Đối Chiếu Kinh Tứ Thập Nhị Chương

0
14
ĐỐI CHIẾU KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG
Đối chiếu ba bản kinh văn Tứ Thập Nhị Chương:
Cao Ly tạng bản (高麗藏版), Thủ Toại bản
(守遂本) và
Tống Chân Tông chú bản (宋真宗註本). 
Quảng Minh biên soạn

pdf_download_2pdf_download_2Đối Chiếu Kinh Tứ Thập Nhị Chương