‘Đại Tạng Kinh Tiếng Việt – Nam Truyền và Bắc Truyền

0
9

Đại Tạng Kinh Tiếng ViệtĐại Tạng Kinh Tiếng Việt
Column bên trái là kinh tạng Nam Truyền hay còn gọi là Pali tạng / Nikaya
Column bên phải là kinh tạng Bắc Truyền hay còn gọi là kinh A Hàm / Hán Tạng
Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển

KINH TẠNG NAM TRUYỀN
(PALI TẠNG / NIKAYA) 
KINH TẠNG BẮC TRUYỀN
(SANSKRIT / HÁN TẠNG / A HÀM
KINH TRƯỜNG BỘ
Kinh Trường Bộ PDF
Kinh Trường Bộ Dīghā Nikâya | Bộ Mới PDF

Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) HTML
Hướng Dẫn Đọc Kinh Trường Bộ (Thích Nhật Từ)
TRƯỜNG A HÀM
Kinh Trường A Hàm- Thích Tuệ Sỹ 
Kinh Trường A Hàm – Thích Tuệ Sỹ HTML
KINH TRUNG BỘ
Kinh Trung Bộ PDF
Kinh Trung Bộ Majjhima Nikãya | Bộ Mới PDF

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikàya) HTML
Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh Tập 1.2.3 (Thích Chơn Thiện)
Hướng Dẫn Đọc Kinh Trung Bộ (Thích Nhật Từ)

TRUNG A HÀM
Kinh Trung A Hàm Tuệ Sỹ Dịch I
Kinh Trung A Hàm Tuệ Sỹ Dịch II
Kinh Trung A Hàm Tuệ Sỹ Dịch III
Trung A-Hàm. 1641 trang, 143.5 MB
https://tinyurl.com/2p9sk9z5

Trung A-hàm. Tuệ Sỹ dịch và chú. KINH TƯƠNG ƯNG BỘ
Kinh Tương Ưng Bộ PDF
Kinh Tương Ưng Bộ Saṃyutta Nikāya | Bộ Mới PDF

Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) HTML
TẠP A HÀM
Tạp A-Hàm. 1784 trang, 211.6 MB
https://tinyurl.com/3uhw4s2d

Kinh Tạp A Hàm 1 – Thích Đức Thắng
Kinh Tạp A Hàm 1 – Thích Đức Thắng HTML

Kinh Tạp A Hàm 2 – Thích Đức Thắng
Kinh Tạp A Hàm 3 – Thích Đức Thắng

Tạp A-hàm. Thích Đức Thắng dịch, Tuệ Sỹ chú thích:

Kinh Tạp A-hàm.Thích Đức Thắng dịch I
Kinh Tạp A-hàm.Thích Đức Thắng dịch II
Kinh Tạp A-hàm.Thích Đức Thắng dịch III

KINH TĂNG CHI BỘ
Kinh Tăng Chi Bộ PDF
Kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nỉkãya | Bộ Mới PDF

Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya) HTML

TĂNG NHẤT A HÀM

Tăng nhất A-hàm. Thích Đức Thắng dịch, Tuệ Sỹ chú thích. 

Kinh Tăng nhất A-hàm.Thích Đức Thắng dịch I

Kinh Tăng Nhất A Hàm – Thích Thanh Từ
Kinh Tăng Nhất A Hàm – Thích Thanh Từ HTML

Kinh Tăng Nhất A Hàm – Thích Đức Thắng
Kinh Tăng Nhất A Hàm – Thích Đức Thắng HTML

KINH TIỂU BỘ
Kinh Tiểu Bộ Khuddaka Nikaya | Bộ Mới PDF

Kinh Tiểu Bộ Tập 10 PDF | Kinh Tiểu Bộ Tập X   HTML
(
*) Kinh Pháp CúKinh Nhật Tụng Sơ Thời (Kinh Tập) nằm trong trong Kinh Tiểu Bộ Tập I)
TIỂU A HÀM
Kinh Pháp Cú (T0210) 
https://tinyurl.com/2p87k65c 
Kinh Pháp Cú Thí Dụ (T0211)
https://tinyurl.com/mr27mp86
Kinh Xuất Diệu (T0212) 
https://tinyurl.com/53346k9h
Kinh Pháp Tập Yếu (T0213) 

https://tinyurl.com/2d6zexky
Kinh Phật Thuyết Nghĩa Túc (T0198) 

https://tinyurl.com/5x68jzy3
Kinh Na-tiên Tỳ-khưu (T1670) 

https://tinyurl.com/3cpam9bw 
Kinh Hiền Ngu (T0202)

https://tinyurl.com/29p7f73t
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (T0784)
https://tinyurl.com/2sh6vhy8
VI DIỆU PHÁP TẠNG (Nam Truyền) (Abhidhamma, A-tỳ-đàm, Vô tỷ pháp, Thắng pháp) PDF
III.1. Bộ Pháp Tụhttps://tinyurl.com/5n6e277n 
III.2. Bộ Phân Tích: https://tinyurl.com/49wd67uh
III.3. Bộ Nguyên Chất Ngữ: https://tinyurl.com/j2mx4nmc
III.4. Bộ Nhân Chế Định: https://tinyurl.com/4x4vbffy
III.5. Bộ Ngữ Tông: https://tinyurl.com/35d7pc8j
III.6. Bộ Song Đối: https://tinyurl.com/5y2vahw4
III.7  Bộ Vị Trí
III.7.1. Bộ Vị Trí, quyển 1&2: https://tinyurl.com/y4mfhavh
III.7.2. Bộ Vị Trí, quyển 3&4: https://tinyurl.com/37uju3cc
III.7.3. Bộ Vị Trí, quyển 5&6https://tinyurl.com/4kefjx9b

BỘ A TỲ ĐÀM LUẬN TẠNG (A-TỲ-ĐÀM)

III.1. A-tỳ-đạt-ma Tập Dị Môn Túc Luận 
https://tinyurl.com/527kmdr7
III.2. A-tỳ-đạt-ma Pháp Uẩn Túc Luận

https://tinyurl.com/4uk23r6n
III.3. Thi Thiết Luận 

https://tinyurl.com/yc4xjf2m
III.4. A-tỳ-đạt-ma Thức Thân Túc Luận

https://tinyurl.com/mr4duj88
III.5. A-tỳ-đạt-ma Giới Thân Túc Luận

https://tinyurl.com/y7td7u5f
III.6. A-tỳ-đạt-ma Phẩm Loại Túc Luận

https://tinyurl.com/mexv3s83
III.7. A-tỳ-đạt-ma Phát Trí Luận

https://tinyurl.com/yvsrxpt6

Bộ A Tỳ Đàm  (Chỉ đọc, không download hay copy được)

Luật Xuất Gia Tóm Tắt (HT. Hộ Tông)
LUẬT TẠNG
(Nam Truyền) Tỳ Khưu Indacanda
Hợp Phần (Khandhka) Tập Yếu (Parivara) | Bộ Mới PDF 
Phân Tích Giới Bổn – Bhikkhuvibhañgo | Bộ Mới PDF

Pārājikapāḷi & Phân Tích Giới Tỳ Khưu I
Pācittiyapāḷi bhikkhu & Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 
Pācittiyapāḷi bhikkhunī & Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Mahāvaggapāḷi I & Đại Phẩm I (Pdf. 4.2 Mb)
Mahāvaggapāḷi II & Đại Phẩm II (Pdf. 3.5 Mb)
Cullavaggapāḷi I & Tiểu Phẩm I (Pdf. 3.5 Mb)
Cullavaggapāḷi II & Tiểu Phẩm II (Pdf. 4.1 Mb)
Parivārapāḷi I & Tập Yếu I (Pdf. 3.1 Mb)
Parivārapāḷi II & Tập Yếu II (Pdf. 3.1 Mb)

BỘ LUẬT

Tứ Phần Luật, Quyển 1
Tứ Phần Luật, Quyển 2
Tứ Phần Luật, Quyển 3
Tứ Phần Luật, Quyển 4
Tứ Phần Luật, Quyển 5
Tứ Phần Luật, Quyển 6
Tứ Phần Luật, Quyển 6 (Tổng Mục Lục)
Luật Trùng Trị Tỳ Ni Sự Nghĩa Tập Yếu:
Tập 1 [01][02][03][04][05][06][07][08][09]
Tập 2 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]
Luật Tạng (Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh)
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu Nữ (Làng Mai)
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu Nam (Làng Mai)

Luật Ngũ Phầnhttps://tinyurl.com/5yxmrw3m 
Luật Thập Tụng https://tinyurl.com/2p8b2t3d


.

BỘ BẢN DUYÊN
Bộ Bản Duyên 1 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bo Ban Duyen 2 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bản Duyên 3 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bản Duyên 4 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bản Duyên 5 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bản Duyên 6 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bản Duyên 7 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bản Duyên 8 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
BỘ BẢO TÍCH
Bộ Bảo Tích 1 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bảo Tích 2 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bảo Tích 3 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bảo Tích 4 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bảo Tích 5 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
BỘ BÁT NHÃ
Bộ Bát Nhã 1 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 2 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 3 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 4 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 5 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 6 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 7 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 8 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 9 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 10 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 11 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 12 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 13 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 14 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 15 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bát Nhã 16 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
BỘ ĐẠI TẬP
Bộ Đại Tập 1 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Đại Tập 2 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Đại Tập 3 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Đại Tập 4 – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
BỘ HOA NGHIÊM
Bộ Hoa Nghiêm 1  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Hoa Nghiêm 2  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Hoa Nghiêm 4  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Hoa Nghiêm 5  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Hoa Nghiêm 6  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
BỘ KINH TẬP
Bộ Kinh Tập 1  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 2  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 3  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 4  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 5  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 6  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 7  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 8  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 9  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 10  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 11  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 12  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 13  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 14  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 15  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Kinh Tập 16  – Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn 1  – Linh Sơn PBĐTK
Bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn 2  – Linh Sơn PBĐTK
Bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn 3  – Linh Sơn PBĐTK
Bộ Pháp Hoa 1
Bộ Pháp Hoa 2
Kinh A Di Đà – Đoàn Trung Còn
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim – Thích Trí Quang
Kinh Bi Hoa – Nguyễn Minh Tiến
Kinh Bi Hoa – Thích Nữ Tâm Thường
Kinh Bổn Sự – Thích Như Điển
KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Kinh Đại Bát Nhã Tập 1 – Thích Trí Nghiêm
Kinh Đại Bát Nhã Tập 2 – Thích Trí Nghiêm
Kinh Đại Bát Nhã Tập 3 – Thích Trí Nghiêm
Kinh Đại Bát Nhã Tập 4 – Thích Trí Nghiêm
Kinh Đại Bát Nhã Tập 5 – Thích Trí Nghiêm
Kinh Đại Bát Nhã Tập 6 – Thích Trí Nghiêm
Kinh Đại Bát Nhã Tập 7 – Thích Trí Nghiêm
Kinh Đại Bát Nhã Tập 8 – Thích Trí Nghiêm
Kinh Đại Bát Nhã Tập 9 – Thích Trí Nghiêm
Kinh Đại Bát Nhã Tập 10 – Thích Trí Nghiêm
 

Kinh Đại Bát Nhã Tập 11 – Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Niết Bàn Tập 1 – Đoàn Trung Còn
Kinh Đại Bát Niết Bàn Tập 2 – Đoàn Trung Còn
Kinh Đại Bát Niết Bàn Tập 3 – Đoàn Trung Còn
Kinh Đại Bát Niết Bàn Tập 4 – Đoàn Trung Còn

Kinh Đại Phật Đảng Thủ Lăng Nghiêm Tap 1 – Hạnh Cơ
Kinh Đại Phật Đảng Thủ Lăng Nghiêm Tap 2 – Hạnh Cơ
Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân – Thích Quảng Độ
Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp – Nguyên Hiển
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa – Đoàn Trung Còn
Kinh Di Giáo – Đoàn Trung Còn
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Trí Tịnh
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Minh Định
Kinh Dược Sư – Đoàn Trung Còn
Kinh Duy Ma Cật – Nguyễn Minh Tiến
Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 1 – Thích Minh Định
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 2 
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 3
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 4 
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 5 
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 6 
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 7 
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 8 

Kinh Hoa Nghiêm Tập 1 – Thích Thiện Trí
Kinh Hoa Nghiêm Tập 2 – Thích Thiện Trí
Kinh Hoa Nghiêm Tập 3 – Thích Thiện Trí
Kinh Hoa Nghiêm Tập 4 – Thích Thiện Trí
Kinh Hoa Nghiêm Tập 5 – Thích Thiện Trí
Kinh Kim Cang – Song ngữ Việt-Anh – Edward Conze-Thích Nhuận Châu Ebook PDF
Kinh Kim Cang – Đoàn Trung Còn
Kinh Lăng Già Tâm Ấn – Thích Thanh Từ
Kinh Nhân Quả Quá Khứ Hiện Tại – Thích Nguyên Lộc
Kinh Pham Võng Bồ Tát Tâm Địa Giới – Thích Thiện Hạnh
Kinh Phổ Môn – Đoàn Trung Còn
Kinh Tăng NHất A Hàm Q1 – Thích Đức Thắng
Kinh Tăng NHất A Hàm Q2 – Thích Đức Thắng
Kinh Tăng NHất A Hàm Q3 – Thích Đức Thắng
Kinh Tạp A Hàm – Thích Đức Thắng

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Q1 – Huyền Thanh
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Q2 – Huyền Thanh
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông – Nhẫn Tế

Kinh Trung A Hàm Q1 – Thích Tuệ Sỹ

Kinh Trung A Hàm Q2 – Thích Tuệ Sỹ
Kinh Trung A Hàm Q3 – Thích Tuệ Sỹ
Kinh Trường A Hàm – Thích Tuệ Sỹ
Kinh Tứ Thập Nhị Chương – Đoàn Trung Còn
Kinh Tỳ Kheo Na Tiên – Đoàn Trung Còn

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH:

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
(4 QUYỂN)

Trí Tịnh Toàn Tập-Q1
Trí Tịnh Toàn Tập-Q2
Trí Tịnh Toàn Tập-Q3
Trí Tịnh Toàn Tập-Q4

KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT (3 QUYỂN)
​​​​​​​Trí Tịnh Toàn Tập-Q5
Trí Tịnh Toàn Tập-Q6
Trí Tịnh Toàn Tập-Q7
KINH ĐẠI BỬU TÍCH (9 QUYỂN)

Trí Tịnh Toàn Tập-Q8
Trí Tịnh Toàn Tập-Q9
​​​​​​​Trí Tịnh Toàn Tập-Q10
Trí Tịnh Toàn Tập-Q11
Trí Tịnh Toàn Tập-Q12
Trí Tịnh Toàn Tập-Q13
Trí Tịnh Toàn Tập-Q14
​​​​​​​Trí Tịnh Toàn Tập-Q15
Trí Tịnh Toàn Tập-Q16

KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (2 QUYỂN)
Trí Tịnh Toàn Tập-Q17
Trí Tịnh Toàn Tập-Q18
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 
(1 QUYỂN)
Trí Tịnh Toàn Tập-Q19 
KINH TAM BẢO (1 QUYỂN) 

-Kinh A Di Đà
-Kinh Vu Lan
-Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
-Kinh Địa Tạng
-Phật Thuyết Kinh Phạm Võng
-Pháp Hoa Cương Yếu
-Pháp Hoa Trì Nghiệm
​​​​​​​Trí Tịnh Toàn Tập-Q20

TOÀN BỘ KINH A HÀM | HT. Thích Tịnh Hạnh (Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh): PDF
T1 A HÀM I (pdf)
T2 A HÀM II ( pdf)
T3 A HÀM III (pdf)
T4 A HÀM IV (pdf)
T5 A HÀM V (pdf)
T6 A HÀM VI (pdf)
T7 A HÀM VII (pdf)
T8 A HÀM VIII (pdf)
T9 A HÀM IX (pdf)

T10 BẢN DUYÊN I đến T17 XEM: Link: 
https://thuvienhoasen.org/a34152/bo-kinh-dai-ban-duyen

MỤC LỤC TOÀN BỘ ĐẠI TẠNG KINH (LINH SƠN | HT. THÍCH TỊNH HẠNH)
Click: Đại Tạng Kinh Linh Sơn Pháp Bảo PDF
KINH TẠNG 70 TẬP: (Chỉ đọc, không download hay copy được)
01 Bộ A Hàm (9 Tập: 1-9) 
– Kinh Trường A Hàm số 1
– Kinh Trường A Hàm số 2
– Kinh Trung A Hàm Số 1
– Kinh Trung A Hàm Số 2
– Kinh Tạp A Hàm Số 1
– Kinh Tạp A Hàm Số 2
– Kinh Tạp A Hàm Số 3
– Kinh Tăng Nhất A Hàm Số 125  (Q1 -Q 30)
– Kinh Tăng Nhất A Hàm Số 126-151 (Q 31-Q51)

10 Bộ Mật Tông (1 Tập: 70) [*]
LUẬT TẠNG 12 TẬP

11 Bộ Luật (12 Tập: 71-82)
– Luật Sa Di Tắc
– Luật Ma Ha Tăng Kỳ
– Luật Tứ Phần (Tập 73-74)
– Luật Thập Tụng (Tập 75-76)
– Căn Bản Thuyết Nhất Thích Hữu Bộ Tỳ Nại Da (5 Tập: 77-81)
– Kinh Xá Lợi Phất Văn (Tập 82)
LUẬN TẠNG
12 Bộ Thích Kinh (6 Tập: 83-88)

19 Bộ Luật Sớ (3 Tập: 143-145)
TẠP TẠNG 42 TẬP

– Kinh Luật Dị Tướng
– Pháp Uyển Châu Luân
– Chư Kinh Tập Yếu
– Thích Thị Yếu Lâm
– Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa
– Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh
TẬP MỤC LỤC CHI TIẾT ĐẠI TẠNG KINH (HƯỚNG DẪN, CẤU TRÚC)