Giảng Giải Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

0
15
HÒA THƢỢNG TUYÊN HÓA
GIẢNG GIẢI 
KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI
NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA
Sự linh ứng của chú Đại Bi không thể nghĩ bàn, nếu ai đã từng trì tụng qua thần chú Đại Bi chắc chắn sẽ thấy đƣợc sự cảm ứng không thể nghĩ bàn, sự cảm ứng đó như sự uống nước nóng hay nƣớc lạnh chỉ tự mỗi cá nhân biết mà khó thể diễn tả ra bằng lời được.

Tuy nhiên hiện nay đời Mạt Pháp, tà sư thuyết pháp nhƣ số cát sông Hằng, nên có nhiều ý kiến cho rằng chú Đại Bi là do người Trung Quốc nghĩ ra hay là đạo Bà La Môn. Chính những luận thuyết này mà rất rất nhiều vị Phật tử thối tâm trì tụng thần chú Đại Bi, khinh khi phỉ báng thần chú Đại Bi. Hoặc có nhiều luận thuyết cho rằng nếu thần chú Đại Bichân ngôn của chƣ Phật vậy Phật thuyết thần chú này trong bộ kinh nào?

Nay may mắn nhân duyên hội tụ đủ, với sự hỗ trợ của các vị Tăng sĩ, Phật tử Ba La Mật và sự chứng minh bản dịch của hội phiên dịch kinh điển Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành. Chúng con đã tổng hợp và phiên dịch thành công bộ Giảng Giải Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Hòa thƣợng Thượng Tuyên Hạ Hóa (Hòa thượng Tuyên Hóa). Bản kinh này đƣợc Tam Tạng Pháp sư Tuyên Hoá Giảng tại Phật Giáo Giảng Đường San Francisco ở nước Mỹ năm 1969 đã giảng giải chi tiết, phá nghi, hướng dẫn tƣơng đối đầy đủ để mọi ngƣời tu trì.

Nhóm phiên dịch chúng con mong muốn bản giảng giải này đối với những ai đã và đang trì tụng thần chú Đại Bi có thêm tín tâm, đƣợc thêm nhiều sự lợi íchhiểu rõ ràng hơn về thần chú Đại Bi, dùng thần chú Đại Bi để cứu giúp, làm lợi lác cho chúng sinh. Còn những ai chƣa trì tụng thần chú Đại Bi thì phát tâm trì tụng. Những ai có tâm nghi ngờ, phỉ báng thì hồi quang phản chiếu, sinh tín mà trì tụng thần chú Đại Bi cũng nhƣ kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni.  Kính mong mọi người đọc xong bản giảng giải này thì phát tâm trì tụng thần chú Đại Bi, phổ biến lƣu truyền thần chú Đại Bi, dùng thần chú Đại Bikinh Đại Bi Tâm Đà La Ni để làm lợi ích cho chúng sinh, chữa bệnh, trừ tai họa, tiêu nghiệp chƣớng,… cho chúng sinhphổ biến bản giảng giải này cho rộng rãi mọi ngƣời được biết đến.