Kinh Bát Nhã Toát Yếu

0
6
KINH ĐẠI BÁT NHÃ TOÁT
YẾU

Ngài Tam tạng
Pháp sư
CƯU MA LA THẬP, dịch chữ Phạn ra chữ hán

Sa môn THÍCH
THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lược giải