Kinh bốn mươi hai chương

0
13
TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG KINH
Nhà Hậu Hán,
Ca-Diếp-Ma-Đằng (Kashyapa-maganta) và
Trúc-Pháp-Lan (Gobharana) cùng dịch
Thích Vĩnh Hóa dịch giải
MỤC LỤC
blankKinh tựa ……………………………………………… 11 
Chương 1: Xuất Gia Chứng Quả …………………. 25 
Chương 2: Đoạn Dục Tuyệt Cầu …………………. 41 
Chương 3: Cắt Ái Khứ Tham ……………………… 51 
Chương 4: Thiện Ác Tinh Minh …………………… 55 
Chương 5: Chuyển Trọng Linh Khinh …………… 65 
Chương 7: Ác Hoàn Bản Thân ……………………. 72 
Chương 8: Trần Thóa Tự Ô ……………………….. 77 
Chương 9: Phản Bổn Hội Đạo ……………………. 82 
Chương 10: Hỷ Thí Hoạch Phúc………………….. 86 
Chương 11: Thí Phạn Chuyển Thắng ……………. 91 
Chương 12: Cử Nan Khuyến Tu………………….. 99 
Chương 13: Vấn Đạo Túc Mạng…………………. 110 
Chương 14: Thỉnh Vấn Thiện Đại ………………. 113 
Chương 15: Thỉnh Vấn Lực Minh ……………….. 116 
Chương 16: Xả ái Đắc Đạo ………………………. 121 
Chương 17: Minh Lai Ám Tạ …………………….. 124 
Chương 18: Niệm Đẳng Bổn Không ……………. 126 
Chương 19: Chân Giả Tinh Quán ……………….. 130 
Chương 20: Suy Ngã Bổn Không ……………….. 133 
Chương 21: Danh Thanh Táng Bổn …………….. 135 
Chương 22: Tài Sắc Chiêu Khổ …………………. 139 
Chương 23: Thê Tử Thậm Ngục ………………… 142 
Chương 24: Sắc Dục Chướng Đạo ……………… 146 
Chương 25: Dục Hỏa Thiêu Thân ………………. 150 
Chương 26: Thiên Ma Nhiễu Phật ………………. 152 
Chương 27: Vô Trước Đắc Đạo ………………….. 155 
Chương 28: ý Mã Mạc Túng ……………………… 159 
Chương 29: Chánh Quán Địch Sắc …………….. 162 
Chương 30: Dục Hỏa Viễn Ly ……………………. 166 
Chương 31: Tâm Tịch Dục Trừ ………………….. 169 
Chương 32: Ngã Không Bố Diệt ………………… 173 
Chương 33: Trí Minh Phá Ma ……………………. 176 
Chương 34: Xử Trung Đắc Đạo …………………. 181 
Chương 35: Cấu Tịnh Minh Tồn …………………. 187 
Chương 36: Triển Chuyển Hoạch Thắng ………. 190 
Chương 37: Niệm Giới Cận Đạo ………………… 196 
Chương 38: Sanh Tức Hữu Diệt ………………… 199 
Chương 39: Giáo Hối Vô Sai …………………….. 203 
Chương 40: Hành Đạo Tại Tâm …………………. 206 
Chương 41: Trực Tâm Xuất Dục ………………… 208 
Chương 42: Đạt Thế Như Huyễn ……………….. 223

pdf_download_2pdf_download_2
Kinh Bốn Mươi Hai Chương