Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

0
8
KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN
HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG GIẢI

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN - Bìa sáchKINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN - Bìa sáchPDF icon (4)PDF icon (4)KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Kinh Địa Tạng có thể xem là một quyển kinh tiêu biểu cho sự hiếu thảo.  Trong kinh này, Đức Phật thuyết về nhân duyên phát nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cùng nhiều chi tiết về nhân quả nghiệp báo trong tam giới cùng những cảnh giới của địa ngục khi chúng sanh bị đọa vào.  Bồ tát Địa Tạng được biết đến với đại nguyện “địa ngục chưa trống, thề chưa thành Phật.”  Quyển kinh này còn bao gồm nhiều nội dung chi tiết chỉ dạy chúng ta phải làm thế nào trong nhiều trường hợp hoạn nạnKinh Địa Tạng có bốn đạo lý, đó là: dứt khổ, độ sanh, hiếu thuận, và báo ân.