Các Bản Dịch Của Tỳ Khưu Indacanda

0
11
CÁC BẢN DỊCH
CỦA TỲ KHƯU INDACANDA, Ph. D.
Cập nhật: Tuesday, May 07, 2019

 HẠ TẢI (DOWNLOAD)  các văn bản pdf. đầy đủ (complete book) ở đây.

Văn bản web html và pdf. được trình bày ở trang Tam Tạng Pāli – Các Bản Dịch Mới.

 

Trọn Bộ Bản Dịch về Tạng Luật Pāli (9 tập)

  

 

      ● Giới Thiệu Tổng Quát Tạng Luật (Vinaya Piṭaka): (Html) (Pdf. 595 kb)

     ● Pārājikapāḷi & Phân Tích Giới Tỳ Khưu I (2004, 2008) (Pdf. 5.3 Mb)

     ● Pācittiyapāḷi bhikkhu & Phân Tích Giới Tỳ Khưu II (2004, 2008) (Pdf. 4.5 Mb)

     ● Pācittiyapāḷi bhikkhunī & Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (2004, 2008) (Pdf. 3.1 Mb)

     ● Mahāvaggapāḷi I & Đại Phẩm I (2003, 2009) (Pdf. 4.2 Mb)

     ● Mahāvaggapāḷi II & Đại Phẩm II (2003, 2009) (Pdf. 3.5 Mb)

     ● Cullavaggapāḷi I & Tiểu Phẩm I (2003, 2009) (Pdf. 3.5 Mb)

     ● Cullavaggapāḷi II & Tiểu Phẩm II (2003, 2009) (Pdf. 4.1 Mb)

     ● Parivārapāḷi I & Tập Yếu I (2004, 2010) (Pdf. 3.1 Mb)

     ● Parivārapāḷi II & Tập Yếu II (2004, 2010) (Pdf. 3.1 Mb)

 

Các Bản Dịch thuộc Tạng Kinh Pāli (22 tập)

 

     ● Khuddakapāṭhapāḷi – Tiểu Tụng (2013) (Pdf. 4.1 Mb)

     ● Dhammapadapāḷi – Pháp Cú (2008) (chung với file bên trên)

     ● Udānapāḷi – Phật Tự Thuyết (2013) (chung với file bên trên)

     ● Itivuttakapāḷi – Phật Thuyết Như Vậy (2013) (chung với file bên trên)     

     ● Suttanipātapāḷi – Kinh Tập (2014) (Pdf. 3.0 Mb)

     ● Vimānavatthupāḷi – Chuyện Thiên Cung (2012) (Pdf. 3.5 Mb)

     ● Petavatthupāḷi – Chuyện Ngạ Quỷ (2012) (chung với file bên trên)

     ● Theragathāpāḷi – Trưởng Lão Kệ (2011) (Pdf. 3.8 Mb)

     ● Therīgāthāpāḷi – Trưởng Lão Ni Kệ (2011) (chung với file bên trên)

     ● Jātakapāḷi – Bổn Sanh, tập I (2015) (Pdf. 4.4 Mb)

     ● Jātakapāḷi – Bổn Sanh, tập II (2016) (Pdf. 3.7 Mb)

     ● Jātakapāḷi – Bổn Sanh, tập III (2017) (Pdf. 3.9 Mb)

     ● Mahāniddesapāḷi – Đại Diễn Giải (2015) (Pdf. 23.9 Mb + Pdf. 25.4 Mb)

     ● Cullaniddesapāḷi – Tiểu Diễn Giải (2018) (Pdf. 15.9 Mb + Pdf. 18.7 Mb)

     ● Patisambhidamaggapāḷi I – Phân Tích Đạo, tập I (2006) (Pdf. 4.3 Mb)

     ● Patisambhidamaggapāḷi II – Phân Tích Đạo, tập II (2006) (Pdf. 2.8 Mb)

     ● Apadanapāḷi I Thánh Nhân Ký Sự, tập I (2008) (Pdf 5.45 Mb)

     ● Apadanapāḷi II Thánh Nhân Ký Sự, tập II (2007) (Pdf 3.33 Mb)

     ● Apadanapāḷi III Thánh Nhân Ký Sự, tập III (2007) (Pdf 2.18 Mb)

     ● Buddhavamsapāḷi Phật Sử (2005) (Pdf. 4.2 Mb)

      ● Cariyapitakapāḷi – Hạnh Tạng (2005) (Pdf. 4.2 Mb)

      ● Milindapañhapāḷi – Milinda Vấn Đạo (2011) (Pdf. 5.6 Mb)

 

Các Dịch Phẩm và Tài Liệu Khác về Pāli

 

      ● Bhikkhunī Pātimokkha Giới bổn Pātimokkha của Tỳ khưu ni (Html) (Pdf. 1.2 Mb)

     ● Dīpavamsa – Sử liệu về đảo Lanka (Pdf. 1.4 Mb)

     ● Saddhammasangaha Diệu pháp yếu lược (Pdf. 1.2 Mb

     ● Buddhaghosuppatti Cuộc đời ngài Buddhaghosa

     ● Dāthāvamsa – Sử liệu về Xá-lợi Răng Phật (Pdf. 0.8 Mb)

     ● Thūpavamsa – Sử liệu về Bảo tháp Xá-lợi Phật (Pdf. 1.8 Mb

     ● Mẫu Tự Pāli và Cách Phát ÂmTỳ khưu Indacanda soạn (Html)

     ● Học Pāli qua kinh tụng, Tỳ khưu Indacanda soạn (Pdf. 313 Kb

 

Các Bản Dịch từ Sankrit (Pdf. files):

(với bút hiệu Nguyệt Thiên)

 

      ● Chuyện Cổ Tích Ấn Độ (Hitopadeśa) đã  in song ngữ 2000

     ● Phật Độ Nan Đà (Saundaranandađã  in song ngữ 2001 (Pdf.)

     ● Truyền Thuyết Vua A Dục (Aśokāvadāna(Pdf. 670 Kb)

  

*****

 

BIOGRAPHY – TIỂU SỬ


INDACANDA BhikkhuINDACANDA Bhikkhu– Full Name:                Ven. TRUONG DINH DUNG

                                    – INDACANDA Bhikkhu –

– Date of Birth:            23-07-1958

– Father’s Name:          Truong Dinh Cau (deceased)

– Mother’s Name:        Truong Thi Tuyet Nga (deceased)

– Ordination Date:       07-11-1984 (Pabbajjā)

– Higher Ordination:    22-05-1986 (Upasampadā)

– Upajjhāya Name: HT. Nhieu Nheng (Brahmasuvaṇṇa Mahāthera)

– Place of Ordination: Candaraṇsyārāma, District 3, Saigon, Vietnam

– Educationnal – Obtained/Acquired Degrees: 

  – 1976, High School Certificate: Ham Nghi High School, Hue City, Vietnam

  – 2001, Bachelor of Arts, Magna Cum Laude, University of Washington, USA

  – 2004, Master of Arts: Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies,

University of Kelaniya, Sri Lanka

  – 2008, Doctor of Philosophy: Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies,

University of Kelaniya, Sri Lanka

– Ritual Places and Countries visited: India, Myanmar, Thailand, Sri Lanka

– Arrival Date to Sri Lanka: 16-12-2002

– Arrival Date to Sri Jayawardhanaramaya: 20-12-2002

– Literary Services: Translator: From Pali and Sanskrit into Vietnamese

                       

*****