Kinh Đại Bát Niết Bàn

0
15
KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN
Dịch Từ Hán Sang Việt: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ Xuất Bản 1990
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, 2009

kinhdaibatnietban-thichtritinhkinhdaibatnietban-thichtritinh