Hiện Trạng Đại Tạng Kinh – Tháng 4, 2011

0
10

HIỆN TRẠNG ĐẠI TẠNG KINH – THÁNG 4, 2011
TUỆ QUANG 慧光 WISDOM LIGHT FOUNDATION
http://www.DaiTangVietNam.com

Đại Tạng Kinh tiếng
Việt là một ước mơ của tất cả mọi
người
con Phật Việt Nam. Đại Tạng Việt
Nam
bao gồm 2372 bộ Kinh, Luật và Luận chữ Hán
trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Trong những
năm qua, Tuệ Quang Wisdom Light Foundation đã thành lập một
chương trình để cố gắng phiên dịch những
Kinh điển này. Chúng tôi làm trang web này để trình bày
tình trạng hiện nay của Đại Tạng Kinh tiếng
Việt. Chúng tôi đã liên kết với các bản Kinh, Luật và Luận đã được Chư Tôn Đức
và các Dịch giả phiên dịch trong những thập niên
qua. Các bản dịch này được đăng tải
trên các trang nhà Phật Giáo như Đạo Phật Ngày Nay,
Mật Tông, Quảng Đức, Thư Viện Hoa SenChúng
tôi
cũng mang lên mạng các bản Phiên âm Hán-Việt toàn
bộ
Đại Tạng Kinh và các bản dịch của
Tuệ Quang
. Xin bấm chuột vào số của
Kinh (Taisho number trong
Mục Lục CBETA Hán Tạng) để tải về bản Phiên Âm,
hoặc bấm chuột vào bản dịch để đọc.
Vì còn quá nhiều kinh điển chưa được dịch,
chúng tôi rất mong nhận được hợp tác và hổ
trợ của Chư Tôn Đức và các Dịch giả
để sớm hoàn thành một Đại Tạng Kinh tiếng
Việt. Muốn có bản lược dịch để hiệu
đính
, xin cho biết số Kinh và liên lạc với Nguyên
Tánh qua dichkinh@daitangvietnam.com

 

Kinh Điển Mới

Kinh Bộ Bảo Tích
(T0321-T0373) (Bản dịch của Trung Tâm Liễu QuánTuệ
Quang
)

Kinh Bộ Niết Bàn
(T0374-T0396) (Bản dịch của Trung Tâm Liễu QuánTuệ
Quang
)

Du Già Luận (T1616-T1618,
T1628-T1635) (Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ
Quang
)

Phật Tánh Luận – T1610 (Bản
dịch của Nguyên Hồng – Tuệ Quang)

Đại Thừa Thành Nghiệp Luận
T1609
(Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ
Quang
)

Hiển Dương Thánh Giáo
Luận
– T1602-T1603 (Bản dịch của
Nguyên Hồng – Tuệ Quang)

Biên Trung Luận – T1599-T1601
(Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ Quang)

Duy Thức Luận –
T1586-T1591 (Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ
Quang
)

Nhập Đại Thừa
Luận
– T1592-T1595 (Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ
Quang
)

Kinh Mới
Dịch của Bùi Đức Huề (T0109, T0110, T0166, T0298,
T0425, T0442, T0842, T0945)

Phật Thuyết Phật
Danh Kinh
, T0441, 30 quyển
(Bản dịch của Bùi Hoàng Long & Bùi Anh Tuấn)

Phật Giáo Thánh Kinh hay Kinh Lời
Vàng (Bản dịch của HT Trí Nghiêm)

Xin mời tham khảo Mục Lục Đại Chánh Tân Tu
Đại Tạng Kinh – Nguyễn Minh Tiến

Bộ
A Hàm
(0001-0151)

Bộ Bản Duyên (0152-0219)

Bộ Bát Nhã (0220-0261)

Bộ Pháp Hoa (0262-0277)

Bộ Hoa Nghiêm (0278- 0309)

Bộ Bảo Tích (0310-0373)

Bộ Niết Bàn (0374-0396)

Bộ Đại Tập
(0397-0424)

Bộ Kinh Tập (0425-0847)

Bộ Mật Giáo (0848-1420)

Bộ Luật (1421-1504)

Bộ Thích Kinh Luận
(1505-1535)

Bộ Tỳ Đàm (1536-1563)

Bộ Trung Quán (1564-1578)

Bộ Du Già (1579-1627)

Bộ Luận Tập
(1628-1692)

Bộ Kinh Sớ (1693-1803)

Bộ Luật Sớ
(1804-1850)

Bộ Chư Tông (1851-2025)

Bộ Sử Truyện
(2026-2120)

Bộ Sự Vị (2121-2136)

Bộ Ngoại Giáo
(2137-2144)

Bộ Mục Lục
(2145-2184)

Bộ Cổ Dật (2732-2864)

Bộ Nghi Tự (2865-2920)

 

Bộ A
Hàm

0001, Trường A Hàm Kinh, 22 quyển,
[ Hậu Tần Phật Đà Da Xá cộng Trúc Phật Niệm
dịch ]

Bản dịch của Thích Tuệ
Sỹ

0002, Thất Phật Kinh, 1 quyển, [ Tống
Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch
của Thích Tâm Hạnh

0003, Tỳ Bà Thi Phật Kinh, 2 quyển,
[ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch
của Thích Tâm Hạnh

0004, Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

0005, Phật Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, [
Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

0006, Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, [ Thất
dịch ]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

0007, Đại Bát Niết Bàn Kinh, 3 quyển,
[ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ]

Bản dịch của HT Thích
Tâm Châu

0008, Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi
Kinh
, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0009, Nhân Tiên Kinh, 1 quyển, [ Tống
Pháp Hiền dịch ]

0010, Bạch Y Kim Tràng Nhị Bà La Môn Duyên
Khởi
Kinh
, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch
]

0011, Ni Câu Đà Phạm Chí Kinh, 2 quyển,
[ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0012, Đại Tập Pháp Môn Kinh, 2 quyển,
[ Tống Thí Hộ dịch ]

0013, Trường A Hàm Thập Báo Pháp Kinh,
2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0014, Nhân Bổn Dục Sinh Kinh, 1 quyển,
[ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0015, Đế Thích Sở Vấn Kinh, 1
quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0016, Thi Ca La Việt Lục Phương Lễ
Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0017, Thiện Sinh Tử Kinh, 1 quyển,
[ Tống Chi Pháp Độ dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0018, Tín Phật Công Đức Kinh, 1 quyển,
[ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0019, Đại Tam Ma Nhạ Kinh, 1 quyển,
[ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0020, Phật Khai Giải Phạm Chí A Bạt
Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0021, Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến
Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0022, Tịch Chí Quả Kinh, 1 quyển,
[ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0023, Đại Lâu Thán Kinh, 6 quyển, [
Tây Tấn Pháp Lập cộng Pháp Cự dịch ]

0024, Khởi Thế Kinh, 10 quyển, [
Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]

0025, Khởi Thế Nhân Bổn Kinh, 10
quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

0026, Trung A Hàm Kinh, 60 quyển, [ Đông
Tấn Cồ Đàm Tăng Ca Đề Bà dịch ]

Bản dịch
của Thích Tuệ Sỹ

0027, Thất Tri Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi
Khiêm
dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0028, Viên Sinh Thọ Kinh, 1 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

0029, Hàm Thủy Dụ Kinh, 1 quyển, [
Thất dịch ]

Bản
dịch của Thích Chánh Lạc

0030, Tát Bát Đa Tô Lý Du Nại Dã Kinh, 1
quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0031, Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ
Nhân Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0032, Tứ Đế Kinh, 1 quyển, [
Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0033, Hằng Thủy Kinh, 1 quyển, [
Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0034, Pháp Hải Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn
Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0035, Hải Bát Đức Kinh, 1 quyển,
[ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0036, Bổn Tương Y Trí Kinh, 1 quyển,
[ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0037, Duyên Bổn Trí Kinh, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0038, Luân Vương Thất Bảo Kinh,
1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0039, Đảnh Sinh Vương Cố Sự
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0040, Văn Đà Kiệt Vương Kinh,
1 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0041, Tần Bà Sa La Vương Kinh, 1 quyển,
[ Lưu Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0042, Thiết Thành Nê Lê Kinh, 1 quyển, [
Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0043, Diêm La Vương Ngũ Thiên Sứ Giả
Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch
]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0044, Cổ Lai Thế Thời Kinh, 1 quyển,
[ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0045, Đại Chánh Cú Vương Kinh,
2 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản
dịch của Thích Chánh Lạc

0046, A Na Luật Bát Niệm Kinh, 1 quyển,
[ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0047, Ly Thùy Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0048, Thị Pháp Phi Pháp Kinh, 1 quyển, [
Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0049, Cầu Dục Kinh, 1 quyển, [ Tây
Tấn Pháp Cự dịch ]

0050, Thọ Tuế Kinh, 1 quyển, [ Tây
Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0051, Phạm Chí Kế Thủy Tịnh Kinh,
1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0052, Đại Sinh Nghĩa Kinh, 1 quyển,
[ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

0053, Khổ Ấm Kinh, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

0054, Thích Ma Nam Bổn Tứ Tử Kinh,
1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0055, Khổ Ấm Nhân Sự Kinh, 1 quyển,
[ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

0056, Lạc Tưởng Kinh, 1 quyển,
[ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0057, Lậu Phân Bố Kinh, 1 quyển, [
Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0058, A Nậu Phong Kinh, 1 quyển, [
Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0059, Chư Pháp Bổn Kinh, 1 quyển, [
Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0060, Cồ Đàm Di Kí Quả Kinh, 1 quyển,
[ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0061, Thọ Tân Tuế Kinh, 1 quyển, [
Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0062, Tân Tuế Kinh, 1 quyển, [ Đông
Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0063, Giải Hạ Kinh, 1 quyển, [ Tống
Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0064, Chiêm Bà Tỳ Kheo Kinh, 1 quyển, [
Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0065, Phục Dâm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn
Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0066, Ma Nhiêu Loạn Kinh, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0067, Tệ Ma Thí Mục Liên Kinh, 1 quyển,
[ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0068, Lại Xá Hòa La Kinh, 1 quyển, [ Ngô
Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0069, Hộ Quốc Kinh, 1 quyển, [ Tống
Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0070, Số Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn
Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0071, Phạm Chí Át Ba La Diên Vấn Chủng
Tôn Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch
]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0072, Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yếm
Ly
Công Đức Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0073, Tu Đạt Kinh, 1 quyển, [ Tiêu
Cầu Na Tỳ Địa dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0074, Trưởng Giả Thi Báo Kinh, 1
quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0075, Phật Vi Hoàng Trúc Viên Lão Bà La Môn Thuyết
Học Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0076, Phạm Ma Dụ Kinh, 1 quyển, [
Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0077, Tôn Thượng Kinh, 1 quyển, [
Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0078, Đâu Điều Kinh, 1 quyển,
[ Thất dịch ]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

0079, Anh Vũ Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống
Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0080, Phật Vi Thủ Ca Trưởng Giả
Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Cồ
Đàm
Pháp Trí dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh
Lạc

Bản dịch
của Thích Tuệ Thông

0081, Phân Biệt Thiện Ác Báo ứng Kinh,
2 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0082, Ý Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc
Pháp Hộ
dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0083, Ứng Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0084, Phân Biệt Bố Thi Kinh, 1 quyển,
[ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

Bản dịch
của Thích Thiện Trí

0085, Tức Tránh Nhân Duyên Kinh, 1 quyển,
[ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0086, Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn
Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0087, Trai Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch
]

Bản
dịch của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0088, Ưu Bà Di Đọa Xá Ca Kinh, 1 quyển,
[ Thất dịch ]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

0089, Bát Quán Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống
Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

0090, Bệ Ma Túc Kinh, 1 quyển, [
Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0091, Bà La Môn Tử Mệnh Chung Ái Niệm
Bất Ly Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch
]

Bản dịch của Thích Chánh
Lạc

0092, Thập Chi Cư Sĩ Bát Thành Nhân Kinh,
1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0093, Tà Kiến Kinh, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0094, Tiển Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0095, Nghị Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

0096, Trì Ý Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch
]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0097, Quảng Nghĩa Pháp Môn Kinh, 1 quyển,
[ Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

0098, Phổ Pháp Nghĩa Kinh, 1 quyển,
[ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0099, Tạp A Hàm Kinh, 50 quyển, [
Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch
của Thích Đức Thắng và Thích Tuệ Sỹ

0100, Biệt dịch Tạp A Hàm Kinh, 16
quyển, [ Thất dịch ]

0101, Tạp A Hàm Kinh, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

0102, Phật Thuyết Ngũ Uẩn Giai
Không
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch
]

Bản
dịch của Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt (Tuệ
Quang)

0103, Phật Thuyết Thánh Pháp Ấn Kinh,
1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0104, Phật Thuyết Pháp Ấn Kinh, 1
quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản
dịch giải của HT Thích Nhất Hạnh

0105, Ngũ Ấm Thí Dụ Kinh, 1 quyển,
[ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0106, Phật Thuyết Thủy Mạt Sở
Phiêu Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch
]

0107, Phật Thuyết Bất Tự Thủ
Ý Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0108, Phật Thuyết Mãn Nguyện Tử
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0109, Phật Thuyết Chuyển Pháp Luân
Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Bùi
Đức Huề

0110, Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch
]

Bản dịch của Bùi
Đức Huề

0111, Phật Thuyết Tương ứng
Tương Khả Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự
dịch ]

0112, Phật Thuyết Bát Chánh Đạo
Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề
(Tuệ Quang)

0113, Phật Thuyết Nan Đề Thích
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0114, Phật Thuyết Mã Hữu Tam Tướng
Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

0115, Phật Thuyết Mã Hữu Bát Thái Thí
Nhân Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

0116, Phật Thuyết Giới Đức
Hương Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô
Lan
dịch ]

Bản
dịch của Thích Nữ Như Tuyết

0117, Phật Thuyết Giới Hương
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0118, Phật Thuyết Ương Quật
Ma Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0119, Phật Thuyết Ương Quật
Kế Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0120, Ương Quật Ma La Kinh, 4 quyển,
[ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0121, Phật Thuyết Nguyệt Dụ Kinh,
1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0122, Phật Thuyết Ba Tư Nặc
Vương
Thái Hậu Băng Trần Thổ Bộn Thân
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0123, Phật Thuyết Phóng Ngưu Kinh,
1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0124, Duyên Khởi Kinh, 1 quyển, [
Đường Huyền Trang dịch ]

Bản
dịch của Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt (Tuệ
Quang)

0125, Tăng Nhất A Hàm Kinh, 51 quyển,
[ Đông Tấn Cồ Đàm Tăng Ca Đề Bà dịch
]

Bản
dịch của HT Thích Thanh Từ và HT Thích Thiện Siêu

Bản dịch
của Thích Đức Thắng và Thích Tuệ Sỹ

0126, Phật Thuyết A La Hán Cụ Đức
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0127, Phật Thuyết Tứ Nhân Xuất
Hiện Thế Gian Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu
Na Bạt Đà La
dịch ]

0128a, Tu Ma Đề Nữ Kinh, 1 quyển,
[ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0128b, Tu Ma Đề Nữ Kinh, 1 quyển,
[ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0129, Phật Thuyết Tam Ma Kiệt Kinh,
1 quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm dịch ]

0130, Phật Thuyết Cấp Cô Trưởng
Giả
Nữ Đắc Độ Nhân Duyên Kinh
, 3 quyển,
[ Tống Thí Hộ dịch ]

0131, Phật Thuyết Bà La Môn Tị Tử
Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0132a, Phật Thuyết Thực Thi Hoạch
Ngũ Phước Báo Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch
]

0132b, Thi Thực Hoạch Ngũ Phước
Báo Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0133, Tần Tỳ Sa La Vương Nghệ
Phật Cúng Dường Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp
Cự
dịch ]

0134, Phật Thuyết Trưởng Giả
Tử Lục Quá Xuất Gia Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống
Tuệ Giản dịch ]

0135, Phật Thuyết Lực Sĩ Di
Sơn Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

0136, Phật Thuyết Tứ Vị Tằng
Hữu Pháp Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

0137, Xá Lợi Phất Ma Ha Mục Liên Du Tứ
Cù Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán Khang Mạnh Tường dịch
]

0138, Phật Thuyết Thập Nhất
Tưởng
Tư Niệm Như Lai Kinh
, 1 quyển, [
Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0139, Phật Thuyết Tứ Nê Lê Kinh, 1
quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0140, A Na Bân Để Hóa Thất Tử
Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0141, Phật Thuyết A Tốc Đạt
Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà
La
dịch ]

0142a, Phật Thuyết Ngọc Da Nữ
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0142b, Ngọc Da Nữ Kinh, 1 quyển, [
Thất dịch ]

0143, Ngọc Da Kinh, 1 quyển, [ Đông
Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0144, Phật Thuyết Đại Ái Đạo
Bát Nê Hoàn Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch
]

0145, Phật Mẫu Bát Nê Hoàn Kinh, 1 quyển,
[ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

0146, Xá Vệ Quốc Vương Mộng
Kiến
Thập Sự Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch
]

0147, Phật Thuyết Xá Vệ Quốc
Vương Thập Mộng Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch
]

0148, Quốc Vương Bất Lê Tiên Nê Thập
Mộng Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan
dịch ]

0149, Phật Thuyết A Nan Đồng Học
Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0150a, Thất Xứ Tam Quán Kinh, 1 quyển,
[ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0150b, Cửu Hoành Kinh, 1 quyển, [ Hậu
Hán An Thế Cao dịch ]

0151, Phật Thuyết A Hàm Chánh Hạnh
Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của HT Thích
Tâm Châu

Trở về Đầu
Trang

 

Bộ
Bản Duyên

0152, Lục Độ Tập Kinh, 8 quyển,
[ Ngô Khang Tăng Hội dịch ]

0153, Bồ Tát Bổn Duyên Kinh, 3 quyển,
[ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0154, Sinh Kinh, 5 quyển, [ Tây Tấn Trúc
Pháp Hộ
dịch ]

0155, Bồ Tát Bổn Hạnh Kinh, 3 quyển,
[ Thất dịch ]

0156, Đại Phương Tiện Phật
Báo Ân Kinh
, 7 quyển, [ Thất dịch ]

0157, Bi Hoa Kinh, 10 quyển, [ Bắc
Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

Bản dịch
của Nguyễn Minh Tiến

0158, Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi
Kinh
, 8 quyển, [ Thất dịch ]

0159, Đại Thừa Bổn Sinh Tâm
Địa
Quán Kinh
, 8 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch
]

Bản dịch
của HT Thích Tâm Châu

0160, Bồ Tát Bổn Sinh Phát Luận,
16 quyển, [ Tống Thiệu Đức Tuệ Tuân đẳng
dịch ]

0161, Trường Thọ Vương Kinh,
1 quyển, [ Thất dịch ]

0162, Kim Sắc Vương Kinh, 1 quyển,
[ Đông Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0163, Diệu Sắc Vương Nhân Duyên
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch
]

0164, Sư Tử Tố Đà Sa
Vương Đoạn Nhục Kinh
, 1 quyển, [
Đường Trí Nghiêm dịch ]

0165, Đảnh Sinh Vương Nhân Duyên
Kinh
, 6 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0166, Nguyệt Quang Bồ Tát Kinh, 1 quyển,
[ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0167, Thái Tử Mộ Phách Kinh, 1 quyển,
[ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Trần
văn Nghiã (Tuệ Quang)

0168, Thái Tử Mộ Phách Kinh, 1 quyển,
[ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0169, Nguyệt Minh Bồ Tát Kinh, 1 quyển,
[ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0170, Đức Quang Thái Tử Kinh, 1 quyển,
[ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0171, Thái Tử Tu Đại Noa Kinh, 1
quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]

0172, Bồ Tát Đầu Thân Di Ngạ Hổ
Khởi Tháp Nhân Duyên Kinh
, 1 quyển, [ Bắc Lương
Pháp
Thịnh dịch ]

0173, Phước Lực Thái Tử Nhân
Duyên
Kinh
, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch
]

0174, Bồ Tát Diệm Tử Kinh, 1 quyển,
[ Thất dịch ]

0175a, Diệm Tử Kinh, 1 quyển, [
Tây Tấn Thánh Kiên dịch ]

0175b, Phật Thuyết Diệm Tử Kinh,
1 quyển, [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]

0175c, Phật Thuyết Diệm Tử Kinh,
1 quyển, [ Diêu Tần Thánh Kiên dịch ]

0176, Sư Tử Nguyệt Phật Bổn
Sinh Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0177, Đại Ý Kinh, 1 quyển, [
Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0178, Tiền Thế Tam Chuyển Kinh, 1
quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0179, Ngân Sắc Nữ Kinh, 1 quyển, [
Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

0180, Quá Khứ Thế Phật Phân Vệ
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0181a, Cửu Sắc Lộc Kinh, 1 quyển,
[ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0181b, Phật Thuyết Cửu Sắc Lộc
Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0182a, Lộc Mẫu Kinh, 1 quyển, [
Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0182b, Phật Thuyết Lộc Mẫu Kinh,
1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0183, Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ
Tâm Nhân Duyên Bất Thực Nhục Kinh
, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

0184, Tu Hành Bổn Khởi Kinh, 2 quyển,
[ Hậu Hán Trúc Đại Lực cộng Khang Mạnh
Tường
dịch ]

0185, Thái Tử Thụy ứng Bổn Khởi
Kinh
, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0186, Phổ Diệu Kinh, 8 quyển, [
Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0187, Phương Quảng Đại Trang
Nghiêm Kinh
, 12 quyển, [ Đường Địa Bà Ha
La
dịch ]

0188, Dị Xuất Bồ Tát Bổn Khởi
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch
]

0189, Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả
Kinh
, 4 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà
La
dịch ]

0190, Phật Bổn Hành Tập Kinh, 60
quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0191, Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh, 13
quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0192, Phật Sở Hạnh Tán, 5 quyển,
[ Mã Minh Bồ Tát tạo Bắc Lương Đàm Vô Sấm
dịch ]

0193, Phật Bổn Hạnh Kinh, 7 quyển,
[ Tống Thích Bảo Vân dịch ]

0194, Tăng Ca La Sát Sở Tập Kinh, 3
quyển, [ Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng đẳng
dịch ]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

0195, Phật Thuyết Thập Nhị Du
Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Ca Lưu Đà Ca dịch
]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0196, Trung Bổn Khởi Kinh, 2 quyển,
[ Hậu Hán Đàm Quả cộng Khang Mạnh Tường
dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0197, Phật Thuyết Hưng Khởi Hành
Kinh
, 2 quyển, [ Hậu Hán Khang Mạnh Tường dịch
]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

0198, Phật Thuyết Nghĩa Túc Kinh, 2
quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản
giảng giải của HT Nhất Hạnh

0199, Phật Ngũ Bách Đệ Tử Tự
Thuyết Bổn Khởi Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc
Pháp Hộ
dịch ]

Bản
dịch của Thích Chánh Lạc

0200, Soạn Tập Bách Duyên Kinh, 10 quyển,
[ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0201, Đại Trang Nghiêm Luận Kinh,
15 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu
Ma La Thập
dịch ]

0202, Hiền Ngu Kinh, 13 quyển, [ Nguyên
Ngụy Tuệ Giác đẳng dịch ]

Bản dịch
của Thích Trung Quán

0203, Tạp Bảo Tạng Kinh, 10 quyển,
[ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ cộng Đàm Diệu dịch ]

0204, Tạp Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [
Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0205, Tạp Thí Dụ Kinh, 2 quyển, [
Thất dịch ]

0206, Cựu Tạp Thí Dụ Kinh, 2 quyển,
[ Ngô Khang Tăng Hội dịch ]

0207, Tạp Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [
Đạo Lược tập ]

0208, Chúng Kinh soạn Tạp Thí Dụ,
2 quyển, [ Đạo Lược tập Diêu Tần
Cưu Ma La Thập dịch ]

0209, Bách Dụ Kinh, 4 quyển, [ Tăng
Ca Tư Na soạn Tiêu Cầu Na Tỳ Địa dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch
của Thích Nữ Như Huyền

Bản dịch
thơ của Tâm Minh Ngô Tằng Giao

0210, Pháp Cú Kinh, 2 quyển, [ Pháp Cứu
soạn Ngô Duy Kì Nan đẳng dịch ]

0211, Pháp Cú Thí Dụ Kinh, 4 quyển, [ Tấn
Thế Pháp Cự cộng Pháp Lập dịch ]

0212, Xuất Diệu Kinh, 30 quyển, [
Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

0213, Pháp Tập Yếu Tụng Kinh, 4
quyển, [ Pháp Cứu tập Tống Thiên Tức Tai dịch
]

0214, Chế Cẩu Kinh, 1 quyển, [ Ngô
Chi Khiêm dịch ]

0215, Quần Ngưu Thí Kinh, 1 quyển,
[ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0216, Đại Ngư Sự Kinh, 1 quyển,
[ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0217, Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [
Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0218, Quán Đảnh Vương Dụ Kinh,
1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0219, Y Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ
Bát Nhã

0220, Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
Kinh
, 600 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch
]

Bản dịch
của HT Thích Trí Nghiêm

0221, Phóng Quang Bát Nhã Kinh, 20 quyển, [
Tây Tấn Vô La Xoa dịch ]

0222, Quang Tán Kinh, 10 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0223, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 27 quyển,
[ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản
dịch của HT Thích Trí Tịnh

0224, Đạo Hành Bát Nhã Kinh, 10 quyển,
[ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0225, Đại Minh Độ Kinh, 6 quyển,
[ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0226, Ma Ha Bát Nhã Sao Kinh, 5 quyển, [ Tiền
Tần Đàm Ma Tỳ cộng Trúc Phật Niệm dịch
]

0227, Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh,
10 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu
Lâm (Tuệ Quang)

0228, Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất
Sinh
Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh
, 25 quyển,
[ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Từ
Chiếu, Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0229, Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo
Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật Kinh
, 3 quyển, [ Tống
Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu
Lâm (Tuệ Quang)

0230, Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật
Đa
Nhất Bách Bát Danh Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0231, Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
Kinh
, 7 quyển, [ Trần Nguyệt Bà Thủ Na dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ
Quang)

0232, Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh
, 2 quyển, [ Lương Mạn
Đà La Tiên
dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu
Lâm (Tuệ Quang)

0233, Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết
Bát Nhã Ba La Mật Kinh
, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca
Bà La dịch ]

0234, Phật Thuyết Nhu Thủ Bồ Tát
Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ Kinh
, 2 quyển, [
Tống Tường Công dịch ]

0235, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh,
1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch
giải của HT Thích Trí Quang

Bản dịch
giải của HT Thích Thiện Hoa

Bản giảng
giải của HT Thích Thanh Từ

Bản dịch của
HT Thích Trí Tịnh

Bản
dịch của HT Thích Nhất Hạnh

Bản dịch của Đoàn
Trung Còn – Nguyễn Minh Tiến

0236a, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh,
1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch
]

0236b, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh,
1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch
]

0237, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh,
1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

0238, Kim Cương Năng Đoạn Bát
Nhã Ba La Mật Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Cấp Đa dịch
]

0239, Phật Thuyết Năng Đoạn
Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh
, 1 quyển, [
Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0240, Thật Tương Bát Nhã Ba La Mật
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề
Lưu Chí
dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu
Lâm (Tuệ Quang)

Bản dịch
của Huyền Thanh

0241, Kim Cương Đảnh Du Già Lý Thú
Bát Nhã
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Kim Cương
Trí
dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu
Lâm (Tuệ Quang)

Bản dịch
của Huyền Thanh

0242, Phật Thuyết Biến Chiếu Bát
Nhã Ba La Mật Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch
]

Bản dịch của Chùa Châu
Lâm (Tuệ Quang)

Bản dịch
của Huyền Thanh

0243, Đại Lạc Kim Cương Bất
Không
Chân Thật Tam Ma Da Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu
Lâm (Tuệ Quang)

Bản dịch
của Huyền Thanh

0244, Phật Thuyết Tối Thượng
Căn Bổn Đại Lạc Kim Cương Bất Không
Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh
, 7 quyển, [ Tống
Pháp Hiền dịch ]

0245, Phật Thuyết Nhân Vương Bát
Nhã Ba La Mật Kinh
, 2 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma
La Thập
dịch ]

0246, Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã
Ba La Mật Đa
Kinh
, 2 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

0247, Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát
Nhã Ba La Mật Đa
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ
dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ
Quang)

Bản dịch
của Huyền Thanh

0248, Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng
Thánh Bát Nhã Ba La Mật Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ
dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ
Quang)

Bản dịch
của Huyền Thanh

0249, Phật Thuyết Đế Thích Bát
Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0250, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh
Chú Kinh
, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch
]

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0251, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1
quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch
giải của HT Thích Trí Quang

Bản dịch
giải của HT Thích Trí Thủ

Bản dịch
giải của HT Thích Thanh Từ

Bản dịch
thơ của Phan Khắc Nhượng

Bản dịch
giải của Khải Thiên

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0252, Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La
Mật Đa Tâm Kinh
, 1 quyển, [ Đường Pháp
Nguyệt
trọng dịch ]

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0253, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1
quyển, [ Đường Bát Nhã cộng Lợi Ngôn đẳng
dịch ]

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0254, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1
quyển, [ Đường Trí Tuệ Luân dịch ]

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0255, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1
quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0256, Đường Phạm Phiên Đối
Tự Âm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
, 1 quyển, [ ]

0257, Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu
Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ
dịch ]

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0258, Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu
Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh
, 1 quyển, [
Tống Thiên Tức Tai dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0259, Phật Thuyết Quán Tưởng Phật
Mẫu
Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Kinh
, 1 quyển,
[ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0260, Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh
, 4 quyển, [ Tống Duy Tịnh
đẳng dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu
Lâm (Tuệ Quang)

0261, Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật
Đa Kinh
, 10 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Tâm Châu

Trở về Đầu
Trang

 

Bộ
Pháp Hoa

0262, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 7 quyển,
[ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch
giải của HT Thích Trí Quang

Bản lược
giải của HT Thích Thiện Siêu

Bản dịch của
HT Thích Trí Tịnh

Bản
dịch của Thích Minh Định

Bản dịch của
Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0263, Chánh Pháp Hoa Kinh, 10 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0264, Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh,
7 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa cộng Cấp Đa dịch
]

0265, Tát Đàm Phân Đà Lợi Kinh, 1
quyển, [ Thất dịch ]

0266, Phật Thuyết A Duy Việt Trí Ca
Kinh
, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0267, Bất Thối Chuyển Pháp Luân Kinh,
4 quyển, [ Thất dịch ]

0268, Phật Thuyết Quảng Bác Nghiêm Tịnh
Bất Thối Chuyển Luân Kinh
, 6 quyển, [ Tống
Trí Nghiêm dịch ]

0269, Phật Thuyết Pháp Hoa Tam Muội
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Trí Nghiêm dịch ]

Bản dịch của Nguyên
Hiển

0270, Đại Pháp Cổ Kinh, 2 quyển,
[ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0271, Phật Thuyết Bồ Tát Hạnh
Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến
Hóa
Kinh
, 3 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt
Đà La
dịch ]

0272, Đại Tát Ca Ni Kiền Tử Sở
Thuyết Kinh
, 10 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề
Lưu Chi
dịch ]

0273, Kim Cương Tam Muội Kinh, 1 quyển,
[ Thất dịch ]

0274, Phật Thuyết Tế Chư
Phương Đẳng Học Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0275, Đại Thừa Phương Quảng
Tổng Trì Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0276, Vô Lượng Nghĩa Kinh, 1 quyển,
[ Tiêu Đàm Ma Già Đà Da Xá dịch ]

Bản dịch
của Thích Mật Thể

Bản dịch
của Hạnh Cơ

0277, Phật Thuyết Quán Phổ Hiền
Bồ Tát Hành Pháp Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm
Mật Đa dịch ]

Trở về
Đầu Trang

 

Bộ
Hoa Nghiêm

0278, Đại Phương Quảng Phật
Hoa Nghiêm Kinh
, 60 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt
Đà La
dịch ]

0279, Đại Phương Quảng Phật
Hoa Nghiêm Kinh
, 80 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan
Đà
dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Trí Tịnh

0280, Phật Thuyết Đâu Sa Kinh, 1
quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0281, Phật Thuyết Bồ Tát Bổn
Nghiệp Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0282, Chư Bồ Tát Cầu Phật Bổn
Nghiệp Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Nhiếp Đạo
Chân
dịch ]

0283, Bồ Tát Thập Trú Hành Đạo Phẩm,
1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0284, Phật Thuyết Bồ Tát Thập Trụ
Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Kì Đa Mật dịch
]

0285, Tiệm Bị Nhất Thiết Trí
Đức Kinh
, 5 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

0286, Thập Trụ Kinh, 4 quyển, [
Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Bùi
Đức Huề (Tuệ Quang)

0287, Phật Thuyết Thập Địa
Kinh
, 9 quyển, [ Đường Thi La Đạt Ma dịch
]

0288, Đẳng Mục Bồ Tát Sở Vấn
Tam Muội Kinh
, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

0289, Hiển Vô Biên Phật Độ Công
Đức Kinh
, 1 quyển, [ Đường Huyền
Trang
dịch ]

0290, Phật Thuyết Giảo Lượng
Nhất Thiết Phật Sát Công Đức Kinh
, 1 quyển,
[ Tống Pháp Hiền dịch ]

0291, Phật Thuyết Như Lai Hưng Hiển
Kinh
, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0292, Độ Thế Phẩm Kinh, 6 quyển,
[ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0293, Đại Phương Quảng Phật
Hoa Nghiêm Kinh
, 40 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch
]

0294, Phật Thuyết La Ma Ca Kinh, 3 quyển,
[ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]

0295, Đại Phương Quảng Phật
Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm
, 1 quyển, [
Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0296, Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện
Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt
Đà La
dịch ]

0297, Phổ Hiền Bồ Tát Hành Nguyện
Tán
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0298, Đại Phương Quảng Phổ
Hiền
Sở Thuyết Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch
của Bùi Đức Huề

0299, Đại Phương Quảng Tổng
Trì
Bảo Quang Minh Kinh
, 5 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch
]

0300, Đại Phương Quảng Phật
Hoa Nghiêm Kinh
Bất Tư Nghị Phật Cảnh Giới
Phân
, 1 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhã dịch
]

0301, Đại Phương Quảng
Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới Kinh
, 1 quyển,
[ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

0302, Độ Chư Phật Cảnh Giới
Trí Quang Nghiêm Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0303, Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai
Đức Trí Bất Tư Nghị Cảnh Giới Kinh
,
2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng
(Tuệ Quang)

0304, Đại Phương Quảng Nhập
Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị Kinh
, 1 quyển,
[ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0305, Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn Kinh,
5 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Ma Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng
(Tuệ Quang)

0306, Đại Phương Quảng Phật
Hoa Nghiêm Kinh
Tu Từ Phân
, 1 quyển, [ Đường
Đề Vân Bát Nhã đẳng dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ
Quang)

0307, Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ
Đề Tâm Kinh
, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập
dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ
Quang)

0308, Phật Thuyết Đại
Phương Quảng
Bồ Tát Thập Địa Kinh
, 1
quyển, [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ
Quang)

0309, Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập
Trú Trừ Cấu Đoạn Kết Kinh
, 10 quyển, [
Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

Trở về
Đầu Trang

 

Bộ Bảo
Tích

0310, Đại Bảo Tích Kinh, 120 quyển,
[ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Trí Tịnh

0311, Đại Phương Quảng Tam Giới
Kinh
, 3 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch
]

Bản dịch của Trung
Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0312, Phật Thuyết Như Lai Bất
Tư Nghị Bí Mật Đại Thừa Kinh
, 20 quyển,
[ Tống Pháp Hộ dịch ]

0313, A Súc Phật Quốc Kinh, 2 quyển,
[ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0314, Phật Thuyết Đại Thừa
Thập Pháp Kinh
, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch
]

Bản dịch của Bùi
Đức Huề

0315a, Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0315b, Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Bùi
Đức Huề (Tuệ Quang)

0316, Phật Thuyết Đại Thừa
Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh
, 40 quyển, [ Tống Pháp
Hộ
đẳng dịch ]

0317, Phật Thuyết Bào Thai Kinh, 1 quyển,
[ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0318, Văn Thù Sư Lợi Phật Độ
Nghiêm Tịnh Kinh
, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

0319, Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi
Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh
, 3 quyển,
[ Đường Bất Không dịch ]

0320, Phụ Tử Hợp Tập Kinh,
20 quyển, [ Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

0321, Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả
Sở Vấn Đại Thừa Kinh
, 4 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

Bản dịch của Thích
Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0322, Pháp Kính Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán
An Huyền dịch ]

Bản dịch
của Thích Đạo Không (Tuệ Quang)

0323, Úc Ca La Việt Vấn Bồ Tát Hành
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Hạnh
Giải (Tuệ Quang)

0324, Phật Thuyết Huyễn Sĩ Nhân
Hiền Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

Bản dịch
của Thích Nữ Liên Hương (Tuệ Quang)

0325, Phật Thuyết Quyết Định
Tỳ Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Đôn Hoàng Tam Tạng
dịch ]

Bản dịch của Thích
Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0326, Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật
Danh Lễ Sám Văn
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch của Thích
Phước Nghiêm (Tuệ Quang)

Bản dịch
của Huyền Thanh

0327, Phát Giác Tịnh Tâm Kinh, 2 quyển,
[ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch
của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0328, Phật Thuyết Tu Lại Kinh, 1
quyển, [ Tào Ngụy Bạch Duyên dịch ]

Bản dịch của Thích
Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0329, Phật Thuyết Tu Lại Kinh, 1
quyển, [ Tiền Lương Chi Thi Lôn dịch ]

Bản dịch của Thích
Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0330, Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Kinh,
1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Huyền
Chi (Tuệ Quang)

0331, Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn
Đại Thừa Kinh
, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ
đẳng dịch ]

Bản dịch của Thích
Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0332, Phật Thuyết Ưu Điền
Vương Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch
]

Bản dịch của Thích
Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0333, Phật Thuyết Đại Thừa
Nhật Tử Vương Sở Vấn Kinh
, 1 quyển,
[ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích
Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0334, Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ
Tát
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0335, Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ
Tát
Kinh
, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch
]

Bản dịch của Thích
Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0336, Tu Ma Đề Kinh, 1 quyển, [
Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Thích
Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0337, Phật Thuyết A Xà Thế
Vương
Nữ A thuật Đạt Bồ Tát Kinh
, 1
quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0338, Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch
của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0339,
Đắc Vô Cấu Nữ Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy
Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Thích Trí Thiện (Tuệ
Quang)

0340, Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết
Bất Tư Nghị Phật Cảnh Giới Kinh
, 2 quyển,
[ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch
của Thích Chánh Lạc

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán
(Tuệ Quang)

0341, Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở
Vấn Kinh
, 3 quyển, [ Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí
Tiên cộng Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm
Liễu Quán (Tuệ Quang)

0342, Phật Thuyết Như Huyễn Tam
Muội
Kinh
, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

Bản dịch của Trung Tâm
Liễu Quán (Tuệ Quang)

0343, Phật Thuyết Thái Tử Xoát Hộ
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch
của Thích Ngộ Tùng (Tuệ Quang)

0344, Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch
của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0345, Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn
Đại Thiện Quyền Kinh
, 2 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Trung
Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0346, Phật Thuyết Đại
Phương Quảng
Thiện Xảo Phương Tiện
Kinh
, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Trung
Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0347, Đại Thừa Hiển Thức
Kinh
, 2 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch
]

Bản dịch của Thích
Đạo Không (Tuệ Quang)

0348, Phật Thuyết Đại Thừa
Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh
, 1 quyển, [
Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Diệu
Thuần (Tuệ Quang)

0349, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn
Nguyện Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

Bản dịch của Thích Nữ Huệ
Dung (Tuệ Quang)

0350, Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo
Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

Bản dịch
của Thích Ngộ Tùng (Tuệ Quang)

0351, Phật Thuyết Ma Ha Diễn Bảo
Nghiêm Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích
Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0352, Phật Thuyết Đại Ca Diếp
Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp Kinh
, 5 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán
(Tuệ Quang)

0353, Thắng Man Sư Tử Hống Nhất
Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng
Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà
La
dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Trí Quang

Bản dịch
giải của HT Thích Thanh Từ

Bản dịch
của HT Thích Đức Niệm

Bản dịch
của Thích Tuệ Sỹ

Bản dịch của Thích Nữ Tuệ
Quảng (Tuệ Quang)

0354, Tỳ Da Sa Vấn Kinh, 2 quyển,
[ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

Bản dịch
của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0355, Nhập Pháp Giới Thể Tánh Kinh,
1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ
Huệ Dung (Tuệ Quang)

0356, Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân Kinh
, 1 quyển,
[ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ
Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0357, Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh
Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Kinh
, 2
quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Ma Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ
Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0358, Độ Nhất Thiết Chư Phật
Cảnh Giới Trí Nghiêm Kinh
, 1 quyển, [ Lương
Tăng Ca Bà La đẳng dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Huệ
Dung (Tuệ Quang)

0359, Phật Thuyết Đại Thừa
Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang
Nghiêm Kinh
, 5 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch
]

Bản dịch của Thích Trí Thiện (TuệQuang)

0360, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ
Kinh
, 2 quyển, [ Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch
]

Bản dịch của HT Thích
Trí Tịnh

Bản dịch của Thích Nữ Tuệ
Quảng (Tuệ Quang)

Bản dịch của Bùi
Đức Huề (Tuệ Quang)

0361, Phật Thuyết Vô Lượng Thanh
Tịnh
Bình Đẳng Giác Kinh
, 4 quyển, [ Hậu Hán
Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Huệ
Dung (Tuệ Quang)

0362, Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật
Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh
, 2
quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích NữHuyền Chi (Tuệ Quang)

0363, Phật Thuyết Đại Thừa
Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh
, 3 quyển, [ Tống
Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích
Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0364, Phật Thuyết Đại A Di
Đà Kinh
, 2 quyển, [ Tống Vương Nhật
Hưu
Giáo tập ]

Bản dịch của Thích
Nữ Liên Hương (Tuệ Quang)

0365, Phật Thuyết Quán Vô Lượng
Thọ Phật Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Lương Da Xá dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Trí Tịnh

Bản dịch
của HT Thích Thiền Tâm

Bản dịch của Thích
Quang Chánh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Bùi Đức Huề
(Tuệ Quang)

0366, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, 1
quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của HT Thích
Trí Tịnh

Bản dịch của HT Thích
Tâm Châu

Bản dịch
của Vạn Phật Thánh Thành

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh
(Tuệ Quang)

Bản dịch của Nguyên
Tánh (Tuệ Quang)

0367, Xưng Tán Tịnh Độ Phật
Nhiếp Thọ Kinh
, 1 quyển, [ Đường Huyền
Trang
dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh
(Tuệ Quang)

Bản dịch của
Như Hoà

0368, Bạt Nhất Thiết
Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sinh Tịnh
Độ
Thần Chú
, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu
Na Bạt Đà La
trọng dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh
(Tuệ Quang)

0369, A Di Đà Phật Thuyết Chú, 1
quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Nữ
Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0370, A Di Đà Cổ Âm Thanh VươngĐà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh
(Tuệ Quang)

Bản
dịch của Huyền Thanh

0371, Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Kí Kinh,
1 quyển, [ Tống Đàm Vô Kiệt dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh
(Tuệ Quang)

0372, Phật Thuyết Như Huyễn Tam
Ma Địa
Vô Lượng Ấn Pháp Môn Kinh
, 3 quyển,
[ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh
(Tuệ Quang)

0373, Hậu Xuất A Di Đà Phật Kệ,
1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tuệ
Quảng (Tuệ Quang)

Trở về
Đầu Trang

 

Bộ
Niết Bàn

0374, Đại Bát Niết Bàn Kinh, 40 quyển,
[ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Trí Tịnh

Bản dịch của
Nguyễn Minh Tiến

Bản dịch
của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0375, Đại Bát Niết Bàn Kinh, 36 quyển,
[ Tống Tuệ Nghiêm Đẳng Y Nê Hoàn Kinh Gia Chi ]

Bản dịch của Trung
Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0376, Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn
Kinh
, 6 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch
của Thích Nguyên Hùng

Bản dịch của Trung
Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0377, Đại Bát Niết Bàn Kinh Hậu
Phân
, 2 quyển, [ Đường Nhược Na Bạt
Đà La
dịch ]

Bản dịch của Trung
Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0378, Phật Thuyết Phương Đẳng
Bát Nê Hoàn Kinh
, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

Bản dịch của Thích Nữ Tuệ
Quảng (Tuệ Quang)

0379, Tứ Đồng Tử Tam Muội
Kinh
, 3 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0380, Đại Bi Kinh, 5 quyển, [ Cao
Na Liên Đề Da Xá dịch ]

Bản dịch
của Thích Như Điển

0381, Đẳng Tập Chúng Đức Tam
Muội
Kinh
, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

0382, Tập Nhất Thiết Phước
Đức
Tam Muội Kinh
, 3 quyển, [ Diêu Tần
Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề
(Tuệ Quang)

0383, Ma Ha
Ma Da Kinh
, 2 quyển, [ Tiêu Đàm Cảnh dịch ]

0384, Bồ
Tát
Tòng Đâu thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết
Quảng Phổ Kinh
, 7 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật
Niệm
dịch ]

0385, Trung
Âm Kinh
, 2 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch
]

Bản dịch
của Thích Nữ Tịnh Quang

0386, Liên
Hoa Diện Kinh
, 2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch
]

0387, Đại
Phương Đẳng Vô Tưởng Kinh
, 6 quyển, [
Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0388, Đại
Vân Vô Tưởng Kinh Quyển Đệ Cửu
, 1 quyển,
[ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

0389, Phật
Thùy Ban Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh
,
1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của HT Thích
Trí Quang

Bản dịch của HT Thích
Tâm Châu

Bản dịch của Thích Viên
Giác

Bản dịch của Trí Nguyệt

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0390, Phật
Lâm Niết BànPháp Trụ Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ
Như Tuyết

0391, Bát Nê
Hoàn
Hậu Quán Lạp Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc
Pháp Hộ
dịch ]

Bản dịch
của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0392, Phật
Diệt
Độ Hậu Quán Liễm Táng Tống Kinh
, 1
quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch
của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0393, Ca Diếp
Phó Phật Bàn Niết Bàn Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn
Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch
của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0394, Phật
Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ
Ai Luyến Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch
của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0395, Phật
Thuyết
Đương Lai Biến Kinh
, 1 quyển, [ Tây
Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch
của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

Bản dịch của Huyền Thanh

0396, Phật
Thuyết
Pháp Diệt Tận Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch
]

Bản dịch
của Thích Trí Thiện (Tuệ Quang)

Trở
về Đầu Trang

 

Bộ Đại Tập

0397, Đại
Phương Đẳng Đại Tập Kinh
, 60 quyển,
[ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0398, Đại
Ai Kinh
, 8 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0399, Bảo
Nữ
Sở Vấn Kinh
, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp
Hộ
dịch ]

0400, Phật
Thuyết
Hải Ý Bồ Tát Sở Vấn Tịnh Ấn
Pháp Môn Kinh
, 18 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng
dịch ]

0401, Phật
Thuyết
Vô Ngôn Đồng Tử Kinh
, 2 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0402, Bảo
Tinh Đà La Ni Kinh
, 10 quyển, [ Đường Ba La Pha
Mật Đa La dịch ]

Bản dịch
của Tuệ Khai

0403, A Sai
Mạt
Bồ Tát Kinh
, 7 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ
dịch ]

0404, Đại
Tập Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn
Kinh
, 8 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0405,
Không Tạng Bồ Tát Kinh
, 1 quyển, [ Diêu Tần Phật
Đà Da Xá
dịch ]

Bản dịch
của Tuệ Khai

0406,
Không Tạng Bồ Tát
Thần Chú Kinh
, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

0407,
Không Tạng Bồ Tát
Thần Chú Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Đàm Ma Mật Đa dịch ]

Bản dịch
của Tuệ Khai

0408,
Không
Dựng Bồ Tát Kinh
, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật
Đa
dịch ]

0409, Quán
Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống
Đàm Ma Mật Đa dịch ]

Bản dịch của Tuệ
Khai

0410, Đại
Phương Quảng Thập Luân Kinh
, 8 quyển, [ Thất
dịch ]

0411, Đại
Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân
Kinh
, 10 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch
]

0412, Địa
Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh
, 2 quyển, [
Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

Giảng Giải của HT Tuyên Hoá

Giảng Giải của HT Tịnh Không

Bản dịch
của Nguyên Hiển (Tuệ Quang)

0413, Bách
Thiên Tụng Đại Tập Kinh Địa Tạng Bồ
Tát
Thỉnh Vấn Pháp Thân Tán
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh
Lạc

0414, Bồ
Tát
Niệm Phật Tam Muội Kinh
, 5 quyển, [ Lưu Tống
Công Đức Trực dịch ]

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0415, Đại
Phương Đẳng Đại Tập Kinh
Bồ Tát Niệm
Phật Tam Muội
Phân
, 10 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp
Đa
dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0416, Đại
Phương Đẳng Đại Tập Kinh
Hiền Hộ
Phân
, 5 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Thích Hằng Đạt

0417, Ban
Chu Tam Muội
Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm
dịch ]

0418, Bàn
Chu Tam Muội Kinh
, 3 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm
dịch ]

0419, Bạt
Pha Bồ Tát Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0420, Tự
Tại Vương
Bồ Tát Kinh
, 2 quyển, [ Diêu Tần
Cưu Ma La Thập dịch ]

0421, Phấn
Tấn Vương Vấn Kinh
, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy
Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0422, Đại
Tập Thí Dụ Vương Kinh
, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật
Đa
dịch ]

0423, Tăng
Ca Xá Kinh
, 4 quyển, [ Nguyên Ngụy Nguyệt Bà Thủ Na
dịch ]

0424, Đại
Tập Hội Chánh Pháp Kinh
, 5 quyển, [ Tống Thí Hộ
dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

Bản dịch của Nguyên Hiển (Tuệ Quang)

Trở về
Đầu Trang

 

Bộ Kinh Tập

0425, Hiền
Kiếp Kinh
, 8 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0426, Phật
Thuyết
Thiên Phật Nhân Duyên Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Tần
Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0427, Phật
Thuyết
Bát Cát Tường Thần Chú Kinh
, 1 quyển, [
Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0428, Phật
Thuyết
Bát Dương Thần Chú Kinh
, 1 quyển, [ Tây
Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0429, Phật
Thuyết
Bát Bộ Phật Danh Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy
Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0430, Bát
Cát Tường Kinh
, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca
La
dịch ]

0431, Bát Phật
Danh Hiệu Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0432, Phật
Thuyết
Thập Cát Tường Kinh
, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0433, Phật
Thuyết
Bảo Võng Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp
Hộ
dịch ]

0434, Phật
Thuyết
Xưng Dương Chư Phật Công Đức
Kinh
, 3 quyển, [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ dịch ]

0435, Phật
Thuyết
Diệt Thập Phương Minh Kinh
, 1 quyển,
[ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0436, Thọ
Trì
Thất Phật Danh Hiệu Sở Sinh Công Đức
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

Bản dịch của Huyền Thanh

0437, Đại
Thừa
Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp Kinh
,
1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0438, Phật
Thuyết
Đại Thừa Đại Phương Quảng
Phật
Quang Kinh
, 2 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng
dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0439, Phật
Thuyết
Chư Phật Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ
dịch ]

Bản
dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0440, Phật
Thuyết Phật Danh Kinh
, 12 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ
Đề Lưu Chi
dịch ]

Bản dịch của Thích Thiện Chơn

0441, Phật
Thuyết Phật Danh Kinh
, 30 quyển, [ ]

Bản dịch
của Bùi Hoàng Long & Bùi Anh Tuấn (Tuệ Quang)

0442, Thập
Phương
Thiên Ngũ Bách Phật Danh Kinh
, 1 quyển, [
Thất dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ
Quang)

0443, Ngũ
Thiên
Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng
Diệt Tội Kinh
, 8 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch
]

Bản dịch của Trần Thu Minh (Tuệ Quang)

0444, Phật
Thuyết
Bách Phật Danh Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Na Liên Đề
Da Xá dịch ]

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0445, Phật
Thuyết
Bất Tư Nghị Công Đức Chư Phật
Sở Hộ Niệm Kinh
, 2 quyển, [ Thất dịch ]

0446a, Quá Khứ
Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh
, 1 quyển, [ Khuyết
dịch ]

0446b, Quá Khứ
Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh
, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0447a, Hiện
Tại Hiền Kiếp
Thiên Phật Danh Kinh
, 1 quyển, [
Khuyết dịch ]

0447b, Hiện
Tại Hiền Kiếp
Thiên Phật Danh Kinh
, 1 quyển,
[ ]

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0448a, Vị
Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh
, 1 quyển, [ Khuyết
dịch ]

0448b, Vị
Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh
, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0449, Phật
Thuyết
Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh
,
1 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0450, Dược
Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

Bản dịch của HT Thích
Huyền Dung

Bản giảng giải của Thích Hằng Quang

Bản dịch của Huyền Thanh

0451, Dược
Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bổn Nguyện Công
Đức Kinh
, 2 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Quyển Thượng, Quyển Hạ)

0452, Phật
Thuyết
Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Suất
Thiên
Kinh
, 1 quyển, [Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch
]

Bản dịch của Thích Nữ
Như Phúc

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0453, Phật
Thuyết
Di Lặc Hạ Sinh Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0454, Phật
Thuyết
Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh
, 1 quyển,
[ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ
Như Phúc

Bản dịch của Nguyên Tánh
(Tuệ Quang)

0455, Phật
Thuyết
Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh
, 1 quyển,
[ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của HT Thích
Tâm Châu

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0456, Phật
Thuyết
Di Lặc Đại Thành Phật Kinh
, 1 quyển,
[ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0457, Phật
Thuyết
Di Lặc Lai Thời Kinh
, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0458, Văn
Thù Sư Lợi
Vấn Bồ Tát Thự Kinh
, 1 quyển,
[ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0459, Phật
Thuyết
Văn Thù Hối Quá Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0460, Phật
Thuyết
Văn Thù Sư Lợi Tịnh Luật Kinh
, 1
quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0461, Phật
Thuyết
Văn Thù Sư Lợi Hiện Bảo Tạng
Kinh
, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0462, Đại
Phương Quảng
Bảo Khiếp Kinh
, 3 quyển, [
Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0463, Phật
Thuyết
Văn Thù Sư Lợi Bàn Niết Bàn Kinh
, 1 quyển,
[ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]

0464, Văn
Thù Sư Lợi
Vấn Bồ Đề Kinh
, 1 quyển,
[ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0465, Ca Da
Sơn
Đảnh Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ
Đề Lưu Chi
dịch ]

0466, Phật
Thuyết
Tượng Đầu Tinh Xá Kinh
, 1 quyển, [
Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0467, Đại
Thừa
Ca Da Sơn Đảnh Kinh
, 1 quyển, [
Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0468, Văn
Thù Sư Lợi Vấn Kinh
, 2 quyển, [ Lương
Tăng Ca Bà La dịch ]

0469, Văn
Thù
Vấn Kinh Tự Mẫu Phẩm Đệ Thập Tứ
,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0470, Phật
Thuyết
Văn Thù Sư Lợi Tuần Hành Kinh
, 1 quyển,
[ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0471, Phật
Thuyết
Văn Thù Sư Lợi Hành Kinh
, 1 quyển, [ Tùy
Đậu Na Quật Đa dịch ]

0472, Phật
Thuyết
Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa
Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Thiên Tức Tai dịch ]

0473, Phật
Thuyết
Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn
Đại Thừa Pháp Loa Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp
Hiền
dịch ]

0474, Phật
Thuyết Duy Ma Cật Kinh
, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch
]

0475, Duy Ma
Cật Sở Thuyết Kinh
, 3 quyển, [ Diêu Tần
Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch giải của HT Thích
Trí Quang

Bản dịch
của HT Thích Huệ Hưng

Bản dịch của Thích Duy Lực

Bản dịch của TT Thích Tuệ Sỹ

Bản dịch
của Đoàn Trung Còn – Nguyễn Minh Tiến

0476, Thuyết
Vô Cấu Xưng Kinh
, 6 quyển, [ Đường Huyền
Trang
dịch ]

0477, Phật
Thuyết
Đại Phương Đẳng Đảnh
Vương Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

0478, Đại
Thừa Đảnh Vương Kinh
, 1 quyển, [
Lương Nguyệt Bà Thủ Na dịch ]

0479, Thiện
Tư Đồng Tử Kinh
, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật
Đa
dịch ]

0480, Phật
Thuyết
Nguyệt Thượng Nữ Kinh
, 2 quyển, [
Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0481, Trì
Nhân
Bồ Tát Kinh
, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

0482, Trì Thế
Kinh
, 4 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch
]

0483, Tam Mạn
Đà
Bạt Đà La Bồ Tát Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn
Niếp Đạo Chân dịch ]

0484, Bất
Tư Nghị Quang Bồ Tát Sở Thuyết Kinh
, 1 quyển,
[ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0485, Vô Sở
Hữu
Bồ Tát Kinh
, 4 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa
đẳng dịch ]

0486,
Tử
Trang Nghiêm Vương Bồ Tát Thỉnh Vấn Kinh
,
1 quyển, [ Đường Na Đề dịch ]

0487, Ly Cấu
Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp Kinh
, 1
quyển, [ Đường Na Đề dịch ]

0488, Bảo
Thọ
Bồ Tát Bồ Đề Hành Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Pháp Hiền dịch ]

0489, Phật
Thuyết
Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn
Kinh
, 20 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch
]

0490, Phật
Thuyết
Bát Đại Bồ Tát Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0491, Lục
Bồ Tát Diệc Đương Tụng Trì Kinh
, 1 quyển,
[ Thất dịch ]

0492a, Phật
Thuyết
A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh
, 1 quyển,
[ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0492b, A Nan
Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán
An Thế Cao dịch ]

0493, Phật
Thuyết
A Nan Tứ Sự Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch
]

0494, A Nan
Thất Mộng Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc
Đàm Vô Lan
dịch ]

Bản dịch của Trần văn
Nghĩa (Tuệ Quang)

0495, Phật
Thuyết
A Nan Phân Biệt Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0496, Phật
Thuyết
Đại Ca Diếp Bổn Kinh
, 1 quyển, [
Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0497, Phật
Thuyết
Ma Ha Ca Diếp Độ Bần Mẫu Kinh
, 1
quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch
]

0498, Phật
Thuyết
Sớ Phân Thuyết Kinh
, 2 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

0499, Phật
Vi A Chi La Ca Diếp Tự Hóa Tác Khổ Kinh
, 1 quyển, [
Thất dịch ]

0500, La Vân
Nhẫn Nhục Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch
]

0501, Phật
Thuyết
Sa Hạt Tỳ Kheo Công Đức Kinh
, 1 quyển,
[ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0502, Phật
Vi Niên Thiểu Tỳ Kheo Thuyết Chánh Sự Kinh
, 1 quyển,
[ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0503, Tỳ
Kheo
Tị Nữ Ác Danh Dục Tự Sát Kinh
, 1 quyển,
[ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0504, Tỳ
Kheo
Thính Thi Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch
]

0505, Phật
Thuyết
Tùy Dũng Tôn Giả Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Thí Hộ đẳng dịch ]

0506, Kiền
Đà Quốc Vương Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An
Thế Cao
dịch ]

0507, Phật
Thuyết
Vị Sinh Oan Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch
]

0508, A Xà
Thế Vương
Vấn Ngũ Nghịch Kinh
, 1 quyển,
[ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0509, A Xà
Thế Vương
Thọ Quyết Kinh
, 1 quyển, [ Tây
Tấn Pháp Cự dịch ]

0510, Thải
Hoa Vi Vương Thượng Phật Thọ Quyết Hào
Diệu Hoa Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô
Lan
dịch ]

0511, Phật
Thuyết
Bình Sa Vương Ngũ Nguyện Kinh
, 1 quyển,
[ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0512, Phật
Thuyết
Tịnh Phạn Vương Bàn Niết Bàn Kinh
,
1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0513, Phật
Thuyết
Lưu Ly Vương Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0514, Phật
Thuyết
Gián Vương Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống
Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0515, Như
Lai
Kì Giáo Thắng Quân Vương Kinh
, 1 quyển, [
Đường Huyền Trang dịch ]

0516, Phật
Thuyết
Thắng Quân Vương Sở Vấn Kinh
, 1
quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0517, Phật
Thuyết
Mạt La Vương Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống
Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0518, Phật
Thuyết
Chiên Đà Việt Quốc Vương Kinh
, 1
quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0519, Phật
Thuyết
Ma Đạt Quốc Vương Kinh
, 1 quyển,
[ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0520, Phật
Thuyết
Tát La Quốc Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch
]

0521, Phật
Thuyết
Phạm Ma Nan Quốc Vương Kinh
, 1 quyển,
[ Thất dịch ]

0522, Phổ
Đạt Vương Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch
]

0523, Phật
Thuyết
Ngũ Vương Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch
]

0524, Phật
Vi Ưu Điền Vương Thuyết Vương Pháp
Chánh Luận Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

0525, Phật
Thuyết
Trưởng Giả Tử Áo Não Tam Xử Kinh
,
1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0526, Phật
Thuyết
Trưởng Giả Tử Chế Kinh
, 1 quyển,
[ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0527, Phật
Thuyết
Thệ Đồng Tử Kinh
, 1 quyển, [ Tây
Tấn Chi Pháp Độ dịch ]

0528, Phật
Thuyết
Bồ Tát Thệ Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch
Pháp
Tổ dịch ]

0529, Phật
Thuyết
A Cưu Lưu Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch
]

0530, Phật
Thuyết
Tu Ma Đề Trưởng Giả Kinh
, 1 quyển,
[ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0531, Phật
Thuyết
Trưởng Giả Âm Duyệt Kinh
, 1 quyển,
[ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0532,
A Muội Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0533, Bồ
Tát
Sinh Địa Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0534, Phật
Thuyết
Nguyệt Quang Đồng Tử Kinh
, 1 quyển,
[ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0535, Phật
Thuyết
Thân Nhật Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp
Hộ
dịch ]

0536, Thân
Nhật
Nhi Bổn Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu
Na Bạt Đà La
dịch ]

0537, Phật
Thuyết
Việt Nan Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp
Thừa Viễn dịch ]

0538, Phật
Thuyết
A Điêu A Na Hàm Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn
Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0539, Lô Chí
Trưởng Giả Nhân Duyên Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch
]

0540a, Phật
Thuyết
Thọ Đề Ca Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống
Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0540b, Phật
Thuyết
Thọ Đề Ca Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống
Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0541, Phật
Thuyết
Phật Đại Tăng Đại Kinh
, 1 quyển,
[ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0542, Phật
Thuyết
Da Kì Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ
Kinh Thanh dịch ]

0543, Phật
Thuyết
Cự Lực Trưởng Giả Sở Vấn
Đại Thừa Kinh
, 3 quyển, [ Tống Trí Cát Tường
đẳng dịch ]

0544, Biện
Ý Trưởng Giả Tử Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Ngụy
Pháp Trường dịch ]

0545, Phật
Thuyết
Đức Hộ Trưởng Giả Kinh
, 2
quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0546, Phật
Thuyết
Kim Diệu Đồng Tử Kinh
, 1 quyển, [
Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0547, Đại
Hoa Nghiêm Trưởng Giả Vấn Phật Na La Duyên Lực
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã cộng Lợi
Ngôn
dịch ]

0548, Phật
Thuyết
Kim Quang Vương Đồng Tử Kinh
, 1 quyển,
[ Tống Pháp Hiền dịch ]

0549, Phật
Thuyết
Quang Minh Đồng Tử Nhân Duyên Kinh
, 4 quyển,
[ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Thích Nữ Diệu Thiện

0550, Kim Sắc
Đồng Tử Nhân Duyên Kinh
, 12 quyển, [ Tống Duy
Tịnh
đẳng dịch ]

0551, Phật
Thuyết
Ma Đặng Nữ Kinh
, 1 quyển, [ Hậu
Hán An Thế Cao dịch ]

0552, Phật
Thuyết
Ma Đăng Nữ Giải Hình Trung Lục Sự
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0553, Phật
Thuyết
Nại Nữ Kì Vực Nhân Duyên Kinh
, 1 quyển,
[ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0554, Phật
Thuyết
Nại Nữ Kì Bà Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán
An Thế Cao dịch ]

0555a, Ngũ
Mẫu Tử Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0555b, Ngũ
Mẫu Tử Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0556, Phật
Thuyết
Thất Nữ Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch
]

0557, Phật
Thuyết
Thi Nữ Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0558, Phật
Thuyết
Thi Bồ Tát Bổn Khởi Kinh
, 1 quyển, [ Tây
Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0559, Phật
Thuyết
Lão Nữ Nhân Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch
]

0560, Phật
Thuyết
Lão Mẫu Nữ Lục Anh Kinh
, 1 quyển, [
Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0561, Phật
Thuyết
Lão Mẫu Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0562, Phật
Thuyết
Vô Cấu Hiền Nữ Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0563, Phật
Thuyết
Phước Trung Nữ Thính Kinh
, 1 quyển, [ Bắc
Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0564, Phật
Thuyết
Chuyển Nữ Thân Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống
Đàm Ma Mật Đa dịch ]

0565, Thuận
Quyền Phương Tiện Kinh
, 2 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0566, Lạc
Anh Lạc Trang Nghiêm Phương Tiện Phẩm Kinh
, 1
quyển, [ Diêu Tần Đàm Ma Da Xá dịch ]

0567, Phật
Thuyết
Phạm Chí Nữ Thủ Ý Kinh
, 1 quyển, [ Tây
Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0568, Hữu
Đức Nữ
Sở Vấn Đại Thừa Kinh
,
1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch
]

0569, Phật
Thuyết
Tâm Minh Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ
dịch ]

0570, Phật
Thuyết
Hiền Thủ Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tần
Thánh Kiên dịch ]

0571, Phật
Thuyết
Phụ Nhân Ngộ Cô Kinh
, 1 quyển, [ Khất
Phục Tần Thánh Kiên dịch ]

Bản dịch của Thích Tâm Nhãn

0572, Phật
Thuyết
Trưởng Giả Pháp Chí Thê Kinh
, 1 quyển,
[ Thất dịch ]

0573, Sai Ma
Bà Đế Thọ Kí Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ
Đề Lưu Chi
dịch ]

0574, Phật
Thuyết
Kiên Cố Nữ Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Na Liên
Đề Da Xá dịch ]

0575, Phật
Thuyết
Đại Phương Đẳng Tu Đa La
Vương Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ Đề
Lưu Chi
dịch ]

0576, Phật
Thuyết
Chuyển Hữu Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy
Phật Đà Phiến Đa dịch ]

0577, Phật
Thuyết
Đại Thừa Lưu Chuyển Chư Hữu
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch
]

0578, Vô Cấu
Ưu Bà Di Vấn Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Cồ
Đàm Bát Nhã Lưu Chi
dịch ]

0579, Ưu
Bà Di
Tịnh Hạnh Pháp Môn Kinh
, 2 quyển, [ Thất dịch
]

Bản dịch của Thích Nữ Diệu
Châu

0580, Phật
Thuyết
Trưởng Giả Nữ Am Đề Ca Sư Tử
Hống
Liễu Nghĩa Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch
]

0581, Phật
Thuyết
Bát Sư Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0582, Phật
Thuyết
Tôn Đa Da Trí Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch
]

0583, Phật
Thuyết
Hắc Thị Phạm Chí Kinh
, 1 quyển, [ Ngô
Chi Khiêm dịch ]

0584, Trường
Trảo Phạm Chí
Thỉnh Vấn Kinh
, 1 quyển, [
Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0585, Trì
Tâm Phạm Thiên Sở Vấn Kinh
, 4 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0586,
Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh
, 4 quyển, [ Diêu Tần
Cưu Ma La Thập dịch ]

0587, Thắng
Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh
, 6 quyển, [
Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0588, Phật
Thuyết
Tu Chân Thiên Tử Kinh
, 4 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0589, Phật
Thuyết
Ma Nghịch Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp
Hộ
dịch ]

0590, Phật
Thuyết
Tứ Thiên Vương Kinh
, 1 quyển, [ Lưu
Tống Trí Nghiêm cộng Bảo Vân dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0591, Thương
Chủ Thiên Tử Sở Vấn Kinh
, 1 quyển, [ Tùy
Na Quật Đa
dịch ]

0592, Thiên
Thỉnh Vấn Kinh
, 1 quyển, [ Đường Huyền
Trang
dịch ]

Bản dịch của HT Thích
Tâm Châu

Bản dịch của Huyền Thanh

0593, Phật
Vi Thắng Quang Thiên Tử Thuyết Vương Pháp Kinh
,
1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0594, Phật
Thuyết
Đại Tự Tại Thiên Tử Nhân Địa
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0595, Phật
Thuyết
Ta Vạt Nẵng Pháp Thiên Tử Thọ Tam Quy Y Hoạch
Miễn Ác Đạo Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch
]

0596, Phật
Thuyết
Thiên Vương Thái Tử Tích La Kinh
, 1 quyển,
[ Thất dịch ]

0597, Vương
Huynh Đệ Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0598, Phật
Thuyết
Hải Vương Kinh
, 4 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0599, Phật
Vi Hải Vương Thuyết Pháp Ấn Kinh
, 1 quyển,
[ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0600, Thập
Thiện Nghiệp Đạo Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của HT Thích Trí Thủ

Bản dịch
của HT Thích Tâm Châu

Bản
dịch của HT Thanh Từ

Bản dịch của Bùi
Đức Huề (Tuệ Quang)

Bản dịch của
Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt (Tuệ Quang)

0601, Phật Vi Sa Ca La Vương Sở
Thuyết Đại Thừa Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0602, Phật Thuyết Đại An Ban Thủ
Ý Kinh
, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0603, Âm Trì Nhập Kinh, 2 quyển, [ Hậu
Hán An Thế Cao dịch ]

0604, Phật Thuyết Thiện Hành Tam Thập
Thất Phẩm
Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao
dịch ]

0605, Thiện Hành Pháp Tưởng Kinh, 1
quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0606, Tu Hành Đạo Địa Kinh, 7
quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0607, Đạo Địa Kinh, 1 quyển,
[ Tăng Ca La Sát tạo Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0608, Tiểu Đạo Địa Kinh,
1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

0609, Thiện Yếu Kinh, 1 quyển, [
Thất dịch ]

0610, Phật Thuyết Nội Thân Quán
Chương Cú Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0611, Pháp Quán Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0612, Thân Quán Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0613, Thiện Bí Yếu Pháp Kinh, 3 quyển,
[ Diêu Tần Cưu Ma La Thập đẳng dịch ]

0614, Tọa Thiền Tam Muội Kinh, 2
quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề
(Tuệ Quang)

0615, Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp Kinh,
1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Thích
Nguyên Xuân

0616, Thiện Pháp Yếu Giải, 2 quyển,
[ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0617, Tư Duy Lược Yếu Pháp, 1
quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0618, Đạt Ma Đa La Thiện Kinh,
2 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch
]

0619, Ngũ Môn Thiện Kinh Yếu Dụng
Pháp
, 1 quyển, [ Phật Đà Mật Đa soạn
Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

Bản dịch của Thích
Nguyên Xuân

0620, Trì Thiện Bệnh Bí Yếu Pháp,
2 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0621, Phật Thuyết Phật Ấn Tam Muội
Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0622, Phật Thuyết Tự Thệ Tam Muội
Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0623, Phật Thuyết Như Lai Độc
Chứng Tự Thệ Tam Muội Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0624, Phật Thuyết Thuần Chân Đà
La
Sở Vấn Như Lai Tam Muội Kinh
, 3 quyển, [ Hậu
Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0625, Đại Thọ Khẩn Na La
Vương Sở Vấn Kinh
, 4 quyển, [ Diêu Tần
Cưu Ma La Thập dịch ]

0626, Phật Thuyết A Xà Thế
Vương
Kinh
, 2 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch
]

Bản dịch
của Phước Thắng

0627, Văn Thù Chi Lợi Phổ Siêu Tam Muội
Kinh
, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0628, Phật Thuyết Vị Tằng Hữu
Chánh Pháp Kinh
, 6 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ
Tịnh Nguyên

0629, Phật Thuyết Phóng Bát Kinh, 1 quyển,
[ Khuyết dịch ]

0630, Phật Thuyết Thành Cụ Quang Minh
Định Ý Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch
]

0631, Phật Thuyết Pháp Luật Tam Muội
Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0632, Phật Thuyết Tuệ Ấn Tam Muội
Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0633, Phật Thuyết Như Lai Trí Ấn
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0634, Phật Thuyết Đại Thừa
Trí Ấn Kinh
, 5 quyển, [ Tống Trí Cát Tường
đẳng dịch ]

0635, Phật Thuyết Hoằng Đạo
Quảng Hiển Tam Muội Kinh
, 4 quyển, [ Tây Tấn
Trúc Pháp Hộ dịch ]

0636, Vô Cực Bảo Tam Muội Kinh, 2
quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0637, Phật Thuyết Bảo Như Lai Tam
Muội
Kinh
, 2 quyển, [ Đông Tấn Kì Đa Mật
dịch ]

0638, Phật Thuyết Siêu Nhật Minh Tam
Muội
Kinh
, 2 quyển, [ Tây Tấn Niếp Thừa Viễn
dịch ]

0639, Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh,
10 quyển, [ Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]

Bản dịch của Thích
Chánh Lạc

0640, Phật Thuyết NguyệtĐăng Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống
Tiên Công dịch ]

0641, Phật Thuyết Nguyệt
Đăng Tam Muội Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống
Tiên Công dịch ]

0642, Phật Thuyết Thủ Lăng Nghiêm
Tam Muội Kinh
, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập
dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng, Hạ)

0643, Phật Thuyết Quán Phật Tam Muội
Hải Kinh
, 10 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt
Đà La
dịch ]

0644, Phật Thuyết Kim Cương Tam Muội
Bổn Tánh Thanh Tịnh Bất Hoại Bất Diệt Kinh
,
1 quyển, [ Thất dịch ]

0645, Bất Tất Định Nhập
Định Nhập Ấn Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy
Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0646, Nhập Định Bất Định
Ấn Kinh
, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh
dịch ]

0647, Lực Trang Nghiêm Tam Muội Kinh, 3
quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0648, Tịch Chiếu Thần Biến Tam
Ma Địa Kinh
, 1 quyển, [ Đường Huyền
Trang
dịch ]

0649, Quán Sát Chư Pháp Hành Kinh, 4 quyển,
[ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0650, Chư Pháp Vô Hành Kinh, 2 quyển, [
Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Bùi
Đức Huề (Tuệ Quang)

0651, Phật Thuyết Chư Pháp Bổn Vô
Kinh
, 3 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0652, Phật Thuyết Đại Thừa
Tùy Chuyển Tuyên Thuyết Chư Pháp Kinh
, 3 quyển, [ Tống
Thiệu Đức đẳng dịch ]

0653, Phật Tạng Kinh, 3 quyển, [
Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ
Quang)

0654, Phật Thuyết Nhập Vô Phân Biệt
Pháp
Môn Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0655, Phật Thuyết Thắng Nghĩa
Không Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch
]

0656, Bồ Tát Anh Lạc Kinh, 14 quyển,
[ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

0657, Phật Thuyết Hoa Thủ Kinh, 10
quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Thích Bảo
Lạc

0658, Bảo Vân Kinh, 7 quyển, [
Lương Mạn Đà La Tiên dịch ]

0659, Đại Thừa Bảo Vân Kinh,
7 quyển, [ Lương Mạn Đà La Tiên cộng Tăng
Ca Bà La dịch ]

0660, Phật Thuyết Bảo Vũ Kinh,
10 quyển, [ Đường Đạt Ma Lưu Chi dịch
]

0661, Đại Thừa Bách Phước
Tương Kinh
, 1 quyển, [ Đường Địa
Bà Ha La
dịch ]

0662, Đại Thừa Bách Phước Trang
Nghiêm
Tương Kinh
, 1 quyển, [ Đường Địa
Bà Ha La
dịch ]

0663, Kim Quang Minh Kinh, 4 quyển, [ Bắc
Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0664, Hợp Bộ Kim Quang Minh Kinh, 8 quyển,
[ Tùy Bảo Quý Hợp ]

0665, Kim Quang Minh Tối Thắng
Vương Kinh
, 10 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh
dịch ]

Bản dịch
giải của HT Thích Trí Quang

0666, Đại Phương Đẳng
Như Lai Tạng Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật
Đà Bạt Đà La
dịch ]

0667, Đại Phương Quảng
Như Lai Tạng Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0668, Phật Thuyết Bất Tăng Bất
Giảm Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề
Lưu Chi
dịch ]

0669, Phật Thuyết Vô Thượng Y
Kinh
, 2 quyển, [ Lương Chân Đế dịch ]

0670, Lăng Già A Bạt Đa La Bảo
Kinh
, 4 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà
La
dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Thanh Từ

Bản
dịch của Thích Duy Lực

0671, Nhập Lăng Già Kinh, 10 quyển,
[ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bản dịch
của Tuệ Khai

0672, Đại Thừa Nhập Lăng Già
Kinh
, 7 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch
]

Bản dịch
của Thích Nữ Trí Hải

0673, Đại Thừa Đồng Tánh
Kinh
, 2 quyển, [ Vũ Văn Chu Xà Na Da Xá dịch ]

0674, Chứng Khế Đại Thừa
Kinh
, 2 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch
]

0675, Thâm Mật Giải Thoát Kinh, 5 quyển,
[ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0676, Giải Thâm Mật Kinh, 5 quyển,
[ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch
giải của HT Thích Trí Quang

0677, Phật Thuyết Giải Tiết Kinh,
1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

0678, Tương Tục Giải Thoát Địa
Ba La Mật
Liễu Nghĩa Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống
Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0679, Tương Tục Giải Thoát
Như Lai Sở Tác Tùy Thuận Xử Liễu Nghĩa Kinh
,
1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch
]

0680, Phật Thuyết Phật Địa
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0681, Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh,
3 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0682, Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh,
3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0683, Phật Thuyết Chư Đức
Phước Điền Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp
Lập
Pháp Cự cộng dịch ]

0684, Phật Thuyết Phụ Mẫu Ân Nan
Báo Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0685, Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh,
1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản
dịch giải của HT Thích Trí Quang

0686, Phật Thuyết Báo Ân Phụng Bồn
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0687, Phật Thuyết Hiếu Tử Kinh,
1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của
HT Thích Tâm Châu

0688, Phật Thuyết Vị Tằng Hữu
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0689, Thậm Hy Hữu Kinh, 1 quyển, [
Đường Huyền Trang dịch ]

0690, Phật Thuyết Hy Hữu Giảo
Lượng
Công Đức Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật
Đa
dịch ]

0691, Tối Vô Bỉ Kinh, 1 quyển, [
Đường Huyền Trang dịch ]

0692, Phật Thuyết Tác Phật Hình
Tượng Kinh
, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0693, Phật Thuyết tạo Lập Hình
Tượng
Phước Báo Kinh
, 1 quyển, [ Khuyết dịch
]

0694, Phật Thuyết Đại Thừa
tạo Tượng Công Đức Kinh
, 2 quyển, [
Đường Đề Vân Bát Nhã dịch ]

0695, Phật Thuyết Quán Tẩy Phật
Hình Tượng Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch
]

0696, Phật Thuyết Ma Ha Sát Đầu
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Thánh Kiên dịch ]

0697, Phật Thuyết Dục Tượng
Công Đức Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bảo
Tư Duy
dịch ]

Bản dịch
của Quảng Minh

0698, Dục Phật Công Đức Kinh,
1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0699, Phật Thuyết Tạo Tháp Công Đức
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch
]

Bản
dịch của Quảng Minh

0700, Hữu Nhiễu Phật Tháp Công Đức
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch
]

0701, Phật Thuyết Ôn Thất Tẩy Dục
Chúng Tăng Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch
]

0702, Phật Thuyết Thi Đăng Công
Đức Kinh
, 1 quyển, [ Cao Na Liên Đề Da Xá dịch
]

0703, Đăng Chỉ Nhân Duyên Kinh, 1
quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0704, Phật Thuyết Lâu Các Chánh Pháp Cam Lộ
Cổ
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0705, Phật Thuyết Bố Thi Kinh, 1
quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0706, Phật Thuyết Ngũ Đại
Thi Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch
]

0707, Phật Thuyết Xuất Gia Công Đức
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0708, Liễu Bổn Sinh Tử Kinh, 1 quyển,
[ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0709, Phật Thuyết Đạo Dụ
Kinh
, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0710, Từ Thị Bồ Tát Sở Thuyết
Đại Thừa Duyên Sinh Đạo Can Dụ Kinh
, 1
quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản
dịch của Quảng Minh

0711, Đại Thừa Xá Lê Sa Đam Ma
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0712, Phật Thuyết Đại Thừa
Đạo Dụ Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0713, Bối Đa Thọ Hạ Tư Duy
Thập Nhị Nhân Duyên Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch
]

0714, Duyên Khởi Thánh Đạo Kinh, 1
quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0715, Phật Thuyết Cựu Thành Dụ
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0716, Duyên Sinh Sớ Thắng Phân Pháp Bổn
Kinh
, 2 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

0717, Phân Biệt Duyên Khởi Sớ Thắng
Pháp
Môn Kinh
, 2 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch
]

0718, Phật Thuyết Phân Biệt Duyên Sinh
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch
của Thích Thiện Trí

0719, Thập Nhị Duyên Sinh Tường
Thụy Kinh
, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0720, Vô Minh La Sát Tập, 3 quyển, [ Thất
dịch ]

0721, Chánh Pháp Niệm Xử Kinh, 70 quyển,
[ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0722, Diệu Pháp Thánh Niệm Xử Kinh,
8 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0723, Phân Biệt Nghiệp Báo Lược
Kinh
, 1 quyển, [ Đại Dũng Bồ Tát soạn
Lưu Tống Tăng Ca Bạt Ma dịch ]

0724, Phật Thuyết Tội Nghiệp ứng
Báo
Giáo Hóa Địa Ngục Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán
An Thế Cao dịch ]

0725, Phật Thuyết Lục Đạo
Ca Đà Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0726, Lục Thú Luân Hồi Kinh, 1 quyển,
[ Mã Minh Bồ Tát tập Tống Nhật Xưng đẳng
dịch ]

0727, Thập Bất Thiện Nghiệp
Đạo
Kinh
, 1 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tập Tống
Nhật Xưng đẳng dịch ]

0728, Chư Pháp Tập Yếu Kinh, 10 quyển,
[ Quán Vô Úy Tôn Giả tập Tống Nhật Xưng đẳng
dịch ]

0729, Phật Thuyết Phân Biệt Thiện
Ác Sở Khởi Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế
Cao
dịch ]

0730, Phật Thuyết Xử Xử Kinh,
1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0731, Phật Thuyết Thập Bát Nê Lê Kinh,
1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0732, Phật Thuyết Mạ Ý Kinh, 1 quyển,
[ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0733, Phật Thuyết Kiên Ý Kinh, 1 quyển,
[ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0734, Phật Thuyết Quỷ Vấn Mục
Liên Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0735, Phật Thuyết Tứ Nguyện Kinh,
1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0736, Phật Thuyết Tứ Tự Xâm Kinh,
1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0737, Sở Dục Trí Hoạn Kinh, 1 quyển,
[ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0738, Phật Thuyết Phân Biệt Kinh,
1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch
của Thích Thiện Trí

0739, Phật Thuyết Mạn Pháp Kinh, 1
quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch
của Thích Thiện Trí

0740, Phật Thuyết Át Đa Hòa Đa Kì
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0741, Ngũ Khổ Chương Cú Kinh, 1
quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0742, Phật Thuyết Tự Ái Kinh, 1
quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0743, Phật Thuyết Trung Tâm Kinh, 1 quyển,
[ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0744, Phật Thuyết Trừ Khủng Tai
Hoạn
Kinh
, 1 quyển, [ Khất Phục Tần Thánh
Kiên
dịch ]

0745, Phật Thuyết Tạp Tạng Kinh,
1 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ]

0746, Ngạ Quỷ Báo ứng Kinh, 1 quyển,
[ Thất dịch ]

0747a, Phật Thuyết Tội Phước
Báo
ứng Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt
Đà La
dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Tâm Châu

0747b, Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ
Đạo
Tội Phước Báo ứng Kinh
, 1 quyển,
[ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0748, Phật Thuyết Hộ Tịnh Kinh,
1 quyển, [ Thất dịch ]

0749, Phật Thuyết Nhân Duyên Tăng Hộ
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0750, Sa Di
La Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0751a, Phật
Thuyết
Ngũ Vô Phản Phục Kinh
, 1 quyển, [
Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0751b, Phật
Thuyết
Ngũ Vô Phản Phục Kinh
, 1 quyển, [
Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0752, Phật
Thuyết
Ngũ Vô Phản Phục Kinh
, 1 quyển, [
Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0753, Thập
Nhị Phẩm Sinh Tử
Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống
Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0754, Phật
Thuyết
Vị Tằng Hữu Nhân Duyên Kinh
, 2 quyển,
[ Tiêu Đàm Cảnh dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Hành Trụ

0755, Phật
Thuyết
Tịnh Ý Ưu Bà Tắc Sở Vấn Kinh
, 1
quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Hằng Đạt

0756, Phật
Thuyết
Bát Vô Hạ Hữu Hạ Kinh
, 1 quyển, [
Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0757, Phật
Thuyết
Thân Mao Hỉ Thọ Kinh
, 3 quyển, [ Tống
Duy Tịnh đẳng dịch ]

0758, Phật
Thuyết
Chư Hành Hữu Vi Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Pháp Thiên dịch ]

0759, Phật
Thuyết
Giác Lượng Thọ Mệnh Kinh
, 1 quyển,
[ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0760, Duy Nhật
Tạp Nan Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0761, Phật
Thuyết Pháp Tập Kinh
, 6 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ
Đề Lưu Chi
dịch ]

0762, Phật
Thuyết
Quyết Định Nghĩa Kinh
, 1 quyển, [
Tống Pháp Hiền dịch ]

0763, Phật
Thuyết
Pháp Thừa Nghĩa Quyết Định Kinh
, 3
quyển, [ Tống Kim Tổng Trì đẳng dịch ]

0764, Phật
Thuyết
Pháp Tập Danh Sổ Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

0765, Bổn
Sự
Kinh
, 7 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch
]

Bản dịch
của Thích Như Điển

0766, Phật
Thuyết
Pháp Thân Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0767, Phật
Thuyết
Tam Phẩm Đệ Tử Kinh
, 1 quyển, [
Ngô Chi Khiêm dịch ]

0768, Tam Tuệ
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0769, Phật
Thuyết
Tứ Bối Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc
Pháp Hộ
dịch ]

0770, Phật
Thuyết
Tứ Bất Khả Đắc Kinh
, 1 quyển,
[ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0771, Tứ
Phẩm Học Pháp Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu
Na Bạt Đà La
dịch ]

0772, Đại
Thừa
Tứ Pháp Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0773, Phật
Thuyết
Bồ Tát Tu Hành Tứ Pháp Kinh
, 1 quyển, [
Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0774, Đại
Thừa
Tứ Pháp Kinh
, 1 quyển, [ Đường Thật
Xoa Nan Đà
dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức
Huề

0775, Phật
Thuyết
Tứ Vô Sở Úy Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí
Hộ
dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0776, Phật
Thuyết
Tứ Phẩm Pháp Môn Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Pháp Hiền dịch ]

0777, Phật
Thuyết
Hiền Giả Ngũ Phước Đức Kinh
,
1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

0778, Phật
Thuyết
Bồ Tát Nội Tập Lục Ba La Mật Kinh
,
1 quyển, [ Hậu Hán Nghiêm Phật Điều dịch ]

0779, Phật
Thuyết
Bát Đại Nhân Giác Kinh
, 1 quyển, [ Hậu
Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của HT Thích Nhất Hạnh

Bản dịch giải của HT Thích Thanh Từ

Bản dịch của HT Thích Chơn Thiện

Bản dịch của TT Thích Thiện Huệ

Bản dịch thơ của Thích Nhật Từ

Bản dịch giải của Thích Viên Giác

Bản dịch của Thích Minh Quang

Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ
Quang)

0780, Phật
Thuyết
Thập Lực Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Vật Đề Đề Tê Ngư dịch ]

0781, Phật
Thuyết
Phật Thập Lực Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch
của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0782, Phật
Thuyết
Thập Hào Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức
Tai
dịch ]

0783, Phật
Thuyết
Thập Nhị Đầu Đà Kinh
, 1 quyển,
[ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0784, Tứ
Thập Nhị Chương Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán
Ca Diếp Ma Đằng cộng Pháp Lan dịch ]

Bản dịch của HT Trí Quang

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch
của HT Thích Thanh Cát

Lược Giải
của Thích Viên Giác

Giảng Giải
của Thích Phước Tịnh

Bản dịch
của Vạn Phật Thánh Thành

0785, Đắc Đạo Thê Chanh Tích
Trượng
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0786, Phật Thuyết Mộc Hoạn Tử
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của HT Thích
Tâm Châu

0787, Mạn Thù Thất Lợi Chú Tạng
Trung Giáo Lượng Sổ Châu Công Đức Kinh
, 1 quyển,
[ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0788, Phật Thuyết Giáo Lượng Sổ
Châu
Công Đức Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bảo
Tư Duy
dịch ]

Bản dịch của HT Thích
Tâm Châu

0789, Kim Cương Đảnh Du Già Niệm
Châu
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch của
HT Thích Tâm Châu

Bản dịch
của Huyền Thanh

0790, Phật Thuyết Bột Kinh Sao, 1
quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0791, Phật Thuyết Xuất Gia Duyên Kinh,
1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0792, Phật Thuyết Pháp Thọ Trần
Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0793, Phật Thuyết Phật Y Kinh, 1
quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm cộng Chi Việt dịch ]

Bản dịch của Thích
Nguyên Hùng

0794a, Phật Thuyết Thời Phi Thời
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Nhược La Nghiêm dịch
]

0794b, Phật Thuyết Thời Phi Thời
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Nhược La Nghiêm dịch
]

0795, Phật Trì Thân Kinh, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

0796, Phật Thuyết Kiến Chánh Kinh,
1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch
của Thích Trí Đức

0797a, Phật Thuyết Bần Cùng Lão Công
Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch
]

Bản dịch
của Thích Thiện Trí

0797b, Phật Thuyết Bần Cùng Lão Công
Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch
]

Bản dịch
của Thích Thiện Trí

0798, Phật Thuyết Tiến Học Kinh,
1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0799, Phật Thuyết Lược Giáo Giới
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch
]

0800, Phật Thuyết Vô Thượng Xử
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0801, Phật Thuyết Vô Thường Kinh,
1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Trí Thủ

Bản dịch
của Thích Hằng Đạt

Bản dịch của Bùi Đức Huề
(Tuệ Quang)

0802, Phật Thuyết Tín Giải Trí Lực
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0803, Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh,
1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch
của Thích Thiện Trí

0804, Phật Thuyết Giải Ưu Kinh,
1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0805, Phật Thuyết Chiên Đàn Thọ
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0806, Phật Thuyết Khô Thọ Kinh, 1
quyển, [ ]

0807, Phật Thuyết Nội Tạng Bách
Bảo Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch
]

0808, Phật Thuyết Độc Tử
Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0809, Phật Thuyết Nhũ Quang Phật
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0810, Chư Phật Yếu Tập Kinh,
2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0811, Phật Thuyết Quyết Định
Tổng Trì Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

0812, Bồ Tát Hành Ngũ Thập Duyên Thân
Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0813, Phật ThuyếtHy Vọng Kinh,
1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0814, Phật Thuyết Tượng dịch
Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch
]

0815, Phật Thăng Đao Lợi Thiên Vi
Mẫu Thuyết Pháp Kinh
, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp
Hộ
dịch ]

0816, Phật Thuyết Đạo Thần
Túc
Vô Cực Biến Hóa Kinh
, 4 quyển, [ Tây Tấn An
Pháp Khâm
dịch ]

0817, Phật Thuyết Đại Tịnh
Pháp
Môn Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch
]

Bản dịch
của Thích Nữ Tịnh Nguyên

0818, Đại Trang Nghiêm Pháp Môn Kinh, 2
quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0819, Phật Thuyết Pháp Thường Trụ
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ
Thuần Hạnh

0820, Phật Thuyết Diễn Đạo
Tục
Nghiệp Kinh
, 1 quyển, [ Khất Phục Tần
Thánh Kiên dịch ]

Bản dịch
của Thích Nữ Thuần Hạnh

0821, Đại Phương Quảng
Như Lai Bí Mật Tạng Kinh
, 2 quyển, [ Thất dịch
]

0822, Phật Thuyết Chư Pháp Dũng
Vương Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Ma Mật
Đa
dịch ]

0823, Phật Thuyết Nhất Thiết
Pháp Cao Vương Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ
Đàm Bát Nhã Lưu Chi
dịch ]

Bản dịch
của Thích Nữ Thuần Hạnh

0824, Chư Pháp Tối Thượng
Vương Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch
]

Bản
dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0825, Phật Thuyết Thậm Thâm Đại
Hồi Hướng Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch
của Thích Thiện Trí

Bản dịch của Thích Nữ
Thuần Hạnh

0826, Đệ Tử Tử Phục Sinh
Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch
]

Bản dịch
của Thích Nữ Thuần Hạnh

0827, Phật Thuyết Giải Đãi Canh
Giả Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Huệ Giản dịch
]

0828, Vô Tự Bảo Khiếp Kinh, 1 quyển,
[ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ
Thuần Hạnh

0829, Đại Thừa Ly Văn Tự Phổ
Quang
Minh Tạng Kinh
, 1 quyển, [ Đường Địa
Bà Ha La
dịch ]

0830, Đại Thừa Biến Chiếu
Quang Minh TạngTự Pháp Môn Kinh
, 1 quyển, [
Đường Địa Bà Ha La Tái dịch ]

0831, Báng Phật Kinh, 1 quyển, [ Nguyên
Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0832, Phật Ngữ Kinh, 1 quyển, [
Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bản dịch
của Thích Nữ Tịnh Quang

0833, Đệ Nhất Nghĩa Pháp Thắng
Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu
Chi
dịch ]

0834, Đại Uy Đăng Quang Tiên Nhân Vấn
Nghi Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch
]

0835, Như Lai Sư Tử Hống Kinh,
1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch
]

0836, Đại Phương Quảng
Sư Tử Hống Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Địa Bà Ha La dịch ]

0837, Phật Thuyết Xuất Sinh Bồ
Đề Tâm
Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0838, Phật Thuyết Phát Bồ Đề
Tâm
Phá Chư Ma Kinh
, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch
]

0839, Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh,
2 quyển, [ Tùy Bồ Đề Đăng dịch ]

0840, Xưng Tán Đại Thừa Công
Đức Kinh
, 1 quyển, [ Đường Huyền
Trang
dịch ]

0841, Thuyết Diệu Pháp Quyết Định
Nghiệp
Chướng Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Trí Nghiêm dịch ]

0842, Đại Phương Quảng Viên
Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh
, 1 quyển, [
Đường Phật Đà Đa La dịch ]

Bản dịch
giải của HT Thích Trí Quang

Bản dịch
giải của Pháp Sư Thích Từ Thông

Bản dịch
của HT Thích Giải Năng

Bản dịch
của Thích Duy Lực

Bản dịch
của Thích Hằng Đạt

Bản luận
giảng của Thích Thông Huệ

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0843, Phật Thuyết Đại Thừa
Bất Tư Nghị Thần Thông Cảnh Giới Kinh
, 3
quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0844, Phật Thuyết Đại
Phương Quảng
Vị Tằng Hữu Kinh Thiện Xảo
Phương Tiện
Phẩm
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ
dịch ]

0845, Phật Thuyết Tôn Na Kinh, 1 quyển,
[ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0846, Ngoại Đạo Vấn Thánh Đại
Thừa Pháp
Vô Ngã Nghĩa Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp
Thiên
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0847, Đại Thừa Tu Hành Bồ Tát
Hành Môn Chư Kinh Yếu Tập
, 3 quyển, [ Đường
Trí Nghiêm dịch ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Mật
Giáo

0848, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật
Thần Biến Gia Trì Kinh
, 7 quyển, [ Đường
Thiện Vô Úy Nhất Hành dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

0849, Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết
Yếu Lược Niệm Tụng Kinh
, 1 quyển, [
Đường Bồ Đề Kim Cương dịch ]

0850, Nhiếp Đại Tỳ Lô Giá Na
Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh
Nhập Liên Hoa Thai Tạng
Hải
Hội Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại
Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Phương Tiện
Hội
, 3 quyển, [ Đường Thâu Bà Ca La dịch
]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển
1
, Quyển
2
, Quyển
3
)

0851, Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Quảng
Đại
Nghi Quỹ
, 3 quyển, [ Đường Thiện
Vô Úy
dịch ]

Bản dịch
của Vọng Chi – Huyền Thanh

0852a, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật
Thần Biến Gia Trì Kinh
Liên Hoa Thai Tạng Bi Sinh Mạn
Đồ La
Quảng Đại Thành Tựu Nghi Quỹ Cúng
Dường
Phương Tiện Hội
, 2 quyển, [
Đường Pháp Toàn soạn ]

Bản dịch của
Huyền Thanh (Tuệ Quang) – Quyển Thượng

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ
Quang) – Quyển Hạ

0852b, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật
Thần Biến Gia Trì Kinh
Liên Hoa Thai Tạng Bi Sinh Mạn
Đồ La
Quảng Đại Thành Tựu Nghi Quỹ
,
2 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

Bản dịch
của Huyền Thanh (quyển hạ)

0853, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật
Thần Biến Gia Trì Kinh
Liên Hoa Thai Tạng Bồ Đề
Tràng
Tiêu Xí Phổ Thông Chân Ngôn Tạng Quảng Đại
Thành Tựu Du Già
, 3 quyển, [ Đường Pháp Toàn tập
]

0854, Thai Tạng Phạm Tự Chân Ngôn,
2 quyển, [ Thất dịch ]

0855, Thanh Tự Quỹ Kí, 1 quyển, [
]

0856, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật
Thần Biến Gia Trì Kinh
Lược Kì Thất Chi Niệm
Tụng
Tùy Hành Pháp
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

0857, Đại Nhật Kinh Lược Nhiếp
Niệm Tụng Tùy Hành Pháp ( Diệc Danh Ngũ Chi Lược
Niệm Tụng Yếu Hành Pháp )
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

0858, Đại Tỳ Lô Giá Na Lược
Yếu
Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp
,
1 quyển, [ ]

Bản dịch của Vọng
Chi và Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0859, Cúng Dường Nghi Thức, 1 quyển,
[ ]

Bản dịch của Vọng
Chi và Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0860, Đại Nhật Kinh Trì Tụng Thứ
Đệ
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Vọng Chi – Huyền Thanh

0861, Tỳ Lô Giá Na Ngũ Tự Chân Ngôn Tu
Tập
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

0862, A Đồ Lê Đại Mạn Đồ
La
Quán Đảnh Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ ]

0863, Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh A Đồ
Chân Thật Trí Phẩm Trung A Đồ Lê Trụ A Tự
Quán
Môn
, 1 quyển, [ Đường Duy Cẩn thuật
]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

0864a, Đại Nhật Như Lai Kiếm
Ấn
, 1 quyển, [ ]

0864b, Thai Tạng Kim Cương Giáo Pháp
Danh Hiệu
, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Thao tập
]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

0865, Kim Cương Đảnh Nhất Thiết
Như Lai
Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện
Chứng
Đại Giáo Vương Kinh
, 3 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

0866, Kim Cương Đảnh Du Già Trung
Lược Xuất Niệm Tụng Kinh
, 4 quyển, [
Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản
dịch của Huyền Thanh (Quyển 1,
Quyển 2,
Quyển 3,
Quyển 4)

0867, Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết
Du Già Du Kì Kinh
, 2 quyển, [ Đường Kim
Cương Trí
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0868, Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp
Chân Thật Kinh
, 3 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch
]

Bản dịch
của Vọng Chi và Huyền Thanh

0869, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Thập
Bát Hội
Chỉ Quy
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0870, Lược thuật Kim Cương
Đảnh Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn
,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0871, Kim Cương Đảnh Du Già Lược
thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0872, Kim Cương Đảnh Du Già Tam Thập
Thất Tôn
Xuất Sinh Nghĩa
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản
dịch của Huyền Thanh

0873, Kim Cương Đảnh Liên Hoa Bộ
Tâm Niệm Tụng Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

0874, Kim Cương Đảnh Nhất Thiết
Như Lai
Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện
Chứng
Đại Giáo Vương Kinh
, 2 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0875, Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi
Quỹ
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0876, Kim Cương Đảnh Du Già Tu Tập
Tỳ Lô Giá Na Tam Ma Địa Pháp
, 1 quyển, [
Đường Kim Cương Trí dịch ]

0877, Kim Cương Đảnh Kinh Tỳ
Lô Giá Na Nhất Bách Bát Tôn Pháp Thân Khế Ấn
, 1 quyển,
[ Đường Thiện Vô Úy . Nhất Hành dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0878, Kim Cương Đảnh Kinh Kim
Cương Giới
Đại Đạo Trường Tỳ
Lô Giá Na Như Lai
Tự Thọ Dụng Thân Nội Chứng
Trí
Quyến Chúc Pháp Thân Dị Danh Phật Tối Thượng
Thừa
Bí Mật Tam Ma Địa Lễ Sám Văn
, 1 quyển,
[ Đường Bất Không dịch ]

0879, Kim Cương Đảnh Du Già Tam Thập
Thất Tôn
Lễ
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

0880, Du Già Kim Cương Đảnh Kinh
Thích Tự Mẫu Phẩm
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0881, Hiền Kiếp Thập Lục Tôn,
1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0882, Phật Thuyết Nhất Thiết
Như Lai
Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện
Chứng Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh
, 30 quyển,
[ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10)

Bàn dịch của Huyền Thanh (Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20)

Bản dịch của Huyền Thanh (Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30)

0883, Phật Thuyết Bí Mật Tam Muội
Đại Giáo Vương Kinh
, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ
đẳng dịch ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Số 1

0884, Phật Thuyết Bí Mật
Tương
Kinh
, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng
dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng, Trung, Hạ)

0885, Phật Thuyết Nhất Thiết
Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Tối Thượng
Bí Mật Đại Giáo Vương Kinh
, 7 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1,
Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7)

0886, Phật Thuyết Kim Cương
Trường Trang Nghiêm Bát Nhã Ba La Mật Đa Giáo Trung Nhất
Phân
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0887, Phật Thuyết Vô Nhị Bình Đẳng
Tối Thượng Du Già Đại Giáo Vương Kinh
,
6 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0888, Nhất Thiết Bí Mật Tối
Thượng
Danh Nghĩa Đại Giáo Vương Nghi Quỹ
,
2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0889, Nhất Thiết Như Lai Đại
Bí Mật Vương Vị Tằng Hữu Tối Thượng
Vi Diệu Đại Mạn Noa La Kinh
, 5 quyển, [ Tống
Thiên Tức Tai dịch ]

0890, Phật Thuyết Du Già Đại Giáo
Vương Kinh
, 5 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

0891, Phật Thuyết Huyễn Hóa Võng
Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương
Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ Kinh
, 1 quyển,
[ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0892, Phật Thuyết Đại Bi Không
Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Nghi Quỹ Kinh
,
5 quyển, [ Tống Pháp Hộ dịch ]

0893a, Tô Tất Địa Yết La Kinh,
3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0893b, Tô Tất Địa Yết La Kinh,
3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0893c, Tô Tất Địa Yết La Kinh,
3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0894a, Tô Tất Địa Yết La Cúng
Dường
Pháp
, 3 quyển, [ Đường Thiện
Vô Úy
dịch ]

0894b, Tô Tất Địa Yết La Cúng
Dường
Pháp
, 2 quyển, [ Đường Thiện
Vô Úy
dịch ]

0895a, Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn
Kinh
, 3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển
Thượng
, Quyển
Trung
, Quyển
Hạ
)

0895b, Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn
Kinh
, 2 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0896, Diệu Tý Bồ Tát Sở Vấn Kinh,
4 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh
(Quyển 1)

Bản dịch của Huyền
Thanh
(Quyển 2)

Bản dịch của Huyền
Thanh
(Quyển 3)

Bản dịch của Huyền
Thanh
(Quyển 4)

0897, Nhuy Hứ Da Kinh, 3 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

0898, Phật Thuyết Tỳ Nại Da Kinh,
1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0899, Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Tâm
Địa
Pháp Môn Thành Tựu Nhất Thiết Đà La Ni
Tam Chủng Tất Địa
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0900, Thập Bát Khế Ấn, 1 quyển,
[ Đường Huệ Quả tạo ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0901, Đà La Ni Tập Kinh, 12 quyển,
[ Đường A Địa Cù Đa dịch ]

0902, Tổng Thích Đà La Ni Nghĩa Tán,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0903, Đô Bộ Đà La Ni Mục, 1
quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0904, Niệm Tụng Kết Hộ Pháp Phổ
Thông
Chư Bộ
, 1 quyển, [ Đường Kim
Cương Trí
thuật ]

0905, Tam Chủng Tất Địa Phá
Địa Ngục
Chuyển Nghiệp Chướng Xuất
Tam Giới Bí Mật Đà La Ni Pháp
, 1 quyển, [
Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0906, Phật Đảnh Tôn Thắng Tâm Phá
Địa Ngục
Chuyển Nghiệp Chướng Xuất
Tam Giới Bí Mật Tam Thân Phật Quả Tam Chủng Tất
Địa
Chân Ngôn Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường
Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0907, Phật Đảnh Tôn Thắng Tâm Phá
Địa Ngục
Chuyển Nghiệp Chướng Xuất
Tam Giới Bí Mật Đà La Ni
, 1 quyển, [ Đường
Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0908, Kim Cương Đảnh Du Già Hộ
Ma
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0909, Kim Cương Đảnh Du Già Hộ
Ma
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0910, Phạm Thiên Trạch Địa Pháp,
1 quyển, [ ]

0911, Kiến Lập Mạn Đồ La Cập
Giản Trạch Địa Pháp
, 1 quyển, [ Đường
Tuệ Lâm tập ]

0912, Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ
Ma
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ ]

0913, Hỏa Hồng Cúng Dường Nghi Quỹ,
1 quyển, [ ]

0914, Hỏa Hồng Quỹ Biệt Lục,
1 quyển, [ ]

0915, Thọ Bồ Đề Tâm Giới
Nghi
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0916, Thọ Ngũ Giới Bát Giới
Văn
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0917, Vô Úy Tam Tạng Thiện Yếu, 1
quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0918, Chư Phật Tâm Đà La Ni Kinh, 1
quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

0919, Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ
Quang)

0920, Phật Tâm Kinh, 2 quyển, [
Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng
Trí

0921, A Súc Như Lai Niệm Tụng Cúng
Dường
Pháp
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí

0922, Dược Sư Lưu Ly Quang Như
Lai
Tiêu Tai Trừ Nan Niệm Tụng Nghi Quỹ
, 1 quyển,
[ Đường Nhất Hành soạn ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0923, Dược Sư Như Lai Quán Hành
Nghi Quỹ Pháp
, 1 quyển, [ Đường Kim
Cương Trí
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0924a, Dược Sư Như Lai Niệm Tụng
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản
dịch của Huyền Thanh

0924b, Dược Sư Như Lai Niệm Tụng
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản
dịch của Huyền Thanh

0924c, Dược Sư Nghi Quỹ Nhất
Cụ
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0925, Dược Sư Lưu Ly Quang
Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức
Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ
, 2 quyển, [ Nguyên Sa La Ba
dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng
Trí

0926, Dược Sư Lưu Ly Quang
Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức
Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ
Cúng Dường Pháp
, 1 quyển,
[ Nguyên Sa La Ba dịch ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí

0927, Dược Sư Thất Phật Cúng
Dường
Nghi Quỹ Như Ý Vương Kinh
, 1 quyển,
[ Thanh Công Bố Tra Bố dịch ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí

0928, Tu Dược Sư Nghi Quỹ Bố
Đàn Pháp
, 1 quyển, [ Thanh A Vượng Trát Thập Bổ
dịch ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí

0929, Tịnh Lưu Ly Tịnh Độ
Phiếu
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0930, Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hành
Cúng Dường Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí

0931, Kim Cương Đảnh Kinh Quán Tự
Tại Vương Như Lai
Tu Hành Pháp
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0932, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già
Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp
, 1 quyển,
[ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

0933, Cửu Phẩm Vãng Sinh A Di Đà Tam Ma
Địa
Tập Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0934, Phật Thuyết Vô Lượng Công
Đức
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền
dịch ]

Bản dịch của Huyên
Thanh

0935, Cực Lạc Nguyện Văn, 1
quyển, [ Thanh Đạt Lạt Ma Hách Bốc Sở Tát Mộc
Đan Đạt Nhĩ Cát dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng
Trí

0936, Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0937, Phật Thuyết Đại Thừa
Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh
Vương
Như Lai Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch của Thích Quảng
Trí

0938, Thích Ca Văn Ni Phật Kim
Cương
Nhất Thừa Tu Hành Nghi Quỹ Pháp Phẩm
,
1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0939, Phật Thuyết Đại Thừa
Quán Tưởng Mạn Noa La Tịnh Chư Ác Thú Kinh
, 2
quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển
Thượng
, Quyển Hạ)

0940, Phật Thuyết Đế Thích Nham
Bí Mật Thành Tựu Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0941, Thích Ca Mâu Ni Phật Thành Đạo Tại
Bồ Đề Thọ Hàng Ma Tán
, 1 quyển, [ ]

0942, Thích Ca Phật Tán, 1 quyển, [
Thanh Đạt Lạt Ma Tát Mục Đan Đạt Nhĩ
Cát dịch ]

0943, Phật Thuyết Vô Năng Thắng
Phiên Vương Như Lai Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh
, 1 quyển,
[ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0944a, Đại Phật Đảnh
Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đà La
Ni
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0944b, Đại Phật Đảnh Đại
Đà La Ni
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0945, Đại Phật Đảnh Như
Lai
Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn
Hành
Thủ Lăng Nghiêm Kinh
, 10 quyển, [ Đường
Bàn Lạt Mật Đế dịch ]

Bản dịch
của Tâm Minh Lê Đình Thám

Bản dịch
giải của Thích Duy Lực

Bản giảng
giải của Pháp Sư Từ Thông

Bản dịch của Bùi
Đức Huề (Tuệ Quang)

0946, Đại Phật Đảnh Quảng
Tụ Đà La Ni Kinh
, 4 quyển, [ ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Tập 1

0947, Đại Phật Đảnh Như
Lai
Phóng Quang Tất Đát Đa Bàn Đát La Đại Thần
Lực
Đô Nhiếp Nhất Thiết Chú Vương
Đà La Ni Kinh Đại Uy Đức Tối Thắng Kim
Luân
Tam Muội Chú Phẩm
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Tập 1

0948, Kim Luân Vương Phật Đảnh
Yếu Lược Niệm Tụng Pháp
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Tập 1

0949, Kì Đặc Tối Thắng Kim Luân
Phật Đảnh
Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Yếu
,
1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí

0950, Bồ Đề Trường Sở
Thuyết Nhất Tự Đảnh Luân Vương Kinh
,
5 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Tập 1

0951, Nhất Tự Phật Đảnh
Luân Vương Kinh
, 5 quyển, [ Đường Bồ
Đề Lưu Chí
dịch ]

0952, Ngũ Phật Đảnh Tam Muội
Đà La Ni Kinh
, 4 quyển, [ Đường Bồ Đề
Lưu Chí
dịch ]

0953, Nhất Tự Kì Đặc Phật
Đảnh
Kinh
, 3 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

0954a, Nhất Tự Đảnh Luân
Vương
Niệm Tụng Nghi Quỹ
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí – Huyền Thanh

0954b, Nhất Tự Đảnh Luân
Vương
Niệm Tụng Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí – Huyền Thanh

0955, Nhất Tự Đảnh Luân
Vương
Du Già Quán Hành Nghi Quỹ
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí

0956, Đại Đà La Ni Mạt Pháp Trung
Nhất Tự Tâm Chú Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bảo
Tư Duy
dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Thích Quảng Trí

0957, Kim Cương Đảnh Nhất Tự
Đảnh Luân Vương Du Già Nhất Thiết Thời Xử
Niệm Tụng Thành Phật Nghi Quỹ
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0958, Kim Cương Đảnh Kinh Nhất
Tự
Đảnh Luân Vương Nghi Quỹ Âm Nghĩa
,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0959, Đảnh Luân Vương Đại
Mạn Đồ La
Quán Đảnh Nghi Quỹ
, 1 quyển,
[ Đường Biện Hoằng tập ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí – Huyền Thanh

0960, Nhất Thiết Như Lai Thuyết
Phật Đảnh Luân Vương Nhất Bách Bát Danh Tán
,
1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0961, Như Ý Bảo Châu Chuyển Luân Bí Mật
Hiện Thân Thành Phật Kim Luân Chú Vương Kinh
, 1 quyển,
[ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0962, Bảo Tất Địa Thành Phật
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất Không
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0963, Phật Thuyết Sí Thịnh Quang
Đại Uy Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Tập 1

0964, Phật Thuyết Đại Uy Đức
Kim Luân Phật Đảnh Sí Thịnh Quang Như Lai Tiêu Trừ
Nhất Thiết Tai Nan Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Tập 1

0965, Đại Diệu Kim Cương
Đại Cam Lộ Quân Noa Lợi Diễm Man Sí Thịnh Phật
Đảnh
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Đạt
Ma
Tê Na dịch ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Tập 1

0966, Đại Thánh Diệu Cát Tường
Bồ Tát Thuyết Trừ Tai Giáo Lệnh Pháp Luân
, 1 quyển,
[ ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Tập 1

0967, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà
La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Phật Đà Ba Lợi
dịch ]

Bản
dịch của Thích Quảng Trí

Bản dịch của Huyền
Thanh

0968, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà
La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Đỗ Hành Khải
dịch ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Tập 1

0969, Phật Đảnh Tối Thắng
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Địa
Bà Ha La
dịch ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Tập 1

0970, Tối Thắng Phật Đảnh
Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Chú Kinh
,
1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Tập 1

0971, Phật Thuyết Phật Đảnh
Tôn Thắng Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Tập 1

0972, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà
La Ni
Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0973, Tôn Thắng Phật Đảnh Tu Du
Già Pháp Quỹ Nghi
, 2 quyển, [ Đường Thiện
Vô Úy
dịch ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Tập 1

0974a, Tối Thắng Phật Đảnh
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Mật
Tạng VN Tập 1

Bản dịch
của Huyền Thanh

0974b, Phật Đảnh Tôn Thắng
Đà La Ni
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0974c, Gia Cú Linh Nghiệm Phật Đảnh
Tôn Thắng Đà La Ni
, 1 quyển, [ Đường Vũ
Triệt thuật ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí

0974d, Phật Đảnh Tôn Thắng
Đà La Ni
Chú Nghĩa
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0974e, Phật Đảnh Tôn Thắng
Đà La Ni
Chân Ngôn
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí – Huyền Thanh

0974f, Phật Đảnh Tôn Thắng
Đà La Ni
Biệt Pháp
, 1 quyển, [ Đường
Nhược Na dịch ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí

0975, Bạch Tản Cái Đại Phật
Đảnh
Vương Tối Thắng Vô Bỉ Đại
Uy Đức
Kim Cương Vô Ngại Đại Đạo
Trường Đà La Ni Niệm Tụng Pháp Yếu
, 1 quyển,
[ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0976, Phật Đảnh Đại Bạch
Tản Cái Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0977, Phật Thuyết Đại Bạch
Tản Cái Tổng Trì Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên
Chân Trí đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0978, Phật Thuyết Nhất Thiết
Như Lai
Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng Tổng Trì Kinh
,
1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0979, Vu Sắt Ni Sa Tỳ Tả Dã Đà La
Ni
, 1 quyển, [ Cao Lệ Chỉ Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0980, Đại Thắng Kim Cương Phật
Đảnh
Niệm Tụng Nghi Quỹ
, 1 quyển, [
Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0981, Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Nhãn
Tu Hành Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Nhất
Hành
kí ]

0982, Phật Mẫu Đại Khổng
Tước Minh Vương Kinh
, 3 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

0983a, Phật Thuyết Đại Khổng
Tước Minh Vương
Họa Tượng Đàn
Trường
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí và Huyền Thanh

0983b, Khổng Tước Kinh Chân Ngôn Đẳng
Phạm Bổn
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0984, Khổng Tước Vương Chú
Kinh
, 2 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

0985, Phật Thuyết Đại Khổng
Tước
Chú Vương Kinh
, 3 quyển, [ Đường
Nghĩa Tịnh dịch ]

0986, Đại Kim Sắc Khổng Tước
Vương Chú Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0987, Phật Thuyết Đại Kim Sắc
Khổng Tước Vương Chú Kinh
, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0988, Khổng Tước Vương Chú
Kinh
, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

0989, Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh,
2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0990, Đại Vân Kinh Kì Vũ Đàn Pháp,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0991, Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh,
2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0992, Đại Phương Đẳng
Đại Vân Kinh Thỉnh Vũ Phẩm Đệ Lục
Thập
Tứ
, 1 quyển, [ Bắc Châu Xà Na Da Xá dịch
]

Bản dịch của Thích Quảng
Trí

0993, Đại Vân Kinh Thỉnh Vũ Phẩm
Đệ Lục Thập Tứ
, 1 quyển, [ Bắc
Châu Xà Na Da Xá dịch ]

0994, Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã
Ba La Mật Đa
Kinh Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ
,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0995, Nhân Vương Bát Nhã Niệm Tụng
Pháp
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản
dịch của Thích Quảng Trí

0996, Nhân Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản
dịch của Thích Quảng Trí

0997, Thủ Hộ Quốc Giới Chủ
Đà La Ni Kinh
, 10 quyển, [ Đường Bát Nhã cộng
Mâu Ni Thất Lợi dịch ]

0998, Phật Thuyết Hồi Hướng
Luân Kinh
, 1 quyển, [ Đường Thi La Đạt Ma
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

0999, Phật Thuyết Thủ Hộ Đại
Thiên
Quốc Thổ Kinh
, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch
]

Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển
Thượng
, Quyển
Trung
, Quyển
Hạ
)

1000, Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
Vương Du Già Quán Trí Nghi Quỹ
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1001, Pháp Hoa Mạn Đồ La Uy Nghi Hình Sắc
Pháp Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

1002, Bất Không Quyến Tác Tỳ Lô Giá Na
Phật
Đại Quán Đảnh Quang Chân Ngôn
, 1 quyển,
[ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1003, Đại Lạc Kim Cương Bất
Không
Chân Thật Tam Muội Da Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa
Thú
Thích
, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

1004, Bát Nhã Ba La Mật Đa Lý Thú Kinh Đại
Lạc
Bất Không Tam Muội Chân Thật Kim Cương
Tát Đỏa
Bồ Tát Đẳng Nhất Thập Thất
Thánh
Đại Mạn Đồ La Nghĩa thuật
, 1
quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1005a, Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các
Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh
, 3 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1005b, Bảo Lâu Các Kinh Phạm Tự Chân
Ngôn
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1006, Quảng Đại Bảo Lâu Các Thiện
Trụ
Bí Mật Đà La Ni Kinh
, 3 quyển, [ Đường
Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1007, Mưu Lê Mạn Đà La Chú Kinh, 1
quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng
Trí

1008, Bồ Đề Trường Trang
Nghiêm
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1009, Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Kinh,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1010, Phật Thuyết Xuất Sinh Vô Biên Môn
Đà La Ni Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1011, Phật Thuyết Vô Lượng Môn Vi
Mật Trì Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1012, Phật Thuyết Xuất Sinh Vô Lượng
Môn Trì Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt
Đà La
dịch ]

1013, A Nan Đà Mục Khư Ni A Ly Đà
Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà
La
dịch ]

1014, Vô Lượng Môn Phá Ma Đà La Ni Kinh,
1 quyển, [ Lưu Tống Công Đức Trực . Huyền
Sướng
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1015, Phật Thuyết A Nan Đà Mục
Khư
Ni A Ly Đà Lân Ni Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật
Đà Phiến Đa
dịch ]

1016, Xá Lợi Phất Đà La Ni Kinh, 1
quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

1017, Phật Thuyết Nhất Hướng
Xuất Sinh Bồ Tát Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật
Đa
dịch ]

1018, Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Kinh,
1 quyển, [ Đường Trí Nghiêm dịch ]

1019, Đại Phương Quảng Phật
Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm
Tứ Thập Nhị
Tự Quán Môn
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1020, Đại Phương Quảng Phật
Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm
Đốn Chứng
Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân Tự Luân Du Già Nghi Quỹ
, 1 quyển,
[ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1021, Hoa Nghiêm Kinh Tâm Đà La Ni, 1 quyển,
[ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1022a, Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật
Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Kinh
, 1
quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1022b, Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật
Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Kinh
, 1
quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hiển
(Tuệ Quang)

Bản dịch của
Bùi Đức Huề

1023, Nhất Thiết Như Lai Chánh Pháp
Mật
Khiếp Ấn Tâm Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1024, Vô Cấu Tịnh Quang Đại
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Di Đà
Sơn
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1025, Phật Đảnh Phóng Vô Cấu
Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như
Lai
Tâm Đà La Ni Kinh
, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1026, Phật Thuyết tạo Tháp Duyên Mệnh
Công Đức Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1027a, Kim Cương Quang Diễm Chỉ
Phong Vũ Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bồ
Đề Lưu Chí
dịch ]

1027b, Kim Cương Quang Diễm Chỉ
Phong Vũ Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bồ
Đề Lưu Chí
dịch ]

1028a, Phật Thuyết Hộ Chư Đồng
Tử
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ
Đề Lưu Chi
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1028b, Đồng Tử Kinh Niệm Tụng
Pháp
, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1029, Phật Thuyết An Trạch Đà La
Ni Chú Kinh
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí

1030, Quán Tự Tại Đại Bi Thành Tựu
Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của
Huyền Thanh

1031, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm
Chân
Ngôn Du Già Quán Hành Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1032, Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng
Pháp
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1033, Kim Cương Khủng Phố Tập
Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ
Tát
Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương Kinh
, 1
quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1034, Chú Ngũ Thủ, 1 quyển, [
Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1035, Thiên Chuyển Đà La Ni Quán Thế Âm
Bồ Tát
Chú
, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1036, Thiên Chuyển Đại Minh Đà La
Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1037, Quán Tự Tại Bồ Tát Thuyết
Phổ Hiền Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1038, Thanh Tịnh Quán Thế Âm Phổ Hiền
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1039, A Lợi Đa La Đà La Ni A Lỗ Lực
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1040, Kim Cương Đảnh Hàng Tam Thế
Đại Nghi Quỹ Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại
Bồ Tát
Tâm Chân Ngôn Nhất Thiết Như Lai Liên Hoa Đại
Mạn Đồ La
Phẩm
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1041, Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn
Nhất Ấn Niệm Tụng Pháp
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1042, Quán Tự Tại Bồ Tát Đại
Bi
Trí Ấn Chu Biến Pháp Giới Lợi Ích Chúng Sinh Huân
Chân Như Pháp
, 1 quyển, [ Đường Bất Không
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1043, Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục
Độc Hại Đà La Ni Chú Kinh
, 1 quyển, [ Đông
Tấn Nan Đề dịch ]

Bản dịch của
Huyền Thanh

1044, Phật Thuyết Lục Tự Chú
Vương Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1045a, Phật Thuyết Lục Tự Thần
Chú Vương Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ
Quang)

1045b, Lục Tự Thần Chú Vương
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ
Quang)

1046, Lục Tự Đại Đà La Ni
Chú Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1047, Phật Thuyết Thánh Lục Tự
Đại Minh Vương Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1048, Phật Thuyết Đại Hộ
Minh Đại Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp
Thiên
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1049, Thánh Lục Tự Tăng Thọ
Đại Minh Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1050, Phật Thuyết Đại Thừa
Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh
, 4 quyển, [ Tống
Thiên Tức Tai dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1051, Phật Thuyết Nhất Thiết Phật
Nhiếp Tương ứng Đại Giáo Vương Kinh
Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Niệm Tụng Nghi Quỹ
,
1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1052, Tán Quán Thế Âm Bồ Tát Tụng,
1 quyển, [ Đường Tuệ Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1053, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Công
Đức
Tán
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1054, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Nhất
Bách Bát
Danh Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1055, Phật Thuyết Thánh Quán Tự Tại
Bồ Tát Phạm Tán
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1056, Kim Cương Đảnh Du Già Thiên
Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát
Tu Hành Nghi Quỹ
Kinh
, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1057a, Thiên Nhãn ThiênQuán Thế Âm Bồ
Tát
Đà La Ni Thần Chú Kinh
, 2 quyển, [ Đường
Trí Thông dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1057b, Thiên Nhãn ThiênQuán Thế Âm Bồ
Tát
Đà La Ni Thần Chú Kinh
, 2 quyển, [ Đường
Trí Thông dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1058, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ
Tát
Mỗ Đà La Ni Thân Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1059, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ
Tát
Trì Bệnh Hợp Dược Kinh
, 1 quyển, [
Đường Già Phạm Đạt Ma dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1060, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ
Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Già Phạm
Đạt Ma
dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Thiền Tâm

Bản dịch
của Huyền Thanh

Bản dịch của Bùi Đức Huề
(Tuệ Quang)

1061, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại
Bồ Tát
Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại
Bi Tâm Đà La Ni
Chú Bổn
, 1 quyển, [ Đường
Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1062a, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ
Tát
Đại Thân Chú Bổn
, 1 quyển, [ Đường
Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1062b, Thế Tôn Thánh Giả Thiên Nhãn Thiên Thủ
Thiên Túc Thiên Thiệt Thiên Tý Quán Tự Tại Bồ Đề
Tát Đỏa
Đát Phạ Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại
Đại Bi Tâm Đà La Ni
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1063, Phiên Đại Bi Thần Chú, 1 quyển,
[ ]

1064, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ
Tát
Đại Bi Tâm Đà La Ni
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

Bản
dịch của Quảng Minh

1065, Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ
Tát
Bí Mật Pháp Kinh
, 1 quyển, [ Đường Tam Muội
Tô Phạ La dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1066, Đại Bi Tâm Đà La Ni Tu Hành Niệm
Tụng
Lược Nghi
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1067, Nhiếp Vô Ngại Đại Bi Tâm
Đại Đà La Ni Kinh Kế Nhất Pháp Trung Xuất
Lượng Nghĩa
Nam Phương Mãn Nguyện Bổ Đà
Lạc Hải Hội Ngũ Bộ Chư Tôn Đẳng Hoằng
Thệ
Lực Phương Vị Cập Uy Nghi Hình Sắc
Chấp Trì Tam Ma Da Tiêu Xí Mạn Đồ La Nghi Quỹ
,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1068, Thiên Thủ Quán Âm tạo Thứ Đệ
Pháp Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô
Úy
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1069, Thập Nhất Diện Quán Tự Tại
Bồ Tát
Tâm Mật Ngôn Niệm Tụng Nghi Quỹ Kinh
,
3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1070, Phật Thuyết Thập Nhất Diện
Quán Thế Âm Thần Chú Kinh
, 1 quyển, [ Bắc Châu Da
Xá Quật Đa
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1071, Thập Nhất Diện Thần Chú
Tâm Kinh
, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1072a, Thánh Hạ Dã Hột Lý Phược
Đại Uy Nộ Vương Lập Thành Đại Thần
Nghiệm Cúng Dường Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm
,
2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1072b, Mã Đầu Quán Âm Tâm Đà La Ni,
1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1073, Hà Da Yết Rị Bà Tượng Pháp,
1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1074, Hà Da Yết Rị Bà Quán Thế Âm Bồ
Tát
Thọ Pháp Đàn
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1075, Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật
Mẫu Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni Kinh
,
1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1076, Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở
Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1077, Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật
Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh
,
1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1078, Thất Phật Câu Chi Phật Mẫu
Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Pháp
, 1 quyển,
[ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1079, Thất Câu Chi Độc Bộ Pháp,
1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1080, Như Ý Luân Đà La Ni Kinh, 1 quyển,
[ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1081, Phật Thuyết Quán Tự Tại Bồ
Tát
Như Ý Tâm Đà La Ni Chú Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1082, Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng
Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú Kinh
, 1 quyển, [
Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1083, Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bảo
Tư Duy
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1084, Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni
Luân
Đà La Ni Niệm Tụng Pháp
, 1 quyển, [
Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1085, Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý
Luân Niệm Tụng Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1086, Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân
Du Già
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1087, Quán Tự Tại Như Ý Luân Bồ
Tát
Du Già Pháp Yếu
, 1 quyển, [ Đường Kim
Cương Trí
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1088, Như Ý Luân Bồ Tát Quán Môn Nghĩa
Chú Bí Quyết
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1089, Đô Biểu Như Ý Ma Ni Chuyển
Luân Thánh Vương
Thứ Đệ Niệm Tụng Bí Mật
Tối Yếu Lược Pháp
, 1 quyển, [ Đường
Giải Thoát Sư Tử dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1090, Phật Thuyết Như Ý Luân Liên Hoa
Tâm Như Lai Tu Hành Quán Môn Nghi
, 1 quyển, [ Tống Từ
Hiền
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1091, Thất Tinh Như Ý Luân Bí Mật Yếu
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1092, Bất Không Quyến Tác Thần Biến
Chân Ngôn Kinh
, 30 quyển, [ Đường Bồ Đề
Lưu Chí
dịch ]

1093, Bất Không Quyến Tác Chú Kinh, 1
quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1094, Bất Không Quyến Tác Thần Chú Tâm
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

1095, Bất Không Quyến Tác Chú Tâm Kinh,
1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch
]

1096, Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Kinh,
1 quyển, [ Đường Lý Vô Siểm dịch ]

1097, Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Tự
Tại Vương
Chú Kinh
, 3 quyển, [ Đường
Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển
1
, Quyển
2,
Quyển
3
)

1098, Phật Thuyết Bất Không Quyến
Tác Đà La Ni Nghi Quỹ Kinh
, 2 quyển, [ Đường
A Mục Khư dịch ]

1099, Phật Thuyết Thánh Quán Tự Tại
Bồ Tát Bất Không Vương Bí Mật Tâm Đà La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

1100, Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1101, Phật Thuyết Đại
Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Kinh
, 1 quyển,
[ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1102, Kim Cương Đảnh Kinh Đa
La Bồ Tát
Niệm Tụng Pháp
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1103a, Quán Tự Tại Bồ Tát Tùy Tâm Chú
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1103b, Quán Tự Tại Bồ Tát Đát Phạ
Đa Rị Tùy Tâm Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Trí Thông dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1104, Phật Thuyết Thánh Đa La Bồ
Tát
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1105, Thánh Đa La Bồ Tát Nhất Bách Bát
Danh Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1106, Tán Dương Thánh Đức Đa
La Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Thiên Tức Tai dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1107, Thánh Đa La Bồ Tát Phạm Tán,
1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1108a, Thánh Cứu Độ Phật Mẫu
Nhị Thập Nhất Chủng Lễ Tán Kinh
, 1 quyển,
[ Đường An Tạng dịch ]

1108b, Cứu Độ Phật Mẫu Nhị
Thập Nhất Chủng Lễ Tán Kinh
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1109, Bạch Cứu Độ Phật Mẫu
Tán
, 1 quyển, [ Thanh A Vượng Trát Thập dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1110, Phật Thuyết Nhất Kế Tôn Đà
La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1111, Thanh
Cảnh
Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Đà La Ni Kinh
, 1
quyển, [ Đường Bất Không chú ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1112, Kim Cương Đảnh Du Già Thanh Cảnh
Đại Bi Vương Quán Tự Tại Niệm Tụng
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Kim Cương
Trí
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1113a, Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng
Đại
Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni
,
1 quyển, [ Cao Lệ Chỉ Không Giáo ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1113b, Đại Từ Đại Bi Cứu
Khổ
Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng
Đại
Viên Mãn Vô Ngại Tự Tại Thanh Cảnh
Đại Bi Tâm Đà La Ni
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1114, Tỳ Câu Chi Bồ Tát Nhất Bách Bát
Danh Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1115, Quán Tự Tại Bồ Tát A Ma Hài Pháp,
1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1116, Quảng Đại Liên Hoa Trang Nghiêm Mạn
Noa La Diệt Nhất Thiết Tội Đà La Ni Kinh
, 1
quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1117, Phật Thuyết Quán Tự Tại Bồ
Tát
Mẫu Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1118, Phật Thuyết Thập BátĐà
La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1119, Đại Lạc Kim Cương Tát
Đỏa
Tu Hành Thành Tựu Nghi Quỹ
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1120a, Kim Cương Đảnh Thắng Sớ
Du Già Kinh Trung Lược Xuất Đại Lạc Kim
Cương Tát Đỏa
Niệm Tụng Nghi
, 1 quyển,
[ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1120b, Thắng Sớ Du Già Nghi Quỹ Chân
Ngôn
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1121, Kim Cương Đảnh Phổ Hiền
Du Già Đại Giáo Vương Kinh Đại Nhạc Bất
Không Kim Cương
Tát Đỏa Nhất Thiết Thời
Phương Thành Tựu Nghi
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1122, Kim Cương Đảnh Du Già Tha Hóa
Tự Tại Thiên
Lý Thú Hội Phổ Hiền Tu Hành Niệm
Tụng
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1123, Kim Cương Đảnh Thắng Sớ
Du Già Phổ Hiền Bồ Tát Niệm Tụng Pháp
, 1 quyển,
[ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1124, Phổ Hiền Kim Cương Tát
Đỏa
Lược Du Già Niệm Tụng Nghi Quỹ
,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1125, Kim Cương Đảnh Du Già Kim
Cương Tát Đỏa
Ngũ Bí Mật Tu Hành Niệm Tụng
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1126, Phật Thuyết Phổ Hiền Mạn
Noa La Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1127, Phật Thuyết Phổ Hiền Bồ
Tát
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1128, Tối Thượng Đại Thừa
Kim Cương Đại Giáo Bảo Vương Kinh
, 2
quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng, Hạ)

1129, Phật Thuyết Kim Cương Thủ
Bồ Tát Hàng Phục Nhất Thiết Bộ Đa Đại
Giáo Vương Kinh
, 3 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch
]

Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng, Trung, Hạ)

1130, Đại Thừa Kim Cương Kế
Châu
Bồ Tát Tu Hành Phân
, 1 quyển, [ Đường Bồ
Đề Lưu Chí
dịch ]

1131, Thánh Kim Cương Thủ Bồ Tát
Nhất Bách Bát Danh Phạm Tán
, 1 quyển, [ Tống Pháp
Hiền
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1132, Kim Cương Vương Bồ Tát
Bí Mật Niệm Tụng Nghi Quỹ
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1133, Kim Cương Thọ Mệnh Đà
La Ni
Niệm Tụng Pháp
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1134a, Kim Cương Thọ Mệnh Đà
La Ni
Kinh Pháp
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1134b, Kim Cương Thọ Mệnh Đà
La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1135, Phật Thuyết Nhất Thiết
Như Lai Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh
, 1
quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1136, Phật Thuyết Nhất Thiết
Chư Như Lai Tâm Quang Minh Gia Trì Phổ Hiền Bồ Tát
Duyên Mệnh Kim Cương Tối Thắng Đà La Ni Kinh
,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1137, Phật Thuyết Thiện Pháp
Phương Tiện Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1138a, Kim Cương Bí Mật Thiện Môn
Đà La Ni Chú Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1138b, Kim Cương Bí Mật Thiện Môn
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1139, Hộ Mệnh Pháp Môn Thần Chú Kinh,
1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1140, Phật Thuyết Duyên Thọ Diệu
Môn
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

1141, Từ Thị Bồ Tát Lược Tu
Du
Già Niệm Tụng Pháp
, 2 quyển, [ Đường
Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng, Hạ)

1142, Phật Thuyết Từ Thị Bồ
Tát
Đà La Ni
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1143, Phật Thuyết Từ Thị Bồ
Tát
Thệ Nguyện Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1144, Phật Thuyết Di Lặc Bồ Tát
Phát Nguyện Vương Kệ
, 1 quyển, [ Thanh Công Bố
Tra Bố
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1145, Hư Không Tạng Bồ Tát Năng
Mãn Chư Nguyện Tối Thắng Tâm Đà La Ni Cầu
Văn Trì Pháp
, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy
dịch ]

1146, Đại Hư Không Tạng Bồ
Tát
Niệm Tụng Pháp
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1147, Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1148, Phật Thuyết Hư Không Tạng Bồ
Tát
Đà La Ni
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1149, Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ
Tát
Tốc Tật Đại Thần Nghiệm Bí Mật Thức
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1150, Chuyển Pháp Luân Bồ Tát Tồi Ma
Oán
Địch Pháp
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1151, Tu Tập Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát
Quán Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1152, Phật Thuyết Phật Mẫu Bát
Nhã Ba La Mật Đa
Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ
,
1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1153, Phổ Biến Quang Minh Thanh Tịnh
Sí Thịnh Như Ý Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng
Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni
Kinh
, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh
(Quyển Thượng)

Bản dịch của Huyền
Thanh
(Quyển Hạ)

1154, Phật Thuyết Tùy Cầu Tức
Đắc
Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch
]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch của Huyền
Thanh

1155, Kim Cương Đảnh Du Già Tối
Thắng
Bí Mật Thành Phật Tùy Cầu Tức Đắc
Thần Biến Gia Trì Thành Tựu Đà La Ni Nghi Quỹ
,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

1156a, Đại Tùy Cầu Tức Đắc
Đại Đà La Ni Minh Vương Sám Hối Pháp
, 1 quyển,
[ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1156b, Tông Duệ Tăng Chánh Ư
Đường Quốc Sư Sở Khẩu Thọ
, 1
quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1157, Hương Vương Bồ Tát
Đà La Ni Chú Kinh
, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1158, Địa Tạng Bồ Tát Nghi Quỹ,
1 quyển, [ Đường Thâu Bà Ca La dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1159a, Mi Diếu Đại Đạo Tâm
Khu Sách Pháp
, 1 quyển, [ ]

1159b, Phật Thuyết Địa Tạng
Bồ Tát Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1160, Nhật Quang Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ
Tát
Đà La Ni
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1161, Phật Thuyết Quán Dược
Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát Kinh
,
1 quyển, [ Lưu Tống Cương Lương Da Xá dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

Bản dịch của BùiĐức Huề (Tuệ Quang)

1162, Trì Thế Đà La Ni Kinh, 1 quyển,
[ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1163, Phật Thuyết Vũ Bảo Đà
La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch của Huyền
Thanh

1164, Phật Thuyết Đại Thừa
Thánh Cát Tường Trì Thế Đà La Ni Kinh
, 1 quyển,
[ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1165, Thánh Trì Thế Đà La Ni Kinh, 1 quyển,
[ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1166, Mã Minh Bồ Tát Đại Thần Lực
Vô Bỉ Nghiệm Pháp Niệm Tụng Quỹ Nghi
, 1 quyển,
[ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

1167, Bát Đại Bồ Tát Mạn Đồ
La Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1168a, Phật Thuyết Đại Thừa
Bát Đại Mạn Noa La Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp
Hiền
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1168b, Bát Mạn Đồ La Kinh, 1 quyển,
[ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1169, Phật Thuyết Trì Minh Tạng Du Già
Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát Đại Minh Thành Tựu
Nghi Quỹ Kinh
, 4 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1170, Phật Thuyết Kim Cương
Hương Bồ Tát
Đại Minh Thành Tựu Nghi Quỹ
Kinh
, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1171, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Pháp
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1172, Kim Cương Đảnh Siêu Thắng
Tam Giới Kinh Thuyết Văn Thù Ngũ Tự Chân Ngôn Thắng
Tương
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1173, Kim Cương Đảnh Kinh Mạn
Thù Thất Lợi
Bồ Tát Ngũ Tự Tâm Đà La Ni Phẩm
,
1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

1174, Ngũ Tự Đà La Ni Tụng, 1
quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1175, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cúng Dường Nghi Quỹ
,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1176, Mạn Thù Thất Lợi Đồng
Tử
Bồ Tát Ngũ Tự Du Già Pháp
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1177a, Đại Thừa Du Già Kim
Cương
Tánh Hải Mạn Thù Thất Lợi Thiên Tý
Thiên Bát Đại Giáo Vương Kinh
, 10 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

1177b, Thiên Bát Văn Thù Nhất Bách Bát Danh
Tán
, 1 quyển, [ ]

1178, Văn Thù Bồ Tát Hiến Phật
Đà
La Ni Danh Ô Tô Xá
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1179, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Lục
Tự
Chú Công Năng Pháp Kinh
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1180, Lục Tự Thần Chú Kinh, 1 quyển,
[ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1181, Đại Phương Quảng Bồ
Tát Tạng
Kinh Trung Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nhất
Tự
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bảo
Tư Duy
dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1182, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát
Chú Tạng Trung Nhất Tự Chú Vương Kinh
, 1 quyển,
[ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1183, Nhất Kế Văn Thù Sư Lợi
Đồng Tử Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ
,
1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1184, Đại Thánh Diệu Cát Tường
Bồ Tát Bí Mật Bát Tự Đà La Ni Tu Hành Mạn Đồ
La
Thứ Đệ Nghi Quỹ Pháp
, 1 quyển, [
Đường Bồ Đề Tiên dịch ]

1185a, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi
Pháp Bảo Tạng Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1185b, Văn Thù Sư Lợi Bảo Tạng
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề
Lưu Chí
dịch ]

1186, Phật Thuyết Diệu Cát Tường
Bồ Tát Đà La Ni
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1187, Phật Thuyết Tối Thắng Diệu
Cát Tường
Căn Bổn Trí Tối Thượng Bí Mật
Nhất Thiết Danh Nghĩa Tam Ma Địa Phân
, 2 quyển,
[ Tống Thí Hộ dịch ]

1188, Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng
Danh Nghĩa Kinh
, 2 quyển, [ Tống Kim Tổng Trì đẳng
dịch ]

1189, Phật Thuyết Văn Thù Bồ Tát
Tối Thắng Chân Thật Danh Nghĩa Kinh
, 1 quyển,
[ Nguyên Sa La Ba dịch ]

1190, Thánh Diệu Cát Tường Chân Thật
Danh Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Thích Trí dịch ]

1191, Đại Phương Quảng Bồ
Tát Tạng
Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nghi Quỹ
Kinh
, 20 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

1192, Diệu Cát Tường Bình Đẳng
Bí Mật Tối Thượng Quán Môn Đại Giáo
Vương Kinh
, 5 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch
]

1193, Diệu Cát Tường Bình Đẳng
Du Già Bí Mật Quán Thân Thành Phật Nghi Quỹ
, 1 quyển,
[ Tống Từ Hiền dịch ]

1194, Diệu Cát Tường Bình Đẳng
Quán
Môn Đại Giáo Vương Kinh Lược Xuất Hộ
Ma
Nghi
, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

1195, Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi
Bồ Tát Tán Phật Pháp Thân Lễ
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

1196, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát
Cát Tường Ca Đà
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1197, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi
Nhất Bách Bát Danh Phạm Tán
, 1 quyển, [ Tống Pháp
Thiên
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1198, Thánh Giả Văn Thù Sư Lợi
Phát Bồ Đề Tâm Nguyện Văn
, 1 quyển, [
Nguyên Trí Tuệ dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1199, Kim Cương Thủ Quang Minh Quán
Đảnh
Kinh Tối Thắng Lập Ấn Thánh Vô Động
Tôn
Đại Uy Nộ Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ
Pháp Phẩm
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1200, Để Lý Tam Muội Da Bất
Động Tôn
Uy Nộ Vương Sử Giả Niệm Tụng
Pháp
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1201, Để Lý Tam Muội Da Bất
Động Tôn
Thánh Giả Niệm Tụng Bí Mật Pháp
,
3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1202, Bất Động Sử Giả
Đà La Ni Bí Mật Pháp
, 1 quyển, [ Đường Kim
Cương Trí
dịch ]

1203, Thánh Vô Động Tôn An Trấn Gia Quốc
Đẳng Pháp
, 1 quyển, [ ]

1204, Thánh Vô Động Tôn Nhất Tự
Xuất Sinh Bát Đại Đồng Tử Bí Yếu Pháp
Phẩm
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1205, Thắng Quân Bất Động Minh
Vương
Tứ Thập Bát Sử Giả Bí Mật Thành Tựu
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Biến Trí tập
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1206, Phật Thuyết Câu Lợi Già La
Đại Thắng Ngoại Đạo Phục Đà La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1207, Thuyết Củ Lý Ca Vương
Tượng Pháp
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1208, Câu Lực Ca La Vương Nghi Quỹ,
1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1209, Kim Cương Đảnh Du Già Hàng
Tam Thế
Thành Tựu Cực Thâm Mật Môn
, 1 quyển,
[ Đường Bất Không dịch ]

1210, Hàng Tam Thế Phẫn Nộ Minh
Vương
Niệm Tụng Nghi Quỹ
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

1211, Cam Lộ Quân Đồ Lợi Bồ
Tát
Cúng Dường Niệm Tụng Thành Tựu Nghi Quỹ
,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1212, Tây Phương Đà La Ni Tạng
Trung Kim Cương Tộc A Mật Lý Đa Quân Xá Lợi
Pháp
, 1 quyển, [ ]

1213, Thiên Tý Quân Đồ Lợi Phạm Tự
Chân Ngôn
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1214, Thánh Diêm Mạn Đức Ca Uy Nộ
Vương
Lập Thành Đại Thần Nghiệm Niệm
Tụng
Pháp
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1215, Đại Thừa Phương Quảng
Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Hoa Nghiêm Bổn Giáo Diêm
Mạn Đức Ca
Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn
Đại Uy Đức Nghi Quỹ Phẩm
, 1 quyển,
[ ]

1216, Đại Phương Quảng Mạn
Thù Thất Lợi
Đồng Chân Bồ Tát Hoa Nghiêm Bổn
Giáo Tán Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương
Chân Ngôn A Tỳ Ca Lỗ Ca Nghi Quỹ Phẩm
, 1 quyển,
[ ]

1217, Phật Thuyết Diệu Cát Tường
Tối Thắng Căn Bổn Đại Giáo Kinh
, 3 quyển,
[ Tống Pháp Hiền dịch ]

1218, Văn Thù Sư Lợi Da Mạn Đức
Ca Chú Pháp
, 1 quyển, [ ]

1219, Mạn Thù Thất Lợi Diễm Mạn
Đức Ca Vạn Ái Bí thuật Như Ý Pháp
, 1 quyển,
[ Đường Nhất Hành soạn ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1220, Kim Cương Dược Xoa Sân Nộ
Vương Tức Tai Đại Uy Thần Nghiệm Niệm
Tụng
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Kim
Cương Trí
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1221, Thanh Sắc Đại Kim Cương
Dược Xoa Tích Quỷ Ma Pháp ( Diệc Danh Tích Quỷ Thù
Pháp )
, 1 quyển, [ Đường Không Kỳ thuật ]

1222a, Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim
Cương Đồng Tử
Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quỹ
Kinh
, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản
dịch của Thích Quảng Trí
(Quyển Thượng)

Bản dịch
của Thích Quảng Trí
(Quyển Trung)

Bản dịch
của Thích Quảng Trí
(Quyển Hạ)

1222b, Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim
Cương Đồng Tử
Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quỹ
Kinh
, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1223, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ
Phật
Hóa Thân Đại Phẫn Tấn Câu Ma La Kim
Cương
Niệm Tụng Du Già Nghi Quỹ Pháp
, 1 quyển,
[ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1224, Kim
Cương Đồng Tử
Trì Niệm Kinh
, 1 quyển,
[ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1225, Đại Uy Nộ Ô Sô Sáp Ma Nghi Quỹ
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1226, Ô Sô Sáp Minh Vương Nghi Quỹ Phạm
Tự
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1227, Đại Uy Lực Ô Xu Sắt Ma Minh
Vương
Kinh
, 3 quyển, [ Đường A Chất
Đạt Tản
dịch ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí
(Quyển Thượng)

Bản dịch
của Thích Quảng Trí
(Quyển Trung)

Bản dịch
của Thích Quảng Trí
(Quyển Hạ)

1228, Uế Tích Kim Cương Thuyết Thần
Thông
Đại Mãn Đà La Ni Pháp thuật Linh Yếu Môn
,
1 quyển, [ Đường A Chất Đạt Tản dịch
]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

1229, Uế Tích Kim Cương Cấm Bách
Biến Pháp Kinh
, 1 quyển, [ Đường A Chất
Đạt Tản
dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

1230, Phật Thuyết Đại Luân Kim
Cương
Tổng Trì Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

1231, Đại Luân Kim Cương Tu Hành Tất
Địa
Thành Tựu Cập Cúng Dường Pháp
, 1 quyển,
[ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1232, Bá Bàn Nẵng Kết Sử Ba Kim
Cương
Niệm Tụng Nghi
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1233, Phật Thuyết Vô Năng Thắng
Đại Minh Vương Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1234, Vô Năng Thắng Đại Minh
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1235, Vô Năng Thắng Đại Minh Tâm
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1236, Thánh Vô Năng Thắng Kim Cương
Hỏa Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1237, A Xá Bà Câu Quỷ Thần Đại
Tương Thượng Phật Đà La Ni Thần Chú Kinh
,
1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1238, A Xá Bà Ha Quỷ Thần Đại
Tương Thượng Phật Đà La Ni Kinh
, 1 quyển,
[ Thất dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1239, A Xá Bạc Câu Nguyên Suất Đại
Tương Thượng Phật Đà La Ni Kinh Tu Hành Nghi Quỹ
,
3 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

1240, A Xá Bạc
Ha Phó Chúc Chú
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1241, Ca
Đà Kim Cương Chân Ngôn
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1242, Phật
Thuyết
Diệu Cát Tường Du Già Đại Giáo Kim
Cương
Bồi La Phạ Luân Quán Tưởng Thành Tựu
Nghi Quỹ Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

1243, Phật
Thuyết
Xuất Sinh Nhất Thiết Như Lai Pháp Nhãn Biến
Chiếu Đại Lực Minh Vương Kinh
, 2 quyển,
[ Tống Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1244, Tỳ
Sa Môn Thiên Vương
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1245, Phật
Thuyết
Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1246, Ma Ha
Phệ Thất La Mạt NaĐề Bà Hát La Đồ
Đà La Ni Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Bát
Nhã
Chước Yết La dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1247, Bắc
Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch của Huyền Thanh

1248, Bắc
Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp
Chân Ngôn
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch của Huyền Thanh

1249, Tỳ
Sa Môn
Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1250, Bắc
Phương Tỳ Sa Môn Đa Văn Bảo Tạng Thiên
Vương Thần Diệu Đà La Ni Biệt Hành Nghi Quỹ
,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1251, Hồng
Ca Đà Dã Nghi Quỹ
, 3 quyển, [ Đường Kim
Cương Trí
dịch ]

1252a, Phật
Thuyết
Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị
Danh Hiệu
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1252b, Phật
Thuyết
Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị
Danh Hiệu
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1253, Đại
Cát Tường Thiên
Nữ Thập Nhị Khế Nhất
Bách Bát
Danh Vô Cấu Đại Thừa Kinh
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1254, Mạt
Lợi
Chi ĐềHoa Man Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

1255a, Phật
Thuyết
Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát Đà La Ni Kinh
, 1 quyển,
[ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1255b, Phật
Thuyết
Ma Lợi Chi Thiên Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1256, Phật
Thuyết
Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú Kinh
, 1 quyển,
[ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1257, Phật
Thuyết
Đại Ma Lý Chi Bồ Tát Kinh
, 7 quyển, [ Tống
Thiên Tức Tai dịch ]

1258, Ma Lợi
Chi
Bồ Tát Lược Niệm Tụng Pháp
, 1 quyển,
[ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1259, Ma Lợi
Chi Thiên
Nhất Ấn Pháp
, 1 quyển, [ ]

1260, Đại
Dược Xoa Nữ Hoan Hỉ Mẫu Tịnh Ái Tử
Thành Tựu Pháp
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1261, Ha Lợi
Đế Mẫu Chân Ngôn Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1262, Phật
Thuyết
Quỷ Tử Mẫu Kinh
, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

1263, Băng
Yết La Thiên Đồng Tử Kinh
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1264a, Quán Tự
Tại Bồ Tát
Hóa Thân Nhương Ngu Lý Duệ Đồng
Nữ
Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Kinh
, 1 quyển,
[ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1264b, Phật
Thuyết
Nhương Ngu Lê Đồng Nữ Kinh
, 1 quyển,
[ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1265, Phật
Thuyết
Thường Cù Lợi Độc Nữ Đà La
Ni
Chú Kinh
, 1 quyển, [ Đường Cù Đa dịch ]

Bản dịch
của Thích Viên Đức

1266, Đại
Thánh
Thiên Hoan Hỉ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Pháp
, 1 quyển,
[ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1267, Sử Chú Pháp Kinh, 1 quyển, [
Đường Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1268, Đại Sử Chú Pháp Kinh, 1 quyển,
[ Đường Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1269, Phật Thuyết Kim Sắc Ca Na Bát
Để Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1270, Đại Thánh Hoan Hỉ Song Thân
Đại Tự Tại Thiên Tỳ Na Dạ Ca Vương
Quy Y Niệm Tụng Cúng Dường Pháp
, 1 quyển, [
Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch
của Thích Quảng Trí – Huyền Thanh

1271, Ma Ha Tỳ Lô Giá Na Như Lai Định
Huệ
Quân Đẳng Nhập Tam Muội Da Thân Song Thân
Đại Thánh Hoan Hỉ Thiên Bồ Tát Tu Hành Bí Mật Pháp
Nghi
Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1272, Kim Cương Tát Đỏa Thuyết
Tần Na Dạ Ca Thiên Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh
, 4 quyển,
[ Tống Pháp Hiền dịch ]

1273, Tỳ Na Dạ Ca [ Ngôn * Ngã ] Na Bát
Để Du Già Tất Địa Phẩm Bí Yếu
, 1
quyển, [ Đường Hàm Quang kí ]

1274, Đại Thánh Hoan Hỉ Song Thân Tỳ
Na Dạ Ca
Thiên Hình Tượng Phẩm Nghi Quỹ
, 1 quyển,
[ Đường Cảnh Sắt soạn ]

1275, Thánh Hoan Hỉ Thiên Thức Pháp, 1
quyển, [ Đường Bát Nhã Nhạ Yết La soạn
]

1276, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sí Điểu
Vương
Phẩm
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1277, Tốc Tật Lập Nghiệm Ma Ê Thủ
La Thiên Thuyết A Vĩ Xa Pháp
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1278, Ca Lâu La Cập Chư Thiên Mật Ngôn
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã Lực dịch ]

1279, Ma Ê Thủ La Thiên Pháp Yếu, 1 quyển,
[ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1280, Ma Ê Thủ La Đại Tự Tại
Thiên
Vương Thần Thông Hóa Sinh Kỹ Nghệ Thiên Nữ
Niệm Tụng Pháp
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1281, Na La Duyên Thiên cộng A Tu La
Vương
Đấu Chiến Pháp
, 1 quyển, [
Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1282, Bảo Tạng Thiên Nữ Đà La Ni
Pháp
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1283, Phật Thuyết Bảo Tạng Thần
Đại Minh Mạn Noa La Nghi Quỹ Kinh
, 2 quyển, [
Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1284, Phật Thuyết Thánh Bảo Tạng
Thần
Nghi Quỹ Kinh
, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1285, Phật Thuyết Bảo Hiền
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1286, Kiên Lao Địa Thiên Nghi Quỹ,
1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1287, Đại Hắc Thiên Thần Pháp,
1 quyển, [ Đường Thần Khải kí ]

1288, Phật Thuyết Tối Thượng
Bí Mật Na Noa Thiên Kinh
, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền
dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng, Trung, Hạ)

1289, Phật Thuyết Kim Tỳ La Đồng
Tử
Uy Đức Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

1290, Diễm La Vương Cung Hành Pháp Thứ
Đệ
, 1 quyển, [ Đường A Mô Ca soạn ]

1291, Thâm Sa Đại Tương Nghi Quỹ,
1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1292, Pháp Hoa Thập La Sát Pháp, 1 quyển,
[ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1293, Bát Nhã Thủ Hộ Thập Lục
Thiện Thần
Vương Hình Thể
, 1 quyển, [
Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1294, Thi Bát Phương Thiên Nghi Tắc,
1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1295, Cúng Dường Hộ Thế Bát Thiên
Pháp
, 1 quyển, [ Đường Pháp Toàn tập ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1296, Thập Thiên Nghi Quỹ, 1 quyển,
[ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1297, Cúng Dường Thập Nhị Đại
Uy Đức
Thiên Báo Ân Phẩm
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1298, Thập Nhị Thiên Cung Nghi Quỹ,
1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1299, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cập
Chư Tiên Sở Thuyết Cát Hung Thời Nhật Thiện
Ác
Túc Diệu Kinh
, 2 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

1300, Ma Đăng Ca Kinh, 2 quyển, [
Ngô Trúc Luật Viêm Chi Khiêm cộng dịch ]

1301, Xá Đầu Gián Thái Tử Nhị Thập
Bát
Túc Kinh ( Nhất Danh Hổ Nhĩ Kinh )
, 1 quyển, [
Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

1302, Chư Tinh Mẫu Đà La Ni Kinh, 1
quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1303, Phật Thuyết Thánh Diệu Mẫu
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1304, Túc Diệu Nghi Quỹ, 1 quyển,
[ Đường Nhất Hành soạn ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1305, Bắc Đẩu Thất Tinh Niệm
Tụng Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ Đường Kim
Cương Trí
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1306, Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ
Ma Bí Yếu Nghi Quỹ
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1307, Phật Thuyết Bắc Đẩu
Thất Tinh
Duyên Mệnh Kinh
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch của Huyền
Thanh

1308, Thất Diệu Nhương. Tai Quyết,
2 quyển, [ Đường Kim Câu Xá soạn ]

1309, Thất Diệu Tinh Thần Biệt
Hành
Pháp
, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn
]

1310, Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ
Ma Pháp
, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1311, Phạm Thiên Hỏa La Cửu Diệu,
1 quyển, [ ]

1312, Nan Nhĩ Kế Thấp Phạ La
Thiên Thuyết Chi Luân Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền
dịch ]

1313, Phật Thuyết Cứu Bạt Diễm
Khẩu
Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

Bản dịch
của Quảng Minh

1314, Phật Thuyết Cứu Diện Nhiên
Ngạ Quỷ Đà La Ni Thần Chú Kinh
, 1 quyển, [
Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

Bản dịch
của Quảng Minh

1315, Thi Chư Ngạ Quỷ ẩm Thực
Cập Thủy Pháp
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

Bản dịch
của Quảng Minh

1316, Phật Thuyết Cam Lộ Kinh Đà
La Ni
Chú
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ
Quang)

Bản dịch
của Quảng Minh

1317, Cam Lộ Đà La Ni Chú, 1 quyển,
[ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

Bản dịch
của Quảng Minh

1318, Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà
La Ni Diễm Khẩu Quỹ Nghi Kinh
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

Bản dịch
của Quảng Minh

1319, Du Già Tập Yếu Diễm Khẩu
Thi Thực Khởi Giáo A Nan Đà Duyên Do
, 1 quyển, [
Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

Bản dịch
của Quảng Minh

1320, Du Già Tập Yếu Diễm Khẩu
Thi Thực Nghi
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Quảng Minh

1321, Phật Thuyết Thi Ngạ Quỷ
Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [
Đường Bạt Đà Mộc A dịch ]

Bản dịch
của Quảng Minh

1322, Tân Tập Dục Tượng Nghi Quỹ,
1 quyển, [ Đường Tuệ Lâm thuật ]

Bản dịch
của Quảng Minh

1323, Trừ Nhất Thiết Tật Bệnh
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất Không
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1324, Năng Tịnh Nhất Thiết Nhãn Tật
Bệnh Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Bất
Không
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1325, Phật Thuyết Liệu Trĩ Bệnh
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1326, Phật Thuyết Chú Thời Khí Bệnh
Kinh
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1327, Phật Thuyết Chú Kinh, 1 quyển,
[ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1328, Phật Thuyết Chú Mục Kinh, 1
quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1329, Phật Thuyết Chú Tiểu Nhi Kinh,
1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1330, La Phạ Noa Thuyết Cứu Liệu
Tiểu Nhi Tật Bệnh Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp
Hiền
dịch ]

1331, Phật Thuyết Quán Đảnh Kinh,
12 quyển, [ Đông Tấn Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch
]

1332, Thất Phật Bát Bồ Tát Sở
Thuyết Đại Đà La Ni Thần Chú Kinh
, 4 quyển,
[ Thất dịch ]

1333, Hư Không Tạng Bồ Tát Vấn Thất
Phật
Đà La Ni Chú Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1334, Như Lai Phương Tiện Thiện
Xảo Chú Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1335, Đại Cát Nghĩa Thần Chú Kinh,
4 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Diệu dịch ]

1336, Đà La Ni Tạp Tập, 10 quyển,
[ Thất dịch ]

1337, Chủng Chủng Tạp Chú Kinh, 1
quyển, [ Bắc Châu Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1338, Chú Tam Thủ Kinh, 1 quyển, [
Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1339, Đại Phương Đẳng
Đà La Ni Kinh
, 4 quyển, [ Bắc Lương Pháp Chúng dịch
]

1340, Đại Pháp Cự Đà La Ni Kinh,
20 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1341, Đại Uy Đức Đà La Ni
Kinh
, 20 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1342, Phật Thuyết Vô Nhai Tế Tổng
Trì
Pháp Môn Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]

1343, Tôn Thắng Bồ Tát Sở Vấn Nhất
Thiết Chư Pháp
Nhập Vô Lượng Môn Đà La Ni Kinh
,
1 quyển, [ Bắc Vạn Thiên Ý dịch ]

1344, Kim Cương Thượng Vị
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà
Phiến Đa
dịch ]

1345, Kim Cương Trường Đà La
Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1346, Chư Phật Tập Hội Đà La
Ni Kinh
, 1 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhã
đẳng dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1347, Tức Trừ Trung Yêu Đà La Ni Kinh,
1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1348, Phật Thuyết Thập Nhị Phật
Danh Thần Chú Giáo Lượng Công Đức Trừ
Chướng Diệt Tội Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật
Đa
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1349, Phật Thuyết Xưng Tán Như Lai
Công Đức Thần Chú Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1350, Phật Thuyết Nhất Thiết
Như Lai
Danh Hiệu Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1351, Phật Thuyết Trì Cú Thần Chú Kinh,
1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1352, Phật Thuyết Đà Lân Ni Bát Kinh,
1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1353, Đông Phương Tối Thắng
Đăng Vương Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tùy
Na Quật Đa
dịch ]

1354, Đông Phương Tối Thắng
Đăng Vương Như Lai Kinh
, 1 quyển, [ Tùy
Na Quật Đa
đẳng dịch ]

1355, Phật Thuyết Thánh Tối Thượng
Đăng Minh Như Lai Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

1356, Phật Thuyết Hoa Tích Đà La Ni Thần
Chú
Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1357, Phật Thuyết Sư Tử Phấn
Tấn
Bồ Tát Sở Vấn Kinh
, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1358, Phật Thuyết Hoa Tụ Đà La Ni
Chú Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1359, Phật Thuyết Hoa Tích Lâu Các Đà
La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1360, Lục Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển,
[ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1361, Lục Môn Đà La Ni Kinh Luận, 1
quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo ]

1362, Phật Thuyết Thiện Dạ Kinh,
1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1363, Thắng Tràng Tý Ấn Đà La Ni Kinh,
1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1364, Diệu Tý Ấn Tràng Đà La Ni Kinh,
1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1365, Bát Danh Phổ Mật Đà La Ni Kinh,
1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1366, Phật Thuyết Bí Mật Bát Danh
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1367, Phật Thuyết Đại Phổ
Hiền
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1368, Phật Thuyết Đại Thất
Bảo
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1369a, Bách Thiên Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển,
[ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1369b, Bách Thiên Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển,
[ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1370, Phật Thuyết Trì Minh Tạng Bát
Đại Tổng Trì Vương Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1371, Phật Thuyết Thánh Đại Tổng
Trì
Vương Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1372, Tăng Tuệ Đà La Ni Kinh, 1 quyển,
[ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch của Huyền
Thanh

1373, Phật Thuyết Thi Nhất Thiết
Vô Úy Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1374, Phật Thuyết Nhất Thiết
Công Đức Trang Nghiêm Vương Kinh
, 1 quyển, [
Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1375, Phật Thuyết Trang Nghiêm
Vương Đà La Ni Chú Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1376, Phật Thuyết Thánh Trang Nghiêm Đà
La Ni
Kinh
, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1,
Quyển
2
)

1377, Phật Thuyết Bảo Đái Đà
La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1378a, Phật Thuyết Huyền Sư Bạt
Đà
Sở Thuyết Thần Chú Kinh
, 1 quyển, [
Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1378b, Huyễn Sư Bạt Đà Thần
Chú
Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1379, Phật Thuyết Đại Ái Đà
La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1380, Phật Thuyết Thiện Lạc
Trưởng Giả Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1381, Phật Thuyết Đại Cát Tường
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1382, Phật Thuyết Túc Mệnh Trí Đà
La Ni
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1383, Phật Thuyết Túc Mệnh Trí Đà
La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1384, Phật Thuyết Bát Lan Na Xa Phạ Lý
Đại Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1385, Phật Thuyết Câu Chỉ La Đà
La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1386, Phật Thuyết Diệu Sắc
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1387, Phật Thuyết Chiên Đàn
Hương Thân Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp
Hiền
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1388, Phật Thuyết Vô Úy Đà La Ni Kinh,
1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1389, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ
Đại Trí Đà La Ni
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền
dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1390, Phật Thuyết Lạc Xoa Đà La
Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1391, Phật Thuyết Đàn Đặc La
Ma
Du thuật Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô
Lan
dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1392, Đại Hàn Lâm Thánh Nan Noa Đà La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1393, Phật Thuyết Ma Ni La Đản
Kinh
, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1394, Phật Thuyết An Trạch Thần
Chú Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1395, Bạt Tể Khổ Nan Đà La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1396, Phật Thuyết Bạt Trừ Tội
Chướng
Chú Vương Kinh
, 1 quyển, [ Đường
Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1397, Trí Cự Đà La Ni Kinh, 1 quyển,
[ Đường Đề Vân Bát Nhã đẳng dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1398, Phật Thuyết Trí Quang Diệt Nhất
Thiết
Nghiệp Chướng Đà La Ni Kinh
, 1 quyển,
[ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1399, Phật Thuyết Diệt Trừ Ngũ
Nghịch Tội
Đại Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [
Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1400, Phật Thuyết Tiêu Trừ Nhất
Thiết
Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni Kinh
, 1
quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1401, Phật Thuyết Đại Kim
Cương
Hương Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1402, Tiêu Trừ Nhất Thiết Thiểm
Điện Chướng Nan Tùy Cầu Như Ý Đà La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1403, Phật Thuyết Như Ý Ma Ni Đà
La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1404, Phật Thuyết Như Ý Bảo Tổng
Trì Vương Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1405, Phật Thuyết Tức Trừ Tặc
Nạn Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

Bản
dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1406, Phật Thuyết Tích Trừ Tặc Hại
Chú Kinh
, 1 quyển, [ ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1407, Phật Thuyết Tích Trừ Chư Ác
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

1408, Phật Thuyết Tối Thượng
Ý Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1409, Phật Thuyết Thánh Tối Thắng
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

1410, Phật Thuyết Thắng Phiên Anh Lạc
Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch của
Huyền Thanh

1411, Phật Thuyết Liên Hoa Nhãn Đà La
Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch của Huyền
Thanh

1412, Phật Thuyết Bảo Sinh Đà La
Ni Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1413, Phật Thuyết Tôn Thắng Đại
Minh Vương
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch
]

Bản dịch của Thích
Viên Đức

Bản dịch
của Huyền Thanh

1414, Phật Thuyết Kim Thân Đà La Ni
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh (Tuệ Quang)

1415, Đại Kim Cương Diệu Cao
Sơn
Lâu Các Đà La Ni
, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch
]

1416, Kim Cương Tồi Toái Đà La Ni,
1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1417, Phật Thuyết Hoại Tương
Kim Cương Đà La Ni Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch
]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1418, Phật Thuyết Nhất Thiết
Như Lai
An Tượng Tam Muội Nghi Quỹ Kinh
, 1 quyển,
[ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của Huyền Thanh

1419, Phật Thuyết tạo Tượng
Lượng Độ Kinh
Giải
, 1 quyển, [ Thanh Công
Bố Tra Bố
dịch Giải ]

1420, Thọ Ngũ Minh Luận, 2 quyển,
[ ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Luật

1421, Di Sa Tắc Bộ Hòa Ê Ngũ Phân Luật,
30 quyển, [ Lưu Tống Phật Đà Thập cộng
Trúc Đạo Sinh đẳng dịch ]

1422a, Di Sa Tắc Ngũ Phân Giới Bổn,
1 quyển, [ Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng
dịch ]

1422b, Ngũ Phân Giới Bổn, 1 quyển,
[ Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng dịch
]

1423, Ngũ Phân Tỳ Kheo Ni Giới Bổn,
1 quyển, [ Lương Minh Huy tập ]

1424, Di Sa Tắc Yết Ma Bổn, 1 quyển,
[ Đường Ái Đồng lục ]

1425, Ma Ha Tăng Kì Luật, 40 quyển,
[ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La cộng Pháp
Hiển dịch ]

Bản dịch của Thích
Phước Sơn

1426, Ma Ha Tăng Kì Luật Đại Tỳ
Kheo
Giới Bổn
, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật
Đà Bạt Đà La
dịch ]

1427, Ma Ha Tăng Kì Tỳ Kheo Ni Giới Bổn,
1 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển cộng Giác Hiền
dịch ]

1428, Tứ Phân Luật, 60 quyển, [
Diêu Tần Phật Đà Da Xá cộng Trúc Phật Niệm
đẳng dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Đổng Minh

1429, Tứ Phân Luật Tỳ Kheo Giới
Bổn
, 1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch
]

1430, Tứ Phân Tăng Giới Bổn,
1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]

1431, Tứ Phân Tỳ Kheo Ni Giới Bổn,
1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]

1432, Đàm Vô Đức Luật Bộ Tạp
Yết Ma
, 1 quyển, [ Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch
]

1433, Yết Ma, 1 quyển, [ Tào Ngụy
Đàm Đế dịch ]

1434, Tứ Phân Tỳ Kheo Ni Yết Ma Pháp,
1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1435, Thập Tụng Luật, 61 quyển,
[ Hậu Tần Phất Nhược Đa La cộng La Thập
dịch ]

1436, Thập Tụng Tỳ Kheo Ba La đề
Mộc Xoa
Giới Bổn
, 1 quyển, [ Diêu Tần
Cưu Ma La Thập dịch ]

1437, Thập Tụng Tỳ Kheo Ni Ba La
đề Mộc Xoa
Giới Bổn
, 1 quyển, [ Lưu
Tống Pháp Hiển tập xuất ]

1438, Đại
Sa Môn
Bách Nhất Yết Ma Pháp
, 1 quyển, [ ]

1439, Thập
Tụng Yết Ma Tỳ Kheo Yếu Dụng
, 1 quyển,
[ Lưu Tống Tăng Cừ soạn xuất ]

1440, Tát
Đa
Tỳ Ni Tỳ Bà Sa
, 9 quyển, [ Thất dịch
]

1441, Tát Bà
Đa Bộ
Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Ca
, 10 quyển,
[ Lưu Tống Tăng Ca Bạt Ma dịch ]

1442, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại
Da
, 50 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch
]

1443, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật Sô
Ni
Tỳ Nại Da
, 20 quyển, [ Đường Nghĩa
Tịnh
dịch ]

1444, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại
Da
Xuất Gia Sự
, 4 quyển, [ Đường Nghĩa
Tịnh
dịch ]

Bản dịch
của Thích Tâm Hạnh

1445, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại
Da
An Cư Sự
, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh
dịch ]

Bản dịch
của Thích Tâm Hạnh

1446, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại
Da
Tùy Ý Sự
, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh
dịch ]

Bản dịch
của Thích Tâm Hạnh

1447, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại
Da
Tỳ Cách Sự
, 2 quyển, [ Đường Nghĩa
Tịnh
dịch ]

1448, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại
Da
Dược Sự
, 18 quyển, [ Đường Nghĩa
Tịnh
dịch ]

1449, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại
Da
Yết Sỉ Na Y Sự
, 1 quyển, [ Đường
Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch
của Thích Tâm Hạnh

1450, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại
Da
Phá Tăng Sự
, 20 quyển, [ Đường Nghĩa
Tịnh
dịch ]

1451, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại
Da
Tạp Sự
, 40 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh
dịch ]

Bản dịch
của Thích Tâm Hạnh

1452, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Ni Đà Na
Mục Đắc Ca
, 10 quyển, [ Đường Nghĩa
Tịnh
dịch ]

Bản dịch
của Thích Tâm Hạnh

1453, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bách Nhất
Yết Ma
, 10 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh
dịch ]

1454, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Giới
Kinh
, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch
]

1455, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật Sô
Ni
Giới Kinh
, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh
dịch ]

Bản dịch
của Thích Tâm Hạnh

1456, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại
Da
Ni Đà Na Mục Đắc Ca Nhiếp Tụng
, 1 quyển,
[ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch
của Thích Tâm Hạnh

1457, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Lược
Tỳ Nại Da Tạp Sự Nhiếp Tụng
, 1 quyển,
[ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1458, Căn
Bổn Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp
, 14 quyển, [
Tôn Giả Thắng Hữu tạo Đường Nghĩa
Tịnh
dịch ]

1459, Căn
Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại
Da
Tụng
, 3 quyển, [ Tôn Giả Tỳ Xá Khư tạo
Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1460, Giải
Thoát Giới
Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bát Nhã Lưu
Chi
dịch ]

1461, Luật
Nhị Thập Nhị Minh Liễu Luận
, 1 quyển, [
Phất Đà Đa La Đa tạo Trần Chân Đế dịch
]

1462, Thiện
Kiến
Luật Tỳ Bà Sa
, 18 quyển, [ Tiêu Tăng Ca Bạt
Đà La
dịch ]

1463, Tỳ
Ni Mẫu Kinh
, 8 quyển, [ Thất dịch ]

1464, Nại
Da
, 10 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch
]

1465, Xá Lợi
Phất Vấn Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1466, Ưu
Ba Ly
Vấn Phật Kinh
, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt
Ma
dịch ]

1467a, Phật
Thuyết
Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng Kinh
, 1
quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

1467b, Phật
Thuyết
Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng Kinh
, 1
quyển, [ ]

1468, Phật
Thuyết
Mục Liên Sở Vấn Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Pháp Thiên dịch ]

1469, Phật
Thuyết
Ca Diếp Cấm Giới Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

1470, Đại
Tỳ Kheo
Tam Thiên Uy Nghi
, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế
Cao
dịch ]

1471, Sa Di
Thập Giới
Pháp Tịnh Uy Nghi
, 1 quyển, [ Thất
dịch ]

1472, Sa Di
Uy Nghi
, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1473, Phật
Thuyết
Sa Di Thập Giới Nghi Tắc Kinh
, 1 quyển,
[ Tống Thí Hộ dịch ]

1474, Sa Di
Ni Giới
Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1475, Sa Di
Ni
Ly Giới Văn
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1476, Phật
Thuyết
Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Tương Kinh
,
1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1477, Phật
Thuyết
Giới Tiêu Tai Kinh
, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch
]

1478, Đại
Ái Đạo Tỳ Kheo Ni Kinh
, 2 quyển, [ Thất dịch
]

1479, Phật
Thuyết
Bật Sô Ngũ Pháp Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Pháp Thiên dịch ]

1480, Phật
Thuyết
Bật Sô Ca Thi Ca Thập Pháp Kinh
, 1 quyển, [
Tống Pháp Thiên dịch ]

1481, Phật
Thuyết
Ngũ Khủng Phố Thế Kinh
, 1 quyển,
[ Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

1482, Phật
A Tỳ Đàm Kinh Xuất Gia Tương Phẩm
, 2 quyển,
[ Trần Chân Đế dịch ]

1483a, Phật
Thuyết
Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách
Khinh Trọng Sự
, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1483b, Phật
Thuyết
Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách
Khinh Trọng Sự Kinh
, 2 quyển, [ Thất dịch ]

1484, Phạm
Võng Kinh
, 2 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch
]

Bản dịch của HT Thích Trí Quang

1485, Bồ
Tát
Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh
, 2 quyển, [ Diêu Tần
Trúc Phật Niệm dịch ]

1486, Thọ
Thập Thiện Giới Kinh
, 1 quyển, [ Thất dịch
]

1487, Phật
Thuyết
Bồ Tát Nội Giới Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1488, Ưu
Bà Tắc Giới Kinh
, 7 quyển, [ Bắc Lương
Đàm Vô Sấm dịch ]

1489, Thanh
Tịnh
Tỳ Ni Phương Quảng Kinh
, 1 quyển, [
Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

1490, Tịch
Điều Âm Sở Vấn Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Pháp Hải dịch ]

1491, Bồ
Tát Tạng
Kinh
, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch
]

1492, Phật
Thuyết
Xá Lợi Phất Hối Quá Kinh
, 1 quyển, [ Hậu
Hán An Thế Cao dịch ]

1493, Đại
Thừa
Tam Tụ Sám Hối Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật
Đa
cộng Cấp Đa đẳng dịch ]

1494, Phật
Thuyết Tịnh Nghiệp Chướng Kinh
, 1 quyển,
[ Thất dịch ]

1495, Thiện
Cung Kính Kinh
, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1496, Phật
Thuyết
Chánh Cung Kính Kinh
, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật
Đà Phiến Đa
dịch ]

1497, Phật
Thuyết
Đại Thừa Giới Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Thí Hộ dịch ]

1498, Phật
Thuyết
Bát Chủng Trường Dưỡng Công Đức
Kinh
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch
]

1499, Bồ
Tát Giới
Yết Ma Văn
, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ
Tát
Thuyết Đường Huyền Trang dịch ]

1500, Bồ
Tát Giới
Bổn
, 1 quyển, [ Từ Thị Bồ Tát
Thuyết Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

1501, Bồ
Tát Giới
Bổn
, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát Thuyết
Đường Huyền Trang dịch ]

1502, Bồ
Tát
Thọ Kinh
, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo
Chân
dịch ]

1503, Ưu
Bà Tắc Ngũ Giới Uy Nghi Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1504, Bồ
Tát
Ngũ Pháp Sám Hối Văn
, 1 quyển, [ Thất dịch
]

Trở
về Đầu Trang

 

Bộ Thích Kinh Luận

1505, Tứ
A Hàm Mộ Sao Giải
, 2 quyển, [ Bà Tố Bạt
Đà
tạo Phù Tần Cưu Ma La Phật Đề đẳng
dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1506, Tam
Pháp Độ Luận
, 3 quyển, [ Đông Tấn
Tăng Ca Đề Bà dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1507, Phân
Biệt Công Đức Luận
, 5 quyển, [ Thất dịch
Phụ Hậu Hán lục ]

Bản dịch
của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1508, A Hàm
Khẩu Giải Thập Nhị Nhân Duyên Kinh
, 1 quyển,
[ Hậu Hán An Huyền cộng Nghiêm Phật Điều dịch
]

Bản dịch
của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1509 , Đại
Trí Độ Luận
, 100 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo
Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Thiện Siêu

1510a, Kim
Cương
Bát Nhã Luận
, 2 quyển, [ Vô Trước Bồ
Tát
tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1510b, Kim
Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận
, 3 quyển, [
Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp
Đa
dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1511, Kim
Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận
, 3 quyển, [
Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề
Lưu Chi
dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1512, Kim
Cương Tiên Luận
, 10 quyển, [ Thế Thân Bồ
Tát
tạo Kim Cương Tiên Luận Sư thích Nguyên Ngụy
Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1513, Năng
Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh
Luận
Thích
, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo tụng
Thế Thân Bồ Tát thích Đường Nghĩa Tịnh dịch
]

Bản dịch
của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1514, Năng
Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh
Luận
Tụng
, 1 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo
Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1515, Kim
Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh
Phá Thủ Trước Bất
Hoại
Giả Danh Luận
, 2 quyển, [ Công Đức
Thi Bồ Tát
tạo Đường Địa Bà Ha La đẳng
dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1516, Thánh
Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh
Nghĩa Luận
, 2 quyển, [ Thắng Đức Xích Y Bồ
Tát tạo Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1517, Phật
Mẫu
Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa
Thích
Luận
, 4 quyển, [ Tam Bảo Tôn Bồ Tát tạo
Đại Vực Bồ Tát tạo Bổn Luận Tống
Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1518, Phật
Mẫu
Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa
Luận
, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo
Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1519, Diệu
Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá
, 2 quyển, [ Đại
Thừa Luận
Sư Bà Tẩu Bàn Đậu Thích Hậu
Ngụy Bồ Đề Lưu Chi cộng Đàm Lâm đẳng
dịch ]

1520, Diệu
Pháp Liên Hoa Kinh Luận
Ưu Ba Đề Xá
, 1 quyển, [
Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Lặc
Na Ma Đề
cộng Tăng Lãng đẳng dịch ]

1521, Thập
Trụ Tỳ Bà Sa Luận
, 17 quyển, [ Thánh Giả Thọ
tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

1522, Thập
Địa Kinh Luận
, 12 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo
Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi đẳng dịch
]

1523, Đại
Bảo Tích Kinh Luận
, 4 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ
Đề Lưu Chi
dịch ]

1524,
Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá
, 1 quyển,
[ Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ
Đề Lưu Chi
dịch ]

1525, Di Lặc
Bồ Tát
Sở Vấn Kinh Luận
, 9 quyển, [ Hậu
Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1526, Bảo
Kế Kinh Tứ Pháp Ưu Ba Đề Xá
, 1 quyển, [
Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên
dịch ]

1527, Niết
Bàn
Luận
, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Tác Nguyên
Ngụy Đạt Ma Bồ Đề dịch ]

1528, Niết
Bàn Kinh
Bổn Hữu Kim Vô Kệ Luận
, 1 quyển, [
Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

1529, Di
Giáo Kinh Luận
, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần
Chân Đế dịch ]

1530, Phật
Địa Kinh Luận
, 7 quyển, [ Thân Quang Bồ Tát
Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1531, Văn
Thù Sư Lợi Bồ Tát
Vấn Bồ Đề Kinh Luận
,
2 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ
Đề Lưu Chi
dịch ]

1532, Thắng
Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận
, 4 quyển,
[ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề
Lưu Chi
dịch ]

1533, Chuyển
Pháp Luân Kinh
Ưu Ba Đề Xá
, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ
Tát
tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]

1534, Tam Cụ
Túc
Kinh Ưu Ba Đề Xá
, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Tỳ
Mục Trí Tiên dịch ]

1535, Đại
Thừa
Tứ Pháp Kinh Thích
, 1 quyển, [ ]

Trở
về Đầu Trang

 

Bộ Tỳ Đàm

1536, A Tỳ
Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận
, 20 quyển, [
Tôn Giả Xá Lợi Tử thuyết Đường Huyền
Trang
dịch ]

1537, A Tỳ
Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận
, 12 quyển, [ Tôn Giả
Đại Mục Kiền Liên tạo Đường Huyền
Trang
dịch ]

1538, Thi
Thiết Luận
, 7 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng
dịch ]

1539, A Tỳ
Đạt Ma Thức Thân Túc Luận
, 16 quyển, [ Đề
Bà Thiết Ma
tạo Đường Huyền Trang dịch
]

1540, A Tỳ
Đạt Ma
Giới Thân Túc Luận
, 3 quyển, [ Tôn Giả
Thế Hữu tạo Đường Huyền Trang dịch
]

1541, Chúng
Sự Phân A Tỳ Đàm Luận
, 12 quyển, [ Tôn Giả
Thế Hữu tạo Tống Cầu Na Bạt Đà La cộng
Bồ Đề Da Xá dịch ]

1542, A Tỳ
Đạt Ma Phẩm Loại Túc Luận
, 18 quyển, [
Tôn Giả Thế Hữu tạo Đường Huyền
Trang
dịch ]

1543, A Tỳ
Đàm
Bát Kiền Độ Luận
, 30 quyển, [ Ca
Chiên Duyên Tử tạo Phù Tần Tăng Ca Đề Bà cộng
Trúc Phật Niệm dịch ]

1544, A Tỳ
Đạt Ma Phát Trí Luận
, 20 quyển, [ Ca Đa Diễn
Ni Tử
tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1545, A Tỳ
Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận
, 200 quyển,
[ Ngũ Bách Đại A La Hán Đẳng tạo Đường
Huyền Trang dịch ]

1546, A Tỳ
Đàm
Tỳ Bà Sa Luận
, 60 quyển, [ Ca Chiên Duyên Tử
tạo Ngũ Bách La Hán thích Bắc Lương Phù Đà Bạt
Ma
cộng Đạo Thái đẳng dịch ]

1547, Bệ
Bà Sa Luận
, 14 quyển, [ Thi Đà Bàn Ni soạn Phù Tần
Tăng Ca Bạt Trừng dịch ]

1548, Xá Lợi
Phất
A Tỳ Đàm Luận
, 30 quyển, [ Diêu Tần
Đàm Ma Da Xá cộng Đàm Ma Quật Đa đẳng dịch
]

1549, Tôn Bà
Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Luận
, 10 quyển, [
Tôn Bà Tu Mật tạo Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng
đẳng dịch ]

1550, A Tỳ
Đàm Tâm Luận
, 4 quyển, [ Tôn Giả Pháp Thắng tạo
Tấn Tăng Ca Đề Bà cộng Tuệ Viễn đẳng
dịch ]

1551, A Tỳ
Đàm Tâm Luận Kinh
, 6 quyển, [ Pháp Thắng luận
Ưu Ba Phiến Đa thích Cao Na Liên Đề Da Xá dịch
]

1552, Tạp
A Tỳ Đàm Tâm Luận
, 11 quyển, [ Tôn Giả Pháp Cứu
tạo Tống Tăng Ca Bạt Ma đẳng dịch ]

1553, A Tỳ
Đàm
Cam Lộ Vị Luận
, 2 quyển, [ Tôn Giả
Cù Sa tạo Thất dịch ]

1554, Nhập
A Tỳ Đạt Ma Luận
, 2 quyển, [ Tắc Kiến
Đà La tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1555, Ngũ
Sự
Tỳ Bà Sa Luận
, 2 quyển, [ Tôn Giả Pháp Cứu
tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1556, Tát
Đa
Tông Ngũ Sự Luận
, 1 quyển, [ Đường
Pháp Thành dịch ]

1557, A Tỳ
Đàm Ngũ Pháp Hành Kinh
, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế
Cao
dịch ]

1558, A Tỳ
Đạt Ma Câu Xá Luận
, 30 quyển, [ Tôn Giả Thế
Thân
tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch giải của HT Thích Thiện Siêu

Bản dịch
của Đạo Sinh

1559, A Tỳ
Đạt Ma
Câu Xá Thích Luận
, 22 quyển, [ Bà Tẩu
Bàn Đậu
tạo Trần Chân Đế dịch ]

1560, A Tỳ
Đạt Ma Câu Xá Luận
Bổn Tụng
, 1 quyển, [
Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch
]

1561, Câu Xá
Luận
Thật Nghĩa Sớ
, 5 quyển, [ Tôn Giả
An Huệ tạo ]

1562, A Tỳ
Đạt Ma
Thuận Chánh Lý Luận
, 80 quyển, [ Tôn Giả
Chúng Hiền tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1563, A Tỳ
Đạt Ma Tạng Hiển Tông Luận
, 40 quyển, [
Tôn Giả Chúng Hiền tạo Đường Huyền
Trang
dịch ]

Trở
về Đầu Trang

 

Bộ Trung Quán

1564, Trung
Luận
, 4 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Phạm
Chí
Thanh Mục thích Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Lý

Bản dịch
của Thích Tịnh Nghiêm

Bản dịch
của Thích Nữ Chân Hiền

Yếu
Chỉ của Thích Duy Lực

1565, Thuận
Trung Luận
, 2 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo
Trước Bồ Tát
thích Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã
Lưu Chi
dịch ]

1566, Bát
Nhã Đăng Luận Thích
, 15 quyển, [ Kệ Bổn
Thọ Bồ Tát thích Luận Phân Biệt Minh Bồ Tát
Đường Ba La Pha Mật Đa La dịch ]

1567, Đại
Thừa Trung Quán Thích Luận
, 9 quyển, [ An Tuệ Bồ
Tát
tạo Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]

1568, Thập
Nhị Môn Luận
, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo
Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản
dịch của HT Thích Thanh Từ

Bản
dịch của Thích Viên Lý

1569, Bách Luận, 2 quyển, [ Đề
Bà Bồ Tát
tạo Bà Tẩu Khai Sĩ thích Diêu Tần
Cưu Ma La Thập dịch ]

1570, Quảng Bách Luận Bổn, 1 quyển,
[ Thánh Thiên Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch
]

1571, Đại Thừa Quảng Bách Luận
Thích Luận
, 10 quyển, [ Thánh Thiên Bồ Tát bổn Hộ
Pháp
Bồ Tát thích Đường Huyền Trang dịch ]

1572, Bách Tự Luận, 1 quyển, [
Đề Bà Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề
Lưu Chi
dịch ]

1573, Nhất Thâu Lô Ca Luận, 1 quyển,
[ Thọ Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Cồ Đàm Bát
Nhã Lưu Chi
dịch ]

1574, Đại Thừa Phá Hữu Luận,
1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch
]

1575, Lục Thập Tụng Như Lý Luận,
1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch
]

1576, Đại Thừa Nhị Thập Tụng
Luận
, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống
Thí Hộ dịch ]

1577, Đại Trượng Phu Luận,
2 quyển, [ Đề Bà La Bồ Tát tạo Bắc
Lương Đạo Thái dịch ]

1578, Đại Thừa Chưởng Trân
Luận
, 2 quyển, [ Thanh Biện Bồ Tát tạo
Đường Huyền Trang dịch ]

Trở
về Đầu Trang

 

Bộ Du Già

1579, Du Già
Sư Địa Luận
, 100 quyển, [ Di Lặc Bồ
Tát
thuyết Đường Huyền Trang dịch ]

1580, Du Già
Sư Địa Luận Thích
, 1 quyển, [ Tối Thắng
Tử
Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch
]

Bản dịch
của HT Thích Tâm Châu

1581, Bồ
Tát Địa Trì Kinh
, 10 quyển, [ Bắc Lương
Đàm Vô Sấm dịch ]

1582, Bồ
Tát Thiện Giới Kinh
, 9 quyển, [ Lưu Tống Cầu
Na Bạt Ma
dịch ]

Bản dịch của Thích Thiện Thông

1583, Bồ
Tát Thiện Giới Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu
Na Bạt Ma
dịch ]

1584, Quyết
Định Tạng Luận
, 3 quyển, [ Lương
Chân Đế dịch ]

1585, Thành
Duy Thức Luận
, 10 quyển, [ Hộ Pháp Đẳng
Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Trí Độ

Bản dịch
của HT Thiện Siêu

Bản dịch
của Thích Tuệ Sỹ

1586, Duy Thức
Tam Thập Luận Tụng
, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ
Tát
tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của HT Thích Thiện
Hoa

Bản dịch
của HT Thích Từ Thông

Bản dịch giải của Thích Trí Châu

Bản dịch
của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1587, Chuyển
Thức
Luận
, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch
]

Bản dịch
của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1588, Duy Thức
Luận
, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy
Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1589, Đại
Thừa
Duy Thức Luận
, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ
Tát
tạo Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1590, Duy Thức
Nhị Thập Luận
, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ
Tát
tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1591, Thành
Duy Thức Bảo Sinh Luận
, 5 quyển, [ Hộ Pháp Bồ
Tát
tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1592, Nhiếp
Đại Thừa Luận
, 2 quyển, [ A Tăng Ca tác Hậu
Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1593, Nhiếp
Đại Thừa Luận
, 3 quyển, [ Vô Trước
Bồ Tát
tạo Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1594, Nhiếp
Đại Thừa Luận
Bổn
, 3 quyển, [
Trước Bồ Tát
tạo Đường Huyền Trang
dịch ]

Bản dịch giải của
HT Thích Trí Quang

Bản dịch
của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1595, Nhiếp
Đại Thừa Luận Thích
, 15 quyển, [ Thế
Thân Bồ Tát
thích Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1596, Nhiếp
Đại Thừa Luận Thích
Luận
, 10 quyển, [ Thế
Thân Bồ Tát
tạo Tùy Cấp Đa cộng Hành Củ
đẳng dịch ]

Bản dịch
của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1597, Nhiếp
Đại Thừa Luận Thích
, 10 quyển, [ Thế
Thân Bồ Tát
tạo Đường Huyền Trang dịch
]

1598, Nhiếp
Đại Thừa Luận Thích
, 10 quyển, [ Vô Tánh Bồ
Tát
tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1599, Trung
Biên Phân Biệt Luận
, 2 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo
Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng
(Tuệ Quang)

1600, Biện
Trung Biên Luận
, 3 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo
Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1601, Biện
Trung Biên Luận Tụng
, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ
Tát
thuyết Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1602, Hiển
Dương Thánh Giáo Luận
, 20 quyển, [ Vô Trước
Bồ Tát
tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1603, Hiển
Dương Thánh Giáo Luận
Tụng
, 1 quyển, [
Trước Bồ Tát
tạo Đường Huyền Trang
dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1604, Đại
Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận
, 13 quyển, [ Vô Trước
Bồ Tát
tạo Đường Ba Lapha Mật Đa La dịch
]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1605, Đại
Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận
, 7 quyển,
[ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền
Trang
dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1606, Đại
Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận
, 16
quyển, [ An Tuệ Bồ Tát nhữu Đường Huyền
Trang
dịch ]

1607, Lục
Môn
Giáo Thọ Tập Định Luận
, 1 quyển, [
Vô Trước Bổn Thế Thân thích Đường Nghĩa
Tịnh
dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1608, Nghiệp
Thành Tựu Luận
, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo
Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1609, Đại
Thừa Thành Nghiệp Luận
, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ
Tát
tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1610, Phật
Tánh Luận
, 4 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần
Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1611, Cứu
Cánh
Nhất Thừa Bảo Tánh Luận
, 4 quyển, [ Hậu
Ngụy Lặc Na Ma Đề dịch ]

1612, Đại
Thừa Ngũ Uẩn Luận
, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ
Tát
tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1613, Đại
Thừa
Quảng Ngũ Uẩn Luận
, 1 quyển, [ An
Tuệ Bồ Tát
tạo Đường Địa Bà Ha La
dịch ]

1614, Đại
Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận
, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ
Tát
tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1615, Vương
Pháp
Chánh Lý Luận
, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát tạo
Đường Huyền Trang dịch ]

1616, Thập
Bát Không Luận
, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Trần
Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1617, Tam Vô
Tánh Luận
, 2 quyển, [ Trần Chân Đế dịch
]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1618, Hiển
Thức Luận
, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch
]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1619,
Tương Tư Trần Luận
, 1 quyển, [ Trần
Na
Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

1620, Giải
Quyển Luận
, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo
Trần Chân Đế dịch ]

1621, Chưởng
Trung Luận
, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo
Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1622, Thủ
Nhân Giả Thiết Luận
, 1 quyển, [ Trần Na Bồ
Tát
tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1623, Quán Tổng
Tương Luận Tụng
, 1 quyển, [ Trần Na Bồ
Tát
tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1624, Quán Sở
Duyên Duyên Luận
, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo
Đường Huyền Trang dịch ]

1625, Quán Sở
Duyên
Luận Thích
, 1 quyển, [ Hộ Pháp Bồ Tát tạo
Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1626, Đại
Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận
, 1 quyển, [
Kiên Tuệ Bồ Tát tạo Đường Đề Vân
Bát Nhã
đẳng dịch ]

1627, Đại
Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận
, 1 quyển, [
Kiên Tuệ Bồ Tát tạo Đường Đề Vân
Bát Nhã
dịch ]

Trở
về Đầu Trang

 

Bộ Luận Tập

1628, Nhân
Minh Chánh Lý Môn Luận
Bổn
, 1 quyển, [ Đại Vực
Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1629, Nhân
Minh Chánh Lý Môn Luận
, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ
Tát
tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1630, Nhân
Minh Nhập Chánh Lý Luận
, 1 quyển, [ Nam Yết La Chủ
Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1631, Hồi
Tránh Luận
, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Hậu
Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên cộng Cồ Đàm Lưu
Chi
dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1632, Phương
Tiện Tâm Luận
, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Cát Ca Dạ
dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1633, Như
Thật Luận
( Phản Chất Nan Phẩm )
, 1 quyển,
[ Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1634, Nhập
Đại Thừa Luận
, 2 quyển, [ Kiên Ý Bồ Tát
tạo Bắc Lương Đạo Thái đẳng dịch
]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1635, Đại
Thừa Bảo Yếu Nghĩa Luận
, 10 quyển, [ Tống
Pháp Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1636, Đại
Thừa Tập Bồ Tát Học Luận
, 25 quyển, [
Pháp Xưng Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ đẳng
dịch ]

Bản dịch
của Thích Như Điển

1637, Tập
Đại Thừa Tương Luận
, 2 quyển, [ Giác
Cát Tường Trí Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch
]

1638, Tập
Chư Pháp Bảo Tối Thượng Nghĩa Luận
,
2 quyển, [ Thiện Tịch Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ
dịch ]

1639, Đề
Bà Bồ Tát
Phá Lăng Già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu
Thừa Tứ Tông Luận
, 1 quyển, [ Đề Ba Bồ
Tát
tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch
]

1640, Đề
Bà Bồ Tát
Thích Lăng Già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu
Thừa Niết Bàn Luận
, 1 quyển, [ Đề Ba Bồ
Tát
tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch
]

1641, Tùy
Tương Luận ( Giải Thập Lục Đế Nghĩa
)
, 1 quyển, [ Đức Tuệ Pháp Sư tạo Trần
Chân Đế dịch ]

1642, Kim
Cương Châm Luận
, 1 quyển, [ Pháp Xưng Bồ
Tát
tạo Tống Pháp Thiên dịch ]

1643, Ni Kiền
Tử
Vấn Vô Ngã Nghĩa Kinh
, 1 quyển, [ Mã Minh Bồ
Tát
tập Tống Nhật Xưng dịch ]

1644, Phật
Thuyết
Lập Thế A Tỳ Đàm Luận
, 10 quyển,
[ Trần Chân Đế dịch ]

1645, Chương
Sở Tri Luận
, 2 quyển, [ Phát Hợp Tư Ba tạo
Nguyên Sa La Ba dịch ]

1646, Thành
Thật Luận
, 16 quyển, [ Ha Lê Bạt Ma tạo Diêu
Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Trí Nghiêm

1647, Tứ
Đế Luận
, 4 quyển, [ Bà Tẩu Bạt Ma tạo
Trần Chân Đế dịch ]

1648, Giải
Thoát Đạo Luận
, 12 quyển, [ Ưu Ba Để
Sa
tạo Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

Bản dịch của Thích Như Điển

1649, Tam Di
Để
Bộ Luận
, 3 quyển, [ Thất dịch ]

1650, Tích
Chi Phật Nhân Duyên Luận
, 2 quyển, [ Thất dịch
]

1651, Thập
Nhị Nhân Duyên Luận
, 1 quyển, [ Tịnh Ý Bồ Tát
tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1652, Duyên Sinh
Luận
, 1 quyển, [ Uất Lăng Ca tạo Tùy Đạt
Ma Cấp Đa
dịch ]

1653, Đại
Thừa
Duyên Sinh Luận
, 1 quyển, [ Uất Lăng Ca tạo
Đường Bất Không dịch ]

1654, Nhân
Duyên Tâm Luận Tụng
Nhân Duyên Tâm Luận Thích
, 1 quyển,
[ Mãnh Bồ Tát tạo ]

Bản dịch của HT Thích
Tâm Châu

1655, Chỉ
Quán
Môn Luận Tụng
, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ
Tát
tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1656, Bảo
Hành Vương Chánh Luận
, 1 quyển, [ Trần Chân
Đế
dịch ]

1657, Thủ
Trượng Luận
, 1 quyển, [ Thích Ca Xưng tạo
Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1658, Chư
Giáo Quyết Định Danh Nghĩa Luận
, 1 quyển,
[ Từ Thị Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch
]

1659, Phát Bồ
Đề Tâm
Kinh Luận
, 2 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát
tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của HT Thích
Trí Thủ

Bản dịch của Thích
Như Điển

Bản dịch
của Thích Nguyên Ngôn

Bản dịch
của Quảng Minh

1660, Bồ
Đề
Tư Lương Luận
, 6 quyển, [ Thọ
Bổn Tự Tại Tỳ Kheo Thích Tùy Đạt Ma Cấp
Đa
dịch ]

1661, Bồ
Đề Tâm
Ly Tương Luận
, 1 quyển, [ Thọ
Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch
của HT Thích Tâm Châu

1662, Bồ
Đề Hành Kinh
, 4 quyển, [ Thọ Bồ Tát tập
tụng Tống Thiên Tức Tai dịch ]

1663, Bồ
Đề Tâm
Quán Thích
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch
]

1664, Quảng
Thích Bồ Đề Tâm Luận
, 4 quyển, [ Liên Hoa Giới
Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]

1665, Kim
Cương
Đảnh Du Già Trung Phát A Nậu Đa La Tam Miểu
Tam Bồ Đề Tâm Luận
, 1 quyển, [ Đường
Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền
Thanh

1666, Đại
Thừa Khởi Tín Luận
, 1 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát
tạo Lương Chân Đế dịch ]

Bản dịch của HT Thích Trí Quang

Bản dịch của Thích Nhật
Từ

Bản dịch của Chân Hiền Tâm

1667, Đại
Thừa Khởi Tín Luận
, 2 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát
tạo Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

1668, Thích
Ma Ha Diễn Luận
, 10 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo
Diêu Tần Phiệt Đề Ma Đa dịch ]

1669, Đại
Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
, 20 quyển,
[ Mã Minh Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

1670a, Na
Tiên Tỳ Kheo Kinh
, 2 quyển, [ Thất dịch ]

1670b, Na
Tiên Tỳ Kheo Kinh
, 3 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Đoàn
Trung Còn – Nguyễn Minh Tiến

Bản dịch của Cao hữu Đính

Bản dịch của Thiện Nhựt

1671, Phước
Cái
Chánh Hành Sở Tập Kinh
, 12 quyển, [ Thọ Bồ
Tát
tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

Bản dịch của Thích Như
Điển

1672, Thọ
Bồ Tát Vi Thiện Đà Ca Vương Thuyết Pháp Yếu
Kệ
, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch
]

Bản dịch của Trần văn Nghĩa (Tuệ
Quang)

1673, Khuyến
Phát Chư Vương Yếu Kệ
, 1 quyển, [ Thọ
Bồ Tát soạn Tống Tăng Ca Bạt Ma dịch ]

1674, Thọ
Bồ Tát Khuyến Giới Vương Tụng
, 1 quyển,
[ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1675, Tán
Pháp Giới Tụng
, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo
Tống Thí Hộ dịch ]

1676, Quảng
Đại Phát Nguyện Tụng
, 1 quyển, [ Thọ Bồ
Tát
tạo Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

1677, Tam
Thân
Phạm Tán
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

1678, Phật
Tam Thân Tán
, 1 quyển, [ Tây Thổ Hiền Thánh soạn Tống
Pháp Hiền dịch ]

1679, Phật
Nhất Bách Bát Danh Tán
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch
]

1680, Nhất
Bách Ngũ Thập Tán Phật Tụng
, 1 quyển, [ Ma Hý
Lý Chế Xá tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch
]

1681, Phật
Cát Tường Đức Tán
, 3 quyển, [ Tịch Hữu
Tôn Giả tạo Tống Thí Hộ dịch ]

1682, Thất
Phật
Tán Bái Ca Tha
, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch
]

1683, Kiền
Trĩ
Phạm Tán
, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch
]

1684, Bát
Đại Linh Tháp
Phạm Tán
, 1 quyển, [ Tây Thiên Giới
Nhật Vương
chế Tống Pháp Hiền dịch ]

1685, Phật
Thuyết
Bát Đại Linh Tháp Danh Hiệu Kinh
, 1 quyển,
[ Tống Pháp Hiền dịch ]

1686, Hiền
Thánh
Tập Ca Đà Nhất Bách Tụng
, 1 quyển, [ Tống
Thiên Tức Tai dịch ]

1687, Sự
Sư Pháp Ngũ Thập Tụng
, 1 quyển, [ Mã Minh Bồ
Tát
tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

1688, Mật
Tích Lực Sĩ
Đại Quyền Thần Vương
Kinh Kệ Tụng
, 1 quyển, [ Nguyên Quản Chủ Bát
soạn ]

1689, Thỉnh
Tân Đầu Lô Pháp
, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ
Giản dịch ]

1690, Tân
Đầu Lô
Đột La Đồ Vi Ưu Đà Duyên
Vương Thuyết Pháp Kinh
, 1 quyển, [ Lưu Tống
Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

1691, Ca Diếp
Tiên
Nhân Thuyết Y Nữ Nhân Kinh
, 1 quyển, [ Tống
Pháp Hiền dịch ]

1692, Thắng
Quân
Hóa Thế Bách Du Già Tha Kinh
, 1 quyển, [ Tống Thiên
Tức Tai
dịch ]

Trở về
Đầu Trang

 

Bộ Kinh Sớ

1693, Nhân Bổn
Dục Sinh Kinh Chú
, 1 quyển, [ Đông Tấn Đạo
An
soạn ]

1694, Âm Trì
Nhập Kinh
Chú
, 2 quyển, [ Ngô Trần Tuệ soạn ]

1695, Đại
Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh
Bát Nhã Lý Thú Phân thuật Tán
, 3
quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1696, Đại
Phẩm Kinh
Du Ý
, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1697, Đại
Tuệ Độ Kinh Tông Yếu
, 1 quyển, [ Tân La Nguyên
Hiểu
soạn ]

1698, Kim
Cương Bát Nhã Kinh Sớ
, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải
thuyết ]

1699, Kim
Cương
Bát Nhã Sớ
, 4 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn
]

1700, Kim
Cương
Bát Nhã Kinh Tán thuật
, 2 quyển, [ Đường
Khuy Cơ soạn ]

1701, Kim
Cương Bát Nhã Kinh Sớ
Luận Toản Yếu
, 2
quyển, [ Đường Tông Mật thuật Tống Tử
Tuyền
Trì Định ]

1702, Kim
Cương Kinh
Toản Yếu Khan Định Kí
, 7 quyển,
[ Tống Tử Tuyền lục ]

1703, Kim
Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh
Chú Giải
, 1 quyển,
[ Minh Tông Lặc . Như [ Vương * Kỷ ] Đồng
chú ]

1704, Kim
Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh
Lược Sớ
, 2
quyển, [ Đường Trí Nghiễm thuật ]

1705, Nhân
Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ
, 5 quyển, [
Tùy Trí Khải Thuyết Quán Đảnh kí ]

1706, Nhân
Vương
Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh Sớ Thần
Bảo Kí
, 4 quyển, [ Tống Thiện Nguyệt thuật
]

Bản dịch của Thích Bảo
Lạc

1707, Nhân
Vương Bát Nhã Kinh
Sớ
, 6 quyển, [ Tùy Cát Tạng
soạn ]

1708, Nhân
Vương Kinh
Sớ
, 3 quyển, [ Đường Viên
Trắc
soạn ]

1709, Nhân
Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ
,
7 quyển, [ Đường Lương Bí thuật ]

1710, Bát
Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán
, 2 quyển, [ Đường
Khuy Cơ soạn ]

Bản dịch của Thích Bảo
Lạc

1711, Bát
Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Tán
, 1 quyển, [ Đường
Viên Trắc soạn ]

1712, Bát
Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Sớ
, 1 quyển,
[ Đường Pháp Tạng thuật ]

1713, Bát
Nhã Tâm Kinh
Lược Sớ Liên Châu Kí
, 2 quyển, [ Tống
Sư Hội thuật ]

1714, Bát
Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Chú Giải
, 1 quyển, [ Minh
Tông Lặc . Như Khí đồng chú ]

1715, Pháp
Hoa Kinh Nghĩa Kí
, 8 quyển, [ Lương Pháp Vân soạn
]

1716, Diệu
Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa
, 10 quyển, [ Tùy Trí Khải
thuyết ]

1717, Pháp
Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm
, 20 quyển, [ Đường
Trạm Nhiên thuật ]

1718, Diệu
Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú
, 10 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết
]

1719, Pháp
Hoa Văn Cú Kí
, 10 quyển, [ Đường Trạm
Nhiên
thuật ]

1720, Pháp
Hoa Huyền Luận
, 10 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn
]

1721, Pháp
Hoa Nghĩa Sớ
, 12 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1722, Pháp
Hoa
Du Ý
, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng tạo ]

1723, Diệu
Pháp Liên Hoa Kinh
Huyền Tán
, 10 quyển, [ Đường
Khuy Cơ soạn ]

Bản dịch của HT Thích Chân Thường, GS
Trương Đình Nguyên và Thích Đồng Bổn

1724, Pháp
Hoa Huyền Tán
Nghĩa Quyết
, 1 quyển, [ Đường
Tuệ Chiểu soạn ]

1725, Pháp
Hoa Tông Yếu
, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

1726, Quán
Âm
Huyền Nghĩa
, 2 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết
. Quán Đảnh kí ]

1727, Quán
Âm
Huyền Nghĩa
, 4 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật
]

1728, Quán
Âm
Nghĩa Sớ
, 2 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết .
Quán Đảnh kí ]

1729, Quán
Âm
Nghĩa Sớ
, 4 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật
]

1730, Kim
Cương Tam Muội Kinh
Luận
, 3 quyển, [ Tân La
Nguyên Hiểu thuật ]

1731, Hoa
Nghiêm Du Ý
, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1732, Đại
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
Sưu Huyền
Phân Thông Trí Phương Quỹ
, 5 quyển, [ Đường
Trí Nghiễm thuật ]

1733, Hoa
Nghiêm Kinh
Tham Huyền Kí
, 20 quyển, [ Đường
Pháp Tạng thuật ]

1734, Hoa
Nghiêm Kinh Văn Nghĩa Cương Mục
, 1 quyển, [
Đường Pháp Tạng soạn ]

1735, Đại
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ
, 60 quyển,
[ Đường Trừng Quán soạn ]

1736, Đại
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
Tùy Sớ Diễn
Nghĩa
Sao
, 90 quyển, [ Đường Trừng Quán
thuật ]

1737, Đại
Hoa Nghiêm Kinh Lược Sách
, 1 quyển, [ Đường
Trừng Quán thuật ]

1738, Tân dịch
Hoa Nghiêm
Kinh Thất Xử Cửu Hội Tụng Thích
Chương
, 1 quyển, [ Đường Trừng Quán
thuật ]

1739, Tân
Hoa Nghiêm Kinh Luận
, 40 quyển, [ Đường
Thông Huyền
soạn ]

1740, Đại
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
Trung Quyển Quyển
Đại Ý Lược Tự ( Hựu Danh Hoa Nghiêm Kinh
Đại Ý )
, 1 quyển, [ Đường Lý Thông Huyền
tạo ]

1741, Lược
Thích Tân Hoa Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Nghi Luận
( Hựu Danh Hoa Nghiêm Kinh Quyết Nghi Luận )
, 4 quyển,
[ Đường Lý Thông Huyền soạn ]

1742, Đại
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
Nguyện Hành Quán
Môn
Cốt Mục ( Hựu Danh Hoa Nghiêm Kinh Cốt Mục )
,
2 quyển, [ Đường Trạm Nhiên soạn ]

1743, Hoàng
Đế
Hàng Đản Nhật Ư Lân Đức Điện
Giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
Kinh
Huyền Nghĩa Nhất Bộ ( Hựu Danh Đại
Chu Kinh Huyền Nghĩa )
, 1 quyển, [ Đường Tĩnh
Cư soạn ]

1744, Thắng
Man Bảo Quật
, 3 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1745,
Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ
, 2 quyển, [ Tùy
Tuệ Viễn soạn ]

1746,
Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ
, 1 quyển, [ Tùy
Cát Tạng soạn ]

1747, Lưỡng
Quyển Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu
, 1 quyển,
[ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

1748,
Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa thuật Văn Tán
, 3
quyển, [ Tân La Cảnh Hưng soạn ]

1749, Quán
Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ
, 1 quyển, [
Tùy Tuệ Viễn soạn ]

1750, Quán
Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ
, 1 quyển, [
Tùy Trí Khải thuyết ]

1751, Quán
Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao
,
6 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật ]

1752, Quán
Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ
, 1 quyển, [
Tùy Cát Tạng soạn ]

1753, Quán
Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ
, 4 quyển, [
Đường Thiện Đạo tập kí ]

1754, Quán
Vô Lượng Thọ Phật Kinh Nghĩa Sớ
, 3 quyển,
[ Tống Nguyên Chiếu thuật ]

1755, A Di
Đà Kinh
Nghĩa Kí
, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết
]

1756, A Di
Đà Kinh
Nghĩa thuật
, 1 quyển, [ Đường
Tuệ Tịnh thuật ]

1757, A Di
Đà Kinh Sớ
, 1 quyển, [ Đường Khuy Cơ
soạn ]

1758, A Di
Đà Kinh
Thông Tán Sớ
, 3 quyển, [ Đường
Khuy Cơ soạn ]

1759, A Di
Đà Kinh Sớ
, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu thuật
]

1760, A Di
Đà Kinh Sớ
, 1 quyển, [ Tống Trí Viên thuật ]

1761, A Di
Đà Kinh Nghĩa Sớ
, 1 quyển, [ Tống Nguyên Chiếu
thuật ]

1762, A Di
Đà Kinh
Yếu Giải
, 1 quyển, [ Minh Trí Húc giải
]

Bàn dịch của Tuệ Nhuận

1763, Đại
Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải
, 71 quyển, [
Lương Bảo Lượng Đẳng tập ]

1764, Đại
Bát Niết Bàn Kinh
Nghĩa Kí
, 10 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn
thuật ]

1765, Đại
Bát Niết Bàn Kinh Huyền Nghĩa
, 2 quyển, [ Tùy Quán
Đảnh
soạn ]

1766, Niết
Bàn
Huyền Nghĩa Phát Nguyên Ky Yếu
, 4 quyển, [ Tống
Trí Viên thuật ]

1767, Đại
Bát Niết Bàn Kinh Sớ
, 33 quyển, [ Tùy Quán Đảnh
soạn ]

1768, Niết
Bàn Kinh Du Ý
, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1769,