Kinh Cầu Siêu

0
10

KINH CẦU SIÊU

NGHI THỨC CẦU – SIÊU

(Tụng Kinh A Di
Đà
)

CÚNG HƯƠNG

(Thắp ba cây
hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài cúng hương)

Nguyện đem lòng
thành
kính,
Gởi theo đám mây
hương,
Phưởng phất khắp
mười phương,
Cúng dường ngôi
Tam Bảo.
Thề trọn đời giữ
đạo,
Theo tự tánh làm
lành.
Cùng Pháp giới
chúng sanh
Cầu Phật từ gia
hộ:
Tâm Bồ-đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn
mê,
Chóng quay về bờ
giác. O

Nay đệ tử chúng
con dâng hết lòng thành hướng về Ngôi Tam Bảo, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng
danh
, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang
tiếp độ Hương linh: (tên họ, pháp danh, ngày tháng năm mất, tuổi thọ) được
nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm,
sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Độ.

Nam-mô Hương
Cúng Dường Bồ-tát. (3 lần)O
(Chủ lễ xá 3 xá
rồi cắm hương vào Lư hương)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương
vô thượng
,
Ba cõi chẳng ai
bằng,
Thầy dạy khắp trời
người,
Cha lành chung bốn
loài
.
Quy y tròn một
niệm,
Dứt sạch nghiệp ba
kỳ

Xưng dương cùng
tán thán
Ức kiếp không cùng
tận
.(xá 1 xá) O

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng
sanh
: tánh thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông
không thể nghĩ bàn.
Lưới đế châu
đạo tràng,
Mười phương Phật
bảo
, hào quang sáng ngời,
Trước bảo tọa thân
con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ
nguyện
quy y. (xá 1 xá) O

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ
Nam
mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn
Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ
Nam mô Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, Đương lai hạ sanh
Di-Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ
Pháp
Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-Di-Đà Phật, Đại Bi Quán Thế
AÂm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh
Đại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) OO

TRÌ TỤNG

(Đại chúng ngồi
thẳng lưng theo tư thế hoa sen. Duy NaDuyệt Chúng khai chuông mõ . Từ đây
chủ lễ xướng và đại chúng cùng tụng theo)

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén
chiên đàn,
Khắp xông pháp
giới
đạo tràng mười phương,
Hiện thành mây báu
kiết tường,
Chư Phật rõ biết
ngọn hương chí thiền,
Pháp thân toàn thể
hiện tiền,
Chứng minh hương
nguyện phước liền ban cho.
Nam Mô Hương Vân
Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
( 3 lần) O

CHÚ ĐẠI-BI

Nam-mô Đại-Bi
Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên
nhãn
vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam-mô hắc ra đát
na
, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà
yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca
lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
Nam-mô tất kiết
lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn
trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà
tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế,
ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma
hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt
xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma
ra
, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt
sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị
tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra
cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất
đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà
ha
. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a
tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ,
ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà
ha
.
Nam-mô hắc ra đát
na
, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà
yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô,
mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

Nam-mô Bổn-sư
Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)

Phát Nguyện
Trì Kinh

Cuối lạy đấng
Tam Giới Tôn
Quy mạng cùng mười
phương
Phật
Con nay phát
nguyện
rộng
Thọ trì Kinh Di
Đà

Trên đền bốn ơn
nặng,
Dưới cứu khổ ba
đường.
Nguyện cho người
thấy nghe
Đều phát lòng
bồ-đề,
Nếu một báo thân
này
Sanh qua cõi Cực
lạc

Nam Mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật
. (3 lần)

KHAI KINH

Phật Pháp cao
siêu rất thậm sâu
Trăm ngàn muôn
kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe thấy
chuyên trì tụng
Nguyện tỏ Như Lai
nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Liên Trì
Hải Hội Phật Bồ Tát
(3 lần) O

Phật nói
Kinh A Di Đà

Ta nghe như
vầy
: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với
một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: đều là bậc A La Hán mọi
người
đều quen biết, như là:

Trưởng lão
Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha
Câu-Hy-La
, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La,
Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na,
Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, những vị đại đệ tử như thế.

Và hàng Đại Bồ
Tát
, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa Bồ Tát, Càn-Đà-Ha-Đề Bồ Tát,
Thường-Tinh-Tấn Bồ tát… cùng với các vị Đại Bồ tát như thế và với vô lượng
chư Thiên
như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn..v..v.. đại chúng cùng đến dự hội.

Bấy giờ đức
Phật
bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ đây qua phương Tây quá mười
muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật
hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp.
Xá Lợi Phất! Cõi
đó vì sao tên là Cực lạc?
chúng sanh
trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó
tên là Cực Lạc.
Xá Lợi Phất! Lại
trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây,
đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại
trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công
đức
, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất.
Vàng bạc, lưu ly,
pha lê hiệp thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác
cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não.

Trong ao có hoa
sen
lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng
vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm
tho trong sạch.
Xá Lợi Phất! Cõi
nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất! Lại
trong cõi nước của đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày
đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la.
Chúng sanh trong
cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đãy hoa đựng những hoa tốt đem cúng
dường
mười muôn ức đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm
xong đi kinh hành.
Xá Lợi Phất! Cõi
nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
Lại nữa,
Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường có những giống chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, nào
chim Bạch hạt, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; những
giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã.
Tiếng chim đó diễn
nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo
phần
..v..v.. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật,
niệm Pháp, niệm Tăng!
Xá-Lợi-Phất! Ông
chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì sao?
Vì cõi của đức
Phật
đó không có ba đường dữ. Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật đó tên đường dữ còn
không có huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do đức Phật A Di Đà
muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưubiến hóa làm ra đấy thôi.
Xá-Lợi-Phất! Trong
cõi nước của đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới
báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa
chung.
Người nào nghe
tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
Xá-Lợi-Phất! Cõi
nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá-Lợi-Phất! Nơi ý
ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?
Xá-Lợi-Phất! Đức
Phật
đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương
không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà.
Xá-Lợi-Phất! Đức
Phật
đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu
A Di Đà.
Xá-Lợi-Phất! Đức
Phật
A Di Đà thành Phật nhẫn lại đến nay, đã được mười kiếp.
Xá-Lợi-Phất! Lại
đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bực A La Hán, chẳng phải
tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ tát chúng cũng đông như thế.
Xá-Lợi-Phất! Cõi
nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá-Lợi-Phất! Lại
trong cõi cực lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối
chuyển
.
Trong đó có rất
nhiều vị bực nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được,
chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a-tăng-kỳ để nói thôi!
Xá-Lợi-Phất! Chúng
sanh
nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó.

Vì sao? Vì đặng
cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.
Xá-Lợi-Phất! Chẳng
có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.

Xá-Lợi-Phất! Nếu
thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh
hiệu
của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc
bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn.

Thời người đó đến
lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người
đó.
Người đó lúc chết
tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A
Di Đà
.
Xá-Lợi-Phất! Ta
thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.
Nếu có chúng sinh
nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.

Xá-Lợi-Phất! Như
Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà,
phương Đông cũng có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật,
Tu-Di-Quang Phật, Diệu-AÂm Phật; Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại
nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói
lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất
Khả Tư Nghị
Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
Xá-Lợi-Phất! Thế
giới
phương Nam, có đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật,
Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật… Hằng hà sa số
những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm
khắp
cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các
ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật
Sở Hộ Niệm Này”.
Xá-Lợi-Phất! Thế
giới
phương Tây, có đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng
Phật, Đại Quang Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật… Hằng hà
sa số
những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài
trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh
các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư
Phật
Sở Hộ Niệm Này”.
Xá-Lợi-Phất! Thế
giới
phương Bắc, có đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-AÂm Phật, Nan-Trở Phật,
Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại
nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói
lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất
Khả Tư Nghị
Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
Xá-Lợi-Phất! Thế
giới
phương dưới, có đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ
Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế,
đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại
thiên
mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh:
Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! Thế
giới
phương trên, có đức Phạm-AÂm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật,
Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc Bửu-Hoa-Nghiêm-Thân Phật, Ta
La-Thọ-Vương Phật, Bửu-Hoa Đức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn
Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng
lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng:
“Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức
Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
Xá-Lợi-Phất! Nơi ý
của ông nghĩ thế nào, vì sao tên là kinh: Nhứt-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?

Xá-Lợi-Phất! Vì
nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe
danh hiệu của đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được
tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh
đẳng chánh giác
.
Xá-Lợi-Phất! Cho
nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói.
Xá-Lợi-Phất! Nếu
có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi
nước của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi
đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi,
hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về.
Xá-Lợi-Phất! Cho
nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát
nguyện
sanh về cõi nước kia.
Xá-Lợi-Phất! Như
ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật
đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời nầy: “Đức
Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi
Ta Bà
đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh
trược
, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh
Giác
, Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin
này”.
Xá-Lợi-Phất! Phải
biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc
Thượng
Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất
khó!
Đức Phật nói kinh
này rồi, ngài Xá-Lợi-Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người,
A-Tu-La, v..v.. nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đảnh lễ mà lui
ra. Phật nói kinh A Di Đà.

MA-HA
BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ĐA TÂM-KINH

Quán-tự-tại
Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ
nhất thiết khổ ách.
Xá-Lợi-Tử ! Sắc
bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ,
tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
Xá-Lợi-Tử ! Thị
chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất
giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí
ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chílão tử, diệc vô lão-tử
tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
vô sở đắc
cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố,
vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư
Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.
Cố tri Bát-nhã
Ba-la-mật-đa
, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị
đẳng đẳng
chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
Cố thuyết
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:
Yết-đế yết-đế,
ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

VÃNG-SANH
QUYẾT-ĐỊNH CHƠN-NGÔN:

Nam-mô a di đa
bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,

A di rị đa tất đam
bà tỳ,
A di rị đa tì ca
lan đế,
A di rị đa, tì ca
lan đa,
Dà di nị dà dà na,

Chỉ đa ca lệ ta bà
ha
.

TÁN PHẬT

A Di Đà Phật
thân sắc vàng
Tướng tốt quang
minh tự
trang nghiêm
Năm Tu Di uyển
chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong
ngần mắt biếc
Trong hào quang
hóa vô số Phật
Vô số Bồ tát hiện
ở trong
Bốn mươi tám
nguyện
độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng
lên giải thoát
Quy mạng lễ A Di
Đà Phật

Ở phương Tây thế
giới
an lành
Con nay xin phát
nguyện
vãng sanh
Cúi xin Đức Từ Bi
tiếp độ.
Nam Mô Tây Phương
Cực Lạc
Thế Giới Đại Từ, Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà
Phật
( 108 lần) O
Nam mô Đại Bi Quan
Thế Âm Bồ Tát
( 3 lần) O
Nam mô Đại Thế Chí
Bồ Tát
( 3 lần) O
Nam mô Đại Nguyện
Địa Tạng Vương Bồ Tát
( 3 lần) O
Nam mô Thanh Tịnh
Đại Hải Chúng Bồ Tát
( 3 lần) O

THẦN CHÚ
THẤT PHẬT DIỆT TỘI

Ly bà ly bà đế,
cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng
càn đế, ta bà ha (3 lần) O

HỒI HƯỚNG

Phúng kinh
công-đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng
phước giai hồi-hướng,
Phổ nguyện
pháp-giới chư chúng-sanh,
Tốc vãng
vô-lượng-quang Phật sát.

Nguyện tiêu
tam-chướng trừ phiền-não,
Nguyện đắc trí-huệ
chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội
chướng
tất tiêu trừ.
Thế thế thường
hành
Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh
Tây-phương Tịnh-độ trung,
Cửu phẩm Liên-hoa
vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật
ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ-tát vi
bạn lữ.

Nguyện dĩ thử
công-đức,
Phổ cập ư nhứt
thiết,
Ngã đẳng dữ
chúng-sanh,
Giai cộng thành
Phật-đạo.

PHỤC NGUYỆN

Nam Mô Tiếp Dẫn
Đạo Sư
A Di Đà Phật tác đại chứng minh Phục nguyện: nguyện cho đệ tử chúng con,
tâm đạo vững bền, đường dài không nản, bốn thể khinh an , thân tâm dõng mảnh,
dứt hết các bệnh hôn ám , sớm tiêu nghiệp chướng, không nạn, không tai, không
ma
, không chướng. Chẳng hướng đường tà, thẳng vào chánh đạo, phiền não tiêu
diệt
, trí tuệ lớn dần, mau ngộ đại sự, nối huệ mạng Phật, độ khắp chúng sanh,
báo ân Phật Tổ.

Nguyện đem công
đức
thọ trì kinh chú, xưng tán hồng danh, hồi hướng siêu độ vong linh:…..
vãng sinh ngày… tháng… năm…. tuổi, được vãng sinh Tịnh Độ.
Khắp nguyện: người
mất siêu thăng, kẻ còn phước lạc. Chúng sanh được thấm nhuần mưa Pháp. Tất cả
mọi người đều trọn thành Phật Đạo
Nam Mô A Di Đà
Phật

TỰ QUY

Tự quy y Phật,
xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. O
Tự quy y Pháp, xin
nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh Tạng, trí tuệ như biển. O
Tự quy y Tăng, xin
nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. O

ĐẢNH LỄ

Đệ tử chúng con
hôm nay, xin ghi nhớ công ơn quốc gia bảo hộCha mẹ sinh thành, cúi đầu đảnh
lễ
Tam Bảo thường trụ trong mười phương (1 lạy) O

Đệ tử chúng con
hôm nay, xin ghi nhớ công ơn dạy dỗ của Sư trưởng và sự tác thành của thiện hữu
trí thức , cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương (1 lạy) O

Đệ tử chúng con
hôm nay, xin thay mặt cho tất cả chúng sanh đang đau khổ trong ba đường ác đạo,
cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương (1 lạy) O

Nghi thức cầu siêu hết