Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

0
8

KINH
ĐỊA TẠNG
BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt Dịch:
HT Thích Trí Tịnh