Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

0
10

TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Thích Trí Thủ
Tu Viện Quảng Hương – Chùa Già Lam

Chân thành tán thán ghi nhận công đức các vị: Trí Siêu,
Nguyên Chứng, Nguyên Giác và Nguyên Thanh, những vị đã đóng góp tích cực cho
tập sách, bằng sự sưu tầm, sao chép, bổ túc các tư liệu văn bản, cùng là tham
gia
ý kiến về một số chi tiết khác nhau giữa các văn bản. Nguyện hồi hướng công
đức
này đến khắp Pháp giới chúng sanh đồng triêm lợi lạc. (Thích Trí Thủ)