễ bái cúng dường Địa Tạng Bồ-tát trong khoảng một bữa ăn, công đức rất
nhiều, sở nguyện chóng đắc, thảy đều mãn túc. Vì sao vậy? Vì Địa Tạng Bồ-tát
này đối với tất cả chúng sanh hay đại nhiêu ích làm Như Ý báu vậy. Muốn thành
tựu chúng sanh
cho nên người con dòng dõi này phát đại bi phục tàng kiên cố,
khiến mãn tất cả tâm nguyện của hết thảy chúng sanh. Vậy kẻ trai lành, người
gái tín phải nên cúng dường Địa Tạng Bồ-tát.”

Bấy giờ tại hội đại chúng đến từ mười phương, đại Bồ-tát và
các Thanh văn, tất cả hàng Trời, người, Dạ-xoa, Càn-thát-bà …vv, từ tòa đứng
dậy
, tùy sức cúng dường, hoặc dùng vàng bạc …vv, đem kínhdâng lên đức Địa Tạng
Bồ-tát, hoặc đem dâng các thứ hoa báu, y phục, ma-ni bảo châutràng hoa, châu
báu
, anh lạc, lầu vàng, tràng phan, bảo cái đem tán dâng lên Địa Tạng Bồ-tát,
lại đem các thứ vô lượng âm nhạc, tán tụng khen ngợi cúng dường Địa Tạng
Bồ-tát.

Lúc bấy giờ đức Địa Tạng đại Bồ-tát dùng cúng thí Tu-già-đà
mà thuyết bài kệ rằng:

“Thiên nhơn Long thần đã cúng dường
Mười phương Bồ-tát đều tập hội
Nghe có cứu thế đại công đức
Mong Phật nhận con cúng tối thắng.”

Lúc bấy giờ đức Địa Tạng đại Bồ-tát nói kệ ấy rồi, đảnh lễ nơi chân Phật, lúc đó đức Thế tôn lại nói bài kệ rằng:

“Muốn khởi tịnh trí bền chắc ấy
Hay diệt các phiền não chúng sanh
Khiến chúng được vui như tay báu
Hay đoạn kết nạp như kim cang
Ông khởi Đại bi, các tinh tấn
Vì là cúng dường Tối Thắng Tôn
Tâm kia như biển cứu tất cả
Độ các chúng sanh đến bờ kia.”

Bấy giờ đức Địa Tạng đại Bồ-tát làm lễ mà đứng dậy bạch đức
Phật
rằng: “Kính thưa đức Thế tôn, con sẽ cứu giúp độ hết tứ thiên hạ này, tăng
trưởng
Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, tăng trưởng thọ mạng, hộ niệm
tăng trưởng thọ mạng, thân không có bịnh tật, sức khoẻ tăng trưởng, danh dự
tiếng tốt tăng trưởng, tăng trưởng đời sống tư doanh, tăng trưởng thân hữu,
tăng trưởng quyến thuộc, tăng trưởng Tín Giới, tăng trưởng Đa văn, tăng trưởng
Bố thí, tăng trưởng Nhẫn nhục, tăng trưởng Phương tiện, tăng trưởng Học ý và
các Thánh đế. Tăng trưởng người đối với Đại thừa tất cả lâu dài, tăng trưởng
chiếu minh chơn thật pháp tướng, tăng trưởng thành tựu tất cả chúng sanh, tăng
trưởng
phát đại từ bi hỷ xả, tăng trưởng vô lượng tất cả tịnh pháp, tăng trưởng
mầu nhiệm tiếng tốt đồn xa trong ba cõi, tăng trưởng Pháp vũ nhuần ướt Tam hữu
lưu, tăng trưởng tất cả vật vị đại địa, tăng trưởng chúng sanh đã có thiện
nghiệp
, tăng trưởng pháp khí vô số phước hạnh, tăng trưởng trí tuệ thảy đều
chiếu sáng, tăng trưởng hạnh đạo của sáu Ba-la-mật, tăng trưởng ngũ nhãn thông
thấu suốt vô ngại, tăng trưởng hoán đảnh, tăng trưởng Niết-bàn, tăng trưởng oai
đức
chiếu sáng hết thảy Pháp vị tằng hữu, chúng đức cứu cánh ký biệt chú thuật
đà la ni chương cú.

Con ở nơi đời quá khứ Hằng hà sa chỗ Phật thảy đều thọ trì
những chú như vậy, tăng trưởng Pháp bạch tịnh đầy đủ, tăng trưởng hạt giống,
rễ, cành, hoa, trái, thuốc, ngũ cốc, tăng trưởng mây, mưa, đất, nước, lửa, gió,
tăng trưởng phước lạc, tăng trưởng tài vật, tăng trưởng vô lượng tối thắng quả
báo
, tăng trưởng cơ nghiệp. Chú này lợi ích hay trừ khổ não ràng buộc.”Tức nói
chú rằng:

Diêm phù Diêm diêm phù A xá diêm
phù
Bà ca ra diêm phù Am bà diêm phù Tỳ la diêm phùxà la diêm phù A lô già
diêm phù Đạt ma diêm phù Bà tra ma diêm phù Bà đế gia ni lê a la diêm phù Tệ bà
bà lô già phản ma diêm phù Ưu bà xá ma diêm phù Ưu ba xá ma diêm phù Na na na
diêm phù Xà na bà mâu trí ra na diêm phù Tỳ thi lê dạ na diêm phù Xa đadiêm
phù
Bà già tu trí ma hê lị Đà mi Ti mi Già ca ra tư Già ca ma tư lê Soa lị Hề
nghi Ca ra bà bà bà đế A lê ba ra tệ Bà già la bà đà mi Ra già đà mi Ba ra già
già già hê lê Ma lê Y ca tha tha xí Tha
khưu lâu Thát lê Xá lê Mi lê Ma bản Đa bản Cưu lê Mi lê Ương cửu chi đa tỳ At
lê Đế lê Ba ra đế lê Xoa tra khổ bà lê Chơn kỳ chơn Chơn cầu lê Hưu lâu, hưu
lâu, hưu lâu Cưu lưu đâu mi lê Mi lê bản Bà trà bà khả la Thị thị lê Lô lưu lô
lâu lưu Bà bà xà tỳ Luân đàn mi Tư bà kha Ma ha phục đà ca lâu sa tỳ luân đàn
mi mi Tư bà kha Ca lâu sa la ba tỳ luân đàn mi Tư bà kha Ca lâu sa ô đồ tỳ du
đàn mi Tư bà kha Tát bà kha xa bà lị phú la đàn mi Tư bà kha Tát bà bà tư gia
tam ba đà mi mi Tư bà kha Tát bà đa tha đa a trật để Tư bà kha Tát bà bồ đề tát
đỏa
a trật để a nâu nguyên địa để Tư bà kha.

“Bạch đức Thế tôn, nay con đã thuyết chú là vị tằng hữu
oai đức chiếu minh, là nguồn gốc chúng đức, ký biệt Chương cú đà-ra-ni Thần
chú
. Con ở quá khứ Hằng hà sa chư Phật đã thọ trì chú đây, tăng trưởng hết thảy
pháp bạch tịnh, tăng trưởng các rễ lành, cành, nhành lá, hoa trái, thuốc, lúa,
nếp, mưa thấm, đất nước, lửa gió, tăng trưởng hỉ lạc, tăng trưởng tài vật, tăng
trưởng
thắng diệu, tăng trưởng sản nghiệp. Oai lực thần chú này khéo hay ràng buộc
cũng gọi là khéo hay giải mở.

Kính bạch đức Thế tôn, con thuyết đà-ra-ni chú này, ban
cho
tứ thiên hạ hàng Thanh văn đệ tử, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di
thảy đều hộ niệm, tăng trưởng tài vật tất cả sản nghiệp. Tăng trưởng Phật Pháp
hay khiến lưu bố rộng lớn vô lượng, ba cõi thọ vui.”

Lúc bấy giờ đức Địa Tạng rộng nói Đại Ký Biệt kinh như thế,
lúc ấy núi Khư-la-đề-gia chấn động theo sáu cách, hết thảy âm thanh, nhạc khí không
tấu mà tự kêu, trời mưa hoa báu, tất cả đại chúng thảy đều rúng động, sanh
tưởng hy hữu.

Bấy giờ A-nan từ tòa đứng dậy, trịch vai áo bên hữu, vòng
tay chắp lại bạch đức Phật rằng: “Kính thưa đức Thế tôn, thiện pháp này sẽ gọi
tên là Kinh gì? Làm thế nào thọ trì? Phải tu hành thế nào?”

Phật dạy A-nan: “Kinh này tên gọi là Địa Tạng Bồ-tát Thệ nguyện Độ chư Chúng sanh, thọ trì đúng như thế.
Lại gọi là Đại Phương Quảng, thọ trì đúng như thế. Cũng gọi là Sư tử Quang
Tam-muội, thọ trì đúng như thế, cũng gọi là Tùy Chư Phật Độ Nhập Tàm Quý
Tam-muội, thọ trì đúng như thế. Cũng gọi là Đà-ra-ni Thần chú, thọ trì đúng như
thế. Ông nay lắng nghe dụng pháp để tu hành!”

Phật dạy A-nan: “Nếu có chúng sanh bị sa vào tội chết, tù
giam cùm trói xiềng xích, tật bịnh khốn khổ, quỷ mị bắt bớ, thì một lòng kính
lễ
xưng niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ-tát, chí tâm tụng trì chú này, sám hối căn
bổn trọng tội, phát Bồ-đề tâm. Từ trước đến nay cho đến hết tận đời vị lai tế,
không sát sanh, không trộm cắp, không dâm tà, không vọng ngữ, không uống rượu,
không ăn thịt, không ăn ngũ tân, thọ Tam tụ giới. Những gì là tam? Nhiếp thiện
pháp giới
, Nhiếp chúng sanh giới, Nhiếp luật nghi giới cho đến Bồ-đề quy mạng
Tam bảo
chúng, không quy y 96 thứ ngoại đạo tà pháp.”

Đức Phật lại dạy A-nan: “Nếu có Tỳ-khưu, Tỳ-khưu Ni,
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, thọ trì chú này thì phòng xá phải sạch sẽ, kiến lập đạo
tràng
, treo tràng phan bảo cái, hương thơm rưới sái nơi đất, thiêu hương thơm, tán
rải hoa quý, xưng danh hiệu Địa Tạng Bồ-tát, chí tâm kính lễ, tụng niệm thần chú
này, các tội ngũ nghịch, thập ác, tứ trọng bát cấm, nếu không trừ diệt thì
không có lẽ đó, chỉ trừ kẻ không chí tâm … vv.Phương kinh này đặc biệt không
cứu kẻ trộm của chúng Tăng, cho đến vật của một vị Tỳ-khưu. Nếu có thọ trì, đọc
tụng
kinh đà-ra-ni chú này, có phi thi phục chú, chim kêu, trăm quái tất cả các
ác thảy đều tiêu diệt.”

Lúc bấy giờ Tỳ-sa-môn Thiên vương đảnh lễ chân Phật
bạch đức Phật rằng: “Kính thưa đức Thế tôn, nếu có người thọ trì, đọc tụng Kinh
đà-ra-ni chú này, con sẽ ủng hộ hết thế lực của con. Nếu có chúng sanh tín
đảo kiến
, hoặc thờ Bắc thần, Cửu Tử Mẫu thần, A-ma thần, Táo quân, Thổ địa, Thổ
thần
, dối xưng là Tiên nhơn, tà kiến như thế, con sẽ khiến cho người này đi
đứng chẳng yên, bị mộng ác tung hoành. Cúi mong đức Thế tôn cho phép con thọ
trì!”

Phật dạy: “Lành thay, lành thay! Lòng đại từ của ông
lượng
, nhiều lợi ích chúng sanh. Ta trợ giúp cho ông vui lòng.”

Phật nói Kinh này rồi, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên
Vương
, Bồ-tát, đại Bồ-tát, hết thảy đại hội, A-nan …vv, nghe đức Phật nói hoan
hỉ
phụng hành.

Kinh Địa Tạng Bồ-tát Đà-ra-ni (hết)

Sa-môn Thích Viên Đức
dịch từ Hán ra Việt, năm 1976, bản thảo
chưa hiệu đính

(1) Đức Phật trả lời.

Nhập liệu:Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn thị Diệu Minh.