Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già

0
11
KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải

Phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà. Tham khảo các bản dịch đời Ngụy, Tống và bản dịch Anh Ngữ của Suzuki . Thích Nữ Trí Hải 1969. Tái hiệu chính 1997 (Chánh Tân Tu Đại Tạng, tập 16, Kinh Tập Bộ, số hiệu 0672, 7 quyển, Đại Thừa Nhập Lăng Già Kính, Đường Thật-xoa-nan-đà dịch.
Chùa Tịnh Luật xuất bản PL. 2546


Nhập Lăng-già kinh (zh. rù lèngqié jīng 入楞伽經,
ja. nyū ryōga kyō, sa. laṅkāvatārasūtra)
là một bộ kinh Đại thừa, đặc biệt nhấn mạnh đến tính giác ngộ nội tại,
qua đó mọi hiện tượng nhị nguyên đều biến mất, hành giả đạt tâm vô phân biệt.
Đó là tâm thức đã chứng được Như Lai tạng (sa. tathāgata-garbha)
vốn hằng có trong mọi loài. Kinh này chỉ rõ là văn tự không đóng vai trò quan
trọng gì trong việc trao truyền giáo pháp.

Kinh này có ba bản dịch Hán ngữ song song với nguyên bản tiếng Phạn còn tồn
tại
:

 1. Bản dịch của Cầu-na-bạt-đà-la (sa. guṇabhadra) dưới tên Lăng-già-a-bạt-đa-la
  bảo kinh
  (zh. 楞伽阿跋佗羅寶經) 4 quyển;
 2. Bản của Bồ-đề-lưu-chi (sa. bodhiruci)
  với tên Nhập Lăng-già kinh, 10 quyển;
 3. Đại thừa nhập Lăng-già kinh
  (zh. 大乘入楞伽經)
  của Thật-xoa-nan-đà (sa. śikṣānanda), 7 quyển.

Những thuyết trong kinh này rất gần với quan điểm của Thiền tông. Cùng với
kinh Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa
Đại thừa khởi tín luận (sa. mahāyānaśraddhotpāda-śāstra),
kinh Nhập Lăng-già là một trong những bộ kinh Đại thừaảnh hưởng lớn
đến Thiền tông Trung Quốc. Người ta cho rằng bộ
kinh
này do Bồ-đề-đạt-ma, Sơ tổ thiền Trung Quốc chính tay truyền
cho Nhị tổ Huệ Khả. Ngay cả giáo pháp tiệm ngộ (giác ngộ
từng bậc) của Thần Tú cũng bắt nguồn từ kinh Nhập Lăng-già này.

Kinh bao gồm 9 chương văn xuôi trộn lẫn với các câu kệ và một chương chỉ
toàn văn vần. Kinh này lần đầu được dịch ra Hán văn trong thế kỉ thứ 5. Kinh Nhập
Lăng-già
được Phật thuyết tại Tích Lan theo lời mời của một nhà vua xứ này,
trong đó Phật trả lời những câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ (sa. mahāmati).
Giáo pháp trong kinh này là nền tảng của Duy thức tông (sa. yogācāra, vijñānavāda).

(http://vi.wikipedia.org/wiki/)

Tham khảo

 • Fo Guang Ta-tz’u-tien 佛光大辭典.
  Fo Guang Ta-tz’u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-Guang
  ch’u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ Điển. Phật Quang Đại Từ Điển biên
  tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
 • Das Lexikon der Östlichen
  Weisheitslehren
  , Bern
  1986.