Chú Lăng Nghiêm

0
18
CHÚ LĂNG NGHIÊM
554 bài kệ tụng:
Hòa Thượng Tuyên Hóa

Việt dịch: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm 

Trong phần giảng giải Chú Lăng Nghiêm, câu chú 472 và câu chú 488, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói:

“Mỗi câu Chú đều có ý nghĩa của nó, các tổ sư trong quá khứ từng có sớ Chú Lăng Nghiêm, thịnh hành sâu rộng, chiếu theo chân ngôn để phiên dịch, nhưng đều không dễ hiểu. Hiện tại tôi là sơn tăng, chẳng có tri thức gì, lại vào thời mạt pháp, biết rằng Chú Lăng Nghiêm rất quan trọng. Có Chú Lăng Nghiêm thì thế giới sẽ có sáng tỏ, không có Chú Lăng Nghiêm thì thế giới sẽ đen tối. Tôi dùng bốn câu kệ để giảng mỗi câu Chú Lăng Nghiêm. Mặc dù tôi không đủ tư cách để làm kệ, nhưng tôi không ngại sự khó khăn, khai quật mỏ đá để tìm cho được ngọc. Có thể sau này có người chân chánh hiểu biết, chân chánh Bồ Tát thị hiện, chân chánh tổ sư khai ngộ, sẽ mô tả, phô bày minh bạch những thuyết minh về Chú Lăng Nghiêm. Đây chính là hy vọng của tôi, hy vọng mọi người đều hiểu rõ Chú Lăng Nghiêm, đây cũng là động cơ khiến tôi tả kệ. Mặc dù các vị đã nghe nhiều năm, nhưng vẫn không biết vì sao tôi lại giải thích nó. Nếu hiểu rõ Chú Lăng Nghiêm, thì sẽ minh bạch tất cả bí mật tinh hoa của Phật giáo.”

 Từ Hoa tôi không quản ngại sức hiểu biết thô thiển của chính mình, cố gắng sử dụng âm điệu thi ca, ghi âm, hầu giúp cho sự ghi nhớ dễ dàng hơn, phiên dịch 554 bài thi kệ từ nguyên bản Hán văn của Hòa Thượng. Một vài chỗ người dịch sử dụng phần giảng giải của tác giả khi chú dịch phần kệ tụng để nghĩa lý không quá cô đọng, dù mở rộng chút ít nhưng vẫn theo sát đường lối giảng giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Người đọc có thể đối chiếu phần Hán văn 554 bài kệ đính kèm.

(bắt đầu dịch ngày rằm tháng 3, Đinh Dậu 2017, hoàn tất mùng 1 tháng 5, Đinh Dậu 2017)

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 

Hội thứ nhất

Tỳ Lô Chân Pháp Hội

 

 

Hội thứ nhất

Tỳ Lô Chân Pháp Hội

 

 1. 1.      Nam mô tát đát tha

Con nay cung kính khấu đầu quy mạng

Tam nghiệp đều thanh tịnh cả thân tâm

Bồ đề hay phiền não vốn do tâm

Mê tức tục, giác ấy là chư Phật

 

 1. 2.      Tô già đa gia

Như hoa trong gương, không đi, không đến

Nước lồng trăng, chẳng có cũng chẳng không

Tuyệt tướng, ly trần, đâu là chỗ cầu mong

Đầu lại thêm đầu chẳng khác chàng Diễn Nhã

 

 1. 3.      A la ha đế

Chân cúng dường cõi trời người tiếp nhận

Phước tuệ gieo trồng như ý toại thông

Vạn hạnh viên toàn đầy đủ quả nhân

Nên danh hiệu gọi là vua Đại Giác

 

 1. 4.      Tam miệu tam bồ đà toả

Pháp giới hư không quang minh trùm khắp

Thập phương tam thế đại trí tuệ tôn

Thân tâm con quy phục tánh thiên chân

Biết cùng tột diệu pháp tràng chư Phật

 

 1. 5.      Nam mô tát đát tha

Tin ngài phước tuệ tròn đầy, con quy ngưỡng

Hằng bố thí trong ngoài, nên hiệu gọi Năng Nhân

Không cấu nhiễm, không cố chấp, biện phân

Nên cái thấy ta, người, đều buông bỏ

 

 1. 6.      Phật đà câu tri thất ni sam

Muôn ức thân tướng trang nghiêm rạng rỡ

Đại Phật đảnh nghiêm mật, áng linh văn

Nếu người chuyên tâm trì tụng tinh cần

Lòng mở rộng khi nương về đại pháp

 

 1. 7.      Nam mô tát bà

Nhất tâm cung kính hằng sa Bồ Tát

Mầm mống Bồ Đềruộng phước sạch trong

Tinh tấn đắp bồi vun tưới gieo trồng

Công quả viên thành dự Long Hoa hội

 

 1. 8.      Bột đà bột địa

Đại triệt ngộ bậc trượng phu các cõi

Phước tuệ đủ đầy làm sư biểu trời người

Nhân địa lấy lục độ ba-la-mật vun bồi

Thành vạn hạnh quả như như diệu giác

 

 1. 9.      Tát đa bệ tệ

Trước con cầu con đường vào Phật tuệ

Sau dùng tâm bi hóa độ chúng sanh

Khẩu, ý, thân, khéo chế phục, tu hành

Thuyết sâu rộng tham sân si tam độc

 

 1. 10.   Nam mô tát đa nẩm

Bậc đại đạo tâm kiên trì dũng mãnh

Vốn như hoa sen không vướng bụi trần

Ngày đêm sáu thời cảnh giác chuyên cần

Như đang luyện vàng ròng trong lửa đỏ

 

 1. 11.   Tam miệu tam bồ đà

Khắp cả ba đời mười phương chư Phật

Tích lũy công đứcpháp xã thân

Nương Bồ Tát đạo kiếp kiếp cung huân

Giúp cọp, cứu chim, mong cầu đại giác

 

 1. 12.   Câu tri nẩm

Chư Phật, Bồ Tát, số nghìn muôn ức

Đứng đầu thánh chúng giúp đỡ người tu

Dùng chân tâm cầu đạo chẳng thối lui

Vị lai hẳn sinh Vô Ưu quốc độ

 

 1. 13.   Sa xá la bà gia

Tu đạo huyền chốn núi sâu rừng thẳm

Thập nhị nhân duyên, vạn vật diệt rồi sanh

Xuân đơm hoa, thu úa lá rời cành

Hằng quán chiếu hốt nhiên tâm tỉnh giác

 

 1. 14.   Tăng già nẩm

Quả vị Tư Đà Hàm, Bích Chi Phật

Duyên GiácĐộc Giác, nghĩa như nhau

Tinh tiến nhất tâm quyết chí chùi lau

Làm thượng thủ hữu họcvô học

 

 1. 15.   Nam mô lô kê a la hán đa nẩm

Vô sinhỨng cúngSát tặc

Cần phải cấy cầy ruộng phước thế gian

Quả vị bồ đề vô thượng vun trồng

Khi Hoặc tận, Chân thuần, thành Phật đạo

 

 1. 16.   Nam mô tô lô đa ba na nẩm

Nay vào được dòng thánh nhân pháp tánh

Tức ngược lại dòng phàm tục sáu trần

Kiến Hoặc nơi Sơ Quả đã đoạn trừ

Thuyền đại đạo gắng công vào bến giác

 

 1. 17.   Nam mô sa yết lị đà già di nẩm

Tư Đà Hàm, gọi Nhất Vãng Lai mà chẳng thật

Đoạn tận Tư Hoặc an tọa đài hoa

Mười tám quyền biến, hóa hiện lại qua

Du hí tự tại muôn nghìn ức cõi

 

 1. 18.   Nam mô lô kê tam miệu già đa nẩm

Chư hiền thánh tăng thế gian mỗi mỗi

Cầu bậc chánh đẳng chánh giác đại trí tôn

Bảo trì, dung nạp, tiếp nhận chúng con

Viên mãn Bồ Đề bất tăng bất giảm

 

 1. 19.   Tam miệu già bà la

Không nơi Dục giới Niết Bàn chứng đắc

Nguồn cội vạn pháp thấu hiểu tận tường

Tâm thường thanh tịnh chẳng chút vấn vương

Không động không tĩnh, im lời lặng tiếng

 

 1. 20.   Để ba đa na nẩm

Chư vị hộ pháp thiên thần, thiên tướng

Nay con khẩn cầu chư vị quang lâm

Thưởng thiện phạt ác, tra xét công tâm

Cẩn thận tu trì không hề rối loạn

 

 1. 21.   Nam mô đề bà ly sắt noả

Con đảnh lễ Dục GiớiSắc Giới

Cõi trường sinh bất lão luyện tiên đơn

Ngũ khí hội tụ thấy được tánh chơn

Hoán chuyển thuần dương thọ thân vạn tuế

 

 1. 22.   Nam mô tất đà gia

Biết đủ nên an lạc, bậc Bổ Xứ

Không âu sầu lo nghĩ chướng ngại tâm

Thuận cơ duyên giáng hạ cõi phàm trần

Dạy trai gái đang trầm luân trong các cõi

 

 1. 23.   Tỳ địa gia

Tứ Đại Thiên Vương chiếu soi thiện ác

Thống lãnh quỷ thần tra xét ngày đêm

Phước họa do tâm người tự kiếm tìm

Nhân quả xoay vòng chớ nên than trách

 

 1. 24.   Đà la ly sắt noả

Hóa Lạc thiên cung diệu kỳ biến hóa

Thế gian khó lường tự tại tiêu dao

Thực phẩm, thiên y toại ý mong cầu

Nên là cõi không ưu tư, phiền não

 

 1. 25.   Xá ba noa

 Tha Hóa Tự Tại cực kỳ thâm áo

Vô cùng khoái lạc rất đổi bình an

Ưa đạm bạc, lìa dục, giảm thiểu tâm tham

Lập công hạnh, tu thiệntích đức

 

 1. 26.   Yết ra ha

Quyến thuộc chư thiên năng trồng nhân phước

Đồng tu thiện đạo se kết thiện duyên

Biết khoái lạc kia chẳng phải chỗ hoàn nguyên

Nên tu tập phát tâm cầu giải thoát

 

 1. 27.   Ta ha ta la ma tha nẩm

Chư vị thiên tiên trong ba nghìn thế giới

Nhẫn nhục tinh tấn tu đạo kiên tâm

Dù thánh hay phàm không thể xem thường

Hầu trừ khử tâm cống cao ngã mạn

 

 1. 28.   Nam mô bạt ra ha ma ni

 Đại Phạm Thiên vốn lìa xa trần cấu

Đức độ trang nghiêm lẫm liệt uy phong

Nên là giáo chủ Bà-la-môn tông

Tự tại an nhiên tâm hằng thiểu dục

 

 1. 29.   Nam mô nhân đà ra gia

Nhân-đà-la, vị chân thần thiên chủ

Hành Bồ-tát-đạo, ẩn thực, dụng quyền

Tích thiện tu phước lục độ cần chuyên

Chư thánh chúng, Phạm thiên đều tôn kính

 

 1. 30.   Nam mô bà già bà đế

Nghĩa Bà-già-phạm không nên phiên dịch

Cực kỳ tự tại tối diệu đoan nghiêm

Nghe được danh xưng ứng hiện điềm lành

Bậc tôn quý trời người đồng chiêm ngưỡng

 

 1. 31.   Lô đà ra gia

Trời Tự Tại, các thiên thần quyến thuộc

Các Thổ Địa thần bảo vệ trước sau

Hành giả nhất tâm tu chântối cao

Chớ sân hận thì chư thần gia hộ

 

 1. 32.   Ô ma bát đế

Tối Thắng, Mãnh Tật là tên thần gió

Dời nhà, bứng gốc, kinh hãi lắm thay

Cõi tam thiền cũng e sợ nạn tai

Tự chiêu cảm trầm luânsân hận

 

 1. 33.   Ta hê dạ da

 Lửa dữ khó cam đốt thiêu gay gắt

Bảy mặt trời cùng hiện với nạn tai

Núi khô biển cạn hủy diệt muôn loài

Thành trụ hoại không mênh mông biển nghiệp

 

 1. 34.   Nam mô bà già bà đế

Quy mạng Thế Tôn thân tâm thu nhiếp

Pháp bảo vô tận thường tại tịch nhiên

Hội khắp mười phương chư vị thánh hiền

Trước Phật tổ đồng nhất tâm đảnh lễ

 

 1. 35.   Na ra dã

Nơi cung rồng cai quản loài thủy tộc

Đại dương xanh sâu thẳm sóng trùng trùng

Nước dưỡng sinh muôn vật được thấm nhuần

Biển lớn mênh mông mưa rơi tầm tã

 

 1. 36.   Noa gia

Thuấn-nhã-đa tức Không, vô hình tướng

Nhìn mà chẳng thấy, nghe ấy chẳng nghe

Hai mươi kiếp số thành trụ hoại không

Kim cang đại định không lay không động

 

 1. 37.   Bàn giá ma ha. Tam mộ đà la

Ca nhạc diệu âm mở ra đại hội

Người câm xướng tụng, kẻ điếc lại nghe

Ông lão mù lòa mở đôi mắt tròn xoe

Hoan hỉ hợp hòa ngói gỗ đá đất

 

 1. 38.   Nam mô tất yết rị đa gia

Như mây quang minh, tam muội hải ấn

Sum la vạn tượng ảnh hiện chập chùng

Như mộng huyễn, như bóng bọt nước trong

Như ánh chớp, như giọt sương đọng lại

 

 1. 39.   Nam mô bà già bà đế

Không vọng tuởng an trụ trong tự tại

Đuốc trí rạng ngời chiếu sáng Phạm cung

Ba nghìn thiên giới đoan chính uy phong

Như gốc tùng mãi xanh tươi không ủ rủ

 

 1. 40.   Ma ha ca ra gia

Đại Bi là tên Đại Phạm thiên chủ

Cứu hộ chúng sinh tất cả hồi quy

Quán chánh tà dùng ba mắt bốn tay

Tâm minh chánh khi thưởng hiền phạt ác

 

 1. 41.   Địa rị bát lặc na

Vua đại dũng mãnh quang minh chiếu khắp

Trí tuệ bất-không hiển lộ tánh chân

Quyền biến thị hiện, cổ Phật Nhiên Đăng

Đưa khắp chúng sinh vào nơi thọ pháp

 

 1. 42.   Già ra tỳ đà ra

Binh trời tướng trời oai hùng, dũng mãnh

Quét sạch quần ma, trấn áp khí tà

Thanh lọc pháp giới, công đức hằng sa

Bảo vệ chánh giáo đời đời hưng thạnh

 

 1. 43.   Ba noa ca ra gia

Chư vị tuần tra thế gian bốn cách

Quán sát thiện ác chẳng trọng chẳng khinh

Năm tháng ngày giờ rất mực phân minh

Nhân quả báo ứng không hề sai khác

 

 1. 44.   A địa mục đế

Trí tuệ tư duy khó ai trấn áp

Các bậc đại hùng tam thập tam thiên

Những kẻ ngỗ nghịch trong tứ đại châu

Quả ác báo, vòng luân hồi khó tránh

 

 1. 45.   Thi ma xá na

Vị đại thiên thần Bảo Kế Hỏa Đảnh

Tu hành thập thiện tích tụ công phu

Quỷ tiên linh vật đồng đến bái ân

Một lòng tin giữ con đường nhân quả

 

 1. 46.   Bà tất nê

Hiệu là Thắng Quân, đội binh vô địch

Quân đối phương bỏ giáp tự quy hàng

Dứt họa tai, lấy đức phục nhân quần

Dẹp kẻ dữ khiến an bình các chốn

 

 1. 47.   Ma đát rị già noa

Vân Đồng Mộc Mẫu đi trong gió cuốn

Sấm chớp vang rền lay tỉnh kẻ điếc mù

Vạn vật hóa sinh tịch tĩnh tự nguyên lai

Viên thông bởi tục, chân, đồng hỗ dụng

 

 1. 48.   Nam mô tất yết rị đa gia

Năng lễ, sở lễ tánh tướng không tịch

Tĩnh lặng không lời nhưng cảm ứng đạo giao

Khi quyền, khi thực, thiên chúng hiện thân

Khắp các cõi hằng khấu đầu đảnh lễ

 

 1. 49.   Nam mô bà già bà đế

Từ Đâu Suất nhập thaigiáng thế

Xuất gia khổ hạnh tu đạo đắc thành

Chuyển đại pháp luân hóa độ quần sanh

Mở chánh pháp thuyết Bồ Đề vô thượng

 

 1. 50.   Đa tha già đa câu ra gia

Tỳ Lô Giá Na trung ương Phật bộ

Chủng tộc Như Lai giáo hóa quần sinh

Hành vạn hạnh ba-la-mật pháp môn

Chứng đắc viên thông chư pháp vô ngã

 

 1. 51.   Nam mô bát đầu ma câu ra gia

Cõi Tây phương A Di Đà hoa sen báu

Mong đợi chúng sinh sớm đến nhà thôi

Một lòng trì danh hiệu Phật chớ thoái lui

Mười vạn ức cõi đến liền trong chớp mắt

 

 1. 52.   Nam mô bạt xà ra câu la gia

Chủ Kim Cang bộ là Phật A Súc

Đại tướng Dược Xoa lần lượt tuần tra

Phải ẩn thân các quyến thuộc thiên ma

Ngựa thần, trâu quỷ nhanh chân chạy trốn

 

 1. 53.   Nam mô ma ni câu ra gia

Chủ Ma Ni bộ là Bảo Sinh Phật

Bồ tát Hư Khôngquyến thuộc vây quanh

Vị trí phương Nam thuộc lửa Bính Đinh

Hào quang đỏ chiếu Khảm Ly rực rỡ

 

 1. 54.   Nam mô già xà câu ra gia

Bộ Yết Ma chủ về quy tắc và chức sự

Bồ tát Địa Tạngquyến thuộc đông đầy

Nghiệp báo thiện ác không sai khác mảy may

Diêm Chúa vốn lạnh lùng gương mặt sắt

 

 1. 55.   Nam mô bà già bà đế

Bậc đại đạo sư chánh đẳng chánh giác

Hồ sen thơm tiếp dẫn chúng hữu tình

Thấy Di Đà, Quán Tự Tại lúc vãng sinh

Đại Thế Chí vẫy tay mau chóng đến

 

 1. 56.   Đế lị trà

Tâm bồ đề vững vàng không lui sụt

Tinh tấn dũng mãnh, đã chân lại càng chân

Mầm mống nảy sinh, trổ lớn, đến bờ kia

Đất gạch ngói đá hóa thành vàng khối

 

 1. 57.   Du ra tây na

Phá lưới Ma La thắng loài ma quái

Kẻ không ngay thẳng rất đổi hãi kinh

Uy đức trang nghiêm khuất phục giặc trời

Mắt khéo thấy xưa nay không ngăn ngại

 

 1. 58.   Ba ra ha ra noa ra xà gia

Không một ai hơn, như ý tự tại

Sư tử vương cất tiếng rống uy linh

Kết vòng hoa, hương vi diệu trang nghiêm

Ngộ chân tuệ nếu năng trì chánh giới

 

 1. 59.   Đa tha già đa gia

Vi diệu vô cùng Như Lai biến hóa

Giảng kinh thuyết giáo độ kẻ mê si

Ai biết tín thọ phụng hành thì khổ xả ly

Niệm Phật hiệu, trì chân ngôn, thấy Phật

 

 1. 60.   Nam mô bà già bà đế

Bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Như Lai Ứng Cúng cõi trời người

Minh Hạnh Thiện Thệ Thế Gian Giải

Nay con chí tâm quy mạng kính lễ

 

 1. 61.   Nam mô A di đa bà gia

Con quy mạng Tây Phương Vô Lượng Giác

Tướng tướng hoàn hảo trí tuệ quang minh

Y báo, chánh báo thanh tịnh trang nghiêm

Vô lượng số thánh hiền trong cõi nước

 

 1. 62.   Đa tha già đa gia

Đảnh lễ môn đồ Như Lai cùng khắp

Chư đại trượng phu, con cung kính một lòng

Nguyện chư vị từ bi nhiếp thọ ban ân

Thường vì chúng con mà phù trì, gia hộ

 

 1. 63.   A ra ha đế

Tất cả dòng tộc quốc vương ứng hóa

Theo duyên xưa sinh vào chốn giàu sang

Trợ giúp chư Phật hoằng hóa, tuyên dương

Hướng dẫn kẻ ương ngạnh lìa ba cõi ác

 

 1. 64.   Tam miệu tam bồ đà gia

Nay quy mạng chư thánh hiền chánh giác

Độ ba cõi, trời người đều phải kính dâng

Phát lời thề thoát khổ cứu chúng sinh

Đất chấn động, loài ma trời kinh hãi

 

 1. 65.   Nam mô bà già bà đế

Là bậc cha lành của chúng sinh trong chín cõi

Khắp mười phương cõi nước Đại Giác Tôn

Hóa độ người thấy tướng hoặc nghe danh

Dù sâu bọ cũng dựa nương, phó thác

 

 1. 66.   A sô bệ gia

Đông Phương Bất Động Hoan Hỷ Quang Phật

Hiện tướng dữ hàng ma, Bồ tát Kim Cương

Độ người dùng nhiếp thọ, chiết phục, hai đường

Thuận hoặc nghịch đều hổ tương vi diệu

 

 1. 67.   Đa tha già đa gia

Lễ kính chư Phật chí thành thiết yếu

Cảm ứng đạo giao tự nhiên tương thông

Vì pháp nên tinh tấn chẳng nản lòng

Thấy chư Phật hiện thân trong giấc mộng

 

 1. 68.   A ra ha đế

Con đảnh lễ tất cả các hàng vương tộc

Một lòng cung kính chờ mối duyên lành

Công viên quả mãn đại đạo tựu thành

Chứng đắc như như vào nhà chư Phật

 

 1. 69.   Tam miệu tam bồ đà gia

Con quy mạng Thiên Trung Thiên chánh giác

Chư vị thánh hiền pháp giới hư không

Cầu xin từ bi nhiếp thọ chúng con

Giúp Vạn Phật Thành vạn ức năm không mất

 

 1. 70.   Nam mô bà già bà đế

Khắp cả mười phương ba đời chư Phật

Một pháp thân bản thể vốn tự đồng

Bất cấu, bất tịnh, bất giảm, bất tăng

Là đuốc lớn cho chúng sinh mãi mãi

 

 1. 71.   Bệ xa xà gia

Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Phật

Vào được nước ngài, Phật độ kẻ hữu duyên

Họa tiêu trừ, tăng phước báu, sống dài lâu

Đảnh lễ Phật, xưng danh, liền thấy Phật

 

 1. 72.   Câu lô phệ trụ rị gia

Dược Sư Như Lai hào quang xanh biếc

Thân Phật đủ đầy tướng hảo trang nghiêm

Nhiếp hộ chúng sinh hiện vô số ứng thân

Mong sớm phát tâm Bồ Đề thoát khổ

 

 1. 73.   Bác ra bà ra xà gia

Trí tuệ quang minh đại tài Bát Nhã

Chiếu khắp pháp giới bản thể Như Lai

Quán Tự Tại đạo tràng bất động bổn tòa

Tịch diệt an vui rỡ ràng sáng tỏ

 

 1. 74.   Đa tha già đa gia

Xưng tán Phật, trước môn đồ ngài con đảnh lễ

Khắp các cõi nước con nguyện cúng dường

Sám hối nghiệp chướng con nguyện tinh cần

Với công đức người, con luôn luôn tùy hỷ

 

 1. 75.   Nam mô bà già bà đế

Bậc giác ngộ viên mãn nhất thiết trí

Hiện tướng lưỡi rộng dài phá quần mông

Thuyết lời thành thật thức tỉnh kẻ cuồng ngông

Nương giáo lý thực hành, đời mấy kẻ?

 

 1. 76.   Tam bổ sư bí đa

Các cõi nước có quang minh rạng rỡ

Trên trời Hữu Đảnh dưới Địa Ngục tam đồ

Độ từ bọ sâu đến vi khuẩn muôn loài

Khiến phát tâm Bồ Đề, lập thành nơi hóa đạo

 

 1. 77.   Tát lân nại ra lặc xà gia

Chí tâm đảnh lễ Sa La Thụ Vương Phật

Kiên cố tinh chuyên tạo lập đức ân

Lục độ vạn hạnh viên mãn hằng ngày

Có thể khiến người chết đi sống lại

 

 1. 78.   Đa tha già đa gia

Niệm niệm chân thật khiêm cung thành khẩn

Đảnh lễ tất cả môn đồ Như Lai

Một lòng cầu thâm nhập, chẳng đổi thay

Giác đạo viên thành pháp thân hiển hiện

 

 1. 79.   A ra ha đế

Chân thực, chân thực, lại rất chân thực

Khiêm cung, khiêm cung, lại rất khiêm cung

Đảnh lễ hóa thân của tất cả vương tôn

Khi hoàn tất sen nở hồ Cực Lạc

 

 1. 80.   Tam miệu tam bồ đà gia

Quy mạng Phật Thế Tôn Chánh Giác

Từ bi tam bảo đại uy thần

Khiến đồng cung kính tất cả thánh thần

Công đức viên dung trí không ngăn ngại

 

 1. 81.   Nam Mô Bà Già Bà Đế

Vì có sáu nghĩa Bạt Già không chuyển dịch

Khắp ba nghìn cõi Diệu Giác Như Lai

Tự tại cát tường pháp giới du hành

Thấy tướng, nghe danh tất siêu phàm nhập thánh

 

 1. 82.   Xá kê dã mẫu na duệ

Muôn cây xanh trong cánh rừng đại thụ

Quý hiếm thay bóng mát, lá, thân, cành

Nhà lớn cũng do gỗ tốt dựng thành

Loại sư, lịch, kinh, gai thì quăng vào lửa

 

 1. 83.   Đa tha già đa gia

Chiêm ngưỡng Phật, kính Tăng, thêm tin tưởng

Trọng môn đồ tức báo đáp ân sư

Hiếu thuận là gốc công đức vun bồi

Gieo nhân thiện đạo tự sinh quả thiện

 

 1. 84.   A ra ha đế

Vào nhà Pháp Vương sinh nơi tôn quý

Diệu Quán Sát Trí, tứ trí, tam thân

Thành Sở Tác Trí, ngũ nhãn, lục thông

Đại Viên Cảnh Trí chiếu Bình Đẳng Tánh

 

 1. 85.   Tam miệu tam bồ đà gia

Bồ Tát, A La Hán bậc tăng giải thoát

Cùng khổ được bảo châu, đuốc thắp chỗ tối tăm

Chánh giác lộ bày chỉ dẫn kẻ mê tâm

Vĩnh viễn thoát vòng luân hồi, ái dục

 

 1. 86.   Nam mô bà già bà đế

Trí tuệ quang minh chiếu soi thế giới

Lay tỉnh kẻ ngu, biến hiện thần thông

Con tu tinh cần ba-la-mật pháp môn

Cũng chứng được đại giác tâm như Phật

 

 1. 87.   Lặc đát na kê đô ra xà gia

Bảo Quang, Bảo Tràng, hoặc Bảo Tích Phật

Bảo Thắng Như Lai khéo hàng phục thiên ma

năng lực giao tranh tất cả vương gia

Khiến tả đạo chiết phục và nhiếp thụ

 

 1. 88.   Đa tha già đa gia

Tam Bảo Phật Pháp Tăng thường trụ

Nhất tâm cung kính chủ yếu chí thành

Các A La Hán là chư Phật môn sinh

Như đuốc sáng phá đêm dài dằng dặc

 

 1. 89.   A ra ha đế

Có lại hóa không, vốn không thành có

Nơi cõi Cực Lạc thị hiện ứng hóa thân

Rộng cúng dường các cõi, luôn tinh cần

Con đảnh lễ tất cả dòng giống Phật

 

 1. 90.   Tam miệu tam bồ đà gia

Quy mạng chánh giác Phật Đà Da

Quy mạng chánh giác Đạt Ma Da

Quy mạng chánh giác Tăng Già Da

Quy mạng chánh giác Tam Bảo Da.

 

 1. 91.   Đế biều

Với các yêu ma gọi vời, triệu tập

Quang minh chiếu khắp khiến người chết hồi sinh

Chủ quán đảnh, Phật Tỳ Lô Giá Na

Kim Cang Thượng Sư, Phật hóa ra Phật

 

 1. 92.   Nam mô tát yết lị đa

Trước ứng thân Phật, con nhất tâm đảnh lễ

Luôn hướng về hằng sa đại thánh nhân

Tội nghiệp tiêu trừ, tăng phước, biết báo ân

Phản bổn hoàn nguyên, cổ kim phản ảnh

 

 1. 93.   đàm bà già bà đa

Ngã phá không, kinh điển khó lường, khó sánh

Hãy tiếp thu đại pháp độ quần luân

Khéo thuyết giảng lời phá tham, si, sân

Giống dòng Thánh vốn cát tường, tôn quý

 

 1. 94.   Tát Đát Tha Già Đô Sắt Ni Sam

Cung kính lễ bảo hoa đại Phật đảnh

Tràng phanbảo cái rất trang nghiêm

Loài cỏ cây, động vật, thấp hóa sinh

Đều cùng vào được cánh đồng Vạn Phật

 

 1. 95.   Tát đác đa bát đác lam

Dù báu, lọng hoa, Tỳ Lô Giá Na Phật

đại tâm chú hàng phục ma quân

Khiến tự tại, chở che người vạn đức ân

Diễn pháp đại thừa cơ huyền thấm nhuận

 

 1. 96.   Nam mô a bà ra thị đam

Trước chư vị thánh hiền nay con đảnh lễ

Nguồn đạo cao sâu nguyện được chứng minh

Hộ niệm, gia bị cho con tam muội tựu thành

Sớm đắc được quả Phật Đà tối thắng

 

 1. 97.   Bác ra đế

Người và con sớm đến bờ giải thoát

Về căn nhà chân thật, tất cả chúng sinh

Mục đích cuối cùng là phản bổn hoàn nguyên

Mặc tình ngao du an vui cùng khắp

 

 1. 98.   Dương kỳ ra

Như người thổi loa pháp, đánh trống pháp

Dứt trừ bệnh khổ, hàng phục oán ma

Khiến chúng sinh sớm đến được bờ kia

Cầm chày kim cang, Vi Đà Bồ tát

 

 1. 99.   Tát ra bà

Giáo hóa quần sinh, Phật Phật nói pháp

Tất cả thần linh bí mật, ẩn tàng

Hộ trì chánh pháp thường trụ thế gian

Dùng đại trí dạy chúng sinh giác ngộ

 

 1. 100.          Bộ đa yết ra ha

Gieo trồng căn tánh Đại thừa Phật đảnh

Khổ đế thoát ra, độ khắp chúng sinh

Hư không tận cùng, nguyện lực vô biên

Trí tuệ thâm sâu, cùng qua bến giác

 

 1. 101.          Ni yết ra ha

Lãnh đạo tam thừa, chân như mong chứng đắc

Là bậc đứng đầu tuyển chọn Phật môn

Nhẫn nhục, tinh cần, mầm mống thánh nhân

Không thoái chuyển, viên toàn, thành Phật quả

 

 1. 102.          Yết ca ra ha ni

Năm thừa trời người là cội mầm căn bản

Là bậc thượng thủ giáo hóa chúng sinh

Từ hữu tưởng, vô tưởng cho đến các hàm linh

Chứng vô sinh nhập pháp thân thanh tịnh

 

 1. 103.          Bạt ra bí địa gia

 Bát nhã diệu trí tựu thành Phật quả

Thẳng đến Bảo Sở, không dừng tại Hóa Thành

Quán chiếu thực tướng, thể dụng phân minh

Thành Chánh Đẳng Giác liên hoa đóa đóa

 

 1. 104.          Sất đà nễ

Chú thuật, La Võng thiên ma trừ phá

Giải tai họa bất ngờ khiến phải mất thân

Cứu thoát tất cả nghiệp thống khổ, oan khiên

Lại thêm cát tường quang minh thanh tịnh

 

 1. 105.          A ca ra

Vô thượng đại bi chánh văn tâm ấn

Hộ pháp thiện thần Phật bộ Liên Hoa

Từ bi hỷ xả bố thí tăng gia

Chuyển vận diệu vời đoạt quyền tạo hóa

 

 1. 106.          Mật rị trụ

Khắp cả hư không cầm chùy, bưng núi

Trấn giữ quân ma Đông Phương Kim Cang

Bồ tát ủng hộ có tám vạn bốn ngàn

Khiến người tu trì nhập vào đại định

 

 1. 107.          Bát rị đát ra gia

Luân bảo như ý khó lường kỳ diệu

Cõi Nam phương vô-úy-thí hóa sinh

Thọ trì tâm chú yêu quỷ hiện nguyên hình

Như hút sắt đá Si Mị Vọng Lượng

 

 1. 108.          Ninh yết rị

Tâm kim cang thi triển pháp tối thượng

Cõi Bắc phương thành tựu pháp chuyển luân

Định tuệ vốn từ giới luật công huân

Giác ngộ viên mãn trời người tôn kính

 

 1. 109.          Tát ra bà

Giải oan, mở oán, hòa bình vui thích

Trận chiến tranh dằng dặc hóa bình an

Giúp người tháo mở tất cả khó khăn

Vô cùng vi diệu ngũ đại tâm chú

 

 1. 110.          Bàn đà na

Đạo tràng thù thắng thanh tịnh kiết giới

Niệm Phật đường, đại pháp hội trang nghiêm

Tán thán thường chuyển vô thượng pháp luân

Đệ nhất nghĩa, tâm đắm chìm tái tạo

 

 1. 111.          Mục xoa ni

Tối thắng giải thoát Đạt Ma pháp bảo

Rạng rỡ huy hoàng rất hiếm có xưa nay

Vượt qua tất cả đau khổ, nạn tai

Sớm chứng Bồ Đề xa lìa điên đảo

 

 1. 112.          Tát ra bà

Đắc an lạc giải trừ bao khổ nạn

Tiêu diệt não phiền hưởng được thanh lương

Lời nguyền ác hiểm, chú thuật ma quân

Đều không thể hại được người trì niệm

 

 1. 113.          Đột sắt tra

Che khuất quang minh do não phiền, tà kiến

Tỏ lòng sám hối như đuốc thắp chỗ tối đen

An lành vô sự, phản bổn quy nguyên

Buông bỏ tánh phàm tức thành chư Phật

 

 1. 114.          Đột tất phạp

Diệt ác mộng và những điều xấu ác

Phiền não tức Bồ Đề, hoán chuyển thanh lương

Phá tà hiển chánh, đại giáo chấn hưng

Tám vạn lỗ lông hào quang khai phát

 

 1. 115.          Bát na nễ

Trí tuệ bậc nhất, ngài Xá Lợi Phất

Biện tài vô ngại khai triển cơ đồ

Đây chính là trí tuệ đến bờ kia

 Bậc thượng thủ chứng chân như thực thể

 

 1. 116.          Phạt ra ni

Không có hai thực tướng ngu sitrí tuệ

Bồ tátngoại đạo bản tánh nhất như

Phân chia pháp pháp bởi kẻ phàm phu

Bậc giác ngộ không vướng vào ngôn thuyết

 

 1. 117.          Giả đô ra

Oan gia thế gianân nhân nước Phật

Thoát cõi trầm luân tri thức độ ta

Chân hộ pháp chính là Đề Bà Đạt Đa

Không vướng bụi trần, hàng tâm giận dữ

 

 1. 118.          Thất đế nẩm

Tai họa tiêu trừ vô cùng hoan hỷ

Khó thể so bì pháp Thủ Lăng Nghiêm

Cứu cánh giác ngộ, vượt thoát não phiền

Khế hợp chân như, chuyển phàm siêu thánh

 

 1. 119.          Yết ra ha

Các binh thần hộ trì nghìn cõi cảnh

Uy phong lẫm liệt ma quỷ hãi kinh

Đồng hướng điều lành dòng tộc chư thiên

Quyến thuộc yêu tà cùng nhau trốn chạy

 

 1. 120.          Sa ha tát ra nhã xà

Giới hạnh nhẫn nhục kiên trì bất thối

Dùng vòng móc hàng phục kẻ cang cường

Chiêu tập thiện tín tam bảo dựa nương

Đại pháp hội cát tường ma-ha-tát

 

 1. 121.          Tỳ đa băng ta na yết rị

Phá chướng, bình nạn hoặc là quát mắng

Khiến tất cả như ýcát tường

Nghìn cõi trừ ma giáng hạ chư thần

Khiến khắp cõi kính tin đảnh lễ Phật

 

 1. 122.          A sắt tra băng xá đế nẩm

Thần hộ già lam, hộ giới, hộ pháp

Vô lượng quang minh chiếu khắp đại thiên

Thành tựu đệ nhất tự tại an nhiên

Chứng nhập Niết Bàn thường lạc ngã tịnh

 

 1. 123.          Na xoa sát đát ra nhã xà

Vòng móc ánh lửa hào quang màu tím

Hình tướng lực sĩ thần đại Kim Cang

Giải ách, cứu họa, khổ nạn tiêu tan

Bái kiến pháp vương, chúng sinh nhiếp phục

 

 1. 124.          Ba ra tát đà na yết rị

 Chuyên tu hành diệu pháp đáo bỉ ngạn

Cầu quả Bồ Đề, dũng mãnh phát tâm

Khiến quy tam bảo, chiết phục thiên ma

Giúp ngộ bổn nguyên, nhiếp thu ngoại đạo

 

 1. 125.          A sắt tra nẩm

Pháp lực thâm sâu Kim Cang tay báu

Chưởng báu, quyền báu trấn áp ma quân

Vời vợi công đức, đại lực thần thông

Thân tâm đồng hành nơi nơi chân thật

 

 1. 126.          Ma ha yết ra ha nhã xà

Gìn giữ năm phương uy thần binh tướng

Tính khí Đại Thừa hiển thị oai linh

Rạng rỡ đất trời, Kim Cang quang minh

Tinh tú, nhật nguyệt đưa tay hoán chuyển

 

 1. 127.          Tỳ đa băng tát na yết rị

Bảo vệ an bình phá tan ác hiểm

Kim Cang thần tướng tranh đấu đầu tiên

Lời lời khiển trách quỷ quái yêu tinh

Hiển chánh trừ tà khắp nghìn cõi nước

 

 1. 128.          Tát bà xá đô lô

Tất cả  pháp lành phá trừ pháp ác

Giải trừ tật bệnh như ý toại tâm

Xua đuổi cấu uế, an lạc trong lòng

Vi diệu thay, những lời kệ chân chánh

 

 1. 129.          Nễ bà ra nhã xà

Trừng phạt oán ma, Kim Cang thủ lãnh

Tìm bắt ngay ma quỷ hại chúng sanh

Bệnh lan truyền do nhiệt độc lưu hành

Kẻ trì tụng hồi sinh từ cõi chết

 

 1. 130.          Hô lam đột tát phạp

Ái kính chúng sinh, trừ khổ tử biệt

Chống gậy thần, các thiên chúng lặng yên

Tăng gia phước tuệ, bảo vệ người hiền

Hàng phục ma bệnh, bình an, yên ổn

 

 1. 131.          Nan giá na xá ni

Tên của thần biển vô cùng ảo diệu

Trừ bệnh do nước, lập được kỳ công

Hoán đổi sinh lão bệnh tử xoay vòng

Tất cả tai ương khác gì dúm bụi

 

 1. 132.          Bí sa xá

Trị các oan ương hư không thuốc giỏi

Cảm lạnh, nóng bức, ẩm ướt, khô khan

Thời tiết đổi thay gây bệnh truyền lan

Ta bà ha, chuyên tâm trì thần chú

 

 1. 133.          Tất đát ra

Cõi Ta Bà địa thần Kiên Trì bảo hộ

Khó khăn nguy hiểm núi đổ cát bay

Bệnh tật nặng nhẹ đều chữa khỏi nạn tai

Tâm chú gia trì diệt muôn bệnh khổ

 

 1. 134.          A kiết ni

Thần lửa phát nguyện diệt trừ lửa đỏ

Tất cả bệnh nhiệt đều bị san bằng

Không còn dấu vết phiền não hận sân

Ngọt ngào mát mẻ vui mừng khôn xiết

 

 1. 135.          Ô đà ca la nhã xà

Giải trừ nước độc, các chứng phong thấp

Tê liệt, bại xụi, thận, ruột, bướu dư

Phù thủng, ghẻ lở, sốt rét, hủi cùi

Tất cả thống khổ đều hóa thành như ý

 

 1. 136.          A bát ra thị đa câu ra

Đức Từ Thị Vô Năng Thắng dũng kiện

Lượng sánh hư không tất cả chứa dung

Thánh chúng trang nghiêm tề chỉnh vây quanh

Hằng mong đợi tâm Bồ Đề tăng trưởng

 

 1. 137.          Ma ha bát ra chiến trì

Cõi Kham Nhẫn bậc đại tâm tế độ

Bồ tát Nguyệt Quang cứu kẻ đắm sông mê

Siêu thoát luân hồi, vượt biển khổ quay về

Cứu quần ma phát bốn lời thệ nguyện

 

 1. 138.          Ma ha điệp đa

Bậc đại tướng quân Kim Cang Hỏa Thủ

Gạn lọc tâm ly dục thoát hồng trần

Chánh niệm nhiếp trì, hành pháp chánh chân

Làm khuôn mẫu giúp người phân thiện ác

 

 1. 139.          Ma ha đế xà

Đại lượng bao dung, Hư Không Tạng Bồ tát

Cùng tận pháp giới tất cả nhiếp thu

Trời, người, a tu la, ngạ quỷ chúng dân

Phóng quang thanh tịnh cõi súc sinh, địa ngục

 

 1. 140.          Ma ha thuế đa xà bà ra

Đại Bồ tát Bạch Y Quán Tự Tại

Vô phương biến hóa diệu lực thần thông

Cứu giúp chúng sinh chẳng kể ngày đêm

Chỉ e chúng sinh sa vào hầm lửa

 

 1. 141.          Ma ha bạt ra bàn đà ra

Các thiên tướng và thần binh đại lực

Dẫn đạo đại quân, Bồ Tát Phổ Hiền

Châu Lợi Bàn Đà mở lối trước tiên

Dạy kẻ trí và người ngu bình đẳng

 

 1. 142.          Bà tất nễ

Hòa hợp ứng đối, ngài Ba Tư Nặc

 Tứ địa Bồ tát thời Phật Long Quang Vương

Trí tuệ biện tài giải thích hoài nghi

Khéo giáo hóa chúng hàm linh các cõi

 

 1. 143.          A rị gia đa ra

Ngữ ngôn bậc thánh hỗ tương ứng đối

Phân tích tận tường kẻ tóc đường tơ

Bồ tát Trì Địa chứng kiến trước sau

Đều cùng hoan hỷ an vui vô tận

 

 1. 144.          Tỳ rị câu tri

Lưu Ly Pháp Vương Quang tối thắng

Thuốc quý vào thân trong suốt long lanh

Biết rõ trong ngoài thấu triệt đắng cay

Thần Nông thị hiện trang nghiêm đoan chính

 

 1. 145.          Thệ bà tỳ xà gia

Là bậc y vương cứu sống tất cả bệnh

Dược VươngDược Thượng phóng hào quang

Chân chánh tinh cần cúng dường Phật đốt thân

Khắp mười phương không mảy may chấp trước

 

 1. 146.          Bạt xà ra ma lễ để

Ngũ bộ thần trong Kim Cang cảnh giới

Phá thiên ma ngoại đạo hiển lộ kỳ công

 Đại Duyệt Ý, Sự Nghiệp Bất Không

Cứu giúp quần sinh thoát vòng khốn khó

 

 1. 147.          Tỳ xá lô đa

Khiến ác hướng thiện, động tĩnh biến hóa

Lò lớn luyện đơn tinh diệu chánh chân

Phật Tỳ Lô Giá Na bộ chủ Kim Cang

Khiến tất cả chúng sinh thành hảo hán

 

 1. 148.          Bột đằng dõng ca

Thần hộ pháp của Đức Thế Tôn Phật

Bảo vệ đạo đức rất đổi công bình

Hàng phục tất cả ma quái yêu tinh

Quy y chánh giáo tuân hành mệnh lệnh

 

 1. 149.          Bạt xà ra chế hắc na a giá

Thương chúng sinh khổ giúp xuất ly ba cõi

Thiền định giải trừ cấu uế vô minh

Hàng phục ma chướng, vọng dục, mạn khinh

Hộ niệm tế độ chúng sinh bệnh khổ

 

 1. 150.          Ma ra chế bà

Chùy Kim Cang đoạn dục tình, ma chướng

Kiến lập đại pháp tràng, tế độ chúng sanh

Diệt thói quen xấu, đức tướng tựu thành

Hộ thần Quán Đảnh thường theo bảo vệ

 

 1. 151.          Bát ra chất đa

Phá tan ma quái không gì hơn trí tuệ

Hồng Liên Hoa Thủ Nhãn thấy Phật Đà

Sắc xanh trắng tím, đóa đóa liên hoa

Khiến kẻ đã chết hốt nhiên sống lại

 

 1. 152.          Bạt xà ra thiện trì

Khí thiêng ngút trời, Kim Cang kiếm báu

Tung hoành ngang dọc biến hóa khắp đại thiên

Giữ gìn chánh pháp chém quái, trừ yêu

Chứng vô sinh vạn ức năm giải thoát

 

 1. 153.          Tỳ xá ra giá

Thiên thần lực sĩ đại uy đại đức

Hàng phục chúng ma trấn giữ sơn hà

Lúa gạo đủ đầy an định gần xa

Bốn mùa thuận hòa tình người rộng lớn

 

 

 1. 154.          Phiến đa xá

Diệt tai họa bất ngờ, Thiên Tài Lực Sĩ

Nước cuốn, lửa dữ, cướp bóc an bài

Sự chẳng như lòng đổi lại vui thay

Sao sáng đẹp chiếu mặt cười hớn hỡ

 

 1. 155.          Bệ đề bà

Trước dùng lời khéo khuyên răn tỉnh ngộ

Thuận theo lời dạy bảo, miễn lỗi lầm

Bỏ tà tu chánh, nếu biết dụng tâm

Đại Bát Nhã sẽ tự nhiên khai mở

 

 1. 156.          Bổ thị đa

Giáo hóa khai đạo khiến kẻ ngu sáng tỏ

Giúp tựu thành tâm hoang phế xưa kia

Năng trồng cây, nhổ cỏ, chẳng cầu gặt hái mang về

Giới Định Tuệ tu chuyên cần, tiếp thụ

 

 1. 157.          Tô ma lô ba

Thương người, người thờ ơ, thương đà thật đủ?

Kính người, người không đáp, kính đã thật đầy?

Tự chiếu soi, cầu nơi mình chính thật là đây

Cảm ứng đạo giao, chớ tin điều huyền hoặc

 

 1. 158.          Ma ha thuế đa

Cung trời nhật nguyệt an cư thiên chúng

Bạch Y Thánh Giả cứu độ quần mê

Cảnh giới thuận nghịch bất động lặng yên

Ma ha bát nhã ba-la-mật

 

 1. 159.          A rị gia đa ra

Chiếu cõi đại thiên, Nhật Quang thiên tử

Khắp tứ phương, tứ hướng, tứ vô cùng

Cung nguyệt Hằng Nga thanh tịnh hư không

Hai mươi tám vì sao chầu sau trước

 

 1. 160.          Ma ha bà ra a bát ra

Phóng ánh hào quang, nhật nguyệt tinh tú

Tung hoành thần biến ma quái khó chỗ nương

Mệnh lệnh ban hành, Thiên Tử Phổ Hương

Yêu ma, quỷ quái cao bay, xa chạy

 

 1. 161.          Bạt xà ra thương yết ra chế bà

Áo giáp Kim Cang mắt chói lòa khó thấy

Oai đức cao vời đạo lực vô ngần

Phá vỡ quần ma đoạn tuyệt dấu chân

Ngũ cốc thu hoạch an bình, hoan lạc

 

 1. 162.          Bạt xà ra câu ma rị

Kim Cang đồng nam thậm thâm chân thật

Không dụng công phân biệt thị hoặc phi

Một sát na ba nghìn cõi đến đi

Tâm chúng sinh tỏ tường trong nhất niệm

 

 1. 163.          Câu lam đà rị

Lìa xa trói buộc, gần người có đức

Giáo hóa cõi ta bà, La Sát Kim Cang

Khiến đạo tràng thêm tốt đẹp, nghiêm trang

Bát nhã ba-la-mật thiên mẫu công đức

 

 1. 164.          Bạt xà ra hát tát đa giá

Lực sĩ Kim Cang bàn tay năm ngón lớn

Yêu khí gần xa đều phải ẩn mình

Hộ niệm chúng sinh đại đạo viên thành

Đường trước mặt thuận lòng như ý nguyện

 

 1. 165.          Tỳ địa gia

Khiến chúng sinh cõi thế gian thức tỉnh

Dùng lời lành khuyến dạy xả trần mê

Tinh tấn dũng mãnh đến được bờ kia

Cứu người khổ, thuyền từ quay trở bước

 

 1. 166.          Kiền giá na

Bốn vị thiên vương hộ trì giới luật

Quyến thuộcthái tử dáng vẻ uy nghi

Thiện ác trong ba cõi ghi chép đủ đầy

Qua lại xem xét ngày đêm không dừng nghỉ

 

 1. 167.          Ma rị ca

Tam Quang Thiên Vương đông đầy gia quyến

Ba-la-mật, ánh lửa hồng phản chiếu bóng thái dương

Xóa dấu vết nhiễm ô, Đại Lực Kim Cương

Hộ niệm người chân tu qua bể ái

 

 1. 168.          Khuất tô mẫu

Tâm chúng sinh, thần Nguyệt Quang ban trải

Chẳng vướng bụi trần, tự tại thanh lương

Đức A Di Đà pháp chủ Tây Phương

Các ngài Thế Chí, Quán Âm thân thiết

 

 1. 169.          Bà yết ra đa gia

Lòng cong vẹo sửa ngay thì đạo hiện

Đức lớn cận kề, thành tựu đạo trường

Che chở, giữ gìn, chư thánh bắc phương

Mỗi ngày một mới, Thủy Quang Đồng Tử

 

 1. 170.          Bệ lô giá na

Ánh hào quang chiếu quanh người uy đức

Sấm to, gió lớn đều thuyết diệu pháp âm

Hàng phục ngoại đạo tìm lại chánh tâm

Vĩnh viễn xuất ly lưới giăng ngũ trược

 

 1. 171.          Câu rị gia

Tự tính pháp lực chu toàn tối thượng

Tất cả muôn loài đều hàm chứa, bao dung

Trang Chu gõ bồn đạo lớn thành công

Bước xuống thuyền từ, buông tay, nhìn xuyên suốt

 

 1. 172.          Dạ ra thố

Vô lượng thanh tịnh hào quang chư Phật

Thiên Vương thiên chúng gìn giữ đài sen

Kỳ diệu vô kiến đảnh tướng, rất mực ngợi khen

Bồ tát đại sĩ nở nụ cười hoan hỷ

 

 1. 173.          Sắc ni sam

Trăm quang minh báu, đảnh tướng nhục kế

Trên đài sen nghìn cánh, bậc Pháp Vương

Diễn thuyết vô tận diệu nghĩa trùng trùng

Rưới cam lộ, Tỳ Lô Giá Na Phật

 

 1. 174.          Tỳ chiếc lam bà ma ni giá

Thần quỷ La Sát vừa thiện vừa ác

Dạy nhẫn nhục dùng chiết nhiếp hai môn

Chúng sinh can cường khó điều phục khác thường

Vốn là Phật, chợt hiện ma, hiện Phật

 

 1. 175.          Bạt xà ra. Ca na. Ca ba ra bà

Ngài Kim Cang Tạng Vương hiện uy đức

Dùng tướng vô ngôn giác ngộ chúng hữu tình

Công đứcdiệu trí chuyển pháp luân

Đồng nhập Niết Bàn dứt trừ tranh biện

 

 1. 176.          Lồ xà na

Chiếu khắp tam thiên, quang minh thần biến

Dù nhỏ như sợi tóc động niệm khởi tâm

Dừng thói quen chất chứa, phá tối tăm

Chúng hữu tình viễn ly tâm điên đảo

 

 1. 177.          Bạt xà la đốn trì giá

Bộ chúng Kim Cang cầm chùy, nâng núi

Thiên ma ngoại đạo cao chạy, xa bay

Hàng phục quỷ thần tam bảo quy y

Ngày cũng như đêm luôn dùng đức uy cảm hóa

 

 1. 178.          Thuế đa giá

Sen trắng, sắc trắng, quang minh trắng

Chiếu rạng đất trời, bóng đổ nghiêng

Núi lay, biển động, tiếng tiếng vang rền

Lòng vui thích y theo chánh pháp

 

 1. 179.          Ca ma ra

An tọa trên hoa sen, vua đại pháp

Đông tây nam bắc bảo vệ trung tâm

Tất cả thần hộ pháp cố sức gắng công

Năm phương, năm bộ, hào quang năm Đức Phật

 

 1. 180.          Sát xa thi

Bậc uy đức thị hiện chư đại sĩ

Tay nâng cao lọng báu với tràng phan

Nương đạo giác ngộ dạy dỗ nhân quần

Cùng giong ruổi trên pháp thuyền viên mãn

 

 1. 181.          Ba ra bà

Như cát sông Hằng, lực sĩ hiện thân cao lớn

Tinh diệu, tuyệt luân, ánh sáng cao thâm

Bảo hộ, giám sát thế giới phương nam

Kẻ ác đọa lạc, người hiền thăng tiến

 

 1. 182.          Ê đế di dế

Hộ trì mười phương tinh cần giải thoát

Tam tai, bát nạn không phải đọa sa

Thế giới thanh bình, dân chúng an hòa

Cùng tu tập, quả Bồ đề chứng đắc

 

 1. 183.          Mẫu đà ra

Là vua trong các định, tam muội trí ấn

diệu âm thành tựu đại đạo trường

Tâm chúng sinh đầy đủ tam muội vương

Một lòng cầu đạo quang minh cảm ứng

 

 1. 184.          Yết noa

Nhất tâm sám hối gia tăng trí lực

Thần linh gìn giữ cõi nước bắc phương

Trong tâm Tỳ Lô hiện Bồ tát Kim Cương

Y giáo tu hành bất tăng bất giảm

 

 1. 185.          Ta bệ ra sám

Thân khẩu ý năng cầu sám hối pháp

Ba nghiệp thanh tịnh không phạm lỗi lầm

Giữ giới tinh nghiêm như đêm hiện tròn trăng

Trong khoảnh khắc nhảy vào hàng Thập Địa

 

 1. 186.          Quật phạm đô

Chư Phật Thế Tôn từ bi rộng lớn

Phương tiện quyền xảo độ cõi luân hồi

Đổi tà thay chánh tinh tiến không thôi

Mới biết chuyện sắp đến còn kịp thời theo dấu

 

 1. 187.           Ấn thố na mạ mạ toả

Việc con làm nguyện cầu xin ấn chứng

Không làm sao lấy lại ngày tháng qua đi

Thánh đạo nương theo cẩn trọng tu trì

Tôn kính thanh quy, tuân hành giới luật

 

Hội thứ hai

Thích Tôn Ứng Hóa Hội

 

 1. 188.          Ô hồng

Trên đỉnh Tỳ Lô hiện hào quang trắng

Khiến kẻ ngu, người mù điếc hãi kinh

Phát âm thanh giác ngộ tất cả hàm linh

Đồng quy hướng Bồ Đề tràng vô thượng

 

 1. 189.          Rị sắt yết noa

Ánh sáng trí tuệ trụ vô kiến đảnh

Chư đại Bồ Tát bảo bộ Kim Cang

Bồ Tát Hư Không Tạngthượng thủ đạo tràng

Dẫn đạo chư thần hộ trì chánh pháp

 

 1. 190.          Bác lặc xá tất đa

Trí tuệ cứu cánh là mẹ chư Phật

Pháp bộ Liên Hoa huyền diệu tinh anh

Hy hữu thay, thành tựu các nghiệp lành

Phế phương tiện, trực nhập vào Bảo Sở

 

 1. 191.          Tát đát tha

Chư tiên đảnh lễ Lăng Nghiêm Phật Đảnh

Cung kính cúng dường chư vị thánh hiền

Sám hối, tu phước lành, trí tuệ gia tăng

Cầu sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc

 

 1. 192.          Già đô sắc ni sam

Thủ Lăng Nghiêm tướng vô kiến đảnh

Cứu kẻ treo ngược, Phật bộ trung ương

Tỳ Lô Giá Na khắp cả mười phương

Trong tôi và trong anh đều có mặt

 

 1. 193.          Hổ hồng đô lô ung

Án Á Hồng tổng trì chân ngôn chú ngữ

Phật A Di Đà, Phật A Súc, Phật Tỳ Lô

Pháp, Báo, Hóa Thân, ba nghĩa gồm thu

Tự nơi đây sinh ra muôn hiền thánh

 

 1. 194.          Chiêm bà na

Cây vàng ròng hoa vàng thân cao lớn

Chim đại bàng nơi đạo Phật Thánh dừng bay

Pháp thân thơm khắp các cõi nước này

Bất thoái Bồ Đề tâm tiêu dao tự tại

 

 1. 195.          Hổ hồng đô lô ung

Lực bất tư nghì chân ngôn chú ngữ

Tam muội gia trì nếu niệm cần chuyên

 Liều thuốc thanh lương hoán chuyển não phiền

Phật bảo vô thượng thường xuyên gia hộ

 

 1. 196.          Tất đam bà na

Tất cả pháp cát tường đủ đầy sáng tỏ

Kho báu vô tận thảy thảy gồm thâu

Các pháp ba-la-mật đều được tựu thành

Trên hoa sen tím đoan nghiêm an vị

 

 1. 197.          Hổ hồng đô lô ung

Đã thật càng thật, thật tâm, thật ý

Hành thật, tu thật, đã chân lại càng chân

Tạo thật, thành thật, đã thật càng thật

Tất cả, tất cả, thật thật thật

 

 1. 198.          Ba ra sắc địa gia

Thống lĩnh cõi tà ma tu chánh giáo

Viên mãn sự lý đến được cõi vô cùng

Sinh tử não phiền rốt ráo dung thông

Chứng nhập Bồ Đề thường lạc ngã tịnh

 

 1. 199.          Tam bác xoa

Hạnh nguyện Bồ Tát tròn đầy chân chính

Đều hiển lộ ra ngũ nhãn, lục thông

Giải thoát vi diệu phước tuệ viên toàn

Tế độ người hiền Vô Thượng Đẳng Giác

 

 1. 200.          Noa yết ra

Tự tánh Không, các pháp con tu tập

Chân như tự tại bình đẳng chí công

Ruộng phước vô thượng ra sức gieo trồng

Tự giác, giác tha, đông tây mặc ý

 

 1. 201.          Hổ hồng đô lô ung

Chánh niệm thọ trì chí thành khẩn thiết

Lâu dần thành tam muội khó nói ra lời

Trong thánh, ngoài vương, công đức vun bồi

Lớn không ngoài, nhỏ không trong, Bồ Đề viên mãn

 

 1. 202.          Tát bà dược xoa

Hàng phục tất cả quân binh quỷ ác

Phụng lệnh thi hành dũng kiện quỷ vương

Hộ trì hành giả tinh tấn đảm đương

Giáo hóa chúng sinh từ bi phổ độ

 

 1. 203.          Hắt ra sát ta

Đại Thừa mầu nhiệm nhiều phen giáo hóa

Các quỷ La Sát vất vả nổi trôi

Dùng pháp thuận nghịch dạy dỗ khắp nơi

Độ tất cả chúng sinh quay về nguồn gốc

 

 1. 204.          Yết ra ha nhã xà

Quyến thuộc giữa trời, hư không, trên mặt đất

Sinh ra vô số manh mối khác xa

Cha mẹ, con cái La Sát Dạ Xoa

Binh tướng, anh em, cùng hàng sứ giả

 

 1. 205.          Tỳ đằng băng tát na yết ra

Uy lực hai loại vua thần thâm áo

Phá hung tinh, trừ thù hận thành công

Giúp vượt qua tất cả hiểm nạn khó khăn

Trước Phật Thích Ca Mâu Ni quy mệnh

 

 1. 206.          Hổ hồng đô lô ung

Chí tâm trì tụng đắc Lăng Nghiêm đại định

Thành ý tinh tấn chứng pháp vô sinh

Thiện ác nhiễm tịnh hỗn tạp tự hành

Khó vượt bể khổ, đời đời chìm đắm

 

 1. 207.          Giả đô ra

Tôi nay cảnh tỉnh tám vạn đại chúng

Kim Cang đại lực cùng các vua thần

Hãy hàng phục hoạn nạn và các nạn ma

Trí tuệ, cung tên, quan chức thăng tiến

 

 1. 208.          Thi để nẩm

Kiếm báu thần Chấp Kim Cang sắc bén

Nhập tam ma địa trấn áp khí chẳng lành

Hàng phục quỷ ma tất cả mọi loài

Sửa ác hướng thiện tự tâm đổi mới

 

 1. 209.          Yết ra ha

Diệu cát tường, dũng mãnh phát tâm bố thí

Kim Cang Tạng Vương dẹp phá tà si

Bậc Sát Tặc Ứng Cúng Khôi Đa Sĩ

Quyến thuộc hòa hợp lâu dài an ổn

 

 1. 210.          Ta ha tát ra nẩm

Thần Kim Cang khắp ba nghìn thế giới

Thí dụ, toán số, khó tính đếm cho xong

Ủng hộ người tu thiện pháp chánh tâm

Đủ công đức, tự nhiên thành tựu đạo

 

 1. 211.          Tỳ đằng băng tát na ra

Ngăn ma tác hại khiến người an ổn

Gặp dữ hóa hiền, nghiệp trước tiêu tan

Không gặp ác mộng, biến nguy thành an

Trời xanh không mây, nơi nơi hoan hỷ

 

 1. 212.          Hổ hồng đô lô ung

Ứng nghiệm bởi chuyên tâm, lấp che vì chia trí  

Vĩnh viễn không dừng tụng niệm chí thành

Ngày một cao thâm, tam muội tựu hình

Chứng đắc Bồ Đề, bất lai bất khứ

 

 1. 213.          Ra xoa

Kim Cang Thiên Tiên chở che, gìn giữ

Thịnh vượng thuận lợi dáng vẻ nghiêm trang

Nhiếp thọ, chiết phục trăm nghìn vạn lần

Uy đức vô cùng, đầy đủ phước tuệ

 

 1. 214.          Bà già phạm

Con nương dựa Thế Tôn uy thần lực

Cứu hộ đảo điên của tất cả chúng sinh

Nguyện cho người lìa khổ được an bình

Sớm giác ngộ, lập căn cơ đạo hạnh

 

 1. 215.          Tát đát tha

 Khắp mười phương vô tận thường trụ Thánh

Tất cả hộ pháp cùng thắp ngọn đuốc thiêng

Chiết phục, nhiếp thọ, khéo thuyết thuận cơ duyên

Hóa độ chúng sinh, ngài Kim Cang Mật Tích

 

 1. 216.          Già đô sắc ni sam

Nay chúng con quy mạng Đại Phật Đảnh

Ánh sáng trí tuệ, kho pháp báu bất tư nghì

Nguyện con hiểu rõ pháp vi diệu tổng trì

Phụng hành đúng nghĩa Như Lai giáo thuyết

 

 1. 217.          Ba ra điểm

Diệu âm tự tại, pháp quang thần biến

Con chí thành đảnh lễ mật linh văn

Mong cầu uy lực cảm ứng đạo giao

Hồi phục bản lai, quả Bồ Đề chứng đắc

 

 1. 218.          Xà kiết rị

Đảnh lễ vô trụ hóa sinh sinh hóa

Nghĩa lý vô lượng vô tận vô cùng

Chư Phật đồng nhiếp thọ khắp mười phương

Thoát hầm lửa dữ, an vui lìa khổ nhiệt

 

 1. 219.          Ma ha ta ha tát ra

Thắng Đại Kim Cang uy phong mãnh liệt

Phá ngoại ma trấn áp khí yêu tà

Phiền não chướng ngại kiên nhẫn vượt qua

giáo pháp nhọc nhằn nên thành công lớn

 

 1. 220.          Bột thọ ta ha tát ra

Hàng phục tà ma Kim Cang múa kiếm

Hóa sinh nơi hồ thất bảo liên hoa

Thành đạo Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca

Phổ độ chúng sinh thoát bùn lầy chìm đắm

 

 1. 221.          Thất rị sa

Cát Tường Đại Kim Cang Diệu Thủ

Nghe đến tên cảm hóa khó suy lường

Cải ác tùng thiện sửa đổi lỡ lầm

Tại Vạn Phật Đường vào ngay pháp giới

 

 1. 222.          Câu tri ta ha tát nê

Quân, Tạng, đều là tên Kim Cang Bồ Tát

Giới đức dư thừa xá lợi xương thân

Năm sắc đủ đầy, định tuệ trang nghiêm

Hào quang chiếu lâu dài không hư hoại

 

 1. 223.          Đế lệ a thệ đề thị bà rị đa

Trước Thần Đại Luân Kim Cang con kính lễ

Đấng tôn quý nghìn đầu, nghìn mắt, nghìn tay

Là bậc quán đỉnh uy đức thấm nhuần

Hộ trì người tu, khó suy lường, so sánh

 

 1. 224.          Tra tra anh ca

Có khả năng phá tan bao chướng ngại

Bậc Sinh Quý Trụ pháp pháp dung thông

Hộ trì tam bảo, chiếu khắp quang minh

Hộ giới thiện thần cứu người phiêu bạt

 

 1. 225.          Ma ha bạt xà lô đà ra

Hộ niệm người tu, Đại Kim Cang Bồ Tát

Như tiếng rống sư tử, âm pháp rền vang

Khiến chúng sinh trừ chướng ngại đeo mang

Bát nhã thâm sâu độ tất cả khổ tập

 

 1. 226.          Đế rị bồ bà na

Con quy y tất cả ba đời chư Phật

Chí thành đảnh lễ tất cả thánh hiền

Kim Cang Tạng Bồ Tát tám vạn bốn nghìn

Hộ trì người tu thoát nơi mê đắm

 

 1. 227.          Mạn trà ra

Lập pháp đàn, bậc giác giả ấn chứng

Cứu khổ treo ngược, tam muội sớm thành

Xa lìa thống khổ, thu nhiếp chúng sanh

Đại định Lăng Nghiêm vĩnh viễn hiển lộ

 

 1. 228.          Ô hồng

Phật lại truyền lệnh chư thần bảo hộ

Khắp các đồng nam đồng nữ y lời

Luôn cận kề hành giả khắp nơi nơi

Dự Long Hoa hội, bậc thư hùng kiệt xuất

 

 1. 229.          Ta tất đế

Đắc được chánh định, thành tựu các pháp

Là bậc Diệu Giác tam đức viên thành

Tự độ, độ tha, vị Bồ Tát tu hành

Ngự cảnh Niết Bàn, trên đỉnh đồi Bát Nhã

 

 1. 230.          Bạt bà đô

Phật Thế Tôn Bà Già Bà Đế

Cũng là viên mãntùy tâm

Nhập định Lăng Nghiêm vui ý toại lòng

Và từ đó trí phát sinh vô lượng

 

 1. 231.          Mạ mạ

Mong cầu Phật gia hộ, con khát ngưỡng

Khiến được viên thành các pháp con làm

Nguyện tinh tấn sớm chứng bất thoái tâm

Sớm nêu danh trong hội tuyển hiền, chọn thánh

 

 1. 232.          Ấn thố na mạ mạ tỏa

Tụng trì mặc niệm, ý lời nên giảm thiểu

Giáo pháp chỉ bày lợi ích khắp đại thiên

Pháp pháp tu trì đều trọn vẹn lộ trình

Đắc cõi Niết Bàn không tăng không giảm

 

 

Hội thứ ba

Hội Quán Âm hợp đồng

 

 1. 233.          Ra xà bà dạ

Ách nạn từ cung vua diệt trừ tất cả

Cứu độ những người cô độc, lênh đênh

Tối thượng, tột cùng, lợi lạc tất cả chúng sinh

Được cung kính, tiêu tai, tăng tuệ phước

 

 1. 234.          Chủ ra bà dạ

Đây là linh chú diệt trừ nạn cướp

Nhãn nhĩ tị thiệt thân ý buộc ràng

Chúng bộ Thượng Sư Xá Na Phật chu toàn

Giáo pháp Phật nên hết lòng truy cứu

 

 1. 235.          A kỳ ni bà dạ

Lập lại tên thần, tiêu trừ hỏa hoạn

Bồ tát Bạch Y phương nam ứng với Bính Đinh

 Xa lìa nhiệt não, cứu hộ chúng sinh

Được đèn chiếu sáng, khắp nơi mát mẻ

 

 1. 236.          Ô đà ca bà dạ

Năm tướng suy nơi sáu cõi trời Dục giới

Cõi tam thiền chịu nạn gió thổi bay

Dù anh tu đến cõi Phi Phi Tưởng có ngày

Cũng không sánh được về Tây Phương Cực Lạc

 

 1. 237.          Tỳ sa bà dạ

Câu chú này tiêu trừ các chất độc

Các loài cỏ cây có hóa chất hại người

Đọc linh văn hẳn sẽ được bình an

Lìa khổ nạn lại được vui cứu thoát

 

 1. 238.          Xá tát đa ra bà dạ

Thần Kim Cang khéo khiến người thuận đạt

Biện tài vô ngại tránh mũi kiếm đao

Mở trói kẻ bị gông xiềng ràng buộc bấy lâu

Tai nạn đều tiêu trừ thôi tranh chấp

 

 1. 239.          Bà ra chướt yết ra bà dạ

Luận nghĩa, tu hành, chuyển luân diệu pháp

Đại tướng Kim Cang chấm dứt phân tranh

Nhận lệnh ban truyền bất động quân binh

Chúc tụng thái bình, buông gươm, cởi giáp

 

 1. 240.          Đột sắc xoa bà dạ

Siêng năng trì giới xa lìa khổ ách

Tránh nạn mất mùa thoát cảnh cơ hàn

Uy lực xuất thần, Bảo Hộ Kim Cang

Nghèo nàn, đói rét đều được cứu thoát

 

 1. 241.          A xá nễ bà dạ

Nghe danh Không Thần không cản trở

Trừ nạn sấm sét khiến hãi kinh

Tai nạn tiêu trừ do tin hiểu phân minh

Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú

 

 1. 242.          A ca ra

Cái chết bất ngờ quá đau thương, buồn thảm

Nạn trên không, đất, biển, khó lo toan

Nhất tâm trì niệm trừ chướng ngại, được an toàn

Hộ trì mười phương, Kim Cang Đại Tướng

 

 1. 243.          Mật rị trụ bà dạ

Pháp chưa từng nghe qua, vi diệu khó tưởng

Tất cả nạn bất ngờ đều được bảo toàn

Thiên thần giáp vàng ngầm giúp đỡ bình an

Thưởng thiện phạt ác không hề thiên lệch

 

 1. 244.          Đà la ni bộ di kiếm

Pháp đại tổng trì, con nay quy mệnh

Địa thần Kiên Lao chẳng thể bỏ qua

Luôn luôn trừ diệt tai nạn, yêu tà

Sớm chứng vô sinh, đạo tâm ngay thẳng

 

 1. 245.          Ba già ba đà bà dạ

Các chất độc trong bạc vàng đá đất

Tụng trì thần chú biến hóa cam lồ

Hộ niệm trao truyền tối thượng kim cang

Bạn lành là Bồ tát, không còn cô lẻ

 

 1. 246.          Ô ra ca bà đa bà dạ

Mỗi bước hiểm nguy hóa an lành khó kể

Hi hữu thay, diệu pháp tựa suối tuôn

Các pháp Cô Khởi, Bổn Sự, Nhân Duyên

Sao cát tường chiếu, tháo mở người treo ngược

 

 1. 247.          Lặc xà đàn trà bà dạ

Loài cắn hại người như rắn độc, bò cạp

Trượng báu này hàng phục miễn tai ương

Loài bọ sâu, nước cam lộ thấm nhuần

Cùng quy hướng về Tây Phương Lạc Quốc

 

 1. 248.          Na già bà dạ

Biển cả, sông, hồ, chảy xuôi dòng nước

Lợi hại tương quan ngũ cốc tiếp thu

Các loài rồng, cá, kình, sấu, khi gặp nạn tai    

Đời đời như vậy, hiểm nguy thành an ổn

 

 1. 249.          Tỳ điều đát bà dạ

Khéo điều phục, khắp không gian rộng lớn

Sấm dữ, gió cuồng làm tan tác sinh linh

Mưa đá, điện chớp giáng họa xuống chúng sinh

Giới thần Kim Cang cứu người vô tội

 

 1. 250.           Tô ba ra noa bà dạ

Nạn chim cánh vàng, Tây Phương Liên Hoa bộ

Giải thoát nghiệp xưa vốn tựa cát sông Hằng

Tu trì bát-nhã, tích lũy đức ân

Viên mãn Bồ Đề, sớm quay về quê cũ

 

 1. 251.          Dược xoa yết ra ha

Địa hành, không hành, Dũng Kiện, Bạo Ác

Các loài chủng tộc đều lắng tai nghe

Người y giáo tu hành, hồn phách có quỷ chở che

Đức tràn ba nghìn cõi tự mình siêu độ

 

 1. 252.          Ra xoa tư yết ra ha

Quỷ La Sát chạy mau rất đáng sợ

Bảo vệ kẻ kiên trinh, hàng phụ nữ giữ gìn

Diệt nạn chết oan, tự hủy hoại thân mình

Rời đường hiểm, tránh sấm trời truy đuổi

 

 1. 253.          Tất rị đa yết ra ha

Quỷ tổ phụ giữ gìn thây người chết

Con hiếu thường nhớ tưởng đến ngày cùng

Chết sống như nhau, cúng tế một lòng

Ma ha bát nhã ba la mật đa

 

 1. 254.          Tỳ xá giá yết ra ha

Đây dịch là loài quỷ ăn tinh khí

Hút lấy tủy người và tánh khí thức ăn

Thoát nạn thuốc độc, ma túy hại thân

Thọ trì thần chú Như Lai vô tận nghĩa

 

 1. 255.          Bộ đa yết ra ha

Tự làm thân to lớn đặt thành tên quỷ

Sức mạnh dời non như Hạng Vũ một thời

Diệu dụng thần thông biến hóa, đổi dời

Nhiều đầu, nhiều chân, uy linh hiển thị

 

 1. 256.          Cưu bàn trà yết ra ha

Quỷ đè người hình cái vò, trái bí

Thành quách, xe cộ, sấm chớp tai ương

Họa bất ngờ đều ngăn lối, tránh đường

Ra vào bình an, nạn không xâm phạm

 

 1. 257.          Bổ đơn na yết ra ha

Bám lấy thi hài vì sinh lòng cố chấp

Xa lìa điên đảo, trong mộng cũng an thần

Tu Ba-la-mật nhẫn nhục, tinh cần

Trí tuệ chiếu ngời, ngự đài sen báu

 

 1. 258.          Ca tra bổ đơn na yết ra ha

Quỷ đói giữ vía người cực kỳ hôi hám

Đông tây nam bắc đều chẳng đến gần

Cùng cực khổ vì uống tiểu, ăn phân

Tạo nghiệp báo vì tự mình dối gạt

 

 1. 259.          Tất kiền độ yết ra ha

Khí độc của quỷ Chủ Trùng khiến người mê hoặc

Còn có tên đặc biệtHương Thần

Gây bệnh hoàng đản vàng mắt, vàng da

Đồng tử hộ pháp khiến người mau lành bệnh

 

 1. 260.          A bá tất ma ra yết ra ha

Dáng như con cáo, còn gọi cao-đại-thụ

Nhiễu loạn người, quỷ có sắc màu xanh

Chủ loài Dê điên nhân đó gọi tên

Đồng tử thần dê thường chiêm bái Phật

 

 1. 261.          Ô đàn ma đà yết ra ha

Uy thế thần gió cực kỳ nhanh chóng

Biển sóng cuồng, cây cối ngã, đất rung

Gió xoắn hình trôn ốc giữa không trung

Hai bàn tay quỷ vương đen đẩy mạnh

 

 1. 262.          Xa dạ yết ra ha

Vui theo ngũ dục che trùm chân tánh

Tam độc tràn đầy khuất lấp trí minh

Căn trần duyên ảo ảnh tự trói mình

Giữa trời không, bát nhã dòng mây nổi

 

 1. 263.          Hê rị bà đế yết ra ha

Không hợp đàn, một mình nơi đầm trạch

Gõ vào gỗ đá vàng thành tám âm thanh

Như loài sư tử thích thú nhảy quanh

Dáng điệu như đứng đầu trong loài chó

 

 1. 264.          Xã đa ha rị nẫm

Chuyên ăn tinh khí, tên gọi là Chí Đức

Quỷ mẹ quỷ con hợp với các thiên thần

Chưa quy y tam bảo thì Oán Tặc là tên

Sau khi tin Phật thì Trừ Ma là hiệu

 

 1. 265.          Yết bà ha rị nẫm

Ăn bào thai, sau lại âm thầm giúp đỡ 

Làm đế thần tôn thiên cùng với họ hàng

Nam nữ, cháu con, cha mẹ, thiếp với chàng

Cùng bảo vệ đạo tràngphổ độ

 

 1. 266.          Lô địa ra ha rị nẫm

Quỷ uống máu người tìm dơ kiếm bẩn

Hút lấy tinh huyết bồi bổ quỷ tiên

Tu ba-la-mật, hiệu là tối thượng cần chuyên

Lên thuyền đại pháp ma ha bát nhã

 

 1. 267.          Mang ta ha rị nẫm

Quỷ lớn sắc trắng uống ăn dầu mỡ

Kim-Cang-bộ-mẫu và các quỷ linh thiêng

Chuyên cần quan sát thiện ác ngày đêm

Công thưởng tội trừng không thiên không vị

 

 1. 268.          Mê đà ha rị nẫm

Loài ăn thai sản có trăm nghìn vạn quỷ

Rình rập gây chướng nạn đưa đến Diêm quan

Sinh ra liền chết, luân chuyển tuần hoàn

Lòng ưa giết hại, quả báo không sai lệch

 

 1. 269.          Ma xà ha rị nẫm

Tự ta tạo nên cảnh giàu, nghèo, thọ, yểu

Mệnh do mình lập chẳng phải do trời

Say mê, tạo nghiệp báo ứng đời đời

Tội nghiệp buộc ràng mảy may không lầm lẫn

 

 1. 270.          Xà đa ha rị nữ

Loài quỷ tên Cứu Hộ thích ăn chất bẩn

Uống ăn ô uế, ưa thích hôi tanh

Dầu sáp nhiều mỡ dùng trong gia đình

Lạnh nóng rét mát đều tăng gấp bội

 

 1. 271.          Thị tỷ đa ha rị nẩm

Rừng lạnh lẽo dưới tàng cây cung bái

Vô số quỷ đói chạy đến vội vàng

Răng run lập cập trên dưới hai hàng

Do dục báo từ tâm tham cuồng dại

 

 1. 272.          Tỳ đa ha rị nẩm

Đóa hàm tiếu nở hoa khoe đài nhụy

Bạn bè, thân quyến quỷ đến bên vườn

Trừ cơn đói khát, ăn mật uống sương

Mong quả báo tạm dừng cơn thiêu đốt

 

 1. 273.          Bà đa ha rị nẩm

Dịch ba nghĩa: nương mẫu, trái tươi, thân lớn

Thấy sắc, ngửi hương, nếm vị trước tiên

Tiếp xúc, nghĩ tưởng thức ăn thì hưởng được liền

Nhân duyên như vậy bởi nghiệp xưa qua lại

 

 1. 274.          A du giá ha rị nữ

Cây Vô Ưu, tên hoa là Khả Ái

Hạt giống ngũ cốc bổn tánh bất sinh

Không gì so sánh được ánh quang minh

Thiên biến vạn hóa đến đi không trở ngại

 

 1. 275.          Chất đa ha rị nữ

Uống ánh sáng, ăn đèn, nuốt lửa khói

Háo thắng, cang cường, tranh đoạt dở với hay

Tâm không ngăn ngại, kinh hãi viễn ly

Điên đảo mộng tưởng tất cả đều trừ dứt

 

 1. 276.          Đế sam tát bệ sam

Phá tà, chém ác ma hiện uy đức

Nói lời đức lành nhiếp thọ chúng sinh

Khuyến tu giới định cảm hóa hàm linh

 Quay về tự tánh là chân quy y Phật

 

 1. 277.          Tát bà yết ra ha nẩm

Tất cả vua quỷ thần đồng đến trước

Làm thủ lãnh hộ pháp khắp mười phương

Thiện nam tín nữ cầu chánh đạo phát tâm

Đồng hỗ trợ nhập tòa đường Phật đạo

 

 1. 278.          Tỳ đà dạ xà

Vi diệu khó suy lường đại minh chú tạng

Bậc chánh giác uy đức tối thắng vương

Ánh quang minh chiếu rạng khắp muôn phương

Phật bảo thường trụ cát tường vĩnh viễn

 

 1. 279.          Sân đà dạ di

Chém tà khí yêu tinh nương dựa

Tâm đại pháp vương như ý bảo luân

Nay con hướng về đệ nhất nghĩa quy chân

Ngày đêm thực hành Liên Hoa pháp bộ

 

 1. 280.          Kê ra dạ di

Vị pháp vương tử đồng chân nhập đạo

Truy tìm bắt Dạ Xoa đại tướng quân

Tự lợi, lợi tha hiển hiện lại qua

Luôn luôn tinh tấn quy y Tăng bảo

 

 1. 281.          Ba rị bạt ra giả ca

Sang đến bờ kia vượt qua hạn lượng

Ba vị đại thần tướng thống lĩnh đại binh

Chỗ tận cùng là bát-nhã uy linh

Mắt thanh tịnh tánh thì bất động

 

 1. 282.          Hất rị đởm

phàm thánh, tâm sắc pháp đều sâu rộng

Sớ thịt cứng và tánh giác tinh anh

Ba tạng Như Lai nghĩa đệ nhất tựu thành

Quang minh viên dung ba nghìn thế giới

 

 1. (Giống câu 278).
 2. (Giống câu 279).
 3. (Giống câu 280).

 

 1. Khử sạch, hóa giải, hàng phục ô nhiễm

Điều hòa nhiệt não, quỷ mị, hồ ly

Tà ma, quỷ quái vì chánh đạo quy y

Khai triển lớn lao, hộ trì Phật pháp

 

 1. (giống câu 282).
 2. (giống câu 278).
 3. (giống câu 279).
 4. (giống câu 280).

 

 1. 291.          Ma ha bát du bác đát dạ

 

Lại thành tựu pháp đại-thừa năng thắng

Trời Tự Tại thanh tịnh các Phạm-thiên

Bậc chánh giác dạy pháp lìa khổ cho chúng sinh

Phá vướng mắc chứng nhập hàng Phật quả

 

 1. 292.          Lô đà ra

Bồ tát Đại Kim Cang, bậc tối thượng

Siêng trì định tuệ chánh pháp hoằng dương

Hộ vệ người tu hành đạo thánh khắp mười phương

Chứng đắc Thường Tịch Quang không thối chuyển

 

 1. (giống câu 282).
 2. (giống câu 278).
 3. (giống câu 279).
 4. (giống câu 280).

 

 1. 297.          Na ra dạ noa

 

Như núi Tu-Di kiên cố bất động

Dũng mãnh, thiện chiến khiến kẻ địch hãi kinh

Lực sĩ hiện ra tám mặt uy linh

Loài giặc cỏ vội vàng buông vũ khí

 

 1. (giống câu 282).
 2. (giống câu 278).
 3. (giống câu 279).
 4. (giống câu 280).

 

 1. 302.          Đát đỏa già lô trà tây

 

Hàng quyến thuộc vua đại bàng Kim Xí

Giác ngộ nguồn cội các pháp nên gọi Như Lai

Tâm bi tận độ cùng khắp muôn loài

Thông suốt, giữ gìn pháp tựa như suối chảy

 

 1. (giống câu 282).
 2. (giống câu 278).
 3. (giống câu 279).
 4. (giống câu 280).

 

 1. 307.          Ma ha ca ra

 

 Các  vị binh thần Trời Đen lớn nhỏ

Tâm bi tha thiết tai mắt sáng ngời

Suốt ngày thọ trì không dám biếng lười

Thành tựu tam muội tinh thông, linh lợi

 

 1. 308.          Ma đát rị già noa

Luận về bổn nguyên đứng đầu trong chúng hội

Theo pháp giải thích cũng là Kim Cang

Tam muội vô ngại biện luận khó ai hơn

Giúp kẻ có duyên khéo dùng phương tiện

 

 1. (giống câu 282)
 2. (giống câu 278).
 3. (giống câu 279).
 4. (giống câu 280).

 

 1. 313.           Ca ba rị ca

 

Các thần tiên đầu lâu thuộc ngoại đạo

Tiêu trừ năm dục, tẩy sạch ác tâm

Phụng hành thập thiện, khuyến khích chuyên cần

Xuất huyền nhập tẫn muôn nghìn biến hóa

 

 1. (giống câu 282).
 2. (giống câu 278).
 3. (giống câu 279).
 4. (giống câu 280).

 

 1. 318.          Xà dạ yết ra

 

Đại tướng quân bảo trọng người và vật

Tất cả thần vương dẫn đạo thiên binh

Vượt ba cõi tối thắng thần chú Phật kinh

Bổn tánh tự tịnh là pháp bảo tâm ấn

 

 1. 319.          Ma độ yết ra

Bậc giác ngộchúng sinh từ bi tiếp dẫn

Thánh hiền tìm cách dạy dỗ kẻ muội mông

 Bảo ấn chủng tộc chư Phật Thế Tôn

Đuốc nối đuốc, tâm truyền tâm, tương chiếu

 

 1. 320.          Tát bà ra tha ta đạt na

Pháp tự lợi và lợi tha đầy đủ

Hóa độ chúng sinh thoát chốn ngục hình

Phù trì Tăng bảo Kim Cang thiện thần

Chứng giác đạo sống ung dung tự tại

 

 1. (giống câu 282).
 2. (giống câu 278).
 3. (giống câu 279).
 4. (giống câu 280).

 

 1. 325.          Giả đốt ra

 

Hóa độ cõi Ta Bà, chị em thần nữ

Dứt nẻo luân hồi sông ái lìa xa

Cực kỳ dũng mãnh hàng phục oán ma

Đánh thì thắng, ra công thì thu phục

 

 1. “Quân đội toàn thắng” giải thành hai nghĩa

Bỏ tà về chánh giữ giới luật nghiêm minh

Tự ta tuân thủ nên cảm hóa chúng sinh

Chính ta thực sự làm nên càng huyền diệu

 

 1. (giống câu 282).
 2. (giống câu 278).
 3. (giống câu 279).
 4. (giống câu 280).

 

 1. 331.          Tỳ rị dương hất rị tri

 

Mũi tên quý, chim cú, hạnh vô cấu

Người đã chết rồi còn đứng dậy đi

Ba mũi kích lớn, Linh Thứu tên chim

Lực vô cùng tận biến hóa bay lượn

 

 1. 332.          Nan đà kê sa ra

Thần Kim Cang hoan hỷ vung tích trượng

Chim hót líu lo, tiếng tiếng hợp hòa

Thân thích xa gần vua Càn Thát Bà

Lìa sinh tử đồng tu hành tinh tấn

 

 1. 333.          Già noa bác đế

 Căn bản trí sông trăng ghi dấu ấn

Thần Khí Trượng giáo hóa khắp các châu

Chim Tu Hú cùng mang sợi dây câu

Ý chí vững chắc, biện tài vô ngại

 

 1. 334.          Sách hê dạ

Tinh tấn trì niệm, Diệu Trí khuyến dạy

Thành Nghĩa Lợi Hành, tên bồ-tát Kim Cang

 Đạp trên phong hỏa luân như chim Oanh Vũ bay

Giáo hóa mười phương, khắp nơi chiến thắng

 

 1. (giống câu 282).
 2. (giống câu 278).
 3. (giống câu 279).
 4. (giống câu 280).

 

 1. 339.          Na yết na xá ra bà noa

 

Các rồng thần khỏa thân ngoại đạo

Đại lực A-la-hán và quyến thuộc gần xa

Độc Giác, Duyên Giác và Phật Bích Chi

Chư Tăng Thanh Văn, Tứ quả Ứng Cúng

 

 1. (giống câu 282).
 2. (giống câu 278).
 3. (giống câu 279).
 4. (giống câu 280).

 

 1. 344.          A la hán

 

Các vua quỷ La sát đã hung lại dũng

Tung hoành vũ trụ rất khéo tranh hùng

Trên trời, dưới đất, biến hóa khôn cùng

Hàng phục oán ma chứng vô sinh nhẫn

 

 1. (giống câu 282).
 2. (giống câu 278).
 3. (giống câu 279).
 4. (giống câu 280).

 

 1. 349.          Tỳ đa ra già

 

Ma quỷ hãi kinh Thần Vương Đại Lực

Dời non, lấp bể, hái mặt nhật, trăng, sao

Hai tay chuyển đổi đất nước, địa cầu

Năm anh em trời uy linh hiển thị

 

 1. (giống câu 282).
 2. (giống câu 278).
 3. (giống câu 279).
 4. (giống câu 280).

 

 1. 354.          Bạt xà ra ba nể

 

Chư Bồ tát Kim Cang hàng tà ma, quỷ mị

Tay cầm chày báu nhanh nhẹn vạn lần

Yêu ma quỷ quái kinh hãi ẩn thân

Chánh pháp trụ thế dài lâu hòa hợp

 

 1. 355.          Câu hê dạ câu hê dạ

Chư thánh hiền khắp mười phương vân tập

Mở pháp hội trong Vạn Phật Thánh Thành

Tại Như Lai Tự đồng tụ hội, tập trung

Nơi Vô Ngôn Đường chân thường giải ngộ

 

 1. 356.          Ca địa bát đế

Bậc bất động chuyên hành trì giải thoát

Lời kinh Bát Nhã chiếu rạng huy quang

Chúng hội bồ tát Kim Cang Tạng Vương

Tam bảo, chư vị thiên long bát bộ

 

 1. (giống câu 282).
 2. (giống câu 278).
 3. (giống câu 279).
 4. (giống câu 280).

 

 1. 361.          Ra xoa võng

 

a. Đức nhẫn Từ Thị vì tôi dung thứ

Khoan thứ cho người tâm ấy đại bi

Tinh tiến tu hành nguyện lực chẳng thị phi

Giới định tuệ, hạt châu trừ bóng tối

 

b. Chấp nhận tội mình hẹn rằng sửa đổi

Cảm ứng đại từ giáo hóa chúng sinh

Thành tựu chánh quả phổ độ hữu tình

Trí lực quang minh chiếu soi kim cổ

 

 1. 362.          Bà già phạm

Bậc Vô Thượng Tôn tổng quản pháp giới

Tứ sinh lục đạo độ trầm luân

Tu tập điều lành khiến các hàm linh

Tự nhiên thành tựu ma-ha bát-nhã

 

 1. 363.          Ấn thố na mạ mạ tỏa

Khẩn cầu pháp tu được Phật ấn khả

Thông đất trời tán thán khắp mười phương

Trên đồng từ, dưới hợp bi, đấng đại pháp vương

Quy mạng tam bảo nhất tâm cung kính

 

 

Hội Thứ Tư

Hội Kim Cang Tạng chiết phục, nhiếp thọ

 

 1. 364.          Bà già phạm

Lại chiêm ngưỡng lọng hoa  và Phật lực

Tỳ Lô Kim Cang chiếu khắp muôn phương

Hàng phục ma, y chánh giáo dựa nương

Giáo hóa chúng sinh xa lìa nước lửa

 

 1. 365.          Tát đát đa bác đát ra

Không-Như-Lai-Tạng vô cùng vi diệu

Tánh Bất-Không-Tạng siêu việt hóa công

Không-Bất-Không-Tạng lìa bỏ ngữ ngôn

Trung-đạo-liễu-nghĩa viên dung toàn thể

 

 1. 366.          Nam mô tý đô đế

Con nay trước đấng pháp vương đảnh lễ

Chí thành khẩn thiết trừ dục, nghiêm thân

Vọng cầu gia hộ chứng bất thối tâm

Chư Phật phóng đại hào quang tiếp dẫn

 

 1. 367.          A tất đa na ra lặc ca

Đấng đại lực vương không ai thắng được

Vòng hào quang đỏ xoay chiếu mười phương

Kiên cố Kim Cang phá vỡ ma quân

Bồi dưỡng đức lành đời đời sáng tỏ

 

 1. 368.          Ba ra bà

Hào quang tím cuốn quanh hộ trì hành giả

Thiện tịnh uy đức xem xét ngày đêm

Mầm bồ đề kết thành quả diệu viên

Long Hoa hội, Vạn Phật Thành tham dự

 

 1. 369.          Tất phổ tra

Đại uy thần Bồ tát Kim Cang phá vỡ

Ba đầu sáu tay đều khiếp sợ vậy thay

Nghe gió lướt qua đồng cung kính chắp tay

Rồng khoanh, hổ nép, an bình thế giới

 

 1. 370.          Tỳ ca tát đát đa bát đế rị

Hào quang trắng chiếu xoay không gián đoạn

Thiên chú Tôn Thắng hóa độ đại thiên

Tâm ấn Mật-Tích tạng Không-Bất-Không

Ngũ tâm truyền thụ ngũ phương ngũ bộ

 

 1. 371.          Thập phật ra thập phật ra

Đại Phật bảo vô lượng quang phổ chiếu

Chiếu khắp pháp giới vô tận hư không

Khai thị ngộ nhập chánh kiến, chánh tri

Vô Thượng Bồ Đề, tức vua đại giác

 

 1. 372.          Đà ra đà ra

Lọng báu mây lành kết thành năm sắc

Muôn đạo hào quang chiếu sáng đại thiên

Tất cả giới luật gìn giữ cần chuyên

Dự Long Hoa hội một lòng trân trọng

 

 1. 373.          Tần đà ra tần đà ra

Lọng hương thơm khắp hư không pháp giới

Giáo huấn hữu tình bổn tánh thật chân

Duy trì tịnh giới thắng lực tinh cần

Bộ chủ trì thuộc Yết Ma phương Bắc

 

 1. 374.          Sân đà sân đà

Hào quang lọng ngọc tỏa ngời pháp giới

Ráng trời bất nhiễm tựa tấm lòng son

Nhiếp thụ chúng sinh được bất thối tâm

Chủ trì thuộc Tây phương Liên Hoa bộ

 

 1. 375.          Hổ hồng hổ hồng

Nhận sắc lệnh khắp trời cao đất rộng

Hàng phục yêu ma, quỷ quái, các loài tinh

Ủng hộ tam bảo tạo lập đức ân

Giác đạo viên mãn ngày càng phát triển

 

 1. 376.          Phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra

Sớm được tựu thành pháp môn tu luyện

Vi diệu khôn cùng, đập vỡ để khai thông

Ngũ bộ, ngũ giác thừa khắp cả ngũ phương

Trừ tai họa, đóa sen thơm như ý

 

 1. 377.          Ta ha

Tất cả nạn tai hóa thành hoan hỷ

Việc dữ tiêu trừ phóng đại hào quang

Pháp Bát-nhã-ba-la-mật viên thông

Phúc tuệ trang nghiêm hưởng thọ vô tận

 

 1. 378.          Hê hê phấn

Phật Bộ Tâm Không Như Lai Tạng

Giải thoát khai thông chỉ rõ bến mê

Nghĩa vô cùng vi diệu không giới hạn cõi bờ

Bảo châu như ý khí thần biến hóa

 

 1. 379.          A mâu ca da phấn

Con nguyện thành Phậtchúng sinh tế độ

Bất Không đức tánh mở chỗ tối tăm

Yết Ma phương Bắc giác đạo viên dung

Nam mô Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đại Phật Đảnh

 

 1. 380.          A ba ra đề ha đa phấn

Chiếu tam thiên đại thiên trí quang khó sánh

Cõi trời thắng diệu, trong sạch, tịnh thanh

Quang diệm chiếu rạng rỡ bộ Bảo Sanh

Từ trong lửa đóa sen hồng hiển lộ

 

 1. 381.          Ba ra bà ra đà phấn

Ánh quang minh, diệu âm, vô lượng thọ

Cứu cánh Cực Lạc Đức Phật Di Đà

Tây phương biểu hiện Phật bộ Liên Hoa

Đắc thượng phẩm, nguyện tùy tâm viên mãn

 

 1. 382.          A tố ra

Phá vỡ A-tu-la ngu si, sân hận

Háo dũng, háo chiến, gọi là phi thiên

Nữ đố kỵ, nam xấu xí, chẳng được đoan nghiêm

Do nghiệp báo cảm thọtổn thất

 

 1. 383.          Tỳ đà ra

Đây chẳng phải A-tu-la đại lực

Hóa hiện kịp thời uy đức Thế Tôn

Đức Bất Động Giáo Chủ Hoan Hỉ Quang

Đông phương Kim Cang tùy nguyện hạnh

 

 1. 384.          Ba ca phấn

Thù thắng vi diệu tối tôn Phật đảnh

Ba mươi hai tướng hóa độ quần luân

Tất cả như ý hiển hiện tùy tâm

Vạn sự thông suốt, bến mê chỉ rõ

 

 1. 385.          Tát bà đề bệ tệ phấn

Cõi Dục giới có thánh phàm thiên chúng

Cõi thánh nhân có chủ, bạn, quân, thần

Nghe chân ngôn liền hàng phục, quy tâm

Hộ trì tam bảo gia tăng phước tuệ

 

 1. 386.          Tát bà na già tệ phấn

Dòng giống Rồng cùng nhiễu quanh đảnh lễ

Các rồng độcquyến thuộc dưới trên

Cải tà quy chánh tự biết tu hành

Kết quả tự thành nếu lập công tinh tấn

 

 1. 387.          Tát bà dược xoa tệ phấn

Quỷ thần dũng mãnh tinh thông đại lực

Bay lượn biến hóa khéo biết ngũ thông

Gái trai dòng quỷ chịu hàng phục tận cùng

Đồng quy thuận pháp Ma-ha-bát-nhã

 

 1. 388.          Tát bà kiền thát bà tệ phấn

Chúng thần âm nhạc, hàng phục tất cả

Kim, thạch, trúc, quản, huyền, thổ, mộc, ti

Thiên chủ tụ hội vạn dặm hương bay

Cùng đến dự buổi xướng ca vô tận

 

 1. 389.          Tát bà bổ đơn na tệ phấn

Các loài quỷ đói tanh hôi dơ bẩn

Thường ở quanh đống phân tiểu hôi dơ

Cũng vì tật đố nên tạo nghiệp chẳng ngờ

Nay nghe linh văn cõi luân hồi giải thoát

 

 1. 390.          Ca tra bổ đơn na tệ phấn

Tán thán đảnh lễ, quy kính chư Phật

Hàng phục loài quỷ vương hôi thối lạ lùng

Khai thông pháp giới mật ngữ chân ngôn

Cải ác hướng thiện mặt mày đổi mới

 

 1. 391.          Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn

Tất cả ma quái hại sinh linh nhân loại

Thế lực quyến thuộc hưng thịnh tăng gia

Tụng chú này chế phục các loài ma

Khiến an bình khắp hư không pháp giới

 

 1. 392.          Tát bà đột sáp tỷ lê

Lại hàng phục loài yêu ma quỷ quái

Bất động giải thoát tịch diệt hạnh môn

Ngàn vạn yêu tà đồng nhất kính tôn

Mau chóng tu hành, trùng độc chế ngự

 

 1. 393.          Hất sắc đế tệ phấn

Vô sinh, vô diệt, vô lai, vô khứ

Tạo lập, hóa hiện, siêu thoát, vi diệu thay!

Than thở, tâm thần não loạn ưu bi

Nghe tụng chân ngôn mỉm cười cảm kích

 

 1. 394.          Tát bà thập bà lê tệ phấn

Phóng đại quang minh chiếu thế gian u tịch

Phá trừ đen tối hóa độ nữ nam

Khiến chúng sinh được tự tại nhàn an

Nhảy khỏi vòng luân hồi trong ba cõi

 

 1. 395.          Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn

Trong một chén canh oán thù như biển

Nửa cân thịt béo nghiệp tựa núi non

Góp phần kinh doanh vốn đã hao mòn

Đọa lạc tam đồ chớ cho là lạ

 

 1. 396.          Tát bà xá ra bà noa tệ phấn

Thanh tịnh, không ô nhiễm, phá trừ tai họa

Phúc hữu dư như tàng cây lớn sa-la

Vi diệu chân ngôn hàng phục quần ma

Pháp Đại thừa, hộ pháp thiện thần diễn giảng

 

 1. 397.          Tát bà địa đế kê tệ phấn

Cứu độ chúng sinh phá tan cừu hận

Thậm thâm uy dũng chế phục độc trùng

Uy lực tam muội xoay chuyển càn khôn

Tất cả nạn tai hóa thành thái bình, êm ả

 

 1. 398.          Tát bà đát ma đà kê tệ phấn

Biến nguy nan thành an lành tất cả

Tai nạn bất ngờ thảy thảy tiêu tan

Hành trì pháp Phật không chút khó khăn

Biển khổ ta bà hộ trì người mê mệt

 

 1. 399.          Tát bà tỳ đà gia

Tất cả độc khí hóa ra thanh khiết

Thuyền đại từ chánh giác nguyện quy y

Lên thuyền bát nhã cùng đến bờ kia

Đắc bất thoái, hiện trang nghiêm tướng mạo

 

 1. 400.          Ra thệ giá lê tệ phấn

Tu đạo Bồ Đề nương theo Phật giáo

Lục độ vạn hạnh chớ có nghi nan

Việc làm đã xong, lìa chốn thế gian

Ra khỏi ba cõi mới gọi là kỳ đặc

 

 1. 401.          Xà dạ yết ra

Giải trừ tai nạn được bình an, yên ổn

Trọng tội, nghiệp báo tựa nước bõng, dầu sôi

Lực tam muội gia trì con nguyện dựa nương

Các nạn hung hiểm bao quanh đều quét sạch

 

 1. 402.          Ma độ yết ra

Kim Cang Tạng Vương ủng hộ đạo tràng chư Phật

Cầm chùy vác núi hiển hiện uy linh

Thưởng thiện phạt ác chánh giáo trung hưng

Bàng môn tả đạo thảy đều lẩn trốn

 

 1. 403.          Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn

Chúng thần hộ pháphữu tình làm lợi ích

Hiền thánh tăng già, chư vị long thần

Cứu khổ cho người, một dạ kính tin

Khiến cây khô héo đơm tươi hoa lá

 

 1. 404.          Tỳ địa dạ

Sơ phát tâm, nhất niệm liền giác ngộ

Vạn duyên buông xuống mới hiện chân tâm

Tu Bồ Tát hạnh, Thập Địa viên toàn

Trăm nghìn tam muội, luyện vàng trong lửa đỏ

 

 1. 405.          Giá lê tệ phấn

Cây thuốc lớn, đại nguyện, và đại hạnh

Khai quyền hiển thật, biểu lộ chân thường

Trị được bệnh người, lục độ, tứ hoằng

Có được thuốc, bệnh trừ, thân tâm an ổn

 

 1. 406.          Giả đô ra

Thiên ma ngoại đạo tánh tình cuồng loạn

Thô lỗ, táo bạo, khoác lác, huyênh hoang

Quy thuận theo Phật khi nghe tụng chân ngôn

Chắp tay, cúi đầu, trước Pháp Vương đảnh lễ

 

 1. 407.          Phược kỳ nể tệ phấn

Ma trong các ma hung cuồng, ỷ thế

Thiên biến vạn hóa lộ ánh hào quang

Quy thuận theo Phật khi nghe tụng chân ngôn

Y giáo tu hành, theo Pháp Vương ủng hộ

 

 1. 408.          Bạt xà ra

Tám vạn bốn nghìn Kim Cang Tạng Bồ Tát

Ba trăm sáu mươi tả đạo bàng môn

Tất cả đều ủng hộ tánh thiên chân

Mãi mãi an vui, diệt trừ tai ách

 

 1. 409.          Câu ma rị

Hoa Man thần đồng diệt trừ tai chướng

Độ thoát khổ ách hộ pháp thánh tăng

Diễn thuyết nan tư nghì vi diệu linh văn

Khiến chúng sinh xa lìa lò lửa đỏ

 

 1. 410.          Tỳ đà dạ

Trước Phật đại hùng chúng con đảnh lễ

Chí thành xưng tán Diệu Giác Thế Tôn

Đều lìa xa họa bát nạn, tam đồ

Đồng chứng đắc thân Pháp Vương thanh tịnh

 

 1. 411.          Ra thệ tệ phấn

Hóa độ trầm luân vô sinh pháp bảo

Phật bảo, Tăng bảo đại lực uy thần

Trừ diệt tận cùng tam độc tham sân

An vui thanh khiết thong dong tự tại

 

 1. 412.          Ma ha ba ra đinh dương

Pháp môn Đại Thừa bốn ngàn tám vạn

Pháp pháp bình đẳng không nông không thâm

Khế hợp căn cơ tức Bồ Tát Quán Âm

Luận nghị cũng là Thích Ca Văn Phật

 

 1. 413.          Xoa kỳ rị tệ phấn

Hàng phục quỷ yêu trên núi, dưới nước

Tất cả ngoại đạo thành khẩn đầu hàng

Ác độc tà ma đều quy thuận chánh tông

Ưa thích pháp báu, quỷ thần khâm phục

 

 1. 414.          Bạt xà ra thương yết ra dạ

Phá ma cang cường, Kim Cang lực sĩ

Đại pháp điều phục thông suốt đất trời

Pháp ba-la-mật cứu cánh viên dung

Vạn sự cát tường oan khiên tiêu diệt

 

 1. 415.          Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn

Độ ba nghìn cõi quang minh chiếu khắp

Tự tại an lạc không trước không sau

Hộ trì những người đức thiện, ân sâu

Vun bồi gốc rễ, dưỡng tu nguyên bản

 

 1. 416.          Ma ha ca ra dạ

Quỷ trâu thần rắn tánh tình ngạo mạn

Độc dữ hung tàn tựa giống sói lang

Dùng đại thủ nhãn khó nổi thoát thân

Trước pháp vương, quần ma đều quy phục

 

 1. 417.          Ma ha mạt đát rị ca noa

Đúng đúng, sai sai, quả theo nhân hiện

Thiện thiện, ác ác, giả trở lại chân

Khi nào thì dứt cãi cãi, tranh tranh

Nhường nhường, nhịn nhịn giải tan thù hận

 

 1. 418.          Nam mô ta yết rị đa da phấn

Con đảnh lễ hộ pháp Kim Cang Tạng

Thiên tướng Mật Tích và các thần linh

Tín thọ phụng hành hiệu lệnh kính tin

thánh tăng ngày đêm lại qua bảo bọc

 

 1. 419.          Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn

Hàng phục các bọn thuật sư ác độc

Tất cả thiên chúng Tha Hóa Tự Tại reo cười

Bị phá tan nên khâm phục nghe lệnh triệu mời

Tà ma quỷ quái đồng quy y tam bảo

 

 1. 420.          Bột ra ha mâu ni duệ phấn

Thầy bùa chú ác cang cường nan giáo

Lọng mây chiếu sáng như lệnh nhiếp thu

Chúng thần Hóa Lạc Tự Tại thiên cung

Thêm sấm chớp, Cổ Âm Vương Phật hiện

 

 1. 421.          A kỳ ni duệ phấn

Cõi Sắc Cứu Kính và cõi trời Trường Thọ

Đại thần luyện lửa hiển lộ quyền uy

Nghe tụng chân ngôn cung kính chắp tay

Bảo vệ chánh pháp hóa độ ba nghìn cõi

 

 1. 422.          Ma ha yết rị duệ phấn

Bốn tay, ba mắt, tiên cô tự tại

Thiên nữ sắc đen qua lại trong mây

Cười nói kiêu căng chẳng kiêng nể một ai

Nghe chân ngôn tức thì liền vâng lệnh

 

 1. 423.          Yết ra đàn tri duệ phấn

Các thần rồng tên Thải Hà Nghiêm Tịnh

Không phân chia, trời với nước một màu

Bảo vệ đàn tràng, chánh giáo hộ trì

Chân, chân, chân. Chuyên cần tu thiện pháp

 

 1. 424.          Miệc đát rị duệ phấn

Dẫn đạo thiên binh, vua trời Đế Thích

Người làm thiện ác, qua lại tuần tra

Trung hiếu nhân nghĩa phúc tuệ tăng gia

Sát đạo dâm vọng chiêu cảm tai họa

 

 1. 425.          Lao đát rị duệ phấn

Tịch diệt không, hiệu thần vương sân nộ

Lấy vô tâm, vô ý, vô cấu làm tông

Sai khiến ma nữ đố kị, ghét ghen

Cải tà quy chánh tung hoành nhậm vận

 

 1. 426.          Giá văn trà duệ phấn

Quyến thuộc tự tại thiên ma sân hận

Đại thần ăn thịt người vây đánh bạo tàn

Duy nguyện chúng sinh sớm ngộ đạo vàng

Buông duyên ô nhiễm đắc thành Phật quả

 

 1. 427.          Yết la ra đát rị duệ phấn

Hát Sơn là hiệu thiên chủ Đế Thích

Đắc pháp thanh tịnh lìa keo kiệt, tham lam

Bốn đại bộ châu tuân phục lệnh truyền

Sáu nẻo luân hồi nối liền không dứt

 

 1. 428.          Ca bát rị duệ phấn

Thần Thiện Xã giữ giới nghiêm minh, tinh mật

Oán ma độc ác không còn chỗ thối lui

Đoạn tuyệt sai lầm, cần nhắc nhỡ, vun bồi

Bậc đại thánh hiền đổi mê về giác

 

 1. 429.          A điạ mục chất đa

Trú Tạp Cư Thiên, thần Vô Năng Áp

Tất cả quỷ thần đều có uy quyền

Tuân thủ hiệu lệnh bảo hộ người hiền

Công thưởng tội trừng không hề thiên vị

 

 1. 430.          Ca thi ma xá na

Quang minh chiếu vô biên đại tinh tú

Kim tinh, thổ tinh liên hợp phóng hào quang

Phật Lô Xá Na sáng hơn nhật nguyệt bội phần

Có thể chuyển đổi đêm ngày, sớm tối

 

 1. 431.          Bà tư nể duệ phấn

Quang minh Đại Nguyệt chiếu mười phương thế giới

Các thiên tửquyến thuộc rất hiền lành

Đồng đến quy y, hàng phục, kính tin

Trước đấng pháp vương khấu đầu vâng mệnh

 

 1. 432.          Diễn kiết chất

Khiến ác thần khắp nơi vỡ tan như cát bụi

Đảnh lễ tam bảo bậc cứu cánh Thế Tôn

Việc đã làm xong tự tại, thong dong

Tâm pháp đều quên, chuyển luân diệu đạo

 

 1. 433.          Tát đỏa bà tỏa

Vi diệu thay! Phật Pháp Tăng tam bảo

Khát ngưỡng chứng tri dù không ngôn từ

Diệt trừ chướng ngại, gia bị người tu

Sớm chứng đắc bậc vô thượng đẳng giác

 

 1. 434.          Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa

Việc con làm cúi xin ngài ấn khả

Cứu cánh bồ đề chứng đắc viên thành

Không mà chẳng không, diệu hữu hóa sanh

Hữu mà chẳng hữu, làm thầy tất cả

 

 

Hội thứ năm

Hội Văn Thù hoằng truyền

 

 1. 435.          Đột sắc tra chất đa

Nặng tâm vô minh quỷ vương ác độc

Phiền não nghiệp chướng khó thoát thân

Lập công tích đức phước tuệ gia tăng

Vâng phục tu hành diễn đại thừa giáo nghĩa

 

 1. 436.          A mạt đát rị chất đa

Quỷ buồn lo khi kẻ ác tâm niệm chú

Tự ý rong chơi địa ngục thiên đường

Trí tuệ vô lượng hiền thánh dựa nương

Vi diệu thay, linh văn cứu ưu tư, khổ não

 

 1. 437.          Ô xà ha ra

Phóng dật, tà kiến, quỷ ăn tinh khí

Từ vô thủy nghiệp tội đã nhiễm tâm

Điên đảo trắng đen, chân thật mê lầm

Nhận kẻ cướp làm cha nên chìm đắm

 

 1. 438.          Già bà ha ra

Chủ uy thần, Đức Đại Không Vương Phật

Hàng phục ác quỷ ưa thích ăn thai nhi

Duy nguyện chúng sinh hướng thiện, quy y

Khi hung hiểm gặp điềm lành cứu giúp

 

 1. 439.          Lô địa ra ha ra

Pháp thù thắng bố thí quỷ uống máu

Đại trượng phu hiệu Địa Quang Minh Nhân

Có thể hóa ra thiên bách ức ứng thân

Bốn loại sáu đường lẻ loi đều được cứu

 

 1. 440.          Ta bà ha ra

Quỷ uống dầu, hút đuốc đèn tinh chất

Báo ứng là Phục Bảo Hỏa Phật Như Lai

Vũ trụ quang minh trong suốt vạn dặm dài

Cứu khổ địa ngục, độ cõi âm u ám

 

 1. 441.          Ma xà ha ra

Quỷ ăn sinh sản tánh tình hiểm ác

Bồn máu kia bởi lầm lẫn âm dương

Đắc đạo hiệu là Phật Hải Thủy Thiên Thần

Gặp hung hiểm hóa cát tường nên cung phục

 

 1. 442.          Xà đa ha ra

Thập nhị bộ kinh đồ thư bổn sự

Quỷ ưa ăn thịt béo mập tựa hồ lô

Đắc quả hiệu là Phật Thủy Tự Tại cứu tội đồ

Con khấu đầu quy mạng đấng Lưỡng Túc

 

 1. 443.          Thị tỷ đa ha ra

Âm nhạc cõi trời thiên thần ca hát

Lệnh truyền rõ ràng không ăn thịt chúng sanh

Hiệu Bồ Tát Kim Cang Tạng chuyển nghiệp đắc thành

Bậc tự tại Đà La Ni Tôn Phật

 

 1. 444.          Bạc lược dạ ha ra

Vật tinh anh cúng tế, quỷ thần ẩm thực

Nương chú thần hiện dù báu lọng hoa

Đại Phương Quảng Phật giáo hóa vạn tượng bao la

Người gánh vác pháp quang minh chứng đắc

 

 1. 445.          Kiền đà ha ra

Quỷ vương ngửi hương thơm hóa Kim Cang Bồ Tát

Phật Đà tự tại cứu độ mười phương

Sáu nẻo luân hồi lên xuống nổi trôi

Các loài tứ sinh thai noãn đều hứng chịu

 

 1. 446.          Bố sử ba ha ra

Phật Hoa Tự Tại chiếu soi các cõi

Cầm chùy Kim Cang Bồ Tát hiển uy linh

Bướm như thoi đưa bay vút, lượn quanh

Mặc niệm chân ngôn hào quang óng ánh

 

 1. 447.          Phả ra ha ra

Quả thơm tươi dâng cúng dường chư Thánh

Loài quỷ này rình rập đến tranh ăn

Thọ hưởng rồi bồ đề lực gia tăng

Đắc an lạc, chứng pháp môn huyền diệu

 

 1. 448.          Bà tỏa ha ra

Bản chất dưỡng sinh là tinh hoa hạt giống

Tam muội rong chơi hóa giải ưu tư

Như ý thần thông biến hóa có dư

Đắc pháp vô biên nếu người tự tại

 

 1. 449.          Bác ba chất đa

  Quỷ thân xấu ác hung tàn khó địch lại

Miệng vuông răng lớn phun lửa đốt thiêu

Tự thân não nhiệt sân nộ quái yêu

Hàng phục giận dữ tà ma chia cách

 

 1. 450.          Đột sắc tra chất đa

Kẻ tà kiến vô minh lại càng mê loạn

Nhận giặc làm cha đánh mất bổn chân

Quỷ mắt ác độc sát khí dữ hung

Bậc Chúng Trung Tôn viên thành trí tuệ

 

 1. 451.          Lao đà ra chất đa

Đầu như Tu Di, mắt rộng như bể

Miệng lớn răng nhọn nuốt trăm cá voi

Phật thị hiện thiên vạn ức mắt, tay

Năng hàng phục các quỷ vương vạn lực

 

 1. 452.          Dược xoa yết ra ha

Quỷ vương nuốt lửa có nhiều chủng loại

Nam nữ sinh ra chung sống với nhau

Đắc quả Bồ Đề, Phật thọ ký nhiếp thu

Quyền thật phân minh nhập Đại Thừa tông phái

 

 1. 453.          Ra sát ta yết ra ha

Quỷ sinh ra cũng khá nhiều giống loại

Uống nước biển, sống chen chúc cùng nhau

Chiết phục, thọ ký, trước tam bảo khấu đầu

Sa bà yết la ha nữ La Sát

 

 1. 454.          Bế lệ đa yết ra ha

Hai tay khoanh lại ra oai hung ác

Quyền thật, nghịch thuận, hàng phục, phá tan

Hiển mật, bất định, đồng hóa, nhiếp thu

Mau chóng quay về Bồ Đề chứng đắc

 

 1. 455.          Tỳ xá giá yết ra ha

Vua quỷ tréo chân thích ăn sinh khí

Bồ Đề Tâm chưa phát nên hại hàm linh

Gặp cơ duyên cải ác tu tập đạo lành

Xa rời bến mê, hộ trì chánh pháp

 

 1. 456.          Bộ đa yết ra ha

Quái thai do quỷ tréo thân biến dạng

Dính như keo sơn, chướng ngại trùng trùng

Bản tính hiện tiền, đốn phá vô minh

Tích công bồi đức quả vị tăng trưởng

 

 1. 457.          Cưu bàn trà yết ra ha

Hợp mạng, phân thân hại muôn mạng sống

Thần thông diệu dụng ma thuật vô cùng

Có thể tránh xa đao kiếm hại thân

ái dục mất trân châu dễ gì tìm lại

 

 1. 458.          Tất kiền đà yết ra ha

Hiển thị uy thần phun lửa, nuốt khói

Che đất, phủ trời, đã dữ lại hung

Tùy ý rong chơi lấp bể dời sông

Thọ ký quy y, thanh bình an ổn

 

 1. 459.          Ô đát ma đà yết ra ha

Nghiệp cảm giao nhau phun ra ánh lửa

Quả báo làm quỷ khổ khó thể than

Nếu biết phản chiếu nhất niệm hồi quang

Cắt đứt luân hồi thoát vòng sinh diệt

 

 1. 460.          Xa dạ yết ra ha

Làm việc giả dối không hề thân thiết

Chỉ trổ hoa hèn, kết quả chẳng mấy khi

Quả báo làm quỷ hiện bóng, lúc đến, lúc đi

Cảnh tỉnh si mê thị hiện thuyết giảng

 

 1. 461.          A bá tất ma ra yết ra ha

Lửa đốt thiêu ngoài trong vì sân hận

Lửa giận bốc tận trời muôn dặm cao

Hiện thân làm quỷ do nghiệp báo cảm giao

Tội tiêu diệtquy y tin nhận

 

 1. 462.          Trạch khê cách

Nhân quả tuần hoàn quanh co qua lại

Quả báo hỗ tương ràng buộc bời bời

Ái dục là đao kiếm hại mạng người

Hộ trì chánh pháp lòng nên quảng đại

 

 1. 463.          Trà kỳ ni yết ra ha

Qua nhiều năm hồ li thành yêu quái

Khéo biết biến hóa mê hoặc hữu tình

Mê người hại vật ngược lại luật dưỡng sinh

Phật pháp thịnh hưng khi oán thân bình đẳng

 

 1. 464.          Rị Phật đế yết ra ha

Khiến không yên giấc, trẻ con não loạn

Hốt nhiên kinh hoàng khóc ngất chẳng thôi

Trì tụng linh văn thông suốt đất trời

Diệt ác sinh thiện an bình hoan hỷ

 

 1. 465.          di ca yết ra ha

Bay trong không trung, các loài vua quỷ

Khiến mây mưa giăng mắc khắp mười phương

Nay trước Như Lai giáo pháp dựa nương

Hộ trì tam bảo, tai ương độ thoát

 

 1. 466.          Xá câu ni yết ra ha

Sức lực vô biên, chim cánh vàng quyến thuộc

Đầy khắp đại thiên lấp kín không gian

Tay hái nhật nguyệt, lấp bể dời non

Trấn giữ càn khôn, hàng phục si mị

 

 1. 467.          Lao đà ra

Chó canh giữ đêm, gà lo buổi sớm

Quỷ mèo, yêu chuột mặc sức trổ tài

Hung thần ác quỷ giáo thọ truyền khai

Mật chú tụng trì linh văn chuyển vận

 

 1. 468.          Nan địa ca yết ra ha

Bạo ngược hại sinh linh khi hạn hán

Lửa dậy ngút trời cây cỏ héo khô

Bồ tát Quán Âm bố thí cam lồ

Gia trì thần chú hữu tình tỉnh giác

 

 1. 469.          A lam bà yết ra ha

Sắc diện xanh lam, lúc rồng, lúc rắn

Hình dáng dị kỳ, tướng mạo hung hăng

Cải ác tu tập, chánh giáo phục tùng

Huân tập công đức, hộ trì tam bảo

 

 1. 470.          Kiền độ ba ni yết ra ha

Gà ăn sâu bọ, rắn thì ăn trứng

Đôi bên kết oán, hận khó giảng hòa

Hồn quỷ không quên cừu địch sâu xa

Khéo biết hòa hợp, oán thân bình đẳng

 

 1. 471.          Thập Phật ra

Miệng nhả lửa khói đốt thiêu nhân thế

Ôn dịch lưu hành giết hại sinh linh

Ngày nay hộ pháp trước tam bảo quy y

Chánh niệm lìa khổ vào thành chư Phật

 

 1. 472.          Yên ca hê ca

Một ngày, ba ngày, năm ngày, phát tác

Quỷ gây sốt rét gieo rắc pháp tà

Đại lực uy đức tam bảo ngưỡng trông

Đồng nhập vô sinh liên hoa thất bảo

 

 1. 473.          Trị đế dược ca

Phật Đông Phương A Súc Kim Cang lãnh đạo

Bệnh sốt rét hai ngày bay cao chạy xa

Giải thoát tai ách tự tại bình hòa

Vi diệu khôn lường, vô sinh pháp nhẫn

 

 1. 474.          Đát lệ đế dược ca

Sa bà giáo chủ Thích Ca Tôn Phật

Gia trì thần chú trăm vạn do tuần

Oan hồn quỷ sốt rét nghe lệnh phục tùng

Áng linh văn Bồ Đề Đạt Ma trì tụng

 

 1. 475.          Giả đột thác ca

Tu đạo tập pháp cần chân thành cung kính

Lúc một mình dè dặt chớ phóng tâm

Quỷ sốt rét tung độc khiến mê dục buông lung

Người tu đạo cứu chúng sinh trừ gốc khổ

 

 1. 476.          Ni đề thập phạt ra

Quỷ khiến nóng sốt, thân người rối loạn

Như đun nước, nấu dầu, khổ sở chẳng dừng

Trì tụng linh văn trừ chướng ngại, tai ương

Tịch diệt, thanh lương, bình an, hoan lạc

 

 1. 477.          Tỷ sam ma thập phạt ra

Quỷ khiến người lúc lạnh, khi nóng, mát

Truyền nhiễm dây dưa khó sống được thay

cơ duyên nương lực tam muội này

Trừ bệnh hoạn, niệm A Di Đà Phật

 

 1. 478.          Bạc để ca

Bệnh phong thấp kéo dài chân khó bước

Năm tháng dài bệnh khó dứt chẳng an

Nếu biết chuyên cần sám hối, hồi quang

Hư không thanh tịnh, thống khổ tiêu tán

 

 1. 479.          Tỷ để ca

Pháp thuật cao cường, học tập dũng mãnh

Quỷ gây bệnh vàng da rất mực dối gian

Phật chủ trì Yết Ma Bộ Bắc phương

Đọc tụng thọ trì tiêu trừ tai nạn

 

 1. 480.          Thất lệ sắt mật ca

Chí kiên cố vững vàng như giáp sắt

Thiện hưởng cát tường, ác thọ báo chẳng sai

Ôn dịch lưu hành truyền bệnh khổ thay

Chém yêu quái, Kim Cang gươm trí tuệ

 

 1. 481.          Ta nể bác đế ca

Quỷ vô biên, biển nghiệp vô tận khó tính kể

Thọ báo tùy theo nghiệp, quả do tâm

Bệnh kiết lị đều do miệng lưỡi tham ăn

Tất cả các pháp, nhân đều như vậy

 

 1. 482.          Tát bà thập phạt ra

Quỷ khiến đau đầu hung hăng ỷ thế

Đau nhức khó nhẫn chịu, khổ khó an

Tiêu tai nghiệp chướng, vô lượng trí quang

Phật bảo tự tại là thuốc thần trị bệnh

 

 1. 483.          Thất lô kiết đế

Tương tự như điên, đầu như búa bổ

Điên đảo tâm thần, chết cũng là xong

Thanh tịnh pháp quang chiếu diệu sắc thanh

Yên ổn, điều hòa, an lành giấc ngủ

 

 1. 484.          Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm

Các nghiệp báo tánh đều sai khác

Không hề đói khát, cũng chẳng thở than

Uy đức quảng đại, trí tuệ thánh hiền

Cứu khổ ban vui, từng là phương pháp

 

 1. 485.          A ỷ lô kiềm

Quỷ khiến đau miệng do tham ăn uống

Khó ăn khó nuốt, bệnh ác khó lường

Chánh giác, không thể sánh nếu dùng pháp thế gian

Thiên thần sấm chớp tiêu trừ bệnh tật

 

 1. 486.          Mục khê lô kiềm

Quỷ ma khiến đau răng phá tan bướng bỉnh

Sâu răng thì đập đá cũng như không

Chứng đắc tự tại pháp tánh chân không

Như ráng mây, thần linh giải oan nghiệt

 

 1. 487.          Yết rị đột lô kiềm

Một thể phân ra môi, răng, cuống họng

Các phần thống khổ cũng bởi quả nhân

Tội tiêu trừ nếu nghe được linh văn

Khôi phục thanh tịnh hướng về tam bảo

 

 1. 488.          Yết ra ha

Quỷ ma thân bệnh triền miên khổ não

Năm tháng kéo dài ơi hỡi trời xanh

Tất cả chủng tộc giống loại tà tinh

Chân ngôn đại lực giải trừ tội lỗi

 

 1. 489.          Yết lam yết na du lam

Hạt giống kết tụ, thân hình chưa thành tựu

Quỷ đầy oai lực hung dữ kiếm tìm

Nghe được cát tường ngôn ngữ chân ngôn

An định hồn phách, hữu tình hóa độ

 

 1. 490.          Đản đa du lam

Nói chẳng ra lời, má cằm thống khổ

Ngày đêm rên rỉ kêu thấu trời cao

Thần giữ đất đai sắc lệnh vâng theo

Gia hộ bình an bệnh lạ kỳ thuyên giảm

 

 1. 491.          Hất rị dạ du lam

Một nắm thịt sinh tâm, quỷ thần nương dựa

Đau nhức không dừng hít thở khó khăn

Hốt nhiên khỏi bệnh khi nghe được linh văn

Tam bảo cảm ứng thế gian hy hữu

 

 1. 492.          Mạt mạ du lam

Chết đã đến nơi, các căn đều hoại

Đầu đau dữ dội khó thể nhẫn thay

Dường như mơ hồ cân nhắc, nghĩ suy

Tam muội gia trì, cổ kim chấn động

 

 1. 493.          Bạt rị thất bà du lam

Hình tượng năm bảy, các căn đầy đủ

Quỷ khiến đau xương sườn thoắt đã đến ngay

Tìm nhân kiếm quả, báo oán, trả vay

Căn trần thức nhập linh văn trì tụng

 

 1. 494.          Tỷ lật sắc tra du lam

Thống khổ vô vàn, eo lưng đau nhức

Xúc chạm sinh si ái, kiêu ngạo, tự cao

Ngày một đắm mê, bể dục luân lưu

Trước pháp vương đảnh lễ, Bát Nhã chiếu phá

 

 1. 495.          Ô đà ra du lam

Tiếp nối liền nhau nhân nhân quả quả

Quỷ khiến đau bụng khổ não bao vây

Nay nương nhờ lực tam muội gia trì

Tai nạn tiêu trừ giải tan oan uất

 

 1. 496.          Yết tri du lam

Âm dương điên đảo trái trời nghịch đất

Xác chết trổi dậy, lưng đau nhức liên miên

Nhân trồng thuở xưa nay kết quả liền

Gió nghiệp thổi khắp tam thiên chuyển động

 

 1. 497.          Bạt tất đế du lam

Đôi chân làm nền cho toàn thân thể

Đau chân khó làm việc hoặc đứng, đi

Vô thường bắt hồn chờ đúng thời kỳ

Trì tụng linh văn xấu xa thành tốt đẹp

 

 1. 498.          Ô lô du lam

Bắp chân đau bước lại qua chậm chạp

Không hứng thú, suy nhược, tính từng ngày

Ác quỷ Bạch Vô Thường chiếm đoạt mang đi

Lực thần chú đề phòng, ngăn kẻ cướp

 

 1. 499.          Thường già du lam

Quỷ khiến đau cổ tay khó nhẫn được

Rèn sắt, mài câu móc với gông cùm

Vung múa gươm đao, khoét bụng, xuyên tim

Thần chú gia trì được tự do, thoát khổ

 

 1. 500.          Hắc tất đa du lam

Cả hai tay đớn đau khó co duỗi

Đầu trâu mặt ngựa sư tử kiếm tìm

Quỷ bệnh dã man không thể trị lành

Chú lực Lăng Nghiêm viên thông thần biến

 

 1. 501.          Bạt đà du lam

Xương lóng tay chân đến khi đau nhức

Hết tháng rồi năm bệnh chẳng giảm dần

Dũng tướng uy nghi thiện thưởng, ác răn

Nghe được thần chú khổ đau trừ giải

 

 1. 502.          Ta phòng án dà

Quỷ đến, đau hai cánh tay và năm phần thân thể

Binh khí là vòng hoa ngón tay, đoạt ánh đèn dầu

Địa ngục hỏa thiêu khôn xiết khổ sầu

Giữ gìn an ổn, chân ngôn mật ngữ

 

 1. 503.          Bác ra trượng già du lam

Thiện và ác tri thức dạy người hiền, kẻ dữ

Dùng pháp thuận nghịch hết lòng giúp kẻ bị treo

Khóa chuông nện chùy hàng phục quỷ yêu

Tiêu diệt tội khiên, giải oan, cứu khổ

 

 1. 504.          Bộ đa tỷ đa trà

Vi diệu vô phương, pháp Đại Thừa hiếm có

Bồ Đề Kim Cang nhiếp thụ các quỷ vương

Quyến thuộc yêu ma được truyền dạy chỗ thây chôn

Pháp lệnh câu triệu an lành các nơi hoang dã

 

 1. 505.          Trà kỳ ni

Tà thuật quỷ mị lạ kỳ biến hóa

Mất đi chủ tể phát khởi hồ nghi

Ếch nhái kêu vang cùng tiếng loa, linh

Thần chú gia trì, tiêu trừ lạnh nóng

 

 1. 506.          Thập bà ra

Khắp ba nghìn cõi, quang minh chiếu khắp

Tất cả nhọt độc tai ác tẩy trừ

Quang minh quét sạch ma thuật huyễn hư

Tụng trì thần chú quy y tôn Phật

 

 1. 507.          Đà đột lô ca

a. Quỷ bệnh nhọt hung ác tổn thương sinh mệnh

Thế Tôn từ mẫn diễn thuyết linh văn

Hành giả tụng trì tai chướng tiêu tan

Giải trừ các bệnh ung thư thống khổ

 

b. Tất cả quỷ mụt nhọt hại người thâm độc

Ghẻ lở, hủi, bướu cổ, mụn lông dê

Lực thần chú, mẹ của trí tuệ, gia trì

Nghiệp quá khứ giải trừ, bình an yên ổn

 

 1. 508.          Kiến đốt lô kiết tri

a. Quỷ quái bay giữa trời phóng ra hơi độc

Bệnh nhọt con nhện rất khó chữa lành

Bộ Chủ Phật Bảo Sinh phóng ánh quang minh

Hư không Tạng Vương trước sau trừ sạch

 

b. Nhền nhện hung ác phun ra khí độc

Giống như bệnh sởi mụn đỏ sưng phù

Trừ tội chướng, Phật Bảo Sinh chiếu quang minh

Chứng bệnh kỳ quái tức thì trừ diệt

 

 1. 509.          Bà lộ đa tỳ

Vô số dạng hình dữ dội, độc ác

Bệnh không tên gọi, sưng đau như mũi đinh

Diệu pháp đáo bỉ ngạn có tám mươi nghìn

Bộ chủ Liên Hoa trừ vong linh quỷ quái

 

 1. 510.          Tát bác lô

Vi khuẩn ngấm ngầm biến thể lan ra mãi

Đây lành kia phát rất đổi hãi kinh

Bát Nhã gươm thiêng chém đứt gốc tình

Khôi phục thanh tịnh bản lai chân thật

 

 1. 511.          Ha lăng già

Quỷ nhọt đỏ ác tâm thường nổi giận

Đại chúng hội Tăng già tác Yết Ma

Nguyện làm Phật sự cầu trí Phật Đà

Thích việc pháp mong tựu thành chánh giác

 

 1. 512.          Du sa đát ra

Xâm phạm thai nhi quỷ sinh nhọt độc ác

Giới luật cải tiến nghiêm tịnh tỳ ni

Khôi phục thể thanh tịnh, phương pháp diệu kỳ

Lìa ô nhiễm, trừ tham dục, pháp thân hiển lộ

 

 1. 513.          Ta na yết ra

Phát cuồng điên vì hít độc, uống thuốc

Ăn nói hồ đồ, tự giả mạo xưng vương

Không tin nhân quả, yêu quái dựa nương

Trấn giữ tám phương, ngũ bộ pháp chủ

 

 1. 514.          Tỳ sa dụ ca

Bùa ngãi ngông cuồng gây hủi, nhọt, bướu

Vọng tưởng tạp niệm nên khiến tà dâm

Thiên thần bảo hộ kẻ trì tụng chuyên cần

Nghĩa Không, cùng tương ứng giải ngộ hay đốn giác

 

 1. 515.          A kỳ ni

Quỷ lửa độc hại khiến cháy bùng hung hãn

Dục tình mãnh liệt ngày cũng như đêm

Tụng trì vi diệu thần chú linh văn

Hộ pháp gia trì, tai ương thiêu đốt

 

 1. 516.          Ô đà ca

Quyến thuộc quỷ và mẹ rất độc ác

Nổi trận phong ba lấp bể dời sông

Gìn giữ người hiền Kim Cang thần rồng

Biến nguy thành an, A Di Đà Phật

 

 1. 517.          Mạt ra bệ ra

Đố kỵ sân hận, tánh tình chật hẹp

Thay đổi khó lường, mê muội quỷ ma

Sấm loạn gió cuồng giúp sức yêu tà

Hồn phiêu lãng mặc tình theo cát bụi

 

 1. 518.          Kiến đa ra

Thiên thần thổ địa hộ trì nhân thế

Ghi chép thiện ác ngay thẳng không sai

Tâm nguyện từ bi hóa độ muôn loài

Học hiền thánh, chứng vô sinh pháp nhẫn

 

 1. 519.          A ca ra

Phải bỏ thân bởi tai bay vạ gởi

Gieo nhân sai lầm rước lấy oan khiên

Tâm đại từ cứu khổ não, muộn phiền

Diệu pháp thuật cứu độ người thoát nạn

 

 1. 520.          Mật rị đốt

Thoắt sống, thoắt chết, một trời ai oán

Chờ tìm cơ hội thay thế phận duyên

Phương tiện thích nghi đối ứng bởi người hiền

Mở trói lỗi lầm khiến an vui thoát khổ

 

 1. 521.          Đát liểm bộ ca

Tâm ý độc ác sát hại trăm họ

Mất mạng rồi hóa vàng đá, cỏ cây

Bản chất quá ư độc hại, gắt gay

Nha phiến độc dược nhân tình bại hoại

 

 1. 522.          Địa lật lặc tra

Loài rắn độc bò cạp và loài rết

Sâu bọ cóc nhái, cổ độc côn trùng

Sân hận thâm thù báo oán cùng chung

 Linh văn tẩy sạch cảm thông cởi mở

 

 1. 523.          Tỷ rị sắc chất ca

Loài quỷ mị bò cạp tánh hiểm ác

Bắn lén hại người, mất mạng liền khi

Bố thí cam lồ, Độc Giác, Bích Chi

Mùa xuân đến cây khô đơm nhánh mới

 

 1. 524.          Tát bà na câu ra

Quỷ rắn tác quái phun ra lửa khói

Miệng lưỡi khô khan, thân nóng không thôi

Thống khổ vô cùng chỉ muốn xong đời

Duyên lành gặp chân ngôn giải trừ oan trái

 

 1. 525.          Tứ dẫn già tệ

Hung mãnh tàn bạo hơn loài lang sói

Hoành hành ngang ngược, cậy sức khinh khi

Bậc Năng Nhân dùng phương tiện từ bi

Ban an lạc trong rừng cây thẳng tắp

 

 1. 526.          Yết ra rị dược xoa

Quỷ sư tử rống, muôn thú đều kinh hãi

Loài yêu ma vọng lượng phải ẩn hình

Bậc dũng kiện Thành Tựu nhiếp hóa quần sinh

Ác hóa thiện được bình an, thanh thản

 

 1. 527.          Đác ra sô

Tất cả ác quỷ đều bạo tàn, hung hãn

Hiểm độc, gian trá, nguy hại vô cùng

Diệu pháp cao thượng trừ tội nghiệp ngăn đường

Liên Hoa Bộ Chủ từ bi, công chính

 

 1. 528.          Mạt ra thị

Quỷ gấu độc hại khó lường khó tính

Dáng vẻ mạnh bạo không thể chống ngăn

Như ý, cát tường, lìa ô nhiễm, cấu trần

Cứu tai họa, Nam Phương Bảo Sinh Phật

 

 1. 529.          Phệ đế sam

Kẻ phản phúc thường gây việc rối loạn

Ác độc tàn hại các loài hàm linh

Uy đức nhiếp phục loài ương ngạnh, nghịch tinh

Trên dưới hát ca cùng vui an định

 

 1. 530.          Ta bệ sam

Ngày ngày đổi mới, cải ác hướng thiện

Quy y chánh pháp vượt thoát mê tâm

Ngũ Bộ Chư Phật hoan hỷ, vui mừng

Muôn phương đảnh lễ Đại Oai Âm Vương Phật

 

 1. 531.          Tất đát đa bát đát ra

Các thứ tàn lọng hương hoa mây báu

Giúp ích người đời trừ chướng tiêu tai

Ma chúng năm phương cung kính chắp tay

Một lòng vâng phục, muôn loài yêu quỷ

 

 1. 532.          Ma ha bạc xà lô

Trấn áp yêu tà, Kim Cang Lực Sĩ

Hộ pháp giữ gìn thanh lọc thế gian

Quy y, lễ kính, ác diệt, thiện tăng

Phật-Đà-Gia Thế Tôn Đại Chánh Giác

 

 1. 533.          Sắc ni sam

Khải Hỏa Kim Cang Tạng Vương Chúng

Hóa hung tàn thành tốt đẹp ma chắp hai tay

Bảo quang quán đảnh trừ ách nạn tai

Kiết giới thành tựu quy y Phật Bất Động

 

 1. 534.          Ma ha bác lặc trượng kỳ lam

Ánh sáng trí tuệ quang độ người mông muội

Liên Hoa bảo loa, bảo sách, hóa độ san tham

Không pháp chi chẳng phải thánh pháp môn

Phản bổn hoàn nguyên vô cùng hoan hỷ

 

 1. 535.          Dạ ba đột đà

Cho đến các vị hộ thần chú, lực sĩ

Phật bảo vô thượng chư pháp trung vương

Khuyến dạy ác nên diệt, thiện nên sinh

Vì vậy nơi nầy cát tường tối thượng

 

 1. 536.          Xá dụ xà na

Tất cả lực sĩ tà ma trấn giữ

Hộ pháp Kim Cang bảo vệ Tăng già

Một tiếng hét rung động khắp tam thiên

Nhiếp phục ngoại ma tiêu trừ tai họa

 

 1. 537.          Biện đát lệ noa

Lệnh triệu tập các vương thần hộ pháp

Đến trước pháp đàn tham dự đạo tràng

Bộ chủ Liên Hoa sắc lệnh ban hành

Bậc cao quý phóng hào quang thù thắng

 

 1. 538.          Tỳ đà gia

Vô thượng đại uy thần lực thành tựu

Quang minh thanh tịnh chiếu khắp không gian

Chánh Giác Thế Tôn pháp lệnh ban ân

Kiết giới hộ pháp uy nghi nghiêm mật

 

 1. 539.          Bàn đàm ca lô di

Pháp đại quang  minh kiết giới thành tựu

Đảnh lễ từ bi Tăng bảo chúng trung tôn

Việc đã làm xong, tà quy thuận chánh môn

Đạo quả Bồ Đề bất tăng bất giảm

 

 1. 540.          Đế thù

Tuyệt đối cấm kẻ ngông cuồng, ngạo mạn

Vua quỷ thần, yêu quái, các tà ma

Tất cả đồng quy mệnh trước pháp tòa

Gươm trí tuệ giữ bình an các cõi

 

 1. 541.          Bàn đàm ca lô di

Tuyệt đối cấm các ác ma, thần quỷ

Không được vào nơi kiết giới hại người

Khai bảo pháp đàn, mở hội thánh hiền

Chuyển luân diệu pháp, cổ kim xuyên suốt

 

 1. 542.          Bát ra tỳ đà

Lực linh văn trí tuệ khiến chúng ma trói buộc

Chánh giác đạo, Phật Mẫu hóa độ sa bà

Thi hành pháp lệnh, pháp bộ Liên Hoa

Kinh nói: “Kẻ đã chết hóa ra sống lại”.

 

 1. 543.          Bàn đàm ca lô di

Pháp hội Lăng Nghiêm tựu thành viên mãn

Kết giới đàn hàng phục các ác thần

Thực tế lý địa đại lực tận cùng

Hộ trì hành giả, Phật giáo hưng thịnh

 

 1. 544.          Đác điệc tha

Với các hữu tình, Phật ban sắc lệnh

Hòa hợp, kính lễ, tuân phục, phụng hành

Không nên xa rời, bảo hộ luôn luôn

Cùng đến thành pháp vương, đạo chánh giác

 

 1. 545.          Án

Trước tổng-trì-vương chắp tay cung kính

Khiến sinh ra vô lượng thần diệu cú chương

Tất cả tà ma chánh giáo quy hàng

Si mị võng lượng khó toan ẩn trốn

 

 1. 546.          A na lệ

Cao ngất trời xanh, dọc cùng tam tế

Cao không gì hơn, rộng khắp vô biên

Giáo pháp thuận hòa, hợp nghĩa, khó diệt vong

Phật Pháp Tăng tùy cơ quyền ban rải

 

 1. 547.          Tỳ xá đề

Phật ban sắc lệnh chúng sinh tụ hội

Đảnh lễ, bảo hộ, không thể xa rời

Dọc cùng cõi nước, ngang khắp mười phương

Bước thẳng đến đại bồ đề vô thượng

 

 1. 548.          Bệ ra

Loài yêu ma quản thúc hàng quyến thuộc

Tuân theo khuôn phép để lập kỳ công

Hộ trì tam bảo hoằng hóa Phật tông

Oai nghi nghiêm chỉnh, thiện căn thuần thục

 

 1. 549.          Bạc xà ra

Kim Cang trợn mắt thần uy hùng dũng

Pháp lôi chấn động, hiển chánh phá tà

Thưởng thiện, phạt ác, trừ diệt ngoại ma

Công bình vô tư phóng ra ánh sáng

 

 1. 550.          Đà rị

Tâm chú thần lực vượt ngoài lý luận

Cải ác hướng thiện phát bồ-đề tâm

Đồng nhiếp thọ pháp giới chúng hữu tình

Vô lượng tổng trì muôn duyên hóa độ

 

 1. 551.          Bàn đà bàn đà nể

Dọc ngang cùng khắp bao la vô tận

Khắp cõi tụ về như cát bụi mười phương

Hoa tạng Tỳ Lô Giá Na đại pháp tràng

Khai triển Đại Thừa nhập vào pháp giới

 

 1. 552.          Bạt xà ra bàn ni phấn

Bồ tát Kim Cang hộ trì hành giả

Tay cầm chày báu trấn giữ ma quân

Chiết phục, nhiếp thọ, khai triển thần thông

Đồng nhập vào vô lượng môn Bát Nhã

 

 1. 553.          Hổ hồng đô lô ung phấn

Thánh nhân phàm phu tất cả đều giác ngộ

Năm bộ, năm Đức Phật tại năm phương

Tăng gia ích lợi, thành tựu các cầu mong

Toại tâm như ý, khẩn cầu đều mãn nguyện

 

 1. 554.          Ta bà ha

Lập công bồi đức hổ tương viên mãn

Quả chướng tiêu diệt, thiện nghiệp hoàn toàn

Đến thẳng bồ-đề, phấn chấn khí thần

Trên đóa sen thơm ngự tòa chánh giác

 

Hết

 

………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Bản Hán Văn (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

 

001.南無薩怛他

 

皈命敬投義南無 三業清淨薩怛他

煩惱菩提唯心現 迷時凡夫覺佛陀

 

002.蘇伽多耶

 

無來無去鏡中華 非空非色水月斜

離塵絕相有何住 頭上安頭演若達

 

003.阿羅訶帝

 

應受人天真供養 種福植慧感遂通

因圓果滿成萬行 是則名為大覺王

 

004.三藐三菩陀寫

 

虛空法界光明藏 十方三世大智尊

我今皈命真實性 正徧知覺妙法堂

 

005.南無薩怛他

 

信從聖教兩足尊 內施外施效能仁

一切無著即自在 解脫知見無我人

 

006.佛陀俱胝瑟尼釤

 

百億相好莊嚴身 大佛頂首秘靈文

若人受持勤精進 皈依法寶日日新

 

007.南無薩婆

 

恭敬一切摩訶薩 清淨福田菩提芽

培養灌溉常精進 功圓果滿赴龍華

 

008.勃陀勃地

 

大徹大悟大丈夫 人天師表福慧足

因修六度波羅蜜 果成萬行妙覺如

 

009.薩跢鞞弊

 

上求諸佛智慧道 下化眾生同體悲

善治調伏身口意 廣解勝說貪瞋癡

 

010.南無薩多南

 

大勇猛者大道心 猶如蓮華不染塵

晝夜六時勤警策 常在火裏煉精金

 

011.三藐三菩陀

 

十方三世一切佛 捨身為法積功德

累劫躬行菩薩道 飼虎救鷹求達摩

 

012.俱知南

 

百億菩薩百億佛 上首聖眾護行者

真心求法恒不退 當來必生無憂國

 

013.娑舍囉婆迦

 

深山窮谷修道玄 萬物生滅十二緣

春花自開秋葉落 豁然朗照悟真詮

 

014.僧伽喃

 

辟支迦羅斯陀含 獨覺緣覺義通兼

專心致志勤拂拭 有學無學上首傳

 

015.南無盧雞阿羅漢跢喃

 

應供殺賊暨無生 世間福田須力耕

栽培無上菩提果 惑盡真純佛道成

 

016.南無蘇盧多波那喃

 

今入聖人法性流 背逆凡夫六塵遊

見惑斷除證初果 繼續精進大慈舟

 

017.南無娑羯唎陀伽彌喃

 

名一往來實不來 思惑斷盡坐蓮臺

空中常現十八變 此界他方百萬該

 

018.南無盧雞三藐伽跢喃

 

一切世間賢聖僧 正等正覺大智尊

皈命頂禮求攝受 圓滿菩提不減增

 

019.三藐伽波囉

 

不還欲界證涅槃 了知萬法徹底源

無識無知常清淨 非動非靜離說言

 

020.底波多那喃

 

諸天神將護法城 我今祈請願降臨

賞善懲惡查功過 謹慎修行莫胡云

 

021.南無提婆離瑟赧

 

頂禮欲界色界天 長生久視煉仙丹

五氣朝元明大道 九轉純陽壽萬年

 

022.南無悉陀耶

 

補處知足甚悠閒 無思無慮無罣牽

緣熟降生娑婆界 普化群倫度女男

 

023.毗地耶

 

四大天王察善惡 統領鬼神日巡邏

禍福無門人自召 因果循環莫怪他

 

024.陀囉離瑟赧

 

化樂天宮變化奇 逍遙自在世間稀

衣食遂意適可止 既無煩惱更無悲

 

025.舍波奴

 

他化自在妙無窮 快樂滔滔最安寧

淡泊少貪離諸欲 積德修善兼立功

 

026.揭囉訶

 

諸天眷屬種福因 同修善道作勝親

當知斯非究竟樂 仍須發大菩提心

 

027.娑訶娑囉摩他喃

 

三千大千諸天仙 忍辱精進修道虔

若聖若凡皆皈敬 貢高我慢盡除蠲

 

028.南無跋囉訶摩泥

 

離垢清淨大梵天 威德凜凜甚莊嚴

婆羅門教為宗主 少欲知足自安然

 

029.南無因陀囉耶

 

天主真神因陀囉 為實施權大菩薩

積善修福行六度 釋梵聖眾尊重他

 

030.南無婆伽婆帝

 

多含不翻薄伽梵 自在熾盛妙端嚴

名稱普聞吉祥處 尊貴人天同仰瞻

 

031.盧陀囉耶

 

天神眷屬自在仙 地祇等眾護衛前

行者一心修真諦 常隨保佑勿瞋貪

 

032烏摩般帝

 

最勝猛疾大風神 倒舍拔樹甚驚人

三禪猶懼此災難 瞋恚感召自沉淪

 

033.娑醯夜耶

 

烈火炎炎熱難當 此災現時七太陽

山枯海乾無生物 成住壞空業茫茫

 

034.南無婆伽婆帝

 

皈命世尊薄伽梵 無盡法寶妙湛然

十方賢聖同聚會 一心頂禮天中天

 

035.那囉野

 

掌握水族住龍宮 汪洋大海波浪湧

滋潤灌溉生萬物 澎湃滂沱演洪濛

 

036.拏耶

 

無形無象舜若多 視之不見聞亦歇

成住壞空二十劫 金剛大定未曾挪

 

037.槃遮摩訶三慕陀囉

 

歌樂大會演妙音 啞吧唱頌聾者聽

瞽目老翁睜眼看 土木瓦石喜融融

 

038.南無悉羯唎多耶

 

海印三昧光明雲 森羅萬象影現中

如夢如幻如泡沫 如露如電如是窮

 

039.南無婆伽婆帝

 

無妄自在大定中 熾盛智炬照梵宮

端嚴威儀三千界 吉祥如意不老松

 

040.摩訶迦羅耶

 

大梵天王名大悲 救護一切眾生歸

四臂三眼觀邪正 賞善罰惡守法回

 

041.地唎般剌那

 

光明徧照大勇王 不空智慧露真常

燃燈古佛權示現 普攝群機入法堂

 

042.伽囉毗陀囉

 

天兵天將猛勇軍 掃蕩群邪鎮妖氛

法界澄清功德大 衛護正教永昌興

 

043.波拏迦囉耶

 

四值功曹巡世間 觀察善惡過不偏

年月日時仔細記 因果報應毫髮端

 

044.阿地目帝

 

無能壓義善思惟 三十三天抖雄威

四大部洲忤逆者 惡報難逃墮輪迴

 

045.尸摩舍那泥

 

寶髻火頂大天神 奉行十善積功勳

鬼仙靈物來瞻禮 躬行實踐因果真

 

046.婆悉泥

 

所向無敵號勝軍 不戰而降棄甲兵

以德服人弭災禍 望風披靡護安平

 

047.摩怛唎伽拏

 

雲童木母御風行 閃電霹靂醒瞶聾

萬物並作原無事 真俗互用本圓通

 

048.南無悉羯唎多耶

 

能禮所禮性相空 感應道交默然通

如是權實現天眾 悉皆皈命永無窮

 

049.南無婆伽婆帝

 

兜率降世入母胎 出家成道苦修來

大轉法輪度群眾 無上菩提正法開

 

050.多他伽跢俱囉耶

 

中央佛部毘盧尊 如來種族化群倫

普修萬行波羅蜜 諸法無我證圓通

 

051.南無般頭摩俱囉耶

 

西方彌陀寶蓮華 等候眾生早到家

一心持名恒不退 十萬億土剎那達

 

052.南無跋闍囉俱囉耶

 

金剛部主阿閦佛 藥叉大將各巡邏

天魔眷屬望風避 牛鬼馬神急奔波

 

053.南無摩尼俱囉耶

 

寶生佛部主摩尼 虛空菩薩眷屬俱

南方位在丙丁火 熾然紅光照坎離

 

054.南無伽闍俱囉耶

 

作法辦事部羯磨 地藏菩薩族眾多

善惡業報毫不錯 鐵面無私老閻羅

 

055.南無婆伽婆帝

 

正等正覺大導師 接引有情赴蓮池

親見彌陀觀自在 勢至招手快來時

 

056.帝唎茶

 

堅固不退菩提心 勇猛精進真又真

發芽長大登彼岸 土磚瓦石變黃金

 

057.輸囉西那

 

破魔羅網勝魔軍 無端正者甚驚心

威德降伏天賊眾 善眼妙目視古今

 

058.波囉訶囉拏囉闍耶

 

如意自在無能勝 知足怒吼獅子王

莊嚴結鬘香殊妙 能持寶戒悟真常

 

059.跢他伽多耶

 

如來變化妙無方 說法談經度迷氓

信受奉行皆離苦 念佛持咒見覺王

 

060.南無婆伽婆帝

 

無上正等正覺尊 如來應供天人中

明行善逝世間解 志心皈命禮敬恭

 

061.南無阿彌多婆耶

 

皈投西方無量覺 智慧光明眾相好

依正清淨及莊嚴 賢聖充滿知多少

 

062.跢他伽多耶

 

普禮如來眾門徒 一心恭敬大丈夫

惟願慈悲哀攝受 常為我等作護符

 

063.阿囉訶帝

 

應真一切眾王族 生尊貴家夙緣熟

助佛揚化弘正法 指引頑愚出三塗

 

064.三藐三菩陀耶

 

皈命正覺賢聖眾 救度三界皆應供

普願有情俱離苦 天魔恐怖地震動

 

065.南無婆伽婆帝

 

九界眾生慈悲父 十方國土大覺尊

見相聞名均得度 蠢動含靈作依怙

 

066.阿芻鞞耶

 

東方不動歡喜光 降伏天魔怒金剛

折攝二門化群眾 順逆互用妙無方

 

067.跢他伽多耶

 

禮敬諸佛要至誠 感應道交默然通

為法精進常不退 面見如來神夢中

 

068.阿囉訶帝

 

普禮應真眾王族 志心恭敬待緣熟

功圓果滿成大道 與佛同室證如如

 

069.三藐三菩陀耶

 

皈命正覺天中天 虛空法界諸聖賢

願垂慈悲哀攝受 護萬佛城億萬年

 

070.南無婆伽婆帝

 

十方三世諸如來 本體同共一法身

不增不減不垢淨 永作眾生大明燈

 

071.鞞沙闍耶

 

東方藥師琉璃光 普度有緣入彼邦

增福消災延長壽 稱名禮敬見法王

 

072.俱盧吠柱唎耶

 

藥師如來青色寶 具足莊嚴眾相好

塵剎現身攝群類 惟望速發菩提早

 

073.般囉婆囉闍耶

 

大哉般若智慧光 普照法界性中王

不動道場觀自在 寂滅為樂露堂堂

 

074.跢他伽多耶

 

稱讚如來禮門人 廣修供養徧剎塵

懺悔業障恒精進 隨喜功德更殷勤

 

075.南無婆伽婆帝

 

具一切智圓滿覺 出廣長舌破迷倒

說誠實言醒聾瞶 依教奉行知多少

 

076.三補師毖多

 

普徧一切殊勝光 上至有頂下無鄉

蠢動含靈均蒙度 發菩提心建道場

 

077.薩憐捺囉剌闍耶

 

南無娑羅樹王佛 堅固精專立功德

六度萬行圓滿日 能使死者變成活

 

078.跢他伽多耶

 

虔誠懇切念念真 普禮如來眾門人

專一不二求深入 圓成覺道現法身

 

079.阿囉訶帝

 

至誠至誠更至誠 恭敬恭敬復恭敬

普禮應真眾王族 究竟極樂蓮華生

 

080.三藐三菩陀耶

 

皈命正覺佛世尊 三寶慈悲大威神

一切賢聖皆恭敬 功圓德滿證智通

 

081.南無婆伽婆帝

 

薄伽六義故不翻 妙覺如來徧三千

自在吉祥遊法界 見相聞名盡超凡

 

082.舍雞野母那曳

 

萬木叢中大樹林 棟樑枝葉蔭眾珍

良材堪能擎巨廈 樗櫟荊棘付丙丁

 

083.跢他伽多耶

 

看佛敬僧培信根 尊重弟子報師恩

孝順乃是務德本 因善果良道自生

 

084.阿囉訶帝

 

生貴住居法王家 三身四智妙觀察

五眼六通成所作 大圓鏡照平等達

 

085.三藐三菩陀耶

 

菩薩羅漢解脫僧 如貧得寶暗得燈

指引有情獲正覺 永出輪迴愛慾坑

 

086.南無婆伽婆帝

 

智慧光明照世間 神通變化醒愚頑

我等勤修波羅蜜 亦證大覺薄伽梵

 

087.剌怛那雞都囉闍耶

 

寶光寶幢寶積佛 寶勝如來善降魔

一切王眾皆能戰 旁門左道盡折攝

 

088.跢他伽多耶

 

常住三寶佛法僧 一心恭敬要虔誠

如來弟子阿羅漢 漫漫黑夜大明燈

 

089.阿囉訶帝

 

自無化有有化無 應真示現極樂圖

廣修供養恒精進 普禮一切眾王族

 

090.三藐三菩陀耶

 

皈命正覺佛陀耶 皈命正覺達摩耶

皈命正覺僧伽耶 皈命正覺三寶耶

 

091.帝瓢

 

鉤召捉拿眾妖魔 光明徧照死者活

毘盧遮那灌頂主 金剛上師佛化佛

 

092.南無薩羯唎多

 

一心皈禮往來親 朝覲恒沙大聖人

報恩增福消罪業 返本還原照古今

 

093.翳曇婆伽婆多

 

無比法藏我法空 順承大教化群倫

巧說諸法三毒破 吉祥尊貴聖所宗

 

094.薩怛他伽都瑟尼釤

 

敬禮寶華大佛頂 幢幔幡蓋眾莊嚴

飛潛動植胎濕化 同入蓮邦萬佛田

 

095.薩怛多般怛藍

 

寶傘華蓋毘盧佛 一切咒心降眾魔

用蔭萬德獲自在 體潤群機衍摩訶

 

096.南無阿婆囉視耽

 

我禮今會諸聖賢 普求證明大道源

加被護念成三昧 速得無勝天中天

 

097.般囉帝

 

早登彼岸你我他 一切眾生到真家

返本還原獲究竟 逍遙自在樂無涯

 

098.揚岐囉

 

吹大法螺擊法鼓 摧伏怨魔離病苦

普使有情登覺岸 韋陀常舉金剛杵

 

099.薩囉婆

 

代佛宣物化群倫 一切祕密眾神靈

護持正法常住世 摩訶般若覺有情

 

100.部多羯囉訶

 

大乘佛頂種性根 廣度含識出苦倫

虛空有盡願無盡 同登彼岸般若深

 

101.尼羯囉訶

 

領袖三乘趣真如 眾中上首選佛圖

忍辱精進聖種性 圓滿不退果成熟

 

102.羯迦囉訶尼

 

五乘人天大種性 位居上首化群靈

有想無想皆得度 同入毘盧證無生

 

103.跋囉毖地耶

 

般若妙智菩提果 化城莫停達寶所

觀照實相明體用 成正等覺蓮朵朵

 

104.叱陀你

 

斷他咒術破羅網 解除橫死消災障

救拔一切冤苦業 清淨光明更吉祥

 

105.阿迦囉

 

無上大悲心印文 西方蓮華部眾神

更加慈喜兼施捨 妙運巧奪造化功

 

106.密唎柱

 

擎山持杵徧虛空 東方金剛鎮魔軍

八萬四千常擁護 能使行人入大中

 

107.般唎怛囉耶

 

如意輪寶妙難思 南方化生無畏施

心咒受持原形現 魑魅魍魎鐵吸石

 

108.儜揭唎

 

最上作法金剛心 轉輪成就北方尊

智慧正定戒根本 大圓滿覺人天欽

 

109.薩囉婆

 

解冤釋怨慶和平 戰爭永息化康寧

一切禁縛皆消散 五大心咒妙無窮

 

110.槃陀那

 

結界清淨勝道場 法會莊嚴念佛堂

讚歎常轉無上輪 真諦理趣破洪荒

 

111.目叉尼

 

最勝解脫達摩寶 耀古輝今甚稀少

超越一切諸苦難 速證菩提離顛倒

 

112.薩囉婆

 

解除苦厄得安樂 消滅熱惱獲清涼

咒詛毒蠱諸邪術 一切無能害身者

 

113.突瑟吒

 

障惱別見遮性明 覆藏發露暗得燈

返本歸元觀自在 放下凡情佛即成

 

114.突悉乏

 

除滅惡夢及不祥 煩惱菩提化清涼

破邪顯正興大教 八萬毛孔放毫光

 

115.般那你

 

智慧第一舍利弗 辯才無礙展鴻圖

此是般若到彼岸 眾中上首證真如

 

116.伐囉尼

 

智慧愚癡無二相 菩薩外道本一如

凡夫分別種種法 覺者了悟離言說

 

117.赭都囉

 

人間怨家佛國恩 知識度我出沉淪

提婆達多真護法 降伏瞋恚不染塵

 

118.失帝南

 

解脫消災大歡喜 首楞嚴法世無比

一切障礙究竟覺 革凡超聖契真了

 

119.羯囉訶

 

護持千界眾神兵 威風凜凜鬼魔驚

諸天種族齊向善 妖邪眷屬各奔騰

 

120.娑訶薩囉若闍

 

忍界堅固不退轉 引領歸往鉤鎖拿

普集善信依三寶 法會吉祥摩訶薩

 

121.毗多崩娑那羯唎

 

破平障難或訶譴 一切如意更安祥

千界神臨除魔害 普令欽伏禮能仁

 

122.阿瑟吒冰舍帝南

 

護戒護法護伽藍 無量色光照大千

成就妙首得自在 常樂我淨證涅槃

 

123.那叉剎怛囉若闍

 

鉤鎖紫燄色光芒 力士形狀大金剛

解厄拯災消諸難 攝受眾生謁法王

 

124.波囉薩陀那羯唎

 

妙法專修達彼岸 發勇猛心求菩提

折伏天魔皈三寶 收攝外道悟本源

 

125.阿瑟吒南

 

金剛寶手法力深 寶掌寶拳鎮魔軍

功德巍巍神通大 身心實踐處處真

 

126.摩訶羯囉訶若闍

 

護五方神眾將兵 大乘種性顯威靈

金剛光明耀天地 手把日月換星英

 

127.毗多崩薩那羯唎

 

打破諸害保平安 金剛神將各爭先

種種訶責降妖怪 除邪扶正滿大千

 

128.薩婆舍都嚧

 

一切善法滅諸惡 妙喜如意救沉痾

驅除不祥得安樂 大哉靈文真伽陀

 

129.你婆囉若闍

 

金剛首主治怨魔 惱害眾生即捕捉

火毒流注傳染病 受持讀誦死者活

 

130.呼藍突悉乏

 

敬愛除滅眾死苦 天神器杖肅靜從

衛護善者增福慧 降伏病魔獲安寧

 

131.難遮那舍尼

 

水神名字妙無窮 壬癸抑疾奏奇功

能除生老病死難 一切災殃化為塵

 

132.毖沙舍

 

虛空妙藥治瘟魔 風寒暑濕燥火痾

時氣流行傳染病 持咒消除娑婆訶

 

133.悉怛囉

 

堅持地神護娑婆 山崩土裂災難多

增損病患皆獲癒 心咒加被除百痾

 

134.阿吉尼

 

火神發願滅火毒 一切熱病盡蠲除

煩惱瞋恨無蹤影 清涼甘冽慶有餘

 

135.烏陀迦囉若闍

 

解除水毒風濕症 癱瘓虛痿腎腸癭

胖腫皮膚疥癩癬 一切痛苦化吉徵

 

136.阿般囉視多具囉

 

慈氏勇健無能勝 量等虛空總包容

莊嚴聖眾齊擁護 佇望菩提日日增

 

137.摩訶般囉戰持

 

大道心者度娑婆 月光菩薩濟愛河

超出輪迴脫苦海 四弘誓願救群魔

 

138.摩訶疊多

 

火首金剛大將軍 清心止欲離紅塵

攝持正念行真法 為眾儀型善惡分

 

139.摩訶帝闍

 

大量包容虛空藏 一切法界盡包融

天人修羅餓鬼眾 畜生地獄放淨光

 

140.摩訶稅多闍婆囉

 

觀光自在白衣尊 變化無方妙神通

普度日夜不休息 惟恐有情墮火坑

 

141.摩訶跋囉槃陀囉

 

大力天將眾神兵 普賢菩薩率領行

周利槃陀前開路 智愚平等入化中

 

142.婆悉你

 

勝軍和悅答眾問 龍光王佛四地臣

智慧辯才釋疑難 善巧教化諸含靈

 

143.阿唎耶多囉

 

聖者語言互陳答 條分縷析細如髮

持地菩薩為見證 皆大歡喜樂無涯

 

144.毗唎俱知

 

最勝琉璃法王光 玲瓏透體藥親嚐

內外瑩徹知苦辣 神農示現露堂堂

 

145.誓婆毗闍耶

 

諸病固活醫中王 藥王藥上放毫光

焚身供佛真精進 一切無著徧十方

 

146.跋闍囉摩禮底

 

金剛界中五部神 摧碎魔外顯奇能

不空事業大悅意 拯濟群生出苦淪

 

147.毗舍嚧多

 

動靜變化惡向善 大冶洪爐煉精真

毘盧遮那金剛主 為救眾等作鐵漢

 

148.勃騰罔迦

 

佛陀世尊護神名 衛道保德志公平

降伏一切邪魔怪 皈依正教遵令行

 

149.跋闍囉制喝那阿遮

 

愍苦眾生使出離 除禪定垢洗塵迷

卻魔障礙斷欲慢 護念濟度諸病袪

 

150.摩囉制婆

 

斷魔欲障金剛杵 建大法幢度眾生

成就德相滅惡習 灌頂部神常護佑

 

151.般囉質多

 

無能勝智摧群魔 紅蓮華手見佛陀

青白紫色觀自在 縱然死者變成活

 

152.跋闍囉擅持

 

金剛寶劍氣沖天 豎窮橫徧盈大千

斬妖除邪護正法 解脫無生萬億年

 

153.毗舍囉遮

 

天神力士大威德 降伏眾魔鎮山河

五穀豐登民安樂 四時順序仁愛博

 

154.扇多舍

 

天才力士息橫災 水火刀兵盜賊排

不如意事生歡喜 吉星高照笑顏開

 

155.鞞提婆

 

鉤召善語警告先 順御教命赦罪愆

如能改邪修正道 摩訶般若自現前

 

156.補視多

 

教化開導智愚氓 增益成就久廢荒

一心耕耘不期穫 勤修戒定慧收藏

 

157.蘇摩嚧波

 

愛人不親顧其仁 禮彼弗答敬未真

迴光返照求諸己 感應道交莫迷神

 

158.摩訶稅多

 

日月星宮天眾居 白衣聖者度群迷

順逆境界皆不動 摩訶般若波羅蜜

 

159.阿唎耶多囉

 

日光天子照大千 四方四隅四無邊

月宮嫦娥清涼傘 二十八宿侍後前

 

160.摩訶婆囉阿般囉

 

日月星宿放霞光 豎窮橫徧難遁藏

普香天子施號令 妖魔鬼怪各遠颺

 

161.跋闍囉商羯囉制婆

 

金剛鎧甲眼難睜 至德巍巍力無窮

摧碎群邪絕蹤跡 五穀豐收慶康寧

 

162.跋闍囉俱摩唎

 

金剛童男甚天真 不假思索善惡分

剎那徧遊三千界 一念照了眾生心

 

163.俱藍陀唎

 

遠離結縛近有德 金剛羅剎化娑婆

莊嚴道場成殊勝 天母功德般若多

 

164.跋闍囉喝薩多遮

 

金剛巨手五指輪 遐邇妖氛盡遁形

護持有情成大道 遂心滿願向前程

 

165.毗地耶

 

普覺世間諸眾生 善語教化遠離塵

勇猛精進登彼岸 倒駕慈航救苦淪

 

166.乾遮那

 

四大天王護正規 太子眷屬各逞威

三界善惡記功過 日夜巡遊時刻推

 

167.摩唎迦

 

三光天王眷屬多 陽燄日照蜜波羅

大力金剛除穢跡 護持行者出愛河

 

168.啒蘇母

 

月光徧照眾生心 清涼自在淨無塵

阿彌陀佛為法主 觀音勢至親上親

 

169.婆羯囉跢那

 

曲心為直道心真 成就道場德為鄰

北方眾聖同擁護 水光童子日日新

 

170.鞞嚧遮那

 

眾光拱照大威德 迅雷風烈變化說

降伏外道歸正法 五濁永離出網羅

 

171.俱唎耶

 

最上勝生法力全 一切種類盡包含

莊周鼓盆成大道 看破放下登慈船

 

172.夜囉菟

 

無量光淨諸如來 天王部眾護蓮臺

嗟歎無見頂相妙 菩薩大士笑顏開

 

173.瑟尼釤

 

肉髻頂相百寶光 千葉蓮華坐法王

演說無盡重重義 毘盧遮那甘露漿

 

174.毗折藍婆摩尼遮

 

羅剎神鬼善又惡 折攝二門化忍濁

剛強眾生難調伏 是故忽魔亦忽佛

 

175.跋闍囉迦那迦波囉婆

 

金剛藏王威伏行 無言說相覺有情

功德妙智法輪轉 同入涅槃息紛爭

 

176.嚧闍那

 

光明徧照滿三千 舉心動念毫髮間

息滅積習破黑暗 有情遠離顛倒顛

 

177.跋闍囉頓稚遮

 

擎山持杵眾金剛 天魔外道各遠颺

降伏鬼神皈三寶 威德感化日夜忙

 

178.稅多遮

 

白色白光白蓮華 照天照地照影斜

山搖海嘯聲威遠 心悅誠服皈正法

 

179.迦摩囉

 

蓮華座上大法王 東西南北守中央

一切護界神努力 五方五部五佛光

 

180.剎奢尸

 

威德示現諸大士 幢幡寶蓋各擎持

化導眾生修覺道 同乘圓滿法航馳

 

181.波囉婆

 

恒沙力士現大身 光明遠照妙無倫

守護監察南方界 惡者必墮善者昇

 

182.翳帝夷帝

 

解脫精勤護十方 三災八難免害傷

世界清平民安樂 同修共證菩提堂

 

183.母陀囉

 

智印三昧定中王 妙音成就大道場

眾生心中各具足 虔誠求之自放光

 

184.羯拏

 

作法辦事智慧豐 維護北方界神明

金剛毘盧心所現 依教修行不減增

 

185.娑鞞囉懺

 

求證懺悔身口意 三業清淨無瑕疵

持戒精嚴如滿月 剎那感應超十地

 

186.掘梵都

 

諸佛世尊大慈悲 方便權巧度輪迴

捨邪歸正恒精進 始知來者之可追

 

187.印兔那麼麼寫

 

印可證明我所為 光陰空過難再追

從此謹慎修聖道 恪遵戒律守清規

 

 

十方無盡常住聖 一切護法大明燈

折攝二門巧施度 金剛密跡化眾生

 

第二會 釋尊應化會

 

 

 

毘盧頂上白毫光 發聾振瞶驚癡氓

一切含識皆覺悟 趣向無等菩提場

 

189.唎瑟揭拏

 

智光安住無見頂 金剛寶部眾菩薩

其中上首虛空藏 率領諸神護正法

 

190.般剌舍悉多

 

智度究竟諸佛母 蓮華法部微妙玄

善哉成就眾勝業 直抵寶所實施權

 

191.薩怛他

 

我等天仙禮佛頂 恭敬供養諸聖賢

修福增慧懺業障 求生西方極樂鄉

 

192.伽都瑟尼釤

 

無見頂相首楞嚴 中央佛部救倒懸

毘盧遮那徧一切 是故常在你我間

 

 

 

總持真言唵啞吽 毘盧彌陀阿閦東

法報化身三大義 十方賢聖從此生

 

194.瞻婆那

 

金色黃花樹形高 大鵬鳥居佛聖道

法身香徧恒沙界 不退菩提樂逍遙

 

 

 

真言咒力妙難思 三昧加持念在玆

熱惱變為清涼散 無上佛寶常護之

 

196.悉耽婆那

 

悉皆具足吉祥法 無盡寶藏總含攝

成就種種波羅蜜 端然正坐紫蓮華

 

 

 

真心真意真又真 真行真修真更真

真作真為真加真 一切一切真真真

 

198.波囉瑟地耶

 

總攝魔界修正教 事理行滿度無極

生死煩惱皆究竟 常樂我淨證菩提

 

199.三般叉

 

真正滿足菩薩行 五眼六通俱現前

勝妙解脫圓福慧 無上等覺度群賢

 

200.拏羯囉

 

我所作法本性空 真如自在平等公

無上福田勤耕種 自覺覺他任東西

 

 

 

至誠懇切受持念 久成三昧妙難言

內聖外王培功績 圓滿菩提天外天

 

202.薩婆藥叉

 

摧伏一切惡鬼兵 勇健鬼王奉令行

護持善者勤精進 慈悲普度化眾生

 

203.喝囉剎娑

 

大多勝法衍摩訶 速疾鬼等各奔波

順教逆教弘佛化 萬類歸源度娑婆

 

204.揭囉訶若闍

 

所有地空天眷屬 生起無邊差別門

夜叉羅剎父母子 兄弟軍將雜使臣

 

205.毗騰崩薩那羯囉

 

二種神王威力深 普成破怨除災星

度去一切諸苦厄 皈命教主釋迦文

 

 

 

至心誦持獲妙定 誠意精進證無生

善惡夾雜染淨半 難超苦海永浮沉

 

207.者都囉

 

我今警覺八萬眾 大力金剛各神王

降伏災害諸魔難 智慧弓箭職高升

 

208.尸底南

 

執金剛神劍利鋒 入三摩地鎮妖氛

降伏一切鬼魔等 改惡向善允自新

 

209.揭囉訶

 

妙吉祥義及勇施 金剛藏王破邪癡

殺賊應供魁多士 眷屬合和永安居

 

210.娑訶薩囉南

 

盡大千界金剛神 譬喻算數計不清

擁護行人修善法 功德足時道自成

 

211.毗騰崩薩那囉

 

屏諸魔害施安寧 逢凶化吉消夙業

履險如夷夢弗驚 普慶雲散滿天晴

 

 

 

專一則靈分馳弊 至誠誦念永弗替

日久功深成三昧 證得菩提無去來

 

213.囉叉

 

金剛天仙各守護 富饒利行可畏途

攝授折伏百千萬 威德無窮福慧足

 

214.婆伽梵

 

惟仗世尊威神力 救護顛倒諸含靈

普願離苦獲安樂 早為覺道立根基

 

215.薩怛他

 

十方無盡常住聖 一切護法大明燈

折攝二門巧施度 金剛密跡化眾生

 

216.伽都瑟尼釤

 

我今皈命大佛頂 無盡法藏智慧光

願我明了妙總持 奉行如來所說義

 

217.波囉點

 

法光徧照音自在 至誠作禮秘靈文

希使感應道交力 還我本來證菩提

 

218.闍吉唎

 

作禮無住化生生 無窮無盡義彌豐

十方如來同攝受 離苦得樂出火坑

 

219.摩訶娑訶薩囉

 

勝大金剛威猛雄 摧碎魔外鎮妖氛

能忍堅固煩惱障 為教辛勞立奇功

 

220.勃樹娑訶薩囉

 

金剛舞起降魔劍 蓮華化生七寶池

釋迦成道菩提樹 普度含識出陷泥

 

221.室唎沙

 

妙首吉祥大金剛 聞風向化不思量

改惡從善寡過錯 直入法界萬佛堂

 

222.俱知娑訶薩泥

 

鉤藏並皆金剛名 骨身舍利戒德盈

定慧莊嚴五色俱 堅固不壞永光明

 

223.帝隸阿弊提視婆唎多

 

敬禮大輪金剛神 千頭千手千眼尊

威德潤澤兼灌頂 護持行人無能勝

 

224.吒吒甖迦

 

離障行動能摧碎 眾法無礙住生貴

光明徧照護三寶 我等戒神救迷醉

 

225.摩訶跋闍嚧陀囉

 

大金剛眾護行人 作獅子吼法雷震

使令有情除障礙 度一切苦般若深

 

226.帝唎菩婆那

 

皈依一切三世佛 至誠頂禮諸聖賢

八萬四千金剛藏 護持行人出迷津

 

227.曼茶囉

 

覺者印證設法壇 速成三昧救倒懸

普攝眾生離痛苦 楞嚴大定永現前

 

 

 

再敕一切護法眾 普令諸部各神童

常隨行人使覺悟 同赴龍華會群雄

 

229.娑悉帝

 

成就諸法正定聚 圓滿三德妙覺尊

自度度他菩薩行 登涅槃山般若峰

 

230.薄婆都

 

婆伽婆帝佛世尊 也譯圓滿及隨心

善喜能入楞嚴定 無量智慧此中生

 

231.麼麼

 

仰祈佛力加護持 我所作法令圓成

早證不退常精進 選聖拔賢速題名

 

232.印兔那麼麼寫

 

誦持默念少意言 示教利喜化大千

所作諸法悉究竟 不增不減到涅槃

 

 

覺者慈悲攝有情 聖賢設教化頑冥

世尊種族佛寶印 燈燈互照心傳心

 

第三會 觀音合同會

 

233.囉闍婆夜

 

除滅一切王難苦 救助所有眾孤獨

最勝尊上能利樂 可畏消災增慧福

 

234.主囉跋夜

 

此咒除滅賊寇難 眼耳鼻舌身意拴

上師舍那佛眾部 世尊教法當細參

 

235.阿祇尼婆夜

 

重頌神名熄火難 白衣南方應丙丁

救護有情離熱惱 普獲清涼得明燈

 

236.烏陀迦婆夜

 

六欲諸天具五衰 三禪尚且有風災

任君修到非非想 不如西方歸去來

 

237.毗沙婆夜

 

此咒能免諸毒藥 草木化學害人者

一切所有皆平定 離苦得樂又解脫

 

238.舍薩多囉婆夜

 

善利眾生金剛神 辯才無礙息刀鋒

杻械枷鎖均解脫 消災免難止紛爭

 

239.婆囉斫羯囉婆夜

 

論議作法轉妙輪 金剛大將息戰氛

軍旅聽命干戈止 兵戎解甲慶昇平

 

240.突瑟叉婆夜

 

能持戒法離苦厄 除饑饉難得解脫

守護金剛威神力 貧窮凍餒悉復活

 

241.阿舍你婆夜

 

無有障礙空神名 免除雷電怖畏行

論議教詮消災難 大佛頂首楞嚴文

 

242.阿迦囉

 

橫死非命太悲傷 陸海空難不勝防

最上念誦除災障 金剛大將度十方

 

243.密唎柱婆夜

 

未曾有法妙難言 一切意外悉安全

金甲天神默護佑 賞善罰惡愛不偏

 

244.陀囉尼部彌劍

 

我今皈命大總持 堅牢地神不失時

能除一切災害難 速證無生道心直

 

245.波伽波陀婆夜

 

金銀砂石土木毒 誦持神咒變甘露

護授最上金剛記 菩薩為友德不孤

 

246.烏囉迦婆多婆夜

 

履險如夷妙難言 大希有法似湧泉

本事因緣孤起頌 吉星高照解倒懸

 

247.剌闍壇茶婆夜

 

毒蛇蚖蠍咬害傷 寶杖降伏免災殃

甘露潤澤孑孓眾 同往無生極樂鄉

 

248.那伽婆夜

 

江河湖海水長流 利害相關五穀收

龍魚鯨鱷諸災難 化作吉祥傳萬秋

 

249.毗條怛婆夜

 

方廣天授善調伏 迅雷風烈猛荼毒

冰雹閃電成災害 金剛戒神救無辜

 

250.蘇波囉拏婆夜

 

金翅鳥難妙蓮華 解脫宿業恒河沙

積功累德修般若 圓滿菩提早回家

 

251.藥叉揭囉訶

 

勇健暴惡地空行 同類種族各諦聽

守護魂魄依正教 功滿三千自超生

 

252.囉叉私揭囉訶

 

速疾可畏羅剎鬼 守宮婦女保堅貞

滅除一切非命難 遠離險道免雷追

 

253.畢唎多揭囉訶

 

守尸祖父薜荔多 慎終追遠孝思博

事死如生常祭祀 摩訶般若蜜波羅

 

254.毗舍遮揭囉訶

 

此翻顛鬼啖精氣 吸食人髓五穀真

免除毒藥麻醉障 受持如來義無窮

 

255.部多揭囉訶

 

大身自生鬼王名 力可拔山項羽能

神通妙用擅變化 多頭多足顯威靈

 

256.鳩槃茶揭囉訶

 

甕形冬瓜魘魅精 城郭車乘五雷崩

意外災難皆避免 出入平安遠禍侵

 

257.補丹那揭囉訶

 

生大執著守尸形 遠離顛倒夢魂清

忍辱精進波羅蜜 智光普照寶蓮登

 

258.迦吒補丹那揭囉訶

 

守魄奇臭大餓饑 東西南北各遠離

食屎飲尿苦乾渴 造業受報難自欺

 

259.悉乾度揭囉訶

 

善品主蟲蠱毒迷 亦名香神甚稀奇

黃色疸病諸厄難 護法童子令速離

 

260.阿播悉摩囉揭囉訶

 

形如野狐高大樹 青色鬼怪擾人族

主羊癲瘋神名號 童子禮拜朝如如

 

261.烏檀摩陀揭囉訶

 

迅疾猛烈主風威 陸地樹倒海浪摧

空中形成螺旋力 烏色鬼王雙手推

 

262.車夜揭囉訶

 

五欲諸樂覆真性 三毒充滿蓋智明

根塵緣影多障礙 般若空中起浮雲

 

263.醯唎婆帝揭囉訶

 

獨處川澤不同群 八音齊奏木石金

獅子娛樂常起舞 其形如狗主獸魂

 

264.社多訶唎南

 

食精氣鬼翻志德 鬼子母眾天神合

未皈三寶名怨賊 從佛之後號除魔

 

265.揭婆訶唎南

 

啖胎藏鬼又密護 帝神尊天偕眷屬

男女夫婦父母子 保衛道場助普度

 

266.嚧地囉訶唎南

 

尋羶覓穢食血鬼 吸飲精血補陰仙

最上精進波羅蜜 摩訶般若大法船

 

267.忙娑訶唎南

 

白色大鬼食油脂 金剛部母眾靈賢

日夜勤勞察善惡 功賞過罰毫不偏

 

268.謎陀訶唎南

 

食產大鬼百萬千 伺機障難閻王關

生即夭折輪迴轉 好殺果報不錯偏

 

269.摩闍訶唎南

 

壽夭窮通自造緣 命由我立不由天

起惑作業應受報 絲毫不差罪纏牽

 

270.闍多訶唎女

 

救護鬼道諸眾生 食垢飲漿喜羶腥

油膩膏脂家常飯 冷熱寒涼倍加增

 

271.視比多訶唎南

 

祭祀寒林大樹王 無量凍鬼各奔忙

戰戰兢兢齒交擊 貪心業報欲發狂

 

272.毗多訶唎南

 

諸花含苞蕊正開 朋友眷屬鬼齊來

食蜜飲露解飢渴 略止火焚救業災

 

273.婆多訶唎南

 

大身娘母果新鮮 見色聞香嗅味前

觸食思之同受用 因緣如是業交煎

 

274.阿輸遮訶唎女

 

無憂可愛花樹名 五穀種子性不生

又翻無比色光燄 千變萬化妙通靈

 

275.質多訶唎女

 

食燈飲光吞火煙 好勝剛強爭長短

心無罣礙離恐怖 顛倒夢想一概蠲

 

276.帝釤薩鞞釤

 

威德折邪破惡魔 笑言善哉攝正德

感化含識修戒定 返本還原皈依佛

 

277.薩婆揭囉訶南

 

上來一切鬼神王 皆為首領護十方

善信發心求正道 助汝直達菩提堂

 

278.毗陀夜闍

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

279.瞋陀夜彌

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

280.雞囉夜彌

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

281.波唎跋囉者迦

 

度無極限彼岸登 三大神將領天兵

諸事究竟深般若 性清淨眼不動中

 

282.訖唎擔

 

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明

三如來藏第一義 光照大千總圓融

 

283.毗陀夜闍(同278句)

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

284.瞋陀夜彌(同279句)

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

285.雞囉夜彌(同280句)

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

286.茶演尼

 

淨垢清涼普摧枯 狐魅熱惱能調伏

邪魔鬼祟皈正教 護持佛法展鴻圖

 

287.訖唎擔(同282句)

 

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明

三如來藏第一義 光照大千總圓融

 

288.毗陀夜闍(同278句)

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

289.瞋陀夜彌(同279句)

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

290.雞囉夜彌(同280句)

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

291.摩訶般輸般怛夜

 

大乘能勝多成就 清淨梵眾自在天

正覺教化離諸苦 破除執著證金仙

 

292.嚧陀囉

 

最為上首大金剛 能持明淨義弘揚

衛護行者修聖道 永獲不退常寂光

 

293.訖唎擔(同282句)

 

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明

三如來藏第一義 光照大千總圓融

 

294.毗陀夜闍(同278句)

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

295.瞋陀夜彌(同279句)

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

296.雞囉夜彌(同280句)

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

297.那囉夜拏

 

堅固不動須彌山 勇猛善戰敵膽寒

力士威風攝八面 流賊草寇投降先

 

298.訖唎擔(同282句)

 

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明

三如來藏第一義 光照大千總圓融

 

299.毗陀夜闍(同278句)

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

300.瞋陀夜彌(同279句)

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

301.雞囉夜彌(同280句)

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

302.怛埵伽嚧茶西

 

金翅大鵬鳥王眾 如來覺悟法底源

普徧悲心究竟度 貫攝常則若湧泉

 

303.訖唎擔(同282句)

 

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明

三如來藏第一義 光照大千總圓融

 

304.毗陀夜闍(同278句)

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

305.瞋陀夜彌(同279句)

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

306.雞囉夜彌(同280句)

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

307.摩訶迦囉

 

大小黑天眾神兵 悲心切切手眼明

受持日久不懈倦 成就三昧自通靈

 

308.摩怛唎伽拏

 

本母作論上首眾 約法解釋亦金剛

三昧無礙得大辯 善巧方便度有緣

 

309.訖唎擔(同282句)

 

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明

三如來藏第一義 光照大千總圓融

 

310.毗陀夜闍(同278句)

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

311.瞋陀夜彌(同279句)

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

312.雞囉夜彌(同280句)

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

313.迦波唎迦

 

髑髏外道眾神仙 捨去五欲諸惡蠲

奉行十善勤鞭策 出玄入牝化萬千

 

314.訖唎擔(同282句)

 

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明

三如來藏第一義 光照大千總圓融

 

315.毗陀夜闍(同278句)

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

316.瞋陀夜彌(同279句)

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

317.雞囉夜彌(同280句)

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

318.闍夜羯囉

 

執持人物大將軍 一切神王率領兵

最勝經咒超三界 生性自淨法寶心

 

319.摩度羯囉

 

覺者慈悲攝有情 聖賢設教化頑冥

世尊種族佛寶印 燈燈互照心傳心

 

320.薩婆囉他娑達那

 

一切利行兼富饒 度有情眾出獄牢

金剛善神護僧寶 自在菩提樂逍遙

 

321.訖唎擔(同282句)

 

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明

三如來藏第一義 光照大千總圓融

 

322.毗陀夜闍(同278句)

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

323.瞋陀夜彌(同279句)

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

324.雞囉夜彌(同280句)

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

325.赭咄囉

 

神女姊妹度娑婆 止息輪迴離愛河

降伏怨魔最勇猛 戰則必勝攻必克

 

326.婆耆你

 

勝軍名句二義詮 捨邪歸正守戒嚴

律己化人感萬物 躬行實踐妙通玄

 

327.訖唎擔(同282句)

 

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明

三如來藏第一義 光照大千總圓融

 

328.毗陀夜闍(同278句)

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

329.瞋陀夜彌(同279句)

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

330.雞囉夜彌(同280句)

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

331.毗唎羊訖唎知

 

寶箭鴟鴞無垢行 所作皆辦起尸神

三頭大戟靈鷲鳥 飛騰變化力難窮

 

332.難陀雞沙囉

 

歡喜金剛寶杖擎 好聲鳥唱和雅音

乾闥婆王偕眷屬 精勤行滿了死生

 

333.伽拏般帝

 

根本智慧月印江 器仗神名化無方

鷹鳩同行執鉤索 辯才無礙勝議強

 

334.索醯夜

 

妙智教導精進念 成義利行名金剛

哪吒火輪鸚鵡鳥 戰無不勝化十方

 

335.訖唎擔(同282句)

 

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明

三如來藏第一義 光照大千總圓融

 

336.毗陀夜闍(同278句)

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

337.瞋陀夜彌(同279句)

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

338.雞囉夜彌(同280句)

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

339.那揭那舍囉婆拏

 

裸形外道眾神龍 羅漢眷屬大力尊

獨覺緣覺辟支佛 四果應供聲聞僧

 

340.訖唎擔(同282句)

 

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明

三如來藏第一義 光照大千總圓融

 

341.毗陀夜闍(同278句)

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

342.瞋陀夜彌(同279句)

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

343.雞囉夜彌(同280句)

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

344.阿羅漢

 

羅剎王眾猛又兇 縱橫宇宙善戰爭

地空飛行多變化 降伏怨魔證無生

 

345.訖唎擔(同282句)

 

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明

三如來藏第一義 光照大千總圓融

 

346.毗陀夜闍(同278句)

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

347.瞋陀夜彌(同279句)

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

348.雞囉夜彌(同280句)

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

349.毗多囉伽

 

大力神王魔鬼驚 擎山倒海日月星

雙手互移此他界 五兄弟天顯靈威

 

350.訖唎擔(同282句)

 

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明

三如來藏第一義 光照大千總圓融

 

351.毗陀夜闍(同278句)

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

352.瞋陀夜彌(同279句)

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

353.雞囉夜彌(同280句)

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

354.跋闍囉波你

 

金剛部眾降群邪 手持寶杵速而捷

妖魔鬼怪皆遠離 正法久住永和悅

 

355.具醯夜具醯夜

 

十方雲集眾聖賢 萬佛城中開法筵

如來寺裏同聚會 無言堂上悟真常

 

356.迦地般帝

 

勤行解脫無動尊 般若妙句照光明

金剛藏王菩薩眾 三寶諸天八部神

 

357.訖唎擔(同282句)

 

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明

三如來藏第一義 光照大千總圓融

 

358.毗陀夜闍(同278句)

 

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王

徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

 

359.瞋陀夜彌(同279句)

 

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心

我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

 

360.雞囉夜彌(同280句)

 

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍

所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

 

361a.囉叉罔

 

容恕我罪慈氏忍 原諒他非大悲心

平等願力精進行 智慧禪定戒珠明

 

361b.

 

容忍我罪許自新 大慈化物感應真

普度有情成正果 智光常耀照古今

 

362.婆伽梵

 

總管法界無上尊 四生六道度沉淪

攝令含靈修諸善 摩訶般若自然成

 

363.印兔那麼麼寫

 

懇證作法妙覺圓 十方讚歎通地天

上同佛慈下合悲 皈命三寶至心虔

 

 

白光旋轉照無間 尊勝天咒度大千

空不空藏密跡印 五方五部五心傳

 

第四會 剛藏折攝會

 

364.婆伽梵

 

再仰佛力華蓋光 毘盧金剛照萬方

降伏眾魔依正教 普化群倫出火湯

 

365.薩怛多般怛囉

 

空如來藏妙無窮 不空藏性超化功

空不空藏離言說 中道了義總圓融

 

366.南無粹都帝

 

我今皈敬禮法王 至誠懇切更齋莊

惟望加護登不退 諸佛接引放毫光

 

367.阿悉多那囉剌迦

 

無能勝者大力王 赤光繚繞照萬方

金剛堅固摧魔眾 德善栽培壽永昌

 

368.波囉婆

 

紫光盤簇護行人 善淨威德日夜巡

發菩提芽結妙果 同赴龍華萬佛城

 

369.悉普吒

 

摧碎金剛大威神 三頭六臂膽戰驚

望風披靡皆拱服 龍盤虎臥世安寧

 

370.毗迦薩怛多鉢帝唎

 

白光旋轉照無間 尊勝天咒度大千

空不空藏密跡印 五方五部五心傳

 

371.什佛囉什佛囉

 

佛寶普放無量光 照徧法界虛空藏

開示悟入正知見 無上菩提大覺王

 

372.陀囉陀囉

 

五色瑞雲結寶蓋 萬道毫光照大千

一切戒律勤能持 珍重龍華赴法筵

 

373.頻陀囉頻陀囉

 

香蓋徧滿太虛空 普薰有情法性中

勝力能持清淨戒 北方羯磨部主公

 

374.瞋陀瞋陀

 

珠蓋光明照法界 赤心無垢如意霞

攝化眾生登不退 西方蓮華部主家

 

 

 

敕令天上地下眾 降伏妖魔鬼怪精

擁護三寶立功勳 圓滿覺道果日隆

 

376.泮吒泮吒泮吒泮吒泮吒

 

速能成就調練法 摧碎開通妙難窮

五方五部覺五乘 息災如意寶蓮華

 

377.娑訶

 

一切災難化吉祥 惡障頓消放毫光

圓成般若波羅蜜 福慧莊嚴壽無疆

 

378.醯醯泮

 

空如來藏佛部心 解脫開通指迷津

妙義難窮無涯際 如意寶珠變化神

 

379.阿牟迦耶泮

 

我願成佛度眾生 不空德性啟迷蒙

北方羯磨滿覺道 南無頂首楞嚴經

 

380.阿波囉提訶多泮

 

無比智光照大千 清淨皎潔最勝天

光焰熾盛寶生部 南方丙丁化紅蓮

 

381.婆囉波囉陀泮

 

光明壽量及妙音 究竟極樂彌陀尊

西方蓮華部開現 高登上品願隨心

 

382.阿素囉

 

破碎修羅瞋恚癡 好勇鬥狠非天時

女妒男醜不端正 業報所感大損失

 

383.毗陀囉

 

非為修羅大力持 諸佛威德化及時

不動教主歡喜光 東方金剛念在玆

 

384.波迦泮

 

殊勝妙好佛頂尊 三十二相度群倫

一切如意隨心現 萬事亨通指迷津

 

385.薩婆提鞞弊泮

 

欲禪正魔凡外天 聖人君臣主伴連

聞咒降伏皆欽敬 護持三寶福慧綿

 

386.薩婆那伽弊泮

 

一切龍眾皆朝拱 善毒天地眷屬親

改邪歸正修諸己 立功精進果自成

 

387.薩婆藥叉弊泮

 

勇猛鬼神大力精 飛行變化善五通

男女眷屬盡降伏 同歸摩訶般若門

 

388.薩婆乾闥婆弊泮

 

降伏一切音樂眾 絲竹管絃木石金

天主聚會香萬里 來赴盛筵歌無窮

 

389.薩婆補丹那弊泮

 

腥羶垢穢臭餓鬼 常處染污屎尿堆

嫉妒造此不淨業 今遇靈文脫輪迴

 

390.迦吒補丹那弊泮

 

讚禮皈敬天中天 降伏奇臭鬼王仙

密語真言通法界 改惡遷善換新顏

 

391.薩婆突狼枳帝弊泮

 

一切魔眾害生靈 增加勢力眷屬興

此咒誦持即降伏 虛空法界慶康平

 

392.薩婆突澀比犁

 

降伏諸惡鬼怪精 無動解脫寂滅行

萬千妖邪同授首 急修快度制毒蟲

 

393.訖瑟帝弊泮

 

無生無滅無去來 大造大化大超哉

嗟歎憂愁心煩亂 聞誦真言笑開懷

 

394.薩婆什婆犁弊泮

 

大放光明照世間 破除黑暗度女男

普使眾生獲自在 跳出三界輪迴圈

 

395.薩婆阿播悉摩犁弊泮

 

一碗羹湯冤似海 半斤肥肉業如山

合股公司虧資本 墮落三塗非怪哉

 

396.薩婆舍囉婆拏弊泮

 

無垢清淨破災厄 覆他有餘樹娑羅

堅固妙句降魔眾 護法善神衍摩訶

 

397.薩婆地帝雞弊泮

 

破諸冤害救群生 甚勇無畏制毒蟲

三昧威力能逆轉 一切災難化吉祥

 

398.薩婆怛摩陀繼弊泮

 

破一切厄險如夷 意外橫禍盡消弭

無礙行持諸佛法 娑婆苦海度迷眾

 

399.薩婆毗陀耶

 

一切毒氣化清涼 皈依正覺大慈航

登上般若船同濟 永得不退露堂堂

 

400.囉誓遮犁弊泮

 

依法王教修菩提 六度萬行莫狐疑

所作已辦離後有 超出三界始歎奇

 

401.闍夜羯囉

 

解除災難得安康 重罪業報油火湯

藉此三昧加持力 諸橫凶險一掃光

 

402.摩度羯囉

 

金剛藏王護佛城 持杵擎山顯威靈

賞善罰惡興正教 旁門左道悉遁形

 

403.薩婆囉他娑陀雞弊泮

 

利益有情護法眾 賢聖僧伽諸龍神

一切敬信救苦難 咸使枯木又向榮

 

404.毗地夜

 

一念覺悟初發心 萬緣放下始現真

十地圓成菩薩行 百千三昧火中金

 

405.遮唎弊泮

 

大願大行大醫王 開權顯實露真常

四弘六度能治病 藥到疾除壽而康

 

406.者都囉

 

天魔外道性猖狂 粗野強暴更荒唐

誦此神咒皆皈命 垂首拱服禮法王

 

407.縛耆你弊泮

 

魔中大魔勢兇狂 千變萬化露光芒

聞誦靈文皆皈命 依教修行護法王

 

408.跋闍囉

 

八萬四千金剛藏 三百六十左道王

悉皆擁護真如性 永除災厄降吉祥

 

409.俱摩唎

 

華鬘童神除災障 護法聖僧度苦厄

演說難思微妙句 普使眾生出火坑

 

410.毗陀夜

 

頂禮大雄佛陀耶 至誠稱讚妙覺尊

三塗八難俱離苦 同獲清淨法王身

 

411.囉誓弊泮

 

無生法寶度沉淪 佛陀僧伽大威神

貪瞋癡毒盡除滅 清涼自在又從容

 

412.摩訶波囉丁羊

 

大乘八萬四千門 法法平等無淺深

對機即是觀自在 論議乃屬釋迦文

 

413.乂耆唎弊泮

 

降伏山妖水怪精 一切外道亦投誠

惡毒邪魔咸歸正 愛樂法寶鬼神欽

 

414.跋闍囉商羯囉夜

 

金剛力士碎魔堅 調伏大法通地天

圓滿究竟波羅蜜 諸事吉祥滅罪愆

 

415.波囉丈耆囉闍耶泮

 

光明徧照化三千 安樂自在無後先

王者居之護善德 培根固本修道源

 

416.摩訶迦囉夜

 

牛鬼蛇神性猖狂 苦毒兇惡似虎狼

大作手眼難逃避 降伏群魔佐法王

 

417.摩訶末怛唎迦拏

 

是是非非果從因 善善惡惡假復真

爭爭吵吵何時了 揖揖讓讓解讎恨

 

418.南無娑羯唎多夜泮

 

頂禮護法金剛藏 密跡天將眾靈神

信受奉行遵號令 日夜巡邏保聖僧

 

419.毖瑟拏婢曳泮

 

降伏諸惡毒術師 他化天眾盡呼時

摧折欽奉聽鉤召 邪魔鬼祟總皈依

 

420.勃囉訶牟尼曳泮

 

惡毒咒王甚剛強 光明雲蓋如意降

化樂自在天神眾 雷電交加鼓音王

 

421.阿耆尼曳泮

 

色究竟及長壽天 煉火大神顯威權

聞誦靈文皆拱伏 保衛正法度三千

 

422.摩訶羯唎曳泮

 

四臂三眼自在仙 大黑天女彩雲間

笑傲驕狂無忌憚 此咒能使速收歛

 

423.羯囉檀遲曳泮

 

嚴淨彩霞諸龍神 水天一色了無垠

保衛壇場護正教 勤修善法真真真

 

424.蔑怛唎曳泮

 

釋提桓因率領兵 巡察善惡各主賓

忠孝仁義增福慧 殺盜淫妄災禍侵

 

425.嘮怛唎曳泮

 

瞋怒神王寂滅空 無心無意無垢宗

役使鬼魔嫉妒女 改邪歸正任縱橫

 

426.遮文茶曳泮

 

自在天魔眷屬兇 噉人大神猛相攻

惟願眾生速醒悟 放下染緣佛果成

 

427.羯邏囉怛唎曳泮

 

帝釋天主號喝山 清淨法中遠慳貪

四大部洲皆皈命 六道輪迴共相連

 

428.迦般唎曳泮

 

善捨戒神護精嚴 惡毒怨魔退無前

離過絕非勤警策 返迷歸覺大聖賢

 

429.阿地目質多

 

無能壓勝雜居天 一切有力鬼神權

遵守號令護良善 功賞過罰正不偏

 

430.迦尸摩舍那

 

巨星光明照無邊 金土聯輝緊相連

盧舍那佛超日月 能將黑夜變白天

 

431.婆私你曳泮

 

大月光明徧十方 諸宮天子眷屬良

悉來歸降皆授首 信伏奉行叩法王

 

432.演吉質

 

普令惡神碎為塵 頂禮三寶究竟尊

所作已辦真自在 心法雙亡妙覺輪

 

433.薩埵婆寫

 

妙哉三寶佛法僧 仰祈證知默默中

加被行人離障礙 早登無上等覺尊

 

434.麼麼印兔那麼麼寫

 

我所辦事印證知 圓滿究竟大菩提

空無所空生妙有 有而非有一切師

 

豎窮橫徧盡包羅 微塵剎海十方合

華藏毘盧大壇場 普入此界衍摩訶

 

第五會 文殊弘傳會

 

435.突瑟吒質多

 

惡心鬼王無明多 煩惱事障難解脫

立功積德增福慧 奉行大教衍摩訶

 

436.阿末怛唎質多

 

惡念毒咒鬼見愁 天堂地獄自遨遊

效法聖賢無量慧 大哉靈文救苦憂

 

437.烏闍訶囉

 

風流邪見食精鬼 無始染著罪業魂

顛倒黑白迷真際 認賊作父故沉淪

 

438.伽婆訶囉

 

大空王佛主威神 降伏吸胎惡性靈

但願眾生同向善 逢凶化吉遇救星

 

439.嚧地囉訶囉

 

集殊勝法施食血 地光明人大丈夫

故能化身千百億 四生六道濟孤獨

 

440.婆娑訶囉

 

食油鬼吸燈燭精 自伏寶火佛來應

澄清宇宙光萬丈 濟地獄苦度幽冥

 

441.摩闍訶囉

 

食產鬼祟性殘毒 陰錯陽差造血湖

海水天神佛陀耶 逢凶化吉皆拱服

 

442.闍多訶囉

 

十二部經本事圖 食肉饞鬼胖葫蘆

水自在佛哀攝受 皈命頂禮叩兩足

 

443.視比多訶囉

 

音樂天上歌詠神 聲明律令食命爭

使成金剛菩薩藏 陀羅尼佛自在尊

 

444.跋略夜訶囉

 

祭祀鬼神食精英 寶傘花蓋毳衣行

大方廣佛化萬物 光明人勝道自成

 

445.乾陀訶囉

 

食香鬼王化金剛 自在佛陀度十方

六道輪迴浮沉轉 四生胎卵各承當

 

446.布史波訶囉

 

花自在佛映群芳 金剛持杵露堂堂

蝴蝶飛翔穿梭過 靈文默誦放毫光

 

447.頗囉訶囉

 

供養諸聖果新鮮 此鬼伺便卻爭先

享之增長菩提力 得大安樂證妙玄

 

448.婆寫訶囉

 

種子精華補先天 嬉戲三昧解愁煩

如意神通多變化 人自在佛法無邊

 

449.般波質多

 

惡形醜鬼猛無敵 巨口獠牙噴火機

獨頭熱惱瞋毒怪 降伏怒恨魔遠離

 

450.突瑟吒質多

 

無明邪見疑惑深 認賊作父失本真

惡眼大鬼殺氣重 智慧成就眾中尊

 

451.嘮陀囉質多

 

頭如須彌眼如海 巨口獠牙吞鯨百

佛現手眼千萬億 降伏大力鬼主宰

 

452.藥叉揭囉訶

 

吞火鬼王種類多 男女同生共處合

攝歸與授菩提記 權實違順入摩訶

 

453.囉剎娑揭囉訶

 

同生族類頗眾多 雜居共處吞水海

折服授記皈三寶 囉剎娑婆揭囉訶

 

454.閉隸多揭囉訶

 

雙手交加猛凶威 權實違逆各伏摧

顯密不定攝同化 同證菩提速疾歸

 

455.毗舍遮揭囉訶

 

交足鬼王食氣生 未發菩提害含靈

機熟改惡修善道 擁護正法覺迷津

 

456.部多揭囉訶

 

交身鬼化連體嬰 如膠似漆障重重

頓破無明現本性 積功培德果位增

 

457.鳩槃茶揭囉訶

 

分形合命害生靈 妙用神通術無窮

刀劍傷身猶可避 欲愛失寶不易尋

 

458.悉乾陀揭囉訶

 

吞火吐煙顯威神 遮天蓋地猛又兇

翻江倒海渾閒事 皈命與記慶昇平

 

459.烏怛摩陀揭囉訶

 

業感交攻吐火焰 報在鬼趣苦難言

若能一念迴光照 了生脫死斷循環

 

460.車夜揭囉訶

 

行事虛偽欠忠實 只開謊花結果稀

化成形影鬼怪類 示現說法警癡迷

 

461.阿播薩摩囉揭囉訶

 

瞋恚如火內外燒 熱惱沖天萬丈高

業報感召現為鬼 皈依信受罪孽消

 

462.宅祛革

 

因果循環輾轉交 糾葛不清互相報

刀劍愛欲刑人命 護持正法故饒饒

 

463.茶耆尼揭囉訶

 

多年狐狸成魅精 善能變化惑有情

迷人害物反教育 冤親平等佛法興

 

464.唎佛帝揭囉訶

 

惱亂幼兒睡不寧 忽然驚惶泣弗停

持誦靈文通天地 滅惡生善慶安平

 

465.闍弭迦揭囉訶

 

飛行羅剎諸鬼王 興雲佈雨徧十方

而今皈依如來教 護持三寶救災殃

 

466.舍俱尼揭囉訶

 

金翅眷屬法無邊 能塞虛空滿大千

移山倒海摘日月 降伏魑魅鎮坤乾

 

467.姥陀囉

 

犬職守夜雞司晨 貓鬼鼠妖各逞能

凶神惡煞皆授首 誦持秘咒轉靈文

 

468.難地迦揭囉訶

 

旱魃為虐害蒼生 草木皆枯火炎蒸

甘露普施觀自在 神咒加持覺有情

 

469.阿藍婆揭囉訶

 

如蛇似龍藍面容 奇形怪狀貌猙獰

馴服改惡習正教 維護三寶立勳功

 

470.乾度波尼揭囉訶

 

蛇食雞卵雞吞蟲 互相結怨恨難平

鬼魂仍然懷仇意 調柔和合冤親同

 

471.什佛囉

 

口吐火煙燒世人 瘟疫流行害生靈

於今護法皈三寶 念之離苦進佛城

 

472.堙迦醯迦

 

一日三日五日發 瘧疾鬼祟施邪法

仰仗三寶威德力 同入無生寶蓮華

 

473.墜帝藥迦

 

東方阿閦統金剛 二日瘧疾向遠颺

解脫災厄得自在 無生法忍妙難量

 

474.怛隸帝藥迦

 

娑婆教主釋迦尊 神咒加持百由旬

冤魂瘧鬼聽敕命 菩提達摩誦靈文

 

475.者突託迦

 

修道習法要虔誠 時刻慎獨莫放心

瘧鬼施毒縱大慾 行者拔苦利蒼生

 

476.昵提什伐囉

 

熱鬼為瘧擾康平 水煮油煎苦難停

靈文誦持除災障 寂滅清涼慶安寧

 

477.毖釤摩什伐囉

 

寒熱溫平疫鬼魔 傳染流行死難活

有緣藉此三昧力 災消病滅念彌陀

 

478.薄底迦

 

風濕纏綿步維艱 連年累月病難安

若能迴光勤懺悔 虛空清淨頑疾蠲

 

479.鼻底迦

 

勇猛習學法術高 黃疸病鬼甚奸刁

北方佛統羯磨部 受持讀誦災難消

 

480.室隸瑟密迦

 

披精進鎧志堅牢 善則吉祥惡受報

瘟疫流行傳染病 金剛智劍斬魔妖

 

481.娑你般帝迦

 

業海無邊鬼無盡 循業受報果由心

痢病皆因貪口腹 一切法爾如是因

 

482.薩婆什伐囉

 

頭病鬼魔勢凶狂 痛楚難忍苦難當

無量智光消災障 自在佛寶解毒方

 

483.室嚧吉帝

 

頭痛腦裂欲魔狂 神智顛倒不怕亡

法光照射聲色定 寧靜平穩入睡鄉

 

484.末陀鞞達嚧制劍

 

諸惡業報各差別 不食不飢不號嗟

威德廣大聖賢眾 拔苦與樂有妙訣

 

485.阿綺嚧鉗

 

口痛鬼怪因貪吃 食難下嚥惡作劇

正覺世間無比力 雷電天神癒奇疾

 

486.目佉嚧鉗

 

齒痛魔鬼摧硬堅 蛀牙碎石各爭先

真空法性得自在 雲霞神靈解孽冤

 

487.羯唎突嚧鉗

 

一體分司唇齒喉 各部痛楚因果由

得聞神咒罪消滅 恢復清淨皈命投

 

488.揭囉訶

 

身病鬼魔苦纏綿 連年累月呼蒼天

一切邪神種族類 咒力滅惡解罪愆

 

489.揭藍羯拏輸藍

 

凝滑種子未成形 勇猛大力鬼來尋

靈文真言吉祥語 安魂定魄化有情

 

490.憚多輸藍

 

頤頷痛苦口難宣 日夜呻吟呼蒼天

守疆界神奉敕命 加護平安怪病痊

 

491.迄唎夜輸藍

 

肉團心生鬼神依 疼痛不止難呼吸

一聞咒力霍然癒 三寶感應世間稀

 

492.末麼輸藍

 

諸根老滅死亡臨 頭痛劇烈忍難禁

思量意識皆昏迷 三昧加持震古今

 

493.跋唎室婆輸藍

 

形位五七具諸根 兩脅痛鬼偶光臨

尋因覓果欲報復 六入期內誦靈文

 

494.毖栗瑟吒輸藍

 

背痛腰痠苦無量 觸生癡愛見慢強

染污日深流慾海 般若照破禮法王

 

495.烏陀囉輸藍

 

因因果果報循環 腹痛鬼魅苦相纏

蒙此三昧加持力 災消難除解孽冤

 

496.羯知輸藍

 

陰陽顛倒違地天 起尸腰痛怪連綿

往昔種因今結果 業風吹動徧三千

 

497.跋悉帝輸藍

 

足踝支持全體基 痛苦難行動轉移

勾魂無常伺機至 靈文改變凶化吉

 

498.鄔嚧輸藍

 

腿痛行動進退遲 頹靡不振度日時

賊寇惡鬼白無常 止盜防疾咒力施

 

499.常伽輸藍

 

腕痛鬼魔難忍受 鐵鍊枷鎖並鋼鉤

穿心刺腹揮刀劍 神咒加持得自由

 

500.喝悉多輸藍

 

兩手痛楚難屈伸 牛頭馬面獅子尋

野干鬼病不可治 楞嚴咒力妙通神

 

501.跋陀輸藍

 

四肢骨節痛楚纏 連年累月病無間

守善罰惡威猛將 一聞神咒除熬煎

 

502.娑房盎伽

 

兩膊五體痛鬼臨 刀兵指鬘油燭侵

火燒地獄災苦烈 真言密語保安寧

 

503.般囉丈伽輸藍

 

善惡知識化愚賢 順逆精進度倒懸

鎖鈴鎚杵降魔鬼 解冤救苦消罪愆

 

504.部多毖跢茶

 

希有大乘妙無方 金剛菩提攝鬼王

尸林眷屬皆授首 鉤召法令靖八荒

 

505.茶耆尼

 

魅鬼邪術幻化奇 失去主宰起狐疑

鈴聲螺響青蛙叫 神咒加持冷熱離

 

506.什婆囉

 

光明徧照滿三千 一切惡瘡疔毒蠲

激刺掃除諸魔術 誦咒皈命天中天

 

507a.陀突嚧迦

 

瘡鬼狠毒害生命 世尊慈愍說靈文

行者誦持消災障 解除眾苦癰疽病

 

507b

 

一切瘡鬼荼毒深 疥癩癬癭羊毛疔

神咒智母加持力 解除夙業獲安寧

 

508a.建咄嚧吉知

 

天行鬼怪放射毒 蜘蛛瘡病難降伏

寶生部主光救護 虛空藏王大掃除

 

508b

 

蜘蛛猙獰毒氣攻 帶狀泡疹菌腫紅

寶生光照消罪障 奇疾怪症一掃空

 

509.婆路多毗

 

劇烈陰毒種種形 無名腫痛如鋼疔

八萬妙法到彼岸 蓮華部主除鬼靈

 

510.薩般嚧

 

蔓延徧體浸淫菌 此癒彼起最堪驚

般若智劍斬情蒂 恢復清淨本來真

 

511.訶凌伽

 

赤瘡鬼毒心火盛 大眾僧伽作羯磨

願辦佛事求真智 愛作法務正覺成

 

512.輸沙怛囉

 

小兒瘡鬼胎毒侵 嚴淨毘尼戒律新

妙術恢復清淨體 離垢除貪現法身

 

513.娑那羯囉

 

吸毒服藥發癲狂 胡言亂語自稱王

撥無因果飛精附 五部法主鎮八方

 

514.毗沙喻迦

 

蠱毒猖獗癩瘡癭 妄想雜念邪淫成

堅持誦讀天神護 解空頓覺通相應

 

515.阿耆尼

 

火毒鬼祟熾然凶 熱烈情慾日夜攻

誦持靈妙清涼句 災消焚退護法擁

 

516.烏陀迦

 

水毒鬼母眷屬惡 翻江倒海興浪波

金剛龍神護良善 化險為夷念佛陀

 

517.末囉鞞囉

 

嫉妒瞋恚量窄狹 變化莫測毒醉麻

迅雷風烈助威虐 陰魂飄蕩赴黃沙

 

518.建多囉

 

天神地祇護人間 記錄善惡正不偏

慈心悲願化群品 同證無生學聖賢

 

519.阿迦囉

 

飛災橫禍罹難亡 無明錯因招罪殃

大慈心度諸惱苦 妙術拯救化吉祥

 

520.密唎咄

 

種種橫死怨沖天 俟機尋找替代緣

善者喜施方便力 解結釋愆免熬煎

 

521.怛斂部迦

 

心毒意狠害蒼生 性化金石草木形

本質烈於鴆砒等 鴉片麻藥殺人精

 

522.地栗剌吒

 

蚖蛇蝮蠍及蜈蚣 蚰蜒蟾蜍蠱毒蟲

瞋恚怨恨相尋報 靈文洗滌化亨通

 

523.毖唎瑟質迦

 

蠍毒鬼魅性陰惡 暗箭傷人死難活

獨覺辟支施甘露 枯木逢春起沉痾

 

524.薩婆那俱囉

 

蛇毒鬼祟吐火煙 口乾舌燥熱病纏

痛苦難當惟欲死 幸遇神咒解怨冤

 

525.肆引伽弊

 

兇猛殘暴賽虎狼 以力欺人鬼霸王

能仁慈悲方便度 直樹林中獲安康

 

526.揭囉唎藥叉

 

獅子鬼吼百怪驚 妖魔魍魎俱遁形

勇健成就攝群品 化惡為慈慶康寧

 

527.怛囉芻

 

一切惡毒鬼最兇 陰險狡詐害無窮

高勝妙法除罪障 蓮華部主慈悲公

 

528.末囉視

 

熊羆毒鬼甚難量 勢強力猛不可當

吉祥如意離濁垢 南方寶生救災殃

 

529.吠帝釤

 

反覆無常叛亂生 惡毒殘害眾含靈

威德攝服頑強類 天下謳歌慶康平

 

530.娑鞞釤

 

改惡從善日日新 皈依正法出迷津

五部諸佛皆歡喜 萬方同禮大威音

 

531.悉怛多鉢怛囉

 

各種寶蓋香花雲 消災除障利人群

五方魔眾皆拱伏 萬類鬼怪悉遵行

 

532.摩訶跋闍嚧

 

金剛力士鎮妖邪 護道衛生保清潔

增善滅惡皈敬禮 大覺世尊佛陀耶

 

533.瑟尼釤

 

啟火金剛藏王眾 化凶為吉魔手拱

灌頂寶光除厄難 結界成就皈不動

 

534.摩訶般賴丈耆藍

 

智光普照度冥頑 蓮華螺索化慳貪

無事不辦成聖法 皆大歡喜返本原

 

535.夜波突陀

 

乃至護咒力士眾 無上佛寶法中王

警策生善滅諸惡 是故此處最吉祥

 

536.舍喻闍那

 

一切力士鎮群邪 金剛保衛僧伽耶

吼震徧動三千界 攝伏魔外災患歇

 

537.辮怛隸拏

 

召集護法眾神王 聚會壇前赴道場

蓮華部主施敕令 尊勝最妙放毫光

 

538.毗陀耶

 

成就無上大威神 光明徧照淨絕氛

正覺世尊執法令 結界護教最嚴森

 

539.槃曇迦嚧彌

 

大光明法結界成 頂禮慈悲眾中尊

所作皆辦邪歸正 菩提道果不減增

 

540.帝殊

 

禁縛諸惡莫猖狂 邪魔妖怪鬼神王

一切皈命遵法令 堅固智劍鎮八荒

 

541.槃曇迦嚧彌

 

禁縛諸惡魔鬼神 莫入界內擾害人

法筵壇開聖賢會 轉教妙輪貫古今

 

542.般囉毗陀

 

智慧咒力縛眾魔 佛母覺道化娑婆

蓮華法部施法令 經云死者變成活

 

543.槃曇迦嚧彌

 

楞嚴法會圓滿成 結界壇中伏惡神

實際理地究竟力 護持行者佛教興

 

544.跢姪他

 

佛敕一切諸有情 各宜敬禮遵奉行

不相捨離時衛護 同登覺道法王城

 

545.唵

 

合掌恭敬總持王 引生無量神妙章

一切邪魔歸正教 魑魅魍魎難遁藏

 

546.阿那隸

 

豎窮三際妙高天 峻極無上廣無邊

難滅順教富有義 佛法僧寶施令權

 

547.毗舍提

 

佛敕眾等雲來集 頂禮衛護不捨離

橫徧十方一切剎 直至無上大菩提

 

548.鞞囉

 

各自約束諸眷屬 循規守矩立功圖

護持三寶弘佛法 嚴整威儀善根熟

 

549.跋闍囉

 

金剛怒目抖雄威 破邪顯正震法雷

賞善懲惡除魔外 公平無私放光輝

 

550.陀唎

 

咒心神力難思議 改惡向善發菩提

法界有情同攝受 總持無量化群機

 

551.槃陀槃陀你

 

豎窮橫徧盡包羅 微塵剎海十方合

華藏毘盧大壇場 普入此界衍摩訶

 

552.跋闍囉謗尼泮

 

金剛護持眾行人 手執寶杵鎮魔軍

開顯通達折攝力 同入無量般若門

 

 

 

覺悟一切聖凡流 五方五部五佛由

增益成就三根願 遂心如意滿所求

 

554.莎婆訶

 

功無不集德將圓 果障消滅善業全

直至菩提常抖擻 高登正覺大寶蓮

Xem thêm:
Chú Lăng Nghiêm Kệ và Giảng Giải (HT. Tuyên Hóa giảng | Thích Minh Định dịch)